Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 21

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Landbouw als gemeen probleem
  Poppe, K.J. - \ 2015
  Vork 2 (2015)3. - ISSN 2352-2925 - p. 10 - 15.
  humane voeding - voedselproductie - landbouw als bedrijfstak - agrarische structuur - landbouwbeleid - landbouwprijzen - economische analyse - arbeidskosten - inkomen van landbouwers - human feeding - food production - agriculture as branch of economy - agricultural structure - agricultural policy - agricultural prices - economic analysis - labour costs - farmers' income

  In het vorige nummer riep de Vlaamse landbouw-ethicus Stef Aerts op tot openbare afspraken in de keten over prijzen en tot een meer interventionistisch Europees landbouwbeleid, omdat de inkomsten van boeren te veel onder druk staan. Daarmee onderschat hij de rol van prijzen in de samenleving, stelt Krijn Poppe. Op verzoek van de redactie schreef hij bijgaand artikel over de toekomst van de landbouw als wicked (gemeen) probleem.
  PermVeg: a generic tool to design and assess crop rotations for permanent vegetable production systems; User manual
  Wassink, B. ; Berg, W. van den; Putter, H. de; Hengsdijk, H. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR (vegIMPACT report 9) - 10
  rotatie - groenteteelt - computersimulatie - simulatiemodellen - handbediening - vietnam - indonesië - rentabiliteit - arbeidskosten - pesticiden - handleidingen - rotation - vegetable growing - computer simulation - simulation models - manual operation - vietnam - indonesia - profitability - labour costs - pesticides - guide books
  This manual describes a generic tool to design and assess alternative vegetable rotations. The model combines vegetable crops to generate all possible crop rotations for a given period, based on a number of explicit criteria (objectives and restrictions) controlled by the user. The criteria eliminate in early stages those crop rotations that are undesirable. The criteria relate among others to the most important socio-economic and environmental factors in vegetable production, i.e. profitability, labor requirements and costs of pesticide use.
  On 2016 overstap glastuinbouw op renderende plukrobots (interview met Erik Pekkeriet)
  Bezemer, J. ; Pekkeriet, E.J. - \ 2013
  Onder Glas 10 (2013)4. - p. 32 - 33.
  glastuinbouw - arbeid (werk) - robots - automatisering - plukken (picking) - gebruiksefficiëntie - arbeidskosten - besparingen - kastechniek - groenten - greenhouse horticulture - labour - robots - automation - picking - use efficiency - labour costs - savings - greenhouse technology - vegetables
  Veel Nederlandse telers weten al het werk steeds efficiënter te organiseren. Toch blijven de arbeidskosten op de meeste bedrijven het grootste deel van de erg hoge kostprijs uitmaken. In die lastige situatie komt verandering. Want Wageningen UR Glastuinbouw verwacht dat over twee jaar de eerste serie plukrobots aan het werk kan. En een jaar later heeft de praktijk plukrobots beschikbaar.
  Arbeidskosten blijven belangrijkste productiefactor in glastuinbouw : registratie en observatie zijn basis voor productieverbeteringen
  LEI, - \ 2011
  greenhouse horticulture - labour - labour costs - finance - farm management - factors of production
  Het effect van perceelsgrootte op de bewerkingskosten : effecten van grootschalige akkerbouw in een kleinschalig landschap
  Reeuwijk, P. van; Hendriks-Goossens, V.J.C. - \ 2010
  Lelystad : PPO AGV
  perceelsgrootte (landbouwkundig) - bewerking - arbeidskosten - landbouwplantenteelt - akkerbouw - nederland - field size - handling - labour costs - crop husbandry - arable farming - netherlands
  In de akkerbouw gaat de schaalvergroting onverminderd door zowel in bedrijfsgrootte als in perceelsgrootte. Bedrijven die groter worden gaan steeds vaker grotere percelen van één gewas telen. Dit is efficiënter en de verwachting is dat de bewerkingskosten per hectare dalen. Daartegenover staat dat het ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie (EL&I), voorheen ministerie van LNV kleinschalige cultuurlandschappen wil behouden, echter met behoud van de agrarische activiteiten in het gebied. Voor de ondernemers in een kleinschalig cultuurlandschap is landbouw wat betreft kostprijs niet concurrerend ten opzichte van gebieden met grootschalige landbouw. De kostprijs verhoging wordt veroorzaakt doordat het werken op kleinere percelen wat arbeidsintensiever is en weer resulteert in hogere bewerkingskosten. De aanleiding voor het project was dat ondernemers in een kleinschalig cultuurlandschap wat betreft kostprijs niet kunnen concurreren met ondernemers van gebieden met grootschalige landbouw. Het praktijkvoorbeeld illustreert dat dit voor perceelsomvangen tot 20 hectare ook het geval is.
