Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 12 / 12

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  • alert
   We will mail you new results for this query: keywords==kunstmestanalyse
  Check title to add to marked list
  Kunstmestvervangers onderzocht : tussentijds rapport van het onderzoek in het kader van de pilot mineralenconcentraten
  Velthof, G.L. - \ 2011
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR - 130
  akkerbouw - kunstmeststoffen - kunstmestanalyse - mesttechnologie - landbouw en milieu - bemesting - concentraten - arable farming - fertilizers - fertilizer analysis - fertilizer technology - agriculture and environment - fertilizer application - concentrates
  In deze pilot wordt onderzocht of het mineralenconcentraat, dat ontstaat door mestscheiding en omgekeerde osmose, gebruikt kan worden als kunstmest. Nederland heeft voor deze pilot van de Europese Commissie toestemming gekregen om gedurende twee jaar (2009 en 2010) de landbouwkundige, economische en milieukundige aspecten te onderzoeken van de productie en het gebruik van mineralenconcentraten. Hierbij kunnen de mineralenconcentraten als kunstmest boven de gebruiksnorm van dierlijke mest worden toegepast, maar binnen de stikstofgebruiksnorm in het kader van de Nitraatrichtlijn. In dit rapport worden de tussentijdse resultaten van het WUR-onderzoek weergeven die half november 2009 beschikbaar waren.
  Aardbeiteelt op ruggen is wel degelijk duurzamer
  Rovers, J.A.J.M. - \ 2010
  Groenten en Fruit Actueel 2010 (2010)45. - ISSN 0925-9694 - p. 13 - 13.
  aardbeien - fragaria ananassa - ruggenploegen - ruggen - broeikasgassen - duurzaamheid (sustainability) - kunstmestanalyse - emissie - duurzaam bodemgebruik - strawberries - ridgers - ridges - greenhouse gases - sustainability - fertilizer analysis - emission - sustainable land use
  De teelt van aardbeien op ruggen staat de laatste jaren opnieuw in de belangstelling, maar in hoeverre is die teeltmethode door gebruik van folie duurzamer dan een vlakveldsteelt? Een vergelijking aan de hand van de CO2-rekentool voor Tuinbouw Ketens.
  Kunstmestvervangers onderzocht; Levenscyclusanalyse (LCA) Mineralenconcentraten
  Vries, J.W. de - \ 2010
  Wageningen : Wageningen UR (Informatieblad mest van bedreiging naar kans nr. 13) - 2
  mest - kunstmeststoffen - kunstmestanalyse - mineralen - concentraten - bemesting - manures - fertilizers - fertilizer analysis - minerals - concentrates - fertilizer application
  Beknopt verslag van het onderzoek: "Mest van bedreiging naar kans". Na afronding zullen de resultaten laten zien hoe de milieubelasting verandert wanneer mineralenconcentraten als kunstmestvervanger aangemerkt zouden worden. De resultaten geven zicht op mogelijke ecologische knelpunten, afwenteling tussen processen en milieueffecten binnen de mestketen en geeft handvatten om tot een duurzamere keten te komen.
  Kunstmestvervangers onderzocht; Eerste ervaringen met mineralenconcentraat op 'Telen met Toekomst-bedrijf'Van den Berg gunstig
  Verloop, J. ; Akker, H. van den - \ 2010
  Wageningen : Wageningen UR (Informatieblad mest van bedreiging naar kans nr. 11) - 2
  kunstmeststoffen - mesttechnologie - kunstmestanalyse - mineralen - landbouw en milieu - bemesting - concentraten - fertilizers - fertilizer technology - fertilizer analysis - minerals - agriculture and environment - fertilizer application - concentrates
  Onderzoek naar praktijkervaringen met kunstmestvervangers. In dit informatieblad staan de ervaringen op "Telen met Toekomst-bedrijf" Van den Berg centraal.
