Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 27

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Een nieuwe economische basis voor de kudde in het Gulpdal? : zoektocht naar draagvlak voor gescheperde begrazing met streekeigen Mergellandschapen
  Schrijver, R.A.M. ; Westerink, J. - \ 2016
  Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wageningen UR Wetenschapswinkel 326) - 46
  schapenhouderij - kuddes (herds) - begrazing - natuurbeheer - vegetatiebeheer - landbouwkundig onderzoek - limburg - financieren - landbouwbeleid - sheep farming - herds - grazing - nature management - vegetation management - agricultural research - limburg - financing - agricultural policy
  Het vinden van een nieuwe economische basis voor gescheperde kuddes is van belang voor het landschap, de natuur en het levend cultuurhistorisch erfgoed. Dit onderzoek draagt bij aan het nadenken over nieuwe richtingen en het vinden en opbouwen van een nieuwe ‘klantenkring’. Binnen het kader van het grotere onderzoeksproject ligt de nadruk van het onderzoek door Wageningen op het in kaart brengen van de belangen van alle betrokken partijen en het van hieruit ontwerpen van een nieuw sociaal contract waarmee de schaapskudde in het Gulpdal duurzaam in stand kan worden gehouden.
  Kunnen we de schapen scheren? : marktkansen voor ongesubsidieerde gescheperde schaapskuddes in Noord-Brabant
  Schrijver, R.A.M. - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2629) - 29
  schapen - kuddes (herds) - begrazing - natuurgebieden - vleesvee - bedrijfseconomie - haalbaarheidsstudies - noord-brabant - sheep - herds - grazing - natural areas - beef cattle - business economics - feasibility studies - noord-brabant
  Onderzoek naar de haalbaarheid van financieel onafhankelijk opererende gescheperde schaapskuddes. Hieronder verstaan we kuddes die onder andere voor het beheer van natuurterreinen worden ingezet en waarbij een herder gedurende een groot deel van het jaar de begrazing in het terrein stuurt. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste kuddes in Brabant (en daarbuiten) momenteel een groot financieel tekort hebben, helemaal wanneer de subsidie van de provincie zou wegvallen. Voor een ‘gemiddelde’ kudde met 250 ooien bedraagt het tekort ondanks die subsidie circa € 30.000 per jaar. De kuddes worden vooral ingezet voor het beheer van heideterreinen van de bekende natuurbeschermingsorganisaties Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en het Brabants Landschap. Deze terreinbeheerders betalen daarvoor een vast bedrag per dag dat de kudde in het terrein is. Per hectare omgerekend is dat bedrag veelal hoger dan de hectarevergoeding die de terreinbeheerders van de SNL-regeling ontvangen. Daarom legt ook de terreinbeheerder er zonder flankerende maatregelen (bijvoorbeeld via de PAS) nog flink op toe. De economische positie van de schaapskuddes is onder de huidige omstandigheden wankel.
  Marketing's contribution of the sustainability of pastoralism: evidence from Ethiopia
  Tessema, W.K. - \ 2012
  Wageningen University. Promotor(en): Hans van Trijp, co-promotor(en): Paul Ingenbleek. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461733146 - 195
  marketing - pastoralisme - dierhouderij - duurzaamheid (sustainability) - vee - kuddes (herds) - duurzame veehouderij - ethiopië - afrika - marketing - pastoralism - animal husbandry - sustainability - livestock - herds - sustainable animal husbandry - ethiopia - africa

  Pastoralists are people who, for their livelihood, depend on livestock raising using the natural pasture. Sustainability of pastoralist production is important for their livelihood as well as to the supply of animal-based protein. However, concerns with the pastoralist production system have also been voiced, particularly, on the ecological implications of the system. As a consequence, sustainability of the pastoral system and pastoralists that operate therein is a central issue in many debates among development practitioners, academics, and policy makers). Central to this debate is whether pastoralists can be expected to adapt their livestock production strategies to the varying availability of natural resources (i.e., pasture and water). Thus, herd size management in terms of stocking and destocking of livestock by pastoralists has become a central issue in the debate.