  "Kip, ik heb je!" Het vangen van vleeskuikens - een economische verkenning van verschillende potentieel dierenwelzijnsverbeterende alternatieven
  Eilers, C.H.A.M. ; Bokkers, Eddie ; Mourits, M.C.M. ; Kooten, M.C. - \ 2009
  Wageningen : Wetenschapswinkel Wageningen UR (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 256) - ISBN 9789085851875 - 28
  vleeskuikens - pluimvee - pluimveehouderij - dierenwelzijn - vangen van dieren - vangmethoden - arbeidskosten - dierhouderij - broilers - poultry - poultry farming - animal welfare - capture of animals - trapping - labour costs - animal husbandry
  Dieronvriendelijke omstandigheden in de veehouderij komen grotendeels voort uit kostenbesparende maatregelen. In het overgrote deel van de gevallen resulteert een verbetering van het dierenwelzijn in hogere productiekosten.Het doel van deze studie is het bestuderen van een situatie van verminderd dierenwelzijn bij het vangen van vleeskuikens en het maken van een kostenberekening voor de verschillende alternatieven. Hiervoor werden in totaal vijf scenario's (inclusief basisscenario) bestudeerd. Aan elk van de alternatieve scenario’s zijn extra kosten ten opzichte van het basisscenario verbonden.Hier tegenover staan geen extra opbrengsten als gevolg van het diervriendelijk vangen van kuikens. Mogelijk dat door voorlichting draagvlak gecreëerd kan worden voor de extra kosten van een uitbetalingssysteem naar kwaliteit
  Arbeidskosten in de akkerbouw en glastuinbouw
  Jukema, G.D. ; Meer, R.W. van der - \ 2009
  Agri-monitor 2009 (2009)feb. - ISSN 1383-6455 - p. 11 - 12.
  arbeidskosten - akkerbouw- en tuinbouwbedrijven - bedrijfsresultaten in de landbouw - glastuinbouw - bedrijfseconomie - labour costs - crop enterprises - farm results - greenhouse horticulture - business economics
  Arbeidskosten vormen in de land- en tuinbouw één van de grotere kostenposten op een bedrijf. Dit artikel gaat in op de verschillende typen arbeidskosten en de trends daarin voor akkerbouw- en glastuinbouwbedrijven
  Normen voor huisvesting en arbeid voor de biologische varkenshouderij 2008
  Smet, A. de; Bosma, A.J.J. ; Hoste, R. - \ 2009
  [Den Haag] : LEI Wageningen UR (LEI / Rapport ) - 12
  biologische landbouw - varkenshouderij - productiekosten - huisvesting, dieren - arbeidskosten - organic farming - pig farming - production costs - animal housing - labour costs
  De berekeningen van de standaardstal en arbeidsnorm is bedoeld om een representatieve inschatting te geven ten behoeve van de bepaling van huisvestings- en arbeidskosten voor op continuïteit gerichte biologisch bedrijven. Deze analyse is uitgevoerd door LEI en ASG (Wageningen UR) in het kader van het Cluster Biologische Landbouw.