  Kunstmestvervangers onderzocht; Eerste ervaringen met mineralenconcetraat op Koeien & Kansen-bedrijven zijn gunstig
  Verloop, J. ; Meerkerk, B. - \ 2010
  Wageningen : Wageningen UR (Informatieblad mest van bedreiging naar kans nr. 10) - 2
  kunstmeststoffen - mesttechnologie - kunstmestanalyse - landbouw en milieu - bemesting - concentraten - fertilizers - fertilizer technology - fertilizer analysis - agriculture and environment - fertilizer application - concentrates
  Onderzoek naar praktijkervaringen met kunstmestvervangers. In dit informatieblad staan de ervaringen van meerdere "Koeien en Kansen" bedrijven centraal.
  Kunstmestvervangers onderzocht; Stikstofwerking mineralenconcentraat en dikke fractie op bouwland
  Geel, W.C.A. van; Dijk, W. van - \ 2010
  Wageningen : Wageningen UR (Informatieblad mest van bedreiging naar kans nr. 07) - 2
  akkerbouw - kunstmeststoffen - kunstmestanalyse - mesttechnologie - bemesting - concentraten - arable farming - fertilizers - fertilizer analysis - fertilizer technology - fertilizer application - concentrates
  In 2009 is veldonderzoek gestart naar de N-werking van concentraten op zowel gras- als bouwland. Doel van het onderzoek is vaststelling van de N-werking van concentraten bij emissiearme toediening t.o.v. gangbare kunstmest (KAS). In dit informatieblad wordt ingegaan op de eerste resultaten van de bouwlandproeven.
  Kunstmestvervangers onderzocht; Stikstofwerkingscoëfficiënt van mineralenconcentraten op grasland
  Middelkoop, J.C. van; Holshof, G. - \ 2010
  Wageningen : Wageningen UR (Informatieblad mest van bedreiging naar kans 06) - 2
  kunstmeststoffen - kunstmestanalyse - stikstof - graslanden - mesttechnologie - bemesting - concentraten - fertilizers - fertilizer analysis - nitrogen - grasslands - fertilizer technology - fertilizer application - concentrates
  Onderzoek naar praktijkervaringen met kunstmestvervangers. In dit informatieblad staat de stikstofwerking op grasland centraal.
  Kunstmestvervangers onderzocht; Landbouwkundige en milieukundige perspectieven van mineralenconcentraten
  Ehlert, P.A.I. ; Hoeksma, P. - \ 2010
  Wageningen : Wageningen UR (Informatieblad mest van bedreiging naar kans nr. 05) - 2
  kunstmeststoffen - mesttechnologie - kunstmestanalyse - landbouw en milieu - bemesting - concentraten - fertilizers - fertilizer technology - fertilizer analysis - agriculture and environment - fertilizer application - concentrates
  De samenstelling van een mineralenconcentraat wijst op een landbouwkundige betekenis als stikstofmeststof en/of als kalimeststof. Een aantal mineralenconcentraten bevat ook fosfaat. De effectiviteit van de stikstof van het mineralenconcentraat wordt in sterke mate bepaald door de mate waarin ammoniakvervluchtiging kan optreden. Dit zijn enkele conclusies van analyse van mineralenconcentraten.
  Inventarisatie en selectie van analysemethoden voor meststoffen
  Peters, R.J.B. ; Mol, J.G.J. ; Driessen, J.J.M. - \ 2009
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 2009.014) - 71
  kunstmeststoffen - organische meststoffen - kunstmestanalyse - kwalitatieve analyse - kwantitatieve analyse - analytische methoden - fertilizers - organic fertilizers - fertilizer analysis - qualitative analysis - quantitative analysis - analytical methods
  In dit rapport wordt een overzicht gegeven van parameters die in meststoffen dienen te worden bepaald en de beschikbare en beschreven analysemethoden. Op basis van een aantal selectiecriteria heeft RIKILT aan LNV een voorstel gedaan voor analysemethoden voor monsters die zijn genomen in het kader van controle en handhaving van de regelgeving voor het verhandelen van meststoffen. Dit alles in het kader van een verandering in regelgeving. Per 1 januari 2008 is het Meststoffenbesluit overgeheveld naar het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet en daarmee ok de overheveling van Beschikking analysemethoden meststoffen
  KAS in prei niet zo verkeerd
  Ruijter, F.J. de - \ 2007
  Groenten en Fruit. Algemeen week 16 (2007). - ISSN 0925-9694 - p. 29 - 29.
