Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 48

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Verslag project “Aan de slag met intermediairs”
  Wildschut, J. ; Lans, A.M. van der - \ 2014
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 26
  bloembollen - opslag - ventilatie - sensors - meting - energiebesparing - kennisoverdracht - kratten - luchtstroming - ornamental bulbs - storage - ventilation - sensors - measurement - energy saving - knowledge transfer - crates - air flow
  Het project State of the Art liet o.a. zien dat uiteenlopende bewaarwanden sterk verbeterd kunnen worden waarmee de luchtverdeling over de kisten gelijkmatiger wordt. Er kan dan flink worden teruggetoerd terwijl de minst beluchte laag toch nog voldoende lucht krijgt. Door het 3de machts verband tussen toerental en energieverbruik wordt dan zeer fors op elektra bespaard. Doel van dit project is intermediairs te demonstreren hoe door middel van het doormeten van systeemwanden deze verbeterd kunnen worden. Daarnaast zijn de resultaten van het State-of-the-Art project bij bloembollenbedrijven extra onder de aandacht gebracht door een artikelenreeks in Bloembollenvisie.
  Kuubskist met golfbodem : Een alternatief uit de praktijk
  Wildschut, J. ; Lans, A.M. van der - \ 2013
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF - 11
  bloembollen - opslagkwaliteit - beluchting - kratten - materialen - onderzoek - ornamental bulbs - storage quality - aeration - crates - materials - research
  Op het bloembollenbedrijf van de Gebroeders Klaver is sinds 1995 een kuubskist in gebruik waarvan de geperforeerde bodemplaat gegolfd is. De luchtopbrengst is door PPO doorgemeten. De kisten met de golfbodem gaven bij het sneldrogen (2 diep x 4 hoog) gemiddeld 21% meer lucht dan de kisten met een platte bodem. Hierdoor zijn de bollen 3 – 5 uur eerder droog. Dit bespaart 13 tot 34% energie. Bij 4 hoog x 10 diep in de bewaarcel bleek de spreiding in debiet over de kisten met een golfbodem slechts iets groter. De luchtopbrengst is bij een stapeling van 9 diep 3% hoger dan bij gewone kisten, bij 7 diep 5% en bij 5 diep 10% hoger. Dit betekent een energiebesparing bij de circulatie van respectievelijk 9, 16 en 26%. Omdat bewaren 3 tot 4 maanden duurt en drogen bijvoorkeur slechts 24 uur, wordt in absolute zin bij het bewaren de meeste energie bespaard.
  State-of-the-art bewaren van tulpenbollen (1) : Energie-efficiëntie
  Wildschut, J. - \ 2013
  BloembollenVisie 2013 (2013)270. - ISSN 1571-5558 - p. 22 - 23.
  bloembollen - opslag met klimaatbeheersing - gecontroleerde omgeving - energie - energiegebruik - technische vooruitgang - luchtstroming - kratten - kwaliteitscontroles - ornamental bulbs - controlled atmosphere stores - controlled atmospheres - energy - energy consumption - technical progress - air flow - crates - quality controls
  Het in 2007 gestarte project State-of-the-Art bewaren van tulpenbollen heeft laten zien dat met deze technologie veel energie bespaard kan worden. De kwaliteit van de bollen wordt hierbij verbeterd. Daarnaast is er tot en met 2011 veel aanvullend onderzoek verricht, onder meer naar de verbetering van de luchtverdeling over de kistenstapeling. Hierdoor kan nog veel meer energie bespaard worden. In een reeks van vier artikelen worden de bevindingen van dit project samengevat. Dit eerste artikel behandelt het energieverbruik.