  Kostennormen voor het landelijk gebied : een verkenning van de wenselijkheid en mogelijkheid om nieuwe kostennormen voor het landelijk gebied te verzamelen en uit te brengen
  Jong, J.J. de; Raffe, J.K. van; Roelofs, P.F.M.M. ; Schreuder, R. - \ 2007
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1519) - 71
  platteland - plattelandsomgeving - kosten - natuurbescherming - subsidies - regelingen - arbeid (werk) - arbeidskosten - Nederland - rural areas - rural environment - costs - nature conservation - subsidies - regulations - labour - labour costs - Netherlands
  Normenboek voor het doorberekenen van kosten in het landelijk gebied, zoals: tarieven, tijdnormen en kosten. Tevens bevat het een overzicht van aanbod van normen
  Prestatie lagekostenbedrijf in 2004 = Low-cost farm: performance in 2004
  Evers, A.G. ; Haan, M.H.A. de; Dooren, H.J.C. van; Blanken, K. ; Hemmer, J.G.A. ; Hollander, C.J. ; Holshof, G. ; Ouweltjes, W. - \ 2005
  Lelystad : Animal Sciences Group / Praktijkonderzoek (PraktijkRapport / Animal Sciences Group, Praktijkonderzoek : Rundvee ) - 63
  melkveehouderij - melkvee - kosten - kosten-batenanalyse - agrarische bedrijfsvoering - rundveevoeding - arbeidskosten - melkproductiekosten - huisvesting van koeien - melkkoeien - vruchtbaarheid - mineralenboekhouding - dairy farming - dairy cattle - costs - cost benefit analysis - farm management - cattle feeding - labour costs - milk production costs - cow housing - dairy cows - fertility - nutrient accounting system
  Unfavourable trends in income and falling revenue were important reasons for setting up the low-cost farm in 1997. Until the end of 2003 it was a dairy farm, with a milk quota of 400,000 kg milk and 32 hectares of land (clay soil). Since 2003 there have been various changes. There is a new herd (in which half the animals are Montbéliardes). In addition, there have been some modifications to buildings. In 2004 the quota was increased by 30,000 kg. The main aim of achieving a cost price of € 34/100 kg milk was achieved in 2004. However, as a result of increasing the herd size, the aim of achieving a working week of 50 manhours was not achieved. The aim of this report is to give a good picture of the farm management, the operational results and the results of research in 2004. The report pays much attention to the differences between the results of the Holstein and Montbéliarde groups
  Kool kan zonder chemische bestrijding
  Schans, D.A. van der - \ 2005
  Groenten en Fruit. Algemeen (2005)40. - ISSN 0925-9694 - p. 36 - 37.
  gewasbescherming - onkruidbestrijding - herbiciden - kosten - kosten-batenanalyse - arbeid (werk) - arbeidskosten - grondbewerking - schoffelen - wieden - koolsoorten - broccoli - mechanische bestrijding - vollegrondsteelt - plant protection - weed control - herbicides - costs - cost benefit analysis - labour - labour costs - tillage - hoeing - weeding - cabbages - broccoli - mechanical control - outdoor cropping
  Over volledig mechanische onkruidbestrijding in koolgewassen wordt vaak beweerd dat het te weersafhankelijk is en teveel capaciteit kost. Toch zijn er telers die erin slagen zonder herbiciden onkruid voldoende te bestrijden. Zoals René Verdonk in Wervershoof, die al jaren zonder onkruidbestrijdingsmiddelen werkt in zijn 80 hectare broccoli
  Inrichting, verlichting, ammoniak en stof bij volièreonderzoek (2e proef) = Layout, illumination, ammonia and dust in an aviary study
  Emous, R.A. van; Ellen, H.H. ; Fiks, T.G.C.M. - \ 2004
  Lelystad : Animal Sciences Group (PraktijkRapport / Animal Sciences Group, Prakijkonderzoek : Pluimvee ) - 49