  The stocking and destocking decision in anticipation of changing external conditions can be conceived of as a marketing challenge to pastoralists, not only contributing to their livelihood and profit, but also to the sustainability of the system. As such, markets (and therefore, marketing) relates not only to economic and social aspects of sustainability, but also to the ecological aspects. This study investigates whether and how marketing can contribute to the sustainability of pastoralists. For this purpose, four lines of research are explored: (1) Is pastoralism in principle a sustainable production system?; If so under which conditions is such system sustainable?, (2) How does marketing relate to the conditions under which pastoralism is sustainable?, (3) Which concepts from the marketing literature can generate insights that potentially contribute to the sustainability of pastoralism?, and (4) How do these concepts empirically relate to the social and economic aspects of sustainability and to the resource dilemma that characterizes the ecological aspect of pastoralists’ sustainability?

  The thesis indicates that marketing can help pastoralists to strengthen their livelihood and to adapt to changing natural conditions through strategic selling and buying of livestock. In that respect only strategic marketing with a central view on the creation of customer value can contribute to economic, social and ecological sustainability at the same time. Thus, the thesis shows evidence that if pursued with a strategic intent marketing is a viable tool also for the sustainable development of the pastoralist system. Market orientation (in terms of customer orientation and interfunctional coordination) is in that respect the key concept. The thesis also contributes to the literature on the role of marketing in emerging economies indicating that market orientation theory is not restricted to formal economies with bounded organizations, but generalizable to informal economies such as pastoralists. To help pastoralists to live in a sustainable manner, policy should support their adaptation along the lines of the market by not just strengthening market integration, but by advocating and facilitating a market orientation.

  Familiekuddes : Paul Galama over stalontwerpen
  Livestock Research, - \ 2012
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research
  melkveehouderij - dierenwelzijn - huisvesting, dieren - stallen - diergezondheid - dierlijke productie - melkvee - loopstallen - stalinrichting - ontwerp - kuddes (herds) - melkveestapel - diergedrag - duurzame veehouderij - biologische landbouw - dairy farming - animal welfare - animal housing - stalls - animal health - animal production - dairy cattle - loose housing - animal housing design - design - herds - dairy herds - animal behaviour - sustainable animal husbandry - organic farming
  Dierenwelzijn vraagt om veel ruimte op een zachte bodem met grip. Een vrijloopstal lijkt bij uitstek geschikt voor een familiekudde, want door het ontbreken van ligboxen is er veel bewegingsruimte. Een dergelijke stal kan rechthoekig of rond zijn. Uitgaande van maximale beweiding is voor de winterperiode minimale beschutting voldoende.
  Familiekuddes : Gidi Smolders over diergezondheid
  Livestock Research, - \ 2012
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research
  melkveehouderij - dierenwelzijn - diergezondheid - melkvee - melkveestapel - kuddes (herds) - huisvesting, dieren - dierlijke productie - biologische landbouw - diergedrag - stallen - duurzame veehouderij - dairy farming - animal welfare - animal health - dairy cattle - dairy herds - herds - animal housing - animal production - organic farming - animal behaviour - stalls - sustainable animal husbandry
  De gangbare melkveehouderij is doorgeschoten in het controleren en beheersen van ziektes. Het is gericht op het vermijden van contactbesmettingen door elke leeftijd in een aparte groep te huisvesten. We moeten meer vertrouwen op de kracht van de koe en dieren op een natuurlijke wijze gaan houden. Niet de maximale productie per koe moet voorop staan maar maximale aandacht voor de dieren. En bij een familiekudde is dat het geval. Meer over de familiekudde op: http://www.familiekuddes.nl
  Familiekuddes : Judith Poelarends over de jong volwassen kudde
  Livestock Research, - \ 2012
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research
  melkveehouderij - dierenwelzijn - melkvee - dierlijke productie - diergezondheid - diergedrag - melkveestapel - kuddes (herds) - vaarzen - huisvesting, dieren - lactatie - stallen - duurzame veehouderij - biologische landbouw - dairy farming - animal welfare - dairy cattle - animal production - animal health - animal behaviour - dairy herds - herds - heifers - animal housing - lactation - stalls - sustainable animal husbandry - organic farming
