Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 51

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Dealing with private property for public purposes : an interdisciplinary study of land transactions from a micro-scale perspective
  Holtslag-Broekhof, S.M. - \ 2016
  Wageningen University. Promotor(en): Han Wiskerke, co-promotor(en): Raoul Beunen; Ramona van Marwijk. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462577398 - 205
  land policy - property - private ownership - land use - compulsory purchase - land ownership - government - land transfers - physical planning - case studies - netherlands - grondbeleid - bezit - particulier eigendom - landgebruik - onteigening - grondeigendom - regering - overdrachten van grond - ruimtelijke ordening - gevalsanalyse - nederland
  Agrarische grondmarkt kwartaal 4 2015 : kwartaalbericht van LEI Wageningen UR en Kadaster
  Silvis, H.J. ; Voskuilen, M.J. - \ 2015
  Den Haag : LEI Wageningen UR
  grondprijzen - grondmarkten - landbouwgrond - overdrachten van grond - land prices - land markets - agricultural land - land transfers
  De agrarische grondprijs in Nederland kwam in het derde kwartaal van 2013 uit op 49.900 euro per hectare. Met uitzondering van de opleving in het eerste kwartaal van dit jaar, is de grondprijs vanaf het tweede kwartaal van 2012 vrijwel onveranderd blijven steken op circa 50.000 euro per hectare. In het derde kwartaal staat de agrarische grondmarkt overigens zoals gebruikelijk op een laag pitje.
  Agrarische grondmarkt derde kwartaal 2013
  Silvis, H.J. ; Voskuilen, M.J. - \ 2014
  Den Haag : LEI Wageningen UR - 10
  grondprijzen - grondmarkten - landbouwgrond - overdrachten van grond - land prices - land markets - agricultural land - land transfers
  De agrarische grondprijs in Nederland kwam in het derde kwartaal van 2013 uit op 49.900 euro per hectare. Met uitzondering van de opleving in het eerste kwartaal van dit jaar, is de grondprijs vanaf het tweede kwartaal van 2012 vrijwel onveranderd blijven steken op circa 50.000 euro per hectare. In het derde kwartaal staat de agrarische grondmarkt overigens zoals gebruikelijk op een laag pitje.
  Agrarische grondmarkt eerste kwartaal 2013
  Luijt, J. ; Voskuilen, M.J. - \ 2013
  Den Haag : LEI Wageningen UR
  landbouwgrond - grondprijzen - overdrachten van grond - agricultural land - land prices - land transfers
  De lichte stijging van de agrarische grondprijs in 2012 lijkt zich in het 1e kwartaal van 2013 te stabiliseren op een niveau van bijna 51.000 euro per hectare. In het 1e kwartaal van 2013 werd een prijs gemeten van 50.745 euro per hectare tegen 46.688, 48.734, 51.727 en 50.559 euro per hectare in de 4 kwartalen van 2012 (49.000 euro per hectare over heel 2012). Aan de stijging van de grondprijs liggen enerzijds goede resultaten (en ook vooruitzichten daarop) in de akkerbouw ten grondslag. Anderzijds is de substantiële stijging van de agrarische grondprijs sinds 2006 voor een belangrijk deel een gevolg van de dalende prijs van het melkquotum (zie figuur 1). De melkveehouderij anticipeert via schaalvergroting op een vrije zuivelmarkt in 2015. Echter, wanneer door onder meer schaalvergroting de milieudoelen op het gebied van ammoniak- en fosfaatreductie in gevaar komen, dreigt de invoering van dierrechten. Die zullen een vergelijkbaar negatief effect op de agrarische grondprijs hebben als de melkquotering. Door het aantal dieren en de melkproductie voor 2015 tegen de huidige lage quotumprijs uit te breiden wordt het risico van het eventueel later moeten aankopen van dure dierrechten voorlopig teniet gedaan.
  Agrarische grondmarkt tweede kwartaal 2013
  Silvis, H.J. ; Voskuilen, M.J. - \ 2013
  Den Haag : LEI Wageningen UR
  landbouwgrond - grondprijzen - overdrachten van grond - agricultural land - land prices - land transfers
  De agrarische grondprijs in Nederland kwam in het 2e kwartaal van 2013 uit op 49.800 euro per hectare. Dat is lager dan in het 1e kwartaal van dit jaar (52.200 euro per hectare), maar vergelijkbaar met het gemiddelde over heel 2012 (49.300 euro per hectare). In de periode 2005-2012 is de agrarische grondprijs met circa 70% gestegen, van 29.000 tot 49.000 euro per hectare. De sterkste toename vond plaats in de jaren 2007-2008. Daarna is min of meer een stabilisatie gevolgd.
