Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 57

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==kunstmeststrooiers
Check title to add to marked list
Proefveld Aardappeldemodag gepoot : interview met M. Tramper (PPO Westmaas)
Delleman, J. ; PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2014
Aardappelwereld 68 (2014)4. - ISSN 0169-653X - p. 36 - 37.
akkerbouw - proefboerderijen - proefvelden - veldproeven - gecombineerde zaaimachines - zaaimachines - kunstmeststrooiers - rijenzaai - loonbedrijven - arable farming - experimental farms - experimental plots - field tests - combine drills - seed drills - fertilizer distributors - drilling - wage labour enterprises
Bedrijfsleider Marcel Tramper van PPO Westmaas legt uit wat er komt kijken bij het uitpoten van de proefvelden door de loonwerker met een moderne alles-in-eenspoorcombinatie.
Rauch Axis: degelijkheid en eenvoud
Jongmans, A.G. - \ 2009
Landbouwmechanisatie 60 (2009)6. - ISSN 0023-7795 - p. 30 - 31.
landbouwtechniek - landbouwwerktuigen - boerderij uitrusting - kunstmeststrooiers - agricultural engineering - farm machinery - farm equipment - fertilizer distributors
De Axis is het nieuwste model kunstmeststrooier van Rauch. Deze strooiers zijn nu enkele seizoenen in gebruik. Door gebruikers worden de machines ervaren als degelijk en eenvoudig in gebruik
Beddenbemester brengt stikstof op de juiste plaats
Wees, N.S. van; Dam, A.M. van - \ 2005
BloembollenVisie 2005 (2005)54. - ISSN 1571-5558 - p. 22 - 23.
bloembollen - plantenvoeding - stikstof - kunstmeststrooiers - uitstrooien - toedieningswijzen - efficiëntie - opbrengsten - milieubeheersing - ornamental bulbs - plant nutrition - nitrogen - fertilizer distributors - broadcasting - application methods - efficiency - yields - environmental control
Een goede stikstofvoorziening bij een minimale milieubelasting is voor telers en overheid een belangrijke kwestie. PPO Bloembollen ging op zoek naar mogelijkheden om met lagere kunstmestgiften toch een gelijke opbrengst te halen. Beddenbemesting kan hiervoor geschikt zijn
Geen stikstof in de paden: dat scheelt
Dam, A.M. van - \ 2004
BloembollenVisie 30 (2004). - ISSN 1571-5558 - p. 24 - 25.
bloembollen - plantenvoeding - stikstof - kunstmeststrooiers - uitstrooien - efficiëntie - chemische samenstelling - landbouwtechniek - ornamental bulbs - plant nutrition - nitrogen - fertilizer distributors - broadcasting - efficiency - chemical composition - agricultural engineering
Gegevens in bijgaande tabellen: 1) Kunstmestverdeling van beddenstrooiers; 2) Stikstofgehalten in tulpenbollen in midden- en kantregels bij verschillende kunstmeststrooiers. Gegevens in bijgaande figuren: 1) Stikstofinhoud van tulp bij de oogst (2000) bij verschillende giften met beddenbemesting en volveldsbemesting; 2) Verdeling kunstmest over de breedte van het bed door Elho-stooier met één strooipunt per bed
Bijzondere apparatuur op de Waiboerhoeve
Schippers, H. - \ 1995
Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve 8 (1995)5. - ISSN 0921-8874 - p. 14 - 16.
kunstmeststrooiers - mestverspreiders - mest - maaiers - bemonsteren - kuilvoersnijders - grondanalyse - drijfmest - mengers - proefboerderijen - fertilizer distributors - manure spreaders - manures - mowers - sampling - silage cutters - soil analysis - slurries - mixers - experimental farms
In dit artikel wordt een deel van de speciale machines die op de Waiboerhoeve in gebruik zijn kort beschreven: - een voermengwagen voor vleeskalveren; - een graszaaimachine voor het goed aanleggen van verschillende grasrassen; - een monsterapparaat voor het nemen van grondmonsters; - een kunstmeststrooier; - een grasoogstmachine
Mesttechniek, goede ervaringen met mestsnijfiltersystemen
Somers, S.J.H.E. ; Huijsmans, J.F.M. - \ 1995
Landbouwmechanisatie 46 (1995)8. - ISSN 0023-7795 - p. 38 - 39.
