Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 6 / 6

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Beperking van lachgasemissie na scheuren en bij vernieuwing van grasland; eindrapport reductieplan overige broeikasgassen landbouw cluster 1
  Kasper, G.J. ; Pol-van Dasselaar, A. van den; Kuikman, P.J. ; Dolfing, J. - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 560.5) - 37
  distikstofmonoxide - gassen - broeikaseffect - emissie - reductie - graslandbeheer - stikstof - milieubeleid - nederland - broeikasgassen - emissiereductie - grasland - lachgas - landbouw - nutriënten - weidebouw - nitrous oxide - gases - greenhouse effect - emission - reduction - grassland management - nitrogen - environmental policy - netherlands
  In het kader van het reductieplan overige broeikasgassen (ROB Landbouw) zijn de mogelijkheden voor het verminderen van de emissie van lachgas (N2O) uit gescheurd en opnieuw ingezaaid grasland bestudeerd. In de periode tussen augustus 2000 en juli 2002zijn door middel van incubatie- en veldproeven de effecten van het tijdstip van scheuren van grasland op klei- en zandgrond op de lachgasemissie onderzocht. In dit rapport worden de belangrijkste resultaten van het onderzoek gepresenteerd; de gedetailleerde resultaten worden in aparte rapporten en publicaties beschreven. Perspectiefvolle maatregelen om de lachgasemissie te verminderen zijn afzien van scheuren door verbetering van het graslandbeheer; doorzaaien van grasland; grasland na 1 augustus niet scheuren; en overschakeling naar tijdelijk grasland met korte rotatieduur. De geschatte effectiviteit van de afzonderlijke maatregelen varieert van minder dan 0,1 tot 0,8 Mt CO2-equivalenten per jaar op nationaal niveau. Het merendeel van de maatregelen is kostenneutraal of levert een kleine winst. Voorlichting is van belang om tot effectieve implementatie van maatregelen te komen. Een integrale analyse van de effectiviteit van de maatregelen samen met die van maatregelen uit andere ROB-projecten is nodig om interacties tussen maatregelen en risico's van afwenteling naar andere emissies (zoals methaan, ammoniak en nitraat) te kwantificeren. De effectiviteit van een deel van de maatregelen kan niet worden gekwantificeerd met de rekenmethodieken die voor de huidige rapportage in het kader van het klimaatverdrag en het Kyoto-protocol worden gebruikt.
  Beperking van lachgasemissie door gebruik van klaver in grasland; eindrapport reductieplan overige broeikasgassen landbouw cluster 1
  Corré, W.J. ; Kasper, G.J. - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 560.4) - 29
  distikstofmonoxide - gassen - broeikaseffect - emissie - reductie - graslandbeheer - stikstof - trifolium repens - nederland - bemesting - broeikasgassen - emissiereductie - grasland - lachgas - landbouw - nutriënten - nitrous oxide - gases - greenhouse effect - emission - reduction - grassland management - nitrogen - trifolium repens - netherlands
  In het kader van het reductieplan overige broeikasgassen (ROB Landbouw) zijn de mogelijkheden voor het verminderen van de emissie van lachgas (N2O) door gebruik van klaver in grasland bestudeerd. In de periode tussen september 2000 en juli 2002 is in veldproeven de emissie van lachgas uit grasland met klaver gemeten en vergeleken met de emissie uit grasland bemest met kunstmeststikstof. Doel van deze vergelijking was het kwantificeren van de verandering in emissie bij het vervangen van kunstmeststikstof door klaver bij een gelijkblijvende grasopbrengst. In dit rapport worden de belangrijkste resultaten van het onderzoek gepresenteerd; de gedetailleerde resultaten worden in aparte rapporten beschreven. Door de specifieke proefomstandigheden was het niet mogelijk een directe vergelijking te maken tussen de emissie uit grasland met klaver en grasland met kunstmeststikstof bij eenzelfde opbrengstniveau. De resultaten geven de aanwijzing dat de emissie uit grasland met klaver kleiner is, maar verdere kwantificering van dit verschil is op basis van de meetgegevens niet mogelijk. Wel leidt het vervangen van kunstmeststikstof door klaver tot een aanzienlijke verlaging van de emissie van lachgas en kooldioxide bij de productie en het transport van stikstofmeststoffen. Bij gebruik van klaver in alle daarvoor geschikt grasland in Nederland kan een emissievermindering plaatsvinden in de orde van 1 Mt CO2-equivalenten per jaar.