  In de huidige melkveehouderij ervaren de vaarzen behoorlijk veel stress als ze in de koppel worden geïntroduceerd na het afkalven. Een groot deel van de dieren begint niet eens aan een tweede lactatie en verlaten het bedrijf omdat ze tegenvallen. We denken dat een 'jong volwassen kudde', waarbij vaarzen al veel eerder voor het afkalven in de kudde worden geïntroduceerd (bijvoorbeeld al na dekking of inseminatie of 2 tot 3 maanden voor afkalven) een positieve invloed heeft op deze groep dieren. Ze maken immers onderdeel uit van de kudde en de rangorde en raken gewend aan het management. Meer over de familiekudde op: http://www.familiekuddes.nl
  Familiekuddes : Cynthia Verwer over kalf bij de koe
  Livestock Research, - \ 2012
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research
  dierenwelzijn - melkveehouderij - diergezondheid - dierlijke productie - melkvee - melkveestapel - kuddes (herds) - huisvesting, dieren - kalveren - biologische landbouw - zoogkoeienkuddes - stallen - diergedrag - duurzame veehouderij - animal welfare - dairy farming - animal health - animal production - dairy cattle - dairy herds - herds - animal housing - calves - organic farming - suckler herds - stalls - animal behaviour - sustainable animal husbandry
  Met name op biologische bedrijven is er al veel ervaring met 'kalf bij koe'. Maar ook op gangbare bedrijven wordt het steeds vaker toegepast . De kalveren groeien goed en de koeien zijn gezond met minder antibiotica. En het is mogelijk om de kalveren te spenen zonder stress. Daar zijn verschillende oplossingen voor. Meer over de familiekudde op: http://www.familiekuddes.nl
  Familiekuddes : Ingrid Dixhoorn over de voordelen
  Livestock Research, - \ 2012
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research
  melkveehouderij - dierenwelzijn - diergezondheid - huisvesting, dieren - melkveestapel - kuddes (herds) - dierlijke productie - melkvee - stallen - diergedrag - duurzame veehouderij - biologische landbouw - dairy farming - animal welfare - animal health - animal housing - dairy herds - herds - animal production - dairy cattle - stalls - animal behaviour - sustainable animal husbandry - organic farming
  De familiekudde speelt in op de wensen van de koe en de maatschappij. Er zijn verschillende kuddes mogelijk. Je kunt alleen het kalf bij de koe houden maar ook alle jongvee tussen de melkkoeien laten lopen. Het doel van de familiekudde is rust in de veestapel. Daardoor is er minder stress. Door een lage infectiedruk is de weerstand beter en de kans bestaat dat de dieren zelfs minder ziektekiemen uitscheiden. Zo kunnen de dieren op een gezonde manier oud worden.
  Familiekuddes : Anita Jongman streeft naar ultieme familiekudde
  Livestock Research, - \ 2012
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research
  melkveehouderij - dierenwelzijn - dierlijke productie - melkvee - melkveestapel - kuddes (herds) - huisvesting, dieren - diergedrag - diergezondheid - biologische landbouw - stallen - duurzame veehouderij - dairy farming - animal welfare - animal production - dairy cattle - dairy herds - herds - animal housing - animal behaviour - animal health - organic farming - stalls - sustainable animal husbandry
  Melkveehouder Anita Jongman heeft samen met haar kinderen een melkveebedrijf in Groningen. Jongman wil kalveren, pinken en vaarzen tussen de melkkoeien laten lopen. Consequentie is wel dat ze binnenkort een nieuwe stal met bouwen.
  Familiekuddes : Cor den Hartog houdt kalf bij de koe
  Livestock Research, - \ 2012
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research
  melkveehouderij - dierenwelzijn - biologische landbouw - melkvee - dierlijke productie - melkveestapel - kuddes (herds) - diergezondheid - diergedrag - huisvesting, dieren - kalveren - melkkoeien - stallen - duurzame veehouderij - dairy farming - animal welfare - organic farming - dairy cattle - animal production - dairy herds - herds - animal health - animal behaviour - animal housing - calves - dairy cows - stalls - sustainable animal husbandry
  Melkveehouder Cor den Hartog neemt deel aan het project Familiekudde. Den Hartog laat zijn kalveren tussen de melkkoeien door lopen zodat ze melk bij de moeder of bij een pleegmoeder kunnen drinken.
  Familiekuddes : zoals de koe het zou willen
  Livestock Research, - \ 2012
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research
  melkveehouderij - dierenwelzijn - diergezondheid - dierlijke productie - melkvee - huisvesting, dieren - kuddes (herds) - melkveestapel - stallen - diergedrag - duurzame veehouderij - biologische landbouw - dairy farming - animal welfare - animal health - animal production - dairy cattle - animal housing - herds - dairy herds - stalls - animal behaviour - sustainable animal husbandry - organic farming
  In het project Familiekudde, opgezet door Wageningen UR Livestock Research, proberen boeren en onderzoekers melkkoeien, vaarzen, pinken en kalveren in een grote groep te houden. Net zoals in de natuur het geval is. Door het houden van dieren in een kudde, zijn vaarzen al gewend aan de stal, aan de kuddegenoten, de rangorde en de bedrijfsvoering. Dat moet er voor zorgen dat alles na het afkalven veel gemakkelijker gaat. Doordat de koeien minder stress hebben, zijn ze ook gezonder.