  Kistenreiniger en aardappelcysteaaltjes
  Runia, W.T. ; Molendijk, L.P.G. - \ 2012
  Kennisakker.nl 2012 (2012)4 mei.
  kratten - schoonmaken en sterilizeren - globodera pallida - aardappelen - plantenparasitaire nematoden - gewasbescherming - crates - cleaning and sterilizing - potatoes - plant parasitic nematodes - plant protection
  Eén van de verspreidingsmogelijkheden van quarantaineorganismen is fust (aardappelkisten, groentekisten). Dit geldt ook voor o.a. aardappelcysteaaltjes (Globodera rostochiensis en G. pallida). In het kader van het Actieplan Aaltjesbeheersing is een door Agro Proces Techniek ontwikkelde kistenreiniger op basis van geözoneerd water en ozon getest. Uit het uitgevoerde onderzoek bleek dat er geen enkel effect van de ozonbehandeling was op de cystinhoud van G. pallida. Omdat er geen doding van G. pallida was, kan van de kistenreiniger in zijn huidige vorm ook geen adequate ontsmetting worden verwacht tegen de andere quarantaineaaltjes Meloidogyne chitwoodi en Ditylenchus dipsaci.
  Effectiviteit APT-kistenreiniger tegen quarantaine nematode Globodera pallida
  Runia, W.T. ; Molendijk, L.P.G. - \ 2012
  Lelystad : PPO AGV - 19
  kratten - schoonmaken en sterilizeren - globodera pallida - plantenparasitaire nematoden - aardappelen - gewasbescherming - crates - cleaning and sterilizing - globodera pallida - plant parasitic nematodes - potatoes - plant protection
  Het Productschap Akkerbouw heeft in het kader van het Actieplan Aaltjesbeheersing PPO-AGV opdracht gegeven te onderzoeken of de APT- kistenreiniger in staat is om het quarantaine aardappelcysteaaltje Globodera pallida te doden. Cysten in zakjes zijn op de bodem van de kisten bevestigd waarna de kisten met verschillende snelheden door de kistenreiniger zijn gegaan. De maximale verblijftijd was daarbij hooguit 2 minuten. De ozonconcentratie was volgens opgave van APT meer dan 28 g per m3 water, maar is niet gemeten. Gebleken is dat in de huidige uitvoering er geen effect was van de kistenreiniging op de vitaliteit van de cystinhoud van cysten van Globodera pallida. Verlenging van de behandelingstijd en maximale verhoging van de ozonconcentratie zal nodig zijn om een adequate ontsmetting in de kistenreiniger te realiseren.
  Ontwikkeling van een nieuw Droog- en Bewaarsysteem : de ontwerpfase
  Wildschut, J. ; Sapounas, A. ; Braam, G. - \ 2011
  Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 24
  bloembollen - opslag met klimaatbeheersing - kratten - ethyleen - opslagruimte - optimalisatie - operationeel onderzoek - energiebesparing - ontwerp - ornamental bulbs - controlled atmosphere stores - crates - ethylene - storage space - optimization - operations research - energy saving - design
  Het voordeel van het huidige bewaarsysteem van bloembollen in kuubskisten voor droogwanden in bewaarcellen ligt vooral op het gebied van logistiek. Nadelen zijn het hoge energieverbruik en het ongelijkmatige bewaarklimaat. Op korte termijn kan de bloembollensector nog veel energie besparen door op onderdelen dit systeem te verbeteren. Op langere termijn kan het systeem echter niet verder geoptimaliseerd worden. Daarom is na gegaan of het mogelijk is om een concept van een nieuw systeem te ontwikkelen. Hiertoe zijn in de 4 bloembollenregio’s brainstormsessies georganiseerd. De deelnemende telers, systeembouwers, voorlichters en onderzoekers hebben hierin nieuwe ideeën over bewaarsystemen naar voren gebracht. Deze ideeën zijn vervolgens geordend en samengevat. Hieruit zijn de twee meest perspectiefvolle concepten gekozen en met CFD-berekeningen zijn verschillende varianten onderling en met het huidige kuubskistensysteem vergeleken op basis van energieverbruik per m3 bollen en van gelijkmatigheid van de bewaarcondities. Als belangrijkste criterium bij dit laatste is de variatie in ethyleenconcentratie tussen de bollen. Op basis hiervan zijn varianten van het nieuwe concept nader doorgerekend met als uitgangspunt het zg. “worst case scenario”: 5 % zure bollen.