  Beperking van lachgasemissie als gevolg van toepassing van gewasresten; eindrapportage reductieplan overige broeikasgassen
  Dolfing, J. ; Velthof, G.L. ; Kuikman, P.J. - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 560.3) - 43
  distikstofmonoxide - gassen - broeikaseffect - reductie - emissie - stikstof - bedrijfsvoering - oogstresten - milieubeleid - nederland - landbouw - bemesting - broeikasgassen - emissiereductie - lachgas - nutriënten - nitrous oxide - gases - greenhouse effect - reduction - emission - nitrogen - management - crop residues - environmental policy - netherlands - agriculture
  In het kader van het reductieplan overige broeikasgassen (ROB Landbouw) zijn de mogelijkheden voor het verminderen van de emissie van lachgas (N2O) als gevolg van het toepassen van gewasresten bestudeerd. In de periode tussen augustus 2000 en juli 2002 zijn door middel van incubatie- en veldproeven de effecten van een aantal maatregelen op de lachgasemissie onderzocht. In dit rapport worden de belangrijkste resultaten van het onderzoek gepresenteerd; de gedetailleerde resultaten worden in aparte rapporten en publicaties beschreven. Perspectiefvolle maatregelen om de lachgasemissie te verminderen zijn het verwijderen van stikstofrijke gewasresten, met name op zand, en het verlagen van stikstofbemesting in de vorm van precisiebemesting, een no-regretmaatregel die momenteel onder andere als gevolg van MINAS sowieso snel aan populariteit wint. De geschatte effectiviteit van het verwijderen van de gewasresten van suikerbieten op zand is op nationaal niveau een reductie van 0,05 Mt CO2-equivalenten per jaar. De kosten van deze maatregel zijn relatief gering ( ~ 30 euro per ton CO2-equivalenten per jaar). Voorlichting is van belang om tot effectieve implementatie van maatregelen te komen. Een integrale analyse van de effectiviteit van de maatregelen samen met die van maatregelen uit andere ROB-projecten is nodig om interacties tussen maatregelen en risico's van afwenteling naar andere emissies (zoals methaan, ammoniak en nitraat) te kwantificeren. De effectiviteit van een deel van de maatregelen kan niet worden gekwantificeerd met de rekenmethodieken die voor de huidige rapportage in het kader van het klimaatverdrag en het Kyoto-protocol worden gebruikt.
  Beperking van lachgasemissie uit bemeste landbouwgronden; eindrapport reductieplan overige broeikasgassen landbouw cluster 1
  Velthof, G.L. ; Dolfing, J. ; Kasper, G.J. ; Groenigen, J.W. van; Groot, W.J.M. de; Pol-van Dasselaar, A. van den; Kuikman, P.J. - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 560.2) - 57
  distikstofmonoxide - broeikaseffect - gassen - emissie - reductie - landbouwgrond - kunstmeststoffen - graslanden - milieubeleid - nederland - bemesting - broeikasgassen - emissiereductie - lachgas - landbouw - nutriënten - stikstof - nitrous oxide - greenhouse effect - gases - emission - reduction - agricultural land - fertilizers - grasslands - environmental policy - netherlands
  In het kader van het reductieplan overige broeikasgassen (ROB Landbouw) zijn de mogelijkheden voor het verminderen van de emissie van lachgas (N2O) uit bemeste landbouwgronden bestudeerd. In de periode tussen augustus 2000 en juli 2002 zijn door middel van incubatie- en veldproeven de effecten van een groot aantal bemestingsmaatregelen op de lachgasemissie onderzocht. In dit rapport worden de belangrijkste resultaten van het onderzoek gepresenteerd; de gedetailleerde resultaten worden in aparte rapporten en publicaties beschreven. Perspectiefvolle maatregelen om de lachgasemissie te verminderen zijn het verminderen van de stikstofbemesting via kunstmest en dierlijke mest; het verlagen van het gehalte aan afbreekbare organische stof van mest, door aanpassingen in rantsoen en mestbehandeling; het toedienen van een ammoniummeststof in plaats van een nitraatmeststof; het splitsen van stikstofgiften op grasland; minder gebruik van dierlijke mest op maosland en bouwland; en het toedienen van mest via slangen en sleepvoet in het voorjaar aan zware kleigrond in plaats van mestinjectie. De geschatte effectiviteit van de afzonderlijke maatregelen op nationaal niveau varieert van minder dan 0,1 tot 1 Mt CO2-equivalenten per jaar. Het merendeel van de maatregelen is kostenneutraal of levert een kleine winst. Voorlichting is van belang om tot effectieve implementatie van maatregelen te komen. Een integrale analyse van de effectiviteit van de maatregelen samen met die van maatregelen uit andere ROB-projecten is nodig om interacties tussen maatregelen en risico's van afwenteling naar andere emissies (zoals methaan, ammoniak en nitraat) te kwantificeren. De effectiviteit van een deel van de maatregelen kan niet worden gekwantificeerd met de rekenmethodieken dievoor de huidige rapportage in het kader van het klimaatverdrag en het Kyoto-protocol worden gebruikt.
  Nitrous oxide formation in the Colne estuary in England: the central role of nitrite
  Dolfing, J. - \ 2002
  Applied and Environmental Microbiology 68 (2002)3. - ISSN 0099-2240
  broeikasgas - lachgas - milieuchemie - nutriënten - stikstof - Engeland
  Patterns of gaseous nitrogen losses from cattle slurries enriched with urea of urea ammonium nitrate
  Postma, R. ; Velthof, G.L. ; Oenema, O. - \ 2000
  Meststoffen : Dutch/English annual on fertilizers and fertilization (2000). - ISSN 0169-2267 - p. 74 - 81.
  luchtverontreiniging - methaan - gassen - distikstofmonoxide - melkveehouderij - graslanden - plantenvoeding - verliezen uit de bodem - rundveedrijfmest - dierlijk afval - stikstof - ammoniak - bemesting - bodemchemie - broeikasgas - lachgas - milieu - nutriënten - air pollution - methane - gases - nitrous oxide - dairy farming - grasslands - plant nutrition - nitrogen - ammonia - cattle slurry - animal wastes - losses from soil
  A study was conducted to investigate the potential of using mixtures of cattle slurry with cheap urea (U) or urea-ammonium nitrate (UAN). The kinetics of NH3 volatilization, nitrous oxide (N2O) emission and denitrification after the addition of U and
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.