Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 77

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Ecologisch Gericht Suppleren: meetplan geïntegreerde ecosysteem survey 2017
  Baptist, Martin ; Bolle, Loes ; Couperus, Bram ; Tulp, Ingrid ; Hal, Ralf van - \ 2017
  Den Helder : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C017/17) - 78
  visfauna - benthos - zandsuppletie - natura 2000 - noordzee - kustbeheer - aquatische ecosystemen - habitatbeheer - mariene ecologie - fish fauna - benthos - sand suppletion - natura 2000 - north sea - coastal management - aquatic ecosystems - habitat management - marine ecology
  Suppleties van zand op vooroever of strand worden in opdracht van Rijkswaterstaat uitgevoerd om de Nederlandse kust tegen erosie te beschermen en om voldoende zand in het kustfundament te houden. Een groot deel van de suppleties vindt plaats in of nabij de kuststrook die binnen de Natura2000 regelgeving wordt beschermd, de Noordzeekustzone. Het is dus van belang de eventuele effecten van deze praktijk op de natuur zorgvuldig te bestuderen, zodat dit effect kan worden afgezet tegenover het algemene nut voor de maatschappij. Betere kennis van de effecten kan leiden tot beperking van eventuele schade aan- en mogelijk zelfs tot versterking van- gewenste natuurwaarden en ecosysteemdiensten. Tot nog toe is er relatief weinig aandacht geweest voor de gevolgen van suppleren op vispopulaties in vergelijking met benthos, terwijl de kinderkamerfunctie van de ondiepe kustzone een zeer belangrijke economische ecosysteemdienst levert. Kennis van de habitatfactoren die het voorkomen van juveniele vis in kinderkamers bepalen leidt tot een verbeterd inzicht van de gevolgen van suppleties op vispopulaties en van de voedselketen van viseters in de ondiepe kustzone. In overleg met natuurorganisaties en de kennisinstituten Deltares en Wageningen Marine Research is in 2016 het document `Ecologische effecten van zandsuppleties’ (Herman et al., 2016) geschreven met als doel onderzoek te formuleren naar ecologische effecten van zandsuppleties. In het onderdeel ‘uitvoeringsplan’ (deel C in Herman et al. 2016) zijn 3 onderzoekslijnen (ook wel Krachtlijnen genoemd) gedefinieerd, te weten: Vooroever, Duinen en Waddenzee. Het hier beschreven meetplan voor een survey in 2017 valt onder de onderzoekslijn Vooroever. De onderzoeksvraag die in dit meetplan wordt behandeld volgt uit de prioritering van de krachtlijn Vooroever: (Cumulatieve) gevolgen van reguliere suppleties op samenstelling en functioneren van het ecosysteem van de vooroever. Deze onderzoeksvraag luidt: “Wat zijn de cumulatieve gevolgen van reguliere suppleties op samenstelling en functioneren van het ecosysteem van de ondiepe vooroever van de Nederlandse kust?” Conform het plan van aanpak voor dit programma (Herman et al., 2016) wordt voorgesteld om een survey uit te voeren in de vooroever (0 tot 10-12 m diepte), waarbij benthos, vis en habitatkarakteristieken worden bemonsterd. Deze geïntegreerde ecosysteem survey is daarmee een onderdeel van een groter pakket van geplande dataverzameling in het kader van Ecologisch Gericht Suppleren II. Het hoofddoel van de survey is om data te verzamelen over het voorkomen van (juveniele) vis in relatie tot relevante omgevingsvariabelen, zowel abiotisch als biotisch. De survey zal inzicht verschaffen in het functioneren van het kustecosysteem en kennis opdoen over de wisselwerking met biotische en abiotische omgevingsvariabelen. De resultaten van de survey zullen dienen voor het opstellen van habitatmodellen voor juveniele vis om hiermee effecten van suppleties te kwantificeren. Dit rapport beschrijft de meetstrategie, de meetmethoden, de te meten variabelen (vis, benthos en omgevingsvariabelen) en de bemonsteringslocaties voor de ondiepe geïntegreerde ecosysteem survey 2017.