  Uniform fust met goede ventilatie-eigenschappen behoudt kwaliteit van bol en plant
  Gude, H. - \ 2011
  BloembollenVisie 2011 (2011)225. - ISSN 1571-5558 - p. 22 - 23.
  bloembollen - sierplanten - schade - ziekten - kratten - transport - ventilatie - beluchting - droging - ornamental bulbs - ornamental plants - damage - diseases - crates - transport - ventilation - aeration - drieration
  Het fust waarin bollen en planten bewaard en vervoerd worden heeft grote invloed op de kwaliteit van het product. Onderzoek door PPO toont aan hoe schadelijk overstorten is en hoe het gesteld met de ventilatie-eigenschappen van verschillende typen fust. Gebruik van een uniform fust zorgt voor behoud van kwaliteit en levert grote kostenbesparingen op voor de hele bollensector.
  Nieuw poolfust Utilysys levert hele sector geld op (onderzoek Henk Gude)
  Dwarswaard, A. ; Gude, H. - \ 2011
  BloembollenVisie 2011 (2011)216. - ISSN 1571-5558 - p. 54 - 54.
  kratten - vervoerskwaliteit - bloembollen - schadepreventie - kostenbeheersing - kwaliteitszorg - crates - transporting quality - ornamental bulbs - loss prevention - cost control - quality management
  Na een zorgvuldige voorbereiding werd op 31 maart 2011 onder de naam Utilysys een nieuwe krat voor de bloembollen- en vasteplantensector gepresenteerd. Geen gewoon fust, maar een poolfust, bestemd voor het transport van de ene naar de andere partij. De voordelen werden tijdens de officiële presentatie uit de doeken gedaan. Niet alleen aan kosten kan er fors worden bespaard, maar ook op kwaliteitsgebied, omdat er minder hoeft te worden omgestort.
  Verbetering kuubskist : Energie-efficiënt drogen in een half(1/2)-laagssysteem
  Wildschut, J. ; Sapounas, A. ; Wit, P. de; Bisschops, B. - \ 2010
  Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 44
  bloembollen - kratten - drogen - luchtstroming - optimalisatiemethoden - operationeel onderzoek - energiebesparing - ornamental bulbs - crates - drying - air flow - optimization methods - operations research - energy saving
  Op basis van eerdere testen is het ontwerp van een alternatieve kuubskist naar een idee van Peter de Wit (bloembollenbedrijf N.N.J. de Wit/Nord Lommerse) d.m.v. CFD(modellering verbeterd. De 2 dwars op het palletkanaal ongeveer halverwege de kisthoogte geplaatste buizen van hetzelfde geperforeerde materiaal als de kistbodem zijn hierbij 10 cm hoger en 2,5 cm meer naar binnengeplaatst. Om ook tussen de buizen de luchtstroom te verbeteren zijn de perforaties in het bovenste en onderste kwadrant van de buizen gesloten. De resultaten samengevat in 6 punten op een poster ' Alternatieve kuubskist' zijn: Gelijkmatiger luchtverdeling over de kisten, kortere opstartfase van het droogproces, lagere weerstand en daardoor hoger debiet, 30% eerder sneldroog, kans op ziektes kleiner, 17 % op gas en 34% op elektra bespaard.
  Met alternatieve kuubkist energie-efficiënt
  Wildschut, J. ; Sapounas, A. - \ 2010
  BloembollenVisie 2010 (2010)209. - ISSN 1571-5558 - p. 26 - 27.
  opslag - drogende lucht - bekistingen - kratten - bloembollen - duurzaamheid (sustainability) - energiebehoud - storage - drying air - formwork - crates - ornamental bulbs - sustainability - energy conservation
  De kuubkist is algemeen gebruikt op bloembollenbedrijven voor het drogen en bewaren van vloembollen. Op initiatief van teler Peter de Wit is een variant ontwikkeld waarmee hyacinthen sneller zijn te drogen. PPO ging na wat de mogelijkheden van dit alternatief zijn.