  kunstmestanalyse - mesttechnologie - kunstmeststoffen - stikstofmeststoffen - stikstof - gewaskwaliteit - gewasopbrengst - toedieningshoeveelheden - bemesting - fertilizer analysis - fertilizer technology - fertilizers - nitrogen fertilizers - nitrogen - crop quality - crop yield - application rates - fertilizer application
  In hoeverre is prei bemesten met Agroblen, Cultan, Entec en Orgaplus efficiëenter dan met KAS? Via een PPO-proef met deze meststoffen is geprobeerd antwoord te geven op die vraag. Uit die proef bleek KAS nog niet zo verkeerd te zijn voor prei; er kon geen verschil worden aangetoond
  Toetsing geleide bemesting vollegrondsgroenteteelt : jaarrapport 2002
  Geel, W.C.A. van - \ 2003
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. (Rapport / PPO ) - 31
  kunstmeststoffen - voedingsstoffen - gebruiksefficiëntie - kunstmestanalyse - optimalisatie - mestgiften - landbouwkundig onderzoek - proeven - nutriëntengebruiksefficiëntie - nutrientenbeheer - bemesting - vollegrondsteelt - fertilizers - nutrients - use efficiency - fertilizer analysis - optimization - dressings - agricultural research - trials - nutrient use efficiency - nutrient management - fertilizer application - outdoor cropping
  In 2002 heeft het ministerie van LNV het onderzoeksprogramma Mest- en Mineralen 398-I gestart, dat zich richt op maatregelen om de mineralenverliezen te verminderen. Één van de thema’s in het programma is het ontwikkelen en toepasbaar maken van systemen voor geleide bemesting. Het doel van geleide bemesting is om een maximale opbrengst en kwaliteit te realiseren met een zo nauwkeurig mogelijk op de gewasbehoefte afgestemd aanbod van nutriënten, waarbij de benutting van de nutriënten zo hoog mogelijk is en het verlies zo laag mogelijk. Geleide bemesting omvat de toepassing van bijmestsystemen, het gebruik van minder uitspoelingsgevoelige meststoffen en een betere plaatsing van de meststof (o.a. rijenbemesting). Naast het vergelijken en verbeteren van geleide bemestingssystemen middels veldproeven, is voorzien in het toetsen van geleide bemestingssystemen op praktijkbedrijven. Nagegaan wordt hoe geleide bemesting in praktijk wordt ervaren (risico’s, kosten, extra arbeid etc.) en tegen welke praktische problemen telers oplopen die zich in proeven niet hebben voorgedaan
  Inventarisatie en heronderzoek van monsters NPK meststoffen in verband met afwijkingen ten opzichte van de gestelde norm
  Polanen, A. van; Driessen, J.J.M. ; Bannink, H. ; Booiman-Hagens, G.M. ; Bovens-van de Burgt, M.F. ; Jong, J. de - \ 1989
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 89.25) - 10
  npk-meststoffen - kunstmestanalyse - chemische samenstelling - monsterverwerking - fosforzuur - anhydriet - normen - duplicatie - npk fertilizers - fertilizer analysis - chemical composition - sample processing - phosphoric acid - anhydrite - standards - duplication
  I.v.m. geconstateerde afwijkingen van monsters NPK meststoffen t.o.v. de gestelde norm zijn de wettelijk voorgeschreven EEG-methoden voor gehalten aan P2O5, oplosbaar in water, en neutraal ammoniumcitraat op dupliceerbaarheid en op reproduceerbaarheid volgens de Meststoffenwet onderzocht.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.