  Weidevogelcompensatie in Fryslân: achtergronden en uitwerking
  Wymenga, E. ; Melman, T.C.P. - \ 2011
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2246) - 26
  weidevogels - landgebruiksplanning - natuurcompensatie - agrarisch natuurbeheer - overdrachten van grond - friesland - grassland birds - land use planning - nature compensation - agri-environment schemes - land transfers - friesland
  Weidevogels spelen een belangrijke rol in het ruimtelijk beleid van de provincie Friesland, ook al zijn weidevogelgebieden (buiten de EHS en buiten eigendom van een natuurorganisatie) niet planologisch beschermd. In het streekplan van de provincie is namelijk bepaald dat weidevogelwaarden in de afweging van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen als zelfstandig belang moeten worden betrokken. Een weidevogelcompensatie is aan de orde bij ruimtelijke ingrepen en is nader uitgewerkt in het Werkplan Weidevogels (2007-2013). De diverse manieren van compensatie staan beschreven: hetzij geldelijk, hetzij verwerving van gronden, hetzij via agrarisch natuurbeheer.
  Kavelruil en landschap : een korte verkenning naar ruimtelijke effecten van kavelruil
  Hoefs, R.M.A. ; Os, J. van; Gies, T.J.A. - \ 2009
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 147) - 41
  landbouwgrond - kavels - overdrachten van grond - landinrichting - landschap - agricultural land - allotments - land transfers - land development - landscape
  De afgelopen jaren zijn reeds vele kavelruilprojecten ter verbetering van de productieomstandigheden van onder andere de melkveehouderij en akkerbouw ten uitvoer gebracht. Kavelruilprojecten hebben mogelijk zichtbare ruimtelijke effecten op het landschap. Op dit moment is nog niet inzichtelijk wat en hoe groot deze effecten zijn. De vraag die ten grondslag ligt aan dit onderzoek is als volgt: Wat zijn de gevolgen van kavelruilprojecten, inclusief bijbehorende maatregelen, voor het landschap in het agrarisch gebied? Dit onderzoek betreft een eerste verkenning naar mogelijke ruimtelijke effecten op het landschap van maatregelen die onderdeel uitmaken of een direct gevolg zijn van kavelruilprojecten. Onder ruimtelijke effecten worden effecten verstaan die in principe zichtbaar zijn, en dan met name vanaf de wegen en paden in een gebied.
  Strategisch gedrag grondeigenaren : van belang voor de realisatie van natuurdoelen
  Luijt, J. - \ 2007
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-rapport 38) - 58
  landbouwgrond - grondmarkten - grondprijzen - grondmobiliteit - grondeigendom - winsten - natuurbescherming - overdrachten van grond - nederland - ecologische hoofdstructuur - agricultural land - land markets - land prices - land mobility - land ownership - profits - nature conservation - land transfers - netherlands - ecological network
  Sinds het vrijlaten van de prijs van onverpachte grond, in 1963, heeft er in Nederland zowel eind jaren zeventig als eind jaren negentig een explosieve grondprijsstijging plaats gevonden, gevolgd door een bijna even forse daling. De reële grondprijsontwikkeling laat zien dat beide pieken ongeveer even hoog zijn. Voor elk van de 2 perioden werd in dit onderzoek de prijs afgezet tegen de verhandelde oppervlakte. Dat leverde in beide gevallen een cyclus op. Een grondmarktcyclus vangt aan wanneer grondeigenaren verwachten dat de grondprijs zal gaan stijgen en vervolgens de verkoop van de grond uitstellen. Wanneer de prijs uiteindelijk gaat stijgen en vooral wanneer die prijs, vanwege de steeds krapper wordende grondmarkt, ook nog eens doorschiet, bieden grondeigenaren weer meer grond aan: gaan winst nemen. Echter, dan gaan kopers anticiperen op een daling van de dan zeer hoge grondprijs. Bij het grotere aanbod en stakende kopers, daalt de grondprijs en neemt het aantal transacties nog verder af. Pas wanneer kopers er van overtuigd raken dat er geen verdere daling van de grondprijs meer in zit, gaat men weer aankopen. Trefwoorden: Landbouwgrond, grondmarkt, grondprijs, grondmobiliteit, marktcyclus, grondeigenaar, belegging in grond, rendement landbouwgrond, flow market, stock market, real estate cycles, business cycles, bedrijfsbeeindiging.
  Buurmans land is maar een keer te koop
  Cotteleer, G. ; Luijt, J. - \ 2007
  Agri-monitor 13 (2007)1. - ISSN 1383-6455 - p. 5 - 6.
  overdrachten van grond - grondprijzen - grondbeheer - grondeigendom - landeigenaren - landevaluatie - landtypen - landgebruik - terrein - ruimtelijke ordening - land transfers - land prices - land management - land ownership - landowners - land evaluation - land types - land use - terrain - physical planning
  De agrarische grondprijs in verstedelijkte gebieden wordt gedomineerd door de mate van stedelijke druk. In de meer afgelegen landbouwgebieden wordt de hoogte van diezelfde agrarische grondprijs in belangrijke mate bepaald door de verhouding tussen het aantal kopers en verkopers op lokale agrarische grondmarkten. Dit blijkt uit een