  kippen - pluimveehokken - volières - layout - belichting - ammoniak - stof - arbeidskosten - economische haalbaarheid - fowls - poultry housing - aviaries - layout - illumination - ammonia - dust - labour costs - economic viability
  Ter vervanging van de legbatterij voor leghennen worden in de Europese richtlijn (1999/74) van 19 juli 1999 twee andere houderijsystemen genoemd. Het ene is een nieuw type houderijsysteem, de verrijkte kooi. Het andere wordt gevormd door scharrel- en volièresystemen, samen de alternatieve systemen genoemd. Hoewel deze systemen al enige tijd in de praktijk gebruikt worden, zijn er een aantal knelpunten, die toepassing op grotere schaal tot nu toe tegenhouden. Deze knelpunten liggen op het gebied van arbeid, stof, ammoniakemissie en economie. Door een aantal veranderingen in regelgeving is de noodzaak tot onderzoek aan deze systemen sterk toegenomen. Bij de opzet van het onderzoek is getracht op twee veranderingen in regelgeving in te spelen: Op de inrichting van het systeem (EU en KAT) en op de regels voor snavelbehandelingen (EU en Ingrepenbesluit). Daarnaast wordt aandacht besteed aan ammoniakemissie en arbeid. In de zomer van 2000 is een proef opgestart met leghennen op twee nieuwe volièresystemen gevolgd door een herhaling van de proef die in het voorjaar van 2002 aanving. In dit rapport wordt verslag gedaan van de ervaringen van de tweede proef waarbij regelmatig wordt teruggekeken naar de eerste proef.
  Arbeidsvergoeding high-techbedrijf 50 eurocent per uur in 2002
  Evers, A.G. ; Kamp, A. van der - \ 2003
  Praktijkkompas. Rundvee 17 (2003)3. - ISSN 1570-8586 - p. 2 - 3.
  melkveebedrijven - proefbedrijven - agrarische bedrijfsvoering - melkproductiekosten - arbeidskosten - dairy farms - pilot farms - farm management - milk production costs - labour costs
  De kostprijs van het high-techbedrijf is 1,5 eurocent hoger dan van vergelijkbare bedrijven.
  Op weg naar actuele kostennormen voor bos- en natuurbeheer; behoeften en mogelijkheden in kaart gebracht
  Jong, J.J. de; Raffe, J.K. van - \ 2003
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 928) - 62
  arbeidskosten - natuurbescherming - kosten - normen - tijdsbesteding - bosbouw - bedrijfsvoering - nederland - forestry - costs - labour costs - nature conservation - management - time allocation - standards - netherlands
  Kostennormen worden op alle niveaus binnen het bos en natuurbeheer gebruikt ter ondersteuning van beslissingen en ter verantwoording. Actuele kostennormen zijn daarom van groot belang. Omdat het actualiseren van kostennormen voor bos- en natuurbeheer vrijwel stil is komen te liggen, is onderzocht wat de wensen te aanzien van kostennormen zijn, hoe kostennormen geactualiseerd kunnen worden en wie daarin een rol kunnen spelen.
  2,76 euro (batterijhen) en 3,16 euro (voliOrehen) : NOP-kostprijsberekening op fokleghennen 2003
  Vermeij, I. ; Horne, P.L.M. van - \ 2003
  De Pluimveehouderij 33 (2003)42. - ISSN 0166-8250 - p. 14 - 15.
  huisvesting van kippen - hennen - eierproductie - volièrevogels - batterijhuisvesting - arbeidskosten - voeropname - vergelijkingen - productiekosten - chicken housing - hens - egg production - aviary birds - battery husbandry - labour costs - feed intake - comparisons - production costs
  Het verschil van ruim veertig cent per hen zit vooral in de hogere arbeidskostn en omdat in een voliOre minder hennen per vak gehouden kunnen worden
  Nut vingerwieder wordt onderschat
  Bruinsma, A. - \ 2002
  Ekoland 22 (2002)4. - ISSN 0926-9142 - p. 24 - 25.