  Bouwen met Noordzee-natuur : uitwerking Gebiedsagenda Noordzee 2050
  Rozemeijer, M.J.C. ; Slijkerman, D. ; Bos, O.G. ; Röckmann, C. ; Paijmans, A.J. ; Kamermans, P. - \ 2017
  IJmuiden : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C024/17) - 36
  noordzee - natura 2000 - windmolens - kustbeheer - aquacultuur en milieu - natuurtechniek - ecologisch herstel - north sea - natura 2000 - windmills - coastal management - aquaculture and environment - ecological engineering - ecological restoration
  In dit rapport wordt het concept ‘Bouwen met Noordzee-natuur’ uitgewerkt tot een aantal adviezen aan het Ministerie van Economische Zaken (EZ) om ‘Bouwen met Noordzee-natuur’ een stap verder te brengen in de concretisering. De definitie van ‘Bouwen met Noordzee-natuur’ zoals gebruikt in dit rapport is: Het gebruik maken van de zee en de natuur op een manier die leidt tot versterking van het mariene systeem, de natuur en de biodiversiteit (bron: Gebiedsagenda Noordzee 2050). Dat laatste kan vervolgens worden geoperationaliseerd als versterking van behoud en duurzaam gebruik van soorten en habitats die van nature in de Nederlandse Noordzee voorkomen, dan wel meer specifiek in relatie tot inheemse soorten en habitats van Natura 2000- en KRM-soorten en -gebieden, en/of inheemse rode lijst-soorten, en inheemse soorten en habitats van de OSPAR-lijst. De kans op introductie van exoten moet daarbij geminimaliseerd worden. In het voorliggend document zijn kansen en knelpunten voor het concept Bouwen met Noordzee-natuur geïnventariseerd door middel van een kennisinventarisatie, interviews en een workshop met stakeholders.
  Monitoring en evaluatie Pilot Zandmotor fase 2 : data rapport Visbemonstering najaar 2015
  Hal, R. van; Pennock, I. ; Hoek, R. - \ 2016
  IJmuiden : IMARES Wageningen UR (IMARES rapport C059/16) - 27
  vissen - benthos - bemonsteren - zee-organismen - zandsuppletie - kustbeheer - natuurontwikkeling - zuid-holland - fishes - benthos - sampling - marine organisms - sand suppletion - coastal management - nature development - zuid-holland
  Dit rapport beschrijft de vis en epibenthos bemonstering op en rond de Zandmotor in het najaar van 2015. De bemonstering is uitgevoerd van 7 t/m 9 oktober en 19 oktober 2015 vanaf het schip de YE42, gebruikmakend van een 3-meter boomkor voorzien van wekkerkettingen en een net met een maaswijdte van 20mm. Met dit tuig zijn in totaal 68 vistrekken uitgevoerd, met een beviste afstand tussende 491 en540 m, verdeeld over een 9-tal raaien, loodrecht op de voormalige kustlijn. De bemonsteringslocaties zijn op waterdieptes tussen 1,7 en 11,6 m op de raaien geplaatst. Van iedere geslaagde trek zijn de vangsten uitgezocht, en de soorten gedetermineerd en gemeten (lengte en gewicht). De gegevens hiervan zijn opgeslagen in de IMARES database en een overzicht hiervan is weergegeven in dit rapport. De beschrijving van de data is aangevuld met een vergelijking met eerdere jaren ter aanvulling op het tussentijdse evaluatierapport geschreven begin 2015.
  Ontwikkeling van de Zandmotor : samenvattende rapportage over de eerste vier jaar van het Monitoring- en Evaluatie Programma (MEP)
  Taal, M.D. ; Löffler, M.A.M. ; Vertegaal, C.T.M. ; Wijsman, J.W.M. ; Valk, L. van der; Tonnon, P.K. - \ 2016
  IJmuiden : IMARES Wageningen UR - 62
  zandsuppletie - kustbeheer - veiligheid - natuurontwikkeling - duinen - monitoring - sand suppletion - coastal management - safety - nature development - dunes - monitoring
  Dit rapport is als volgt opgebouwd: Hoofdstuk 2 behandelt de achtergrond van de Zandmotor. Hoofdstuk 3 bevat informatie over de betekenis van de Zandmotor voor kustveiligheid. In hoofdstuk 4 is te lezen wat de Zandmotor tot op heden betekent voor natuur en recreatie. Hoofdstuk 5 gaat in op het beheer van de Zandmotor. Ook de invloed van de Zandmotor op het bestaande duingebied Solleveld vormt hiervan een onderdeel. In hoofdstuk 6 staat de betekenis van de Zandmotor voor kennis en innovatie centraal.