luchtverontreiniging - ammoniak - toedieningswijzen - toepassingen - capaciteit - emissie - boerderij uitrusting - landbouwwerktuigen - stalmest - kunstmeststrooiers - kunstmeststoffen - injectie - benodigde machines - mestverspreiders - betrouwbaarheid - mengmestverspreiders - bodeminjecteurs - vervluchtiging - air pollution - ammonia - application methods - applications - capacity - emission - farm equipment - farm machinery - farmyard manure - fertilizer distributors - fertilizers - injection - machinery requirements - manure spreaders - reliability - slurry spreaders - soil injectors - volatilization
Een enquete onder loonwerkers en aanvullende metingen door het IMAG-DLO geven de ervaringen weer en de inzichten in de werking van snij-filtersystemen voor emissie-arme mesttoediening
Onderzoek naar de mogelijkheden van stikstofrijentoediening bij suikerbieten in 1990 - 1992 = Research into the possibilities of row-application with solid nitrogen fertilizer in sugarbeet from 1990 - 1992
Beek, M.A. van der; Wilting, P. ; Floot, H.W.G. ; Rops, A.H.J. ; Schouten, E.T.J. - \ 1994
Lelystad etc. : PAGV [etc.] (Verslag / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond nr. 167) - 58
toedieningswijzen - beta vulgaris - kunstmeststrooiers - nederland - stikstof - suikerbieten - application methods - fertilizer distributors - netherlands - nitrogen - sugarbeet
Variatie te groot - Bepaling en beoordeling van strooibeelden van kunstmeststrooiers.
Hofstee, J.W. ; Zande, J.C. van de - \ 1994
Landbouwmechanisatie 45 (1994)1. - ISSN 0023-7795 - p. 26 - 27.
uitstrooien - efficiëntie - kunstmeststrooiers - kunstmeststoffen - broadcasting - efficiency - fertilizer distributors - fertilizers
Behandeling van een aantal aspecten die van belang zijn voor het bepalen en beoordelen van strooibeelden
Grond- en mestmonstergegevens PROPRO Noord-Brabant
Loonen, J.W.G.M. - \ 1992
Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve 5 (1992)3. - ISSN 0921-8874 - p. 25 - 28.
lucht - luchtverontreiniging - ammoniak - dierlijke meststoffen - emissie - kunstmeststrooiers - graslanden - hygiëne - mestverspreiders - mest - drijfmest - vervluchtiging - mengers - noord-brabant - air - air pollution - ammonia - animal manures - emission - fertilizer distributors - grasslands - hygiene - manure spreaders - manures - slurries - volatilization - mixers
Tijdens het onderzoek werd de bemestingstoestand van de grond een aantal keren bepaald om de effecten van emissie-arme mesttoediening hierop te kunnen bepalen.
Kwantitatieve aspecten van de verdelingsnauwkeurigheid van meststoffen : simulatie en optimalisatie van de toedieningstechnieken met behulp van het rekenprogramma DISPRO = Quantitative aspects of nutrient distribution : simulation and optimalization of application techniques with the computerprogram DISPRO
Baumann, D.T. - \ 1991
Lelystad etc. : PAGV [etc.] (Verslag / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond nr. 136) - 64
toedieningswijzen - computersimulatie - kunstmeststrooiers - mestverspreiders - mest - simulatie - simulatiemodellen - drijfmest - mengers - application methods - computer simulation - fertilizer distributors - manure spreaders - manures - simulation - simulation models - slurries - mixers
Computer integrated farming. Kunstmest strooien als een eerste toepassing.
Goense, D. - \ 1991
Landbouwmechanisatie 42 (1991)5. - ISSN 0023-7795 - p. 23 - 25.
toedieningshoeveelheden - automatisering - uitstrooien - computers - gegevensverwerking - landbouwbedrijven - kunstmeststrooiers - kunstmeststoffen - informatiesystemen - bedrijfsvoering - wiskunde - microcomputers - minicomputers - waarschijnlijkheidsanalyse - bodemkarteringen - statistiek - bedrijfsinformatiesystemen - machines - application rates - automation - broadcasting - data processing - farms - fertilizer distributors - fertilizers - information systems - management - mathematics - probability analysis - soil surveys - statistics - management information systems
Bosbemestingsmethoden : resultaten van een praktijkproef
Leek, N.A. ; Wanningen, H. ; Hellinga, P.W. ; Hoksbergen, F.T.J. ; Schreuder, H.J. - \ 1989
Wageningen : "De Dorschkamp", Instituut voor Bosbouw en Groenbeheer (Rapport / "De Dorschkamp" Instituut voor Bosbouw en Groenbeheer nr. 568) - 238
bosbouw - kunstmeststrooiers - luchtvaartuig - toepassingen via de lucht - onderzoek - bosbouwkundige handelingen - kosten - rentabiliteit - nederland - bosopstanden - bemesting - forestry - fertilizer distributors - aircraft - aerial methods - research - forestry practices - costs - profitability - netherlands - forest stands - fertilizer application
Onderzoek Nodet Gougis Rollflow kunstmeststrooier type DR 612/617
Anonymous, - \ 1988
Wageningen : IMAG (Bulletin / Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen no. 1083) - 6
kunstmeststrooiers - prestatieniveau - kwaliteit - fertilizer distributors - performance - quality
Onderzoek P.Z. kunstmeststrooier type Spectra
Anonymous, - \ 1987
Wageningen : IMAG (Bulletin / Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen no. 1081) - 6
kunstmeststrooiers - prestatieniveau - kwaliteit - fertilizer distributors - performance - quality
Onderzoek Niemeyer kunstmeststrooier type Rotast 800-Z/1000-Z/1200-Z
Anonymous, - \ 1987
Wageningen : IMAG (Bulletin / Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen no. 1080) - 6
kunstmeststrooiers - prestatieniveau - kwaliteit - fertilizer distributors - performance - quality
Onderzoek Lely kunstmeststrooier type Centerliner 2400 CB, 3000 CB
Anonymous, - \ 1985
Wageningen : I.M.A.G. (Bulletin / Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen no. 1049) - 16
kunstmeststrooiers - prestatieniveau - kwaliteit - fertilizer distributors - performance - quality
Mestscheiding
Kroodsma, W. ; Poelma, H.R. - \ 1985
Wageningen : I.M.A.G. (Publikatie / Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen no. 209) - 66
dierlijke meststoffen - klaring - kunstmeststrooiers - vloeistoffen (liquids) - mestverspreiders - mest - scheiding - drijfmest - mengmestverspreiders - opslagloodsen - mestverwerking - animal manures - clarification - fertilizer distributors - liquids - manure spreaders - manures - separation - slurries - slurry spreaders - stores - manure treatment
In het eerste deel van deze IMAG publikatie wordt de ontwikkeling van een gecombineerd scheidings-/uitmestsysteem in varkensstallen beschreven. De scheiding vindt plaats op een kunststof filterdoek waar de gier doorheen valt en waarvan de vaste bestanddelen dagelijks worden verwijderd. Het systeem heeft een hoog scheidingsrendement en als voordeel dat er stro in de hokken gebruikt kan worden wat beter is voor het welzijn en brandstofbesparend werkt. In het tweede deel worden van een zevental mestscheiders de scheidingsresultaten en de praktische bruikbaarheid zowel bij rundvee- als bij varkensmest nagegaan. Met uitzondering van de zogenaamde zeefbocht zijn goede resultaten haalbaar bij een minimaal drogestofgehalte van de geproduceerde mest van 6%. Vooral voor de grotere bedrijven met een mestoverschot en een tekort aan opslagcapaciteit biedt mestscheiden een goed alternatief
Onderzoek mestpompen = Series test of slurry pumps
Bosma, A.H. ; Verkaik, A.P. - \ 1984
Wageningen : I.M.A.G. (Publikatie / Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen no. 195) - 82
kunstmeststrooiers - mestverspreiders - mest - prestatieniveau - pompen - kwaliteit - transport - drijfmest - mengers - fertilizer distributors - manure spreaders - manures - performance - pumps - quality - slurries - mixers
Elf mestpompen zijn onderzocht op de relatie tussen enerzijds capaciteit en druk en anderzijds het hierbij behorende vermogen (pompgrafiek) getest op praktijkbedrijven. Aansluitend op deze gegevens is in de publikatie aandacht besteed aan de mogelijkheden voor het bepalen van leidingkarakteristieken bij het transport van mest van verschillende diktes. Deze informatie maakt het mogelijk om de leidinguitvoering en de pompkeuze af te stemmen op de te verwachten omstandigheden
Onderzoek Boegballe kunstmeststrooiers type BL600, BL800 en BL1000
Anonymous, - \ 1984
Wageningen : I.M.A.G. (Bulletin / Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen no. 1041) - 10
kunstmeststrooiers - korrels - prestatieniveau - kwaliteit - fertilizer distributors - granules - performance - quality
De verdeling van verschillende meststoffen is bij verschillende strooibreedten onderzocht. De wijze van onderzoek en de resultaten zijn weergegeven, evenals de belangrijkste gebruikseigenschappen
Onderzoek Roger pneumatische kunstmeststrooier type DPA 12
Anonymous, - \ 1984
Wageningen : I.M.A.G. (Bulletin / Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen no. 1042) - 10
motoren - kunstmeststrooiers - korrels - prestatieniveau - pneumatische kracht - kwaliteit - machines - engines - fertilizer distributors - granules - performance - pneumatic power - quality
Beschrijving van de voornaamste gebruikseigenschappen en de resultaten van onderzoek met verschillende soorten kunstmeststoffen
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.