  onkruidbestrijding - bestrijdingsmethoden - mechanische methoden - mechanisatie - wieden - onkruidwieders - wiedmachines - biologische landbouw - veldgewassen - cultuurmethoden - kosten - kostenanalyse - kosten-batenanalyse - economische analyse - bedrijfsvoering - arbeidskosten - uien - penen - koolsoorten - preien - slasoorten - vollegrondsteelt - weed control - control methods - mechanical methods - mechanization - weeding - weeders - rod weeders - organic farming - field crops - cultural methods - costs - cost analysis - cost benefit analysis - economic analysis - management - labour costs - onions - carrots - cabbages - leeks - lettuces - outdoor cropping
  In het artikel worden de kosten, opbrengstderving en vermindering van aantal wieduren van geoptimaliseerde mechanische onkruidbestrijdingsstrategieën vergeleken met standaard mechanische strategieën. Ui, winterpeen, kool, prei, ijssla en bospeen geven een grote besparing in de kosten voor handwieduren. Echter de opbrengstderving bij bospeen en ijssla is groter dan de besparing. Met name de inzet van de vingerwieder kan de kosten voor onkruidbestrijding reduceren. Telers zijn echter huiverig voor de inzet van de vingerwieder in peen en ui. Experimenteren en ervaring op doen zijn belangrijk om de mogelijkheden te leren kennen. Sleutelwoorden: PPO-agv, akkerbouw, tuinbouw, gewasbescherming, geïntegreerde bestrijding, groenteteelt, bladplanten, vollegrondsgroenten, geintegreerde teelt, duurzame teelt, vingerwieder, peen, ui
  Lagekostenbedrijf: tijd is geld
  Jagtenberg, K. ; Haan, M. de - \ 2000
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 13 (2000)3. - ISSN 1386-8470 - p. 14 - 15.
  melkveehouderij - melkvee - productiekosten - arbeid (werk) - efficiëntie - werkuren - arbeidskosten - agrarische bedrijfsvoering - arbeid in de landbouw - dairy farming - dairy cattle - production costs - labour - efficiency - working hours - labour costs - farm management - farm labour
  De arbeidsbesteding op het lagekostenbedrijf is in 1999 gedaald van 51 naar 49 uur per week. Bij een quotum van 400.000 kg melk is er voor elke 100 kg melk 38 minuten arbeid besteed.
  Opbouw van bedrijfsconstanten ten behoeve van de relatie landbouw/landinrichting
  Hemert, A.K. van - \ 1982
  Wageningen : I.C.W. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 1370) - 31
  boekhouding van landbouwbedrijf - rekeningen van landbouwbedrijf - arbeidskosten - ruilverkaveling - landgebruik - Nederland - ruimtelijke ordening - farm accounting - farm accounts - labour costs - land consolidation - land use - Netherlands - physical planning
  Handleiding RGROEN : arbeidsbegroten in de groenvoorziening
  Berg, J.V. van den - \ 1981
  Wageningen : IMAG
  recreatiegebieden - toepassingen - computer software - groene zones - arbeidskosten - publieke tuinen - openbare parken - openbaar groen - amenity and recreation areas - applications - computer software - green belts - labour costs - public gardens - public parks - public green areas
  Rekenprijzen voor arbeid in de landbouw ten behoeve van de evaluatie van cultuurtechnische projecten : toepassing van een produktiefunktieonderzoek
  Filius, A.M. - \ 1977
  Wageningen : ICW (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 971) - 36
  rekeningen van landbouwbedrijf - boekhouding van landbouwbedrijf - ruimtelijke ordening - landgebruik - ruilverkaveling - arbeidskosten - farm accounts - farm accounting - physical planning - land use - land consolidation - labour costs
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.