  Familiekuddes - zoals de koe het zou willen
  Animal Sciences Group (ASG), ; Louis Bolk, ; Dixhoorn, I.D.E. van; Verwer, C.M. ; Poelarends, J.J. ; Smolders, E.A.A. ; Galama, P.J. - \ 2012
  Lelystad : Livestock Research Wageningen UR
  melkveehouderij - kuddes (herds) - melkveestapel - stallen - huisvesting, dieren - dierenwelzijn - diergezondheid - diergedrag - duurzame veehouderij - biologische landbouw - dierlijke productie - melkvee - dairy farming - herds - dairy herds - stalls - animal housing - animal welfare - animal health - animal behaviour - sustainable animal husbandry - organic farming - animal production - dairy cattle
  Familiekuddes is een webboek. Een website in boekvorm waarin u door kunt klikken naar inspiraties en ervaringen uit de praktijk met de familiekudde. Verschillende vormen van familiekuddes zoals kalf bij koe en jong volwassen kudde worden toegelicht. Familiekuddes zijn gericht op een betere weerstand van het vee door een meer natuurlijke wijze van veehouderij. Dat betekent niet elke leeftijdsgroep apart huisvesten om contactbesmetting te voorkomen, maar vertrouwen op een betere weerstand en lagere ziektedruk door rust in de kudde en voldoende ruimte.
  Familiekudde: dierenwelzijn en diergezondheid optimaal
  Galama, P.J. - \ 2011
  In: BioKennis innovatie magazine / Wijnands, F.G., van Keulen, H., Dubbeldam, R., - p. 10 - 11.
  dierenwelzijn - diergezondheid - kuddes (herds) - melkveehouderij - rundveehouderij - melkveehouderijsystemen - biologische landbouw - animal welfare - animal health - herds - dairy farming - cattle husbandry - dairy farming systems - organic farming
  Koeien houden in een vaste kudde geeft zoveel rust, dat hun welzijn en gezondheid flink vooruit gaat. Dat is de verwachting van een groep melkveehouders en onderzoekers. De twintig biologische en gangbare veehouders van het netwerk ‘familiekudde’ ontwerpen daarom samen met onderzoekers een economisch rendabel veehouderijsysteem, waarin de behoeften van de koe centraal staat.
  Familiekudde : een duurzame, natuurlijke melkveehouderij
  Dixhoorn, I.D.E. van; Smolders, E.A.A. ; Verwer, C. ; Wagenaar, J.P. - \ 2011
  biologische landbouw - melkveehouderij - kuddes (herds) - dierenwelzijn - organic farming - dairy farming - herds - animal welfare
  Poster met korte informatie over de familiekudde in de melkveehouderij.
  De Familiekudde een oplossing voor een natuurlijke en duurzame melkveehouderij
  Dixhoorn, I.D.E. van; Smolders, E.A.A. ; Verwer, Cynthia ; Cornelissen, J.M.R. - \ 2011
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research
  melkveehouderij - dierenwelzijn - koeien - diergezondheid - zoogkoeienkuddes - kuddes (herds) - dierlijke productie - melkvee - diergedrag - huisvesting, dieren - dairy farming - animal welfare - cows - animal health - suckler herds - herds - animal production - dairy cattle - animal behaviour - animal housing
  De Familiekudde is een nieuw duurzaam houderijsysteem voor het houden van melkvee. Kern van het houderijconcept is een zo functioneel mogelijke en diervriendelijke huisvesting, ingericht vanuit de behoefte van het dier. Hierdoor sluit het systeem beter aan bij de behoeften van de koe en de wensen vanuit de maatschappij. In het concept staan rust, ruimte en comfort voorop, zoveel mogelijk benaderd vanuit natuurlijke groepsvorming en leefomstandigheden. Zo leven de dieren in stabiele kuddes, blijft het kalf bij de koe en behouden de dieren hun horens. Door een slimme stalinrichting zorgt de Familiekudde voor een win-win-win-win: de koeien leiden een lang en gezond leven; het is goed voor het milieu; het houdt rekening met economische aspecten en met het welzijn van de veehouder
  Welzijn biologisch melkvee
  Ruis, M.A.W. - \ 2011
  BioKennis bericht Pluimveevlees & eieren 22 (2011). - 4
  biologische landbouw - dierenwelzijn - melkvee - melkveehouderij - diergedrag - kuddes (herds) - diergezondheid - melkveevoeding - dierverzorging - dierlijke productie - huisvesting, dieren - organic farming - animal welfare - dairy cattle - dairy farming - animal behaviour - herds - animal health - dairy cattle nutrition - care of animals - animal production - animal housing
  De biologische veehouderij heeft veel oog voor natuurlijk gedrag, een goede gezondheid met nadruk op ziektepreventie, en natuurlijke voeding. Het dierenwelzijn in de biologische sector heeft daarom een hoog niveau. Dit past goed bij de verduurzaming van de biologische veehouderij. In 2010 heeft de sector zichzelf een spiegel voorgehouden. Hieruit blijkt dat veel goed gaat op het gebied van dierenwelzijn, maar er zijn ook verbeterpunten. In dit BioKennisbericht een overzicht voor de biologische melkveehouderij, met vooral aandacht voor aspecten waar nog welzijnswinst te behalen is.