  Building with Nature pilot Zandmotor Friese IJsselmeerkust : hoe effectief is de zandmotor als ecodynamische strategie voor het versterken van de Friese IJsselmeerkust
  Wiersma, A.P. ; Hattum, T. van; Lange, H.J. de; Slobbe, E.J.J. van - \ 2016
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2706) - ISBN 9789462578357 - 150
  coastal management - coastal areas - sand - lake ijssel - netherlands - sand suppletion - kustbeheer - kustgebieden - zand - ijsselmeer - nederland - zandsuppletie
  Dit rapport beschrijft de resultaten van de monitoring van de Building with Nature pilot langs de Friese IJsselmeerkust in de periode 2011 t/m 2015. De monitoring van de experimenten met zandmotors bij Workum en Oudemirdum is gericht op het begrijpen van het gedrag van de zandmotor, de effecten op de kust en op de ecologie. De monitoring loopt door tot en met 2017, dit rapport is dan ook te beschouwen als een tussenstand. Omdat er in 2016 een MIRT-pre-verkenning start met als doel het vaststellen van compenserende maatregelen langs de Friese IJsselmeerkust voor het veranderende peilregime van het IJsselmeer is het opportuun om nu met deze tussenstand van monitoringsresultaten te komen. In 2017 worden de definitieve resultaten gepubliceerd.
  Monitoring en Evaluatie Pilot Zandmotor Fase 2: evaluatie benthos, vis, vogels en zeezoogdieren 2010 - 2014
  Wijsman, J.W.M. ; Hal, R. van; Jongbloed, R.H. - \ 2015
  IMARES (Rapport / IMARES C125/15) - 109
  zandsuppletie - kustbeheer - natuurontwikkeling - natuurbeheer - monitoring - benthos - vissen - vogels - zeezoogdieren - zuid-holland - sand suppletion - coastal management - nature development - nature management - monitoring - benthos - fishes - birds - marine mammals - zuid-holland
  Dit document beschrijft de resultaten van de tussentijdse evaluatie voor het onderdeel ecologie van monitoring en evaluatieproject Zandmotor. In deze evaluatie zijn de hypothesen getoetst aan de hand van de veldgegevens die zijn verzameld in de periode 2010 tot en met 2014. Deze evaluatie is een opmaat voor de evaluatie die in 2016 zal worden uitgevoerd aan het eind van Fase II van dit project.
  Eco-engineered coastal defense integrated with sustainable aquatic food production in Bangladesh (ECOBAS)
  Tangelder, M. ; Ysebaert, T. ; Chowdhury, Shah ; Reinhard, A.J. ; Doorn, F. ; Hossain, M. ; Smaal, A.C. - \ 2015
  IMARES (Report / IMARES C048/15) - 39
  coastal areas - coastal management - food production - bangladesh - kustgebieden - kustbeheer - voedselproductie - bangladesh
  The objective of the ECOBAS project is to provide the coastal people of Bangladesh with an alternative approach for adaptation to coastal erosion and flooding. By using the concept of “eco-engineering” the natural resistance of shellfish reefs against hydrodynamic forces reduces human vulnerability to coastal erosion and flooding, and delivers a source of aquatic food. ECOBAS stands for ECO-engineered Coastal Defence Integrated with Sustainable Aquatic Food Production in BAngladeSh, and was executed by a multidisciplinary team of Dutch and Bangladesh research institutes. This report summarizes the outcomes of this study. It is not an in-depth report where scientific outcomes are discussed, but a summary for the funding agencies. The ECOBAS project was funded by Partners for Water. Also the Embassy of the Kingdom of the Netherlands financed extra monitoring activities in the second phase of the project which enabled generation of more data and a broader understanding of the research.
  De kustnatuur is slecht beschermd : Het ruimtelijke ordeningsrecht gaat toch in verregaande mate uit van het piepsysteem
  Kistenkas, F.H. ; Nijhuis, L. ; Schönknecht-Vermeulen, Carla - \ 2015
  Vakblad Natuur Bos Landschap 12 (2015)119. - ISSN 1572-7610 - p. 6 - 6.
  kustgebieden - kustbeheer - natuurbescherming - ruimtelijke ordening - landschapsbeheer - coastal areas - coastal management - nature conservation - physical planning - landscape management
  Natuurlijk is de natuur in onze kustgebieden goed beschermd. Want we beschermen daar niet alleen natuur, maar ook het hele achterland. Dat moet goed zijn geregeld. Toch? Maar weten we er het fijne wel van? Wat zijn eigenlijk de garanties voor de bescherming? Niet iedereen is er van overtuigd dat de kustnatuur goed is beschermd.