  Bedrijfseconomische vergelijking tussen gaasbak en kuubskist op handels- en exportbedrijven
  Roelofs, P.F.M.M. ; Wildschut, J. - \ 2009
  bloembollen - drogen - kratten - modellen - bedrijfseconomie - bedrijfskosten - arbeid (werk) - ornamental bulbs - drying - crates - models - business economics - operating costs - labour
  Tegenwoordig wordt er in de teelt vrijwel alleen gewerkt met kuubskisten en worden ze ook in de handel gebruikt. Met een model zijn verschillende bedrijfssituaties (scenario’s) doorgerekend. Hiebij de resultaten van een zevental scenarioberekeningen. Bij dit onderzoek wordt gekeken naar alle bloembollen in gaasbakken of alle bloembollen in kuubskisten.
  Ringrotbestrijding met behulp van ozon
  Wolf, J.M. van der; Bergervoet, J.H.W. ; Kastelein, P. ; Zouwen, P.S. van der - \ 2009
  Wageningen : Plant Research International (Nota / Plant Research International 642) - 8
  clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus - dickeya chrysanthemi - controle - ozon - kratten - pallets - volksgezondheidsbevordering - besmetting - quarantaine organismen - bedrijfshygiëne - clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus - dickeya chrysanthemi - control - ozone - crates - pallets - sanitation - contamination - quarantine organisms - industrial hygiene
  Door het kistenreinigingsbedrijf van Frans Renne wordt een nieuwe kistenreinigingsmachine ontwikkeld. De methode is gebaseerd op ontsmetting met Ozon van recirculerend spoelwater en van kisten. In dit rapport wordt verslag gedaan van laboratorium-onderzoek naar het effect van ozon op ringrotbacterieën en de noodzakelijke dosering en inwerktijd, en naar het effect van ozon in organisch belast (maar d.m.v. filtering gereinigd) spoelwater
  Verbeterde luchtstromen in bewaarsystemen
  Sapounas, A. ; Campen, J.B. ; Bot, G.P.A. ; Wildschut, J. - \ 2008
  bloembollen - opslag met klimaatbeheersing - luchtstroming - kratten - systemen - landbouwkundig onderzoek - ornamental bulbs - controlled atmosphere stores - air flow - crates - systems - agricultural research
  Powerpointpresenatatie over verbeterde luchtstromen in bewaarsystemen voor bloembollen.
  Bollen telen en broeien zonder veel tilwerk kan
  Roelofs, P.F.M.M. ; Looije, A. ; Baltissen, A.H.M.C. ; Wildschut, J. ; Diepen, M. van - \ 2007
  BloembollenVisie 2007 (2007)118. - ISSN 1571-5558 - p. 24 - 25.
  tuinbouwbedrijven - bloembollen - siergewassen - hulpbronnen - ergonomie - gezondheidsbescherming - optillen - kratten - forceren van planten - handarbeid - market gardens - ornamental bulbs - ornamental crops - resources - ergonomics - health protection - lifting - crates - forcing - manual work
  Stigas, Wageningen UR (WUR) en PPO Bloembollen zochten naar geschikte oplossingen om een groot deel van het zware werk uit handen te kunnen nemen door bij de ontwikkeling van een uniforme fust voor de bloembollensector rekening te houden met de ergonomische aanbevelingen kan ook het resterende handwerk gemakkelijker gemaakt worden
  Vermindering fysieke belasting tijdens fusthandling in de bloembollensector = Reducing physical load during crate handling in bulb cultivation
  Roelofs, P.F.M.M. ; Diepen, M. van; Looije, A.A.J. ; Wildschut, J. - \ 2006
  Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group 22) - 39
  bloembollen - arbeid (werk) - arbeidsomstandigheden - ergonomie - optillen - gereedschappen - kratten - pallets - fysieke belasting - ornamental bulbs - labour - working conditions - ergonomics - lifting - tools - crates - pallets - physical pressure
  Een inventarisatie is gemaakt van hulpmiddelen die de fysieke belasting als gevolg van fusthandling in de bloembollen- en bolbloementeelt kan verminderen. Op praktijkbedrijven zijn de invloed op de fysieke belasting en de inzetbaarheid op verschillende plaatsen in het productieproces beoordeeld. Ook zijn jaarkosten berekend en te verwachten arbeidsbesparingen bepaald
  Focus op (bloembollen)fust : openbare eindrapportage AKK-project ACD-04.055
  Baltissen, A.H.M.C. ; Gude, H. ; Snels, J.C.M.A. ; Stokkers, R. - \ 2006
  Lisse : PPO - 30
  arbeid (werk) - bloembollen - kratten - palletkisten - gewaskwaliteit - logistiek - labour - ornamental bulbs - crates - pallet boxes - crop quality - logistics
  KAVB, Anthos, Van Bourgondien & Zn, CAVO De Westfries en Heemskerk Plants hebben de mogelijkheden onderzocht om te komen tot standaardisering van het bloembollenfust. Middels standaardisering van het fust worden kosten bespaard en de kwaliteit van het product verbeterd. Kosten kunnen worden bespaard door vermindering van de logistieke kosten en verbetering van de logistieke handling. Door het aantal malen overstorten te beperken kan kwaliteitsverlies worden tegengegaan. Dit project kan gezien worden als een technisch, economische haalbaarheidsstudie. Nieuwe inzichten zijn verkregen op gebied van: ¿ kwaliteit in relatie tot fust ¿ kosten- en baten op keten- en bedrijfsniveau in relatie tot fust Op basis van het ontwikkelde kostprijsmodel wordt geconcludeerd dat de invoering van een standaardfust leidt tot een maximale kostenbesparing van 4,7 miljoen euro per jaar. Dit is relatief gering in vergelijking met de mogelijke besparingen als gevolg van vermindering van de uitval door minder vaak omstorten: 1 % minder uitval levert al een kostenbesparing op van 4,2 miljoen euro per jaar. Overige voordelen, die niet direct in geld zijn uit te drukken, zijn verbetering van de logistiek en arbeidsorganisatie en de grotere mogelijkheden voor mechanisatie. De invoering van standaard fust leidt tot een transportbesparing van maximaal 1,5 miljoen kilometer per jaar; een aanzienlijke besparing van gemiddeld 50%.
  Fysieke belasting bij fusthandling in de bloembol- & bolbloemsector : rapportage van fase 1
  Roelofs, P.F.M.M. ; Baltissen, A.H.M.C. ; Looije, A.A.J. ; Snoek, A.J. ; Wildschut, J. - \ 2006
  Wageningen : Agrotechnology & Food Sciences Group (Rapport / Agrotechnology & Food Innovations 674) - ISBN 9789085850199 - 57
  bloembollen - teelt - arbeidsomstandigheden - optillen - kratten - arbeid (werk) - fysieke belasting - ornamental bulbs - cultivation - working conditions - lifting - crates - labour - physical pressure
  An inventory has been made of manual lifting situations in the cultivation and forcing of flower bulbs and bulb flowers. Originally this was the first part of a study with two objectives: (1) reduction of physical load of workers in flower bulb cultivation, due to manual handling of crates, and (2) uniformization of crates in bulb cultivation and bulb forcing. Meanwhile, a new study on uniformization of these crates has started (AKK-project `focus on crates for (flower)bulbs¿). Therefore the original study was stopped after the inventory and two new studies were started: `Information supply for reduction of physical load during handling of crates in bulb flower production¿ and `Fitting Arbo-expertise in the AKK-project `focus on crates for (flower)bulbs¿¿.First, an overview has been made of the most important situations in bulb cultivation and bulb flower production where crates are lifted or moved. Then, ten bulb flower or flower bulb producers and three mechanization companies were interviewed. Information is collected at the production companies concerning the physical load, due to manual handling of the crates and concerning motives for or against mechanization. Based on the collected data Lifting Indices (a standard for physical load because of lifting) were calculated. In all visited companies several types of crates were used. In eight companies at least one type of palletboxes was used. Beside these, most companies use several 60x40cm and 50x75cm crates. Most companies use several types of these crates with different heights.It is concluded that in bulb cultivation most crate handling situations are mechanized, since generally very heavy (1x1.2x1m) palletboxes are used. Particularly in small companies and in some minor crops manual lifting occurs. In these cases, health standards are always exceeded. However, it must be noticed that this work occurs only during a limited part of the year.In bulb flower production more manual lifting occurs, especially when flowers are produced in pot soil. During planting, lifting indices (LI) between 2.8 and 3.3 (about three times the permitted weight) were found. Moving crates in and out the greenhouse is often mechanized, but during manual moving the LI was between 4.5 and 6.5. During manual emptying of crates, filled with soil, LI was between 4.4 and 6.7. When flowers are forced in water, the weights are much lower and LI was between 1 and 2.According to the visited mechanization companies it is almost always possible to adapt stackers and de-stackers so that they can handle several types of crates. This applies to other processes as well, such as emptying, filling and cleaning the crates. The most important bottleneck for mechanization is a financial one, since mechanization not always results in labour saving sufficient to cover the investment costs.
  Positieve resultaten met verpakken van Conference: bewaring
  Geijn, F. van de - \ 2005
  De Fruitteelt 95 (2005)30/31. - ISSN 0016-2302 - p. 12 - 13.
  peren - kratten - voedselverpakking - houdbaarheid (kwaliteit) - fruit - verpakken - pears - crates - food packaging - keeping quality - packing
  Effect van 3 verschillende verpakkingsvormen tijdens de bewaring: 1. bodemvel (op kistbodem) plus gesloten afdekfolie 2. bodemvel (op kistbodem) plus randfolie en gesloten afdekfolie 3. geperforeerde zak in de kist plus afdekfolie (TFM-concept)
  Fust in de bloembollenhandel : bedrijfseconomische evaluatie van systemen voor transport en bewaring van bollenteler tot afnemer
  Vroomen, C.O.N. de - \ 1987
  Den Haag : LEI (Onderzoekverslag / Landbouw-Economisch Instituut, Afdeling Tuinbouw 29) - 56
  balen - dozen - agrarische bedrijfsvoering - bloembollen - verpakken - kratten - bales - boxes - farm management - ornamental bulbs - packing - crates
  Bedrijfseconomische evaluatie van enkele fustsystemen die bij het transport van bloembollen worden gebruikt. Geconcludeerd wordt dat de bestaande systemen, bezien over de totale afzetketen, niet inefficient zijn en dat op dit moment geen vervangende nieuwe systemen op de markt zijn die tot vereenvoudiging en kostenbesparing leiden
  Palletkisten in de bloembollenteelt : economische aspecten van de invoering van palletkisten op gespecialiseerde bloembollenbedrijven op zandgrond
  Vroomen, C.O.N. de - \ 1981
  Den Haag : L.E.I. (Landbouw-economisch instituut ) - 56
  agrarische bedrijfsvoering - bloembollen - sierplanten - uitrusting - verpakking - verpakkingsmaterialen - verpakken - liliaceae - bollen - liliales - landbouwproducten - dozen - kratten - nederland - machines - farm management - ornamental bulbs - ornamental plants - equipment - packaging - packaging materials - packing - liliaceae - bulbs - liliales - agricultural products - boxes - crates - netherlands - machines
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.