  Nieuwe concepten voor een familiekuddestal
  Noorduyn, L. ; Dixhoorn, I.D.E. van; Elzen, B. - \ 2010
  Syscope Magazine 2010 (2010)28. - p. 6 - 7.
  biologische landbouw - melkveehouderij - kuddes (herds) - dierenwelzijn - huisvesting van rundvee - organic farming - dairy farming - herds - animal welfare - cattle housing
  Gangbare en biologische melkveehouders werken aan een familiekuddestal, waar de pasgeboren kalfjes drie maanden bij de koe blijven. Met elkaar wisselen ze ervaringen uit. De melkveehouders Jan en Ruben Broenink doen sinds voorjaar 2010 mee in het netwerk. Onderzoekers brengen de meer theoretische kennis in.
  Melkkoe wil familie in de buurt
  Dixhoorn, I.D.E. van - \ 2010
  Kennis Online 7 (2010)nov. - p. 13 - 13.
  melkkoeien - melkveehouderij - huisvesting van koeien - dierenwelzijn - kuddes (herds) - dairy cows - dairy farming - cow housing - animal welfare - herds
  Een stabiele kudde, veel ruimte en maximale weidegang zijn de belangrijkste kenmerken van huisvestingssystemen die aansluiten bij de natuurlijke behoeften van koeien. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen UR Livestock Research.
  Familiekudde - natuurlijk houderijsysteem voor melkvee
  Verwer, C.M. - \ 2010
  BioKennis bericht Zuivel & rundvlees (2010)16. - 4 p.
  biologische landbouw - kuddes (herds) - dierenwelzijn - diergezondheid - bedrijfsvoering - melkveehouderijsystemen - bedrijfsmanagement - bedrijfseconomie - organic farming - herds - animal welfare - animal health - management - dairy farming systems - business management - business economics
  De Familiekudde is een innovatief concept dat bijdraagt aan een duurzame (biologische) melkveehouderij. Veehouders uit het praktijknetwerk ‘Familiekudde’ staan op het punt om dit totaal nieuwe houderijsysteem toe te passen op hun bedrijf. In de Familiekudde ligt de nadruk op een natuurlijke leefomgeving. Het concept werkt met stabiele kuddes, kalveren bij de koe en zonder onthoornen. Het dier krijgt de ruimte en mogelijkheid om haar natuurlijke gedrag te vertonen. Er wordt rekening gehouden met bedrijfseconomische randvoorwaarden, milieu, diergezondheid en bedrijfsmanagement. In dit bioKennisbericht een introductie van het Familiekuddeconcept, de consequenties en oplossingen voor mogelijke knelpunten.
  Familiekudde State of the art
  Dixhoorn, I.D.E. van; Evers, A.G. ; Janssen, A.P.H.M. ; Smolders, E.A.A. ; Spoelstra, S.F. ; Wagenaar, J.P. ; Verwer, C. - \ 2010
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 268) - 63
  dierenwelzijn - melkveehouderij - diergezondheid - kuddes (herds) - zoogkoeienkuddes - animal welfare - dairy farming - animal health - herds - suckler herds
  The “Familiekudde” [“Family herd”] is based on the cow’s needs. It offers a natural living environment to cattle by working with stable herds, leaving calves with their mothers, and not dehorning them. In Familiekudde State-ofthe- Art we assess on the basis of scientific knowledge what the consequences are of keeping a Familiekudde in practice and how to deal with expected bottlenecks
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.