  Ontwikkeling bodemfauna op en rond de Zandmotor
  Wijsman, J.W.M. - \ 2015
  zandsuppletie - monitoring - duingebieden - kustbeheer - bodemfauna - milieueffectrapportage - hoogwaterbeheersing - sand suppletion - monitoring - duneland - coastal management - soil fauna - environmental impact reporting - flood control
  In 2011 is er als experiment een grootschalige (19 miljoen m3) strandsuppletie aangelegd tussen Ter Heijde en Kijkduin, de “Zandmotor”. De golven en stroming moeten het zand van de Zandmotor geleidelijk (periode 20 jaar) naar de kust transporteren. Door in één keer een grote hoeveelheid zand te storten wordt voorkomen dat de zeebodem herhaaldelijk (iedere 3-5 jaar) dient te worden verstoord door reguliere vooroever- en strandsuppleties. Een uitgebreid monitoring- en evaluatieprogramma (2011-2016) is opgezet om te onderzoeken of deze innovatieve manier van kustbescherming ook daadwerkelijk werkt.
  Monitoring en Evaluatie Pilot Zandmotor Fase 2 - Datarapport vogels en zeezoogdieren - 2014/2015
  Lagerveld, S. - \ 2015
  Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES C107/15) - 7
  zandsuppletie - kustbeheer - natuurontwikkeling - natuurbeheer - monitoring - vogels - zeezoogdieren - zuid-holland - sand suppletion - coastal management - nature development - nature management - monitoring - birds - marine mammals - zuid-holland
  In dit rapport wordt het overzicht gegeven van de telresultaten van vogels en zeezoogdieren op en nabij de Zandmotor in de periode van december 2014 tot en met april 2015. Ook is het aantal recreanten in deze periode geteld. In deze periode zijn drie tellingen uitgevoerd vanaf het strand op 30 december 2014, 21 januari 2015 en 30 april 2015 in drie telgebieden; ten zuiden, ter plaatse en ten noorden van de Zandmotor. Daarnaast zijn de aanwezige vogels geteld in/nabij de lagune en het meer op de Zandmotor.
  Monitoring en Evaluatie Pilot Zandmotor Fase 2 - Datarapport vogels en zeezoogdieren - december 2013 - april 2014
  Lagerveld, S. - \ 2015
  Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES C106/15) - 7
  zandsuppletie - kustbeheer - natuurontwikkeling - natuurbeheer - monitoring - vogels - zeezoogdieren - zuid-holland - sand suppletion - coastal management - nature development - nature management - monitoring - birds - marine mammals - zuid-holland
  In ditrapport wordt een overzicht gegeven van de telresultaten van vogels en zeezoogdieren op en nabij de Zandmotor in de periode van december 2013 tot en met april 2014. In deze periode zijn twee (complete) tellingen uitgevoerd vanaf het strand op 29 januari 2014 en 23 april 2014 in drie telgebieden; ten zuiden, ter plaatse en ten noorden van de Zandmotor.
  Oesterbank is wapen tegen zandhonger
  Ramaker, R. ; Walles, B. - \ 2015
  Resource: weekblad voor Wageningen UR 9 (2015)19. - ISSN 1874-3625 - p. 9 - 9.
  oesters - aquatische ecologie - kustgebieden - ecomorfologie - ecosysteemdiensten - kustbeheer - oosterschelde - oysters - aquatic ecology - coastal areas - ecomorphology - ecosystem services - coastal management - eastern scheldt
  De aanleg van kunstmatige oesterbanken helpt wellicht de natuur te ontzien en geld te besparen bij kustbescherming. Oesterbanken voorkomen dat achterliggende zandplaten afkalven door de golven. Ze beschermen niet alleen de plek die ze zelf bedekken, maar ook nog eens een achterliggend gebied. Dat stelt Brenda Walles, promovendus bij de leerstoelgroep Duurzame schelpdiercultuur, in het proefschrift dat ze op 1 juni verdedigde.
  The role of ecosystem engineers in the ecomorphological development of intertidal habitats
  Walles, B. - \ 2015
  Wageningen University. Promotor(en): Aad Smaal; P.M.J. Herman, co-promotor(en): Tom Ysebaert. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462572966 - 145
  oesters - aquatische ecosystemen - kustgebieden - ecosysteemdiensten - ecomorfologie - aquatische ecologie - kustbeheer - oosterschelde - oysters - aquatic ecosystems - coastal areas - ecosystem services - ecomorphology - aquatic ecology - coastal management - eastern scheldt
  In het afgelopen decennium is er een verschuiving gaande naar een meer ecosysteem gebaseerde kustverdediging met integratie van natuurlijke verdedigingsstructuren zoals duinen, mangroves, schorren, zeegras bedden, schelpdier- en koraalriffen. Deze soorten staan bekend als biobouwers. Het toepassen van natuurlijke verdedigingsstructuren vereist kennis over: waar deze habitats erosie verminderen en bescherming bieden; evenals ecologische gegevens, zoals soortafhankelijke habitatseisen, levenscyclus, populatiedynamiek en lange-termijn persistentie. Dit laatste kan gebruikt worden om plaatsen te identificeren waar habitats succesvol geïmplementeerd kunnen worden. Intergetijdengebieden en oesterriffen zijn bestudeerd in de Oosterschelde, welke dient als modelsysteem. In dit systeem eroderen getijdengebieden in een rap tempo als gevolg van significante wijzigingen aan het Oosterschelde bekken door de Deltawerken
  Monitoring en Evaluatie Pilot Zandmotor - Fase 2 Jaarrapportage 2014
  Boon, A.R. ; Wijsman, J.W.M. - \ 2014
  Yerseke [etc.] : IMARES en Deltares (Rapport / IMARES C157/14) - 33
  zandsuppletie - kustbeheer - natuurontwikkeling - natuurbeheer - monitoring - zuid-holland - sand suppletion - coastal management - nature development - nature management - monitoring - zuid-holland
  Dit is de jaarrapportage voor het vierde jaar monitoring (MEPr) van de Pilot Zandmotor. Het geeft een perceelsgewijs overzicht van de voortgang van het werk en producten, eventueel veranderde planning en realisatie van het budget. Dit jaar is een relatief rustig jaar geweest wat betreft metingen voor percelen Ecologie strand en vooroever, Meteorologie en hydrodynamica en Zwemveiligheid. De nadruk dit jaar ligt vooral op de eerste volledige inhoudelijke evaluatie van de meetresultaten. Voor perceel Morfologie strand en vooroever zijn de metingen m.b.v. de Argusmast doorgegaan. Binnen dit perceel zijn aanpassingen aan de Argusmast aangebracht op verzoek van leden van het NatureCoast consortium. Op de meeste punten, en vooral disciplinegewijs is de samenwerking met het NatureCoast en NEMO onderzoek verbeterd t.o.v. 2013.
  Monitoring en Evaluatie Pilot Zandmotor Fase 2 - Datarapport benthos bemonstering vooroever en natte strand najaar 2012
  Wijsman, J.W.M. - \ 2014
  Yerseke [etc.] : IMARES en Deltares (Rapport / IMARES C149/14 - 1205045-000-ZKS-100) - 49
  zandsuppletie - kustbeheer - natuurontwikkeling - natuurbeheer - monitoring - benthos - stranden - oevers - zuid-holland - sand suppletion - coastal management - nature development - nature management - monitoring - benthos - beaches - shores - zuid-holland
  Het doel van dit datarapport is een overzicht te geven van de verzamelde data en resultaten van de bemonstering van het sediment en benthos op het strand en de ondiepe kustzone van de Zandmotor in het najaar van 2012. Een dergelijke bemonstering is eerder uitgevoerd in 2010 (Wijsman en Verduin, 2011) en 2011 (Boon en Wijsman, 2012). De resultaten van de bemonstering zullen worden gebruikt bij de evaluatie waarbij de bovengenoemde hypothesen zullen worden getoetst.
  Sustainable scenarios for the Southwest Delta based on Building with Nature strategies
  Wiersma, A. ; Tangelder, M. ; Brouwer, J. ; Abma, R. - \ 2014
  Deltares (Rapport / Deltares 1202061-000) - 118
  kustbeheer - scenario-analyse - kosten-batenanalyse - zuidwest-nederland - coastal management - scenario analysis - cost benefit analysis - south-west netherlands
  The concept of Building with Nature can be applied on a range of spatial and temporal scales: from improving the ecological value of a stretch of dyke to influencing an entire delta, and from anticipating to unwanted side effects of hard structures on the scale of years, to a multidecadal approach to dynamically reinforce the entire Dutch coast. The question therefore arose: would it be possible to design scenarios for the long-term future of the ZW Delta which make use of Building with Nature techniques on a large scale and what would this learn for possible pathways to a sustainable future?
  Monitoring en Evaluatie Pilot Zandmotor Fase 2: Datarapport groei juveniele vis Zandmotor voorjaar en zomer 2013
  Hal, R. van; Keeken, O.A. van; Meeuwissen, L. - \ 2014
  IJmuiden [etc.] : IMARES / Deltares (Rapport / IMARES C126/14 - 1205045-000-ZKS-0097) - 15
  zandsuppletie - kustbeheer - natuurontwikkeling - natuurbeheer - monitoring - vissen - benthos - zuid-holland - sand suppletion - coastal management - nature development - nature management - monitoring - fishes - benthos - zuid-holland
  Dit rapport beschrijft de data die verzameld zijn tijdens het onderzoek naar juveniele vis en enkele epibenthos soorten in en rond de Zandmotor in het voorjaar en de zomer van 2013. De data is verzameld in 7 dagen verspreid over de periode mei tot en met augustus. De bemonstering is uitgevoerd met een rubberboot met een 2 meter boomkor tuig met maaswijdte van 10 mm en 20mm. Er zijn vistrekken uitgevoerd in de lagune en op 3 plekken rond de Zandmotor. Van iedere vistrek zijn alle vissen per soort gemeten en is al het epibenthos per soort geteld.
  Salt marshes for flood protection : long-term adaptation by combining functions in flood defences
  Loon-Steensma, J.M. van - \ 2014
  Wageningen University. Promotor(en): Pier Vellinga; M.J.F. Stive. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462570993 - 198
  zoutmoerassen - wetlands - wadden - hoogwaterbeheersing - kustbeheer - klimaatadaptatie - innovaties - vegetatie - noord-nederland - salt marshes - wetlands - tidal flats - flood control - coastal management - climate adaptation - innovations - vegetation - north netherlands
  In deze dissertatie die zich vooral richt op het Waddengebied, worden een aantal innovatieve concepten verkend, die functies zoals natuur en landschap combineren met het beschermen tegen overstroming. Er wordt met name gefocust op de rol van kwelders. Deze vormen namelijk een overgangszone tussen zee en land, door een met zouttolerante planten begroeide bodem. Ze vormen zo een natuurlijke waterkering.
  Monitoringplan Deltaprogramma Waddengebied : advies voor het toekostbestendig maken van het monitoringsysteem voor waterveilidheid in het Waddengebied
  Groot, A.V. de; Vroom, J. ; Oost, A.P. ; Burgers, G. ; Oeveren, C. van; Smith, S.R. ; Tamis, J.E. - \ 2014
  Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C121/14) - 128
  kustbeheer - veiligheid - dijken - klimaatverandering - waddenzee - golven - stromingen - coastal management - safety - dykes - climatic change - wadden sea - waves - currents
  Het Waddengebied krijgt de komende eeuw te maken met klimaatverandering. Naarmate de zeespiegel verder stijgt, vraagt het intergetijdengebied van de Waddenzee meer zand en onttrekt dat naar verwachting aan de buitendelta’s en de eilandkusten. Het is dan de vraag of het meegroeivermogen van het gebied voldoende is om de zeespiegelstijging bij te houden.
  Advies beheeringrepen Oerderduinen Oost-Ameland
  Nijssen, M. ; Arens, B. ; Groot, A.V. de; Lammerts, E.J. ; Oost, A. - \ 2014
  Driebergen : Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN) (Report Advies-OBN-05-DK) - 20
  duinplanten - vegetatietypen - natuurtechniek - landschap - kustbeheer - hoogteligging - nederlandse waddeneilanden - friesland - duneland plants - vegetation types - ecological engineering - landscape - coastal management - altitude - dutch wadden islands - friesland
  Het gebied Oerderduinen betreft een oud, gestabiliseerd duincomplex dat ten westen en ten oosten geflankeerd wordt door de kwelders van het Nieuwlandsrijd en De Hôn. Het beheer van het gebied bestaat tot dusverre grotendeels uit “niets doen”. Dat wil zeggen dat de werking van wind en water heel lang via de natuurlijke processen verstuiving, opslibbing en afslag sturend is geweest voor de vormgeving en daarmee de huidige morfologie van het gebied. De rol van deze natuurlijke processen is in de huidige situatie sterk ingeperkt door aanleg van diverse stuifdijksystemen aan de noordzeezijde, de oeververdediging langs het Nieuwlandsrijd en de gaswinning die in dit gebied tot een aanzienlijke bodemdaling (ca. 35cm.) heeft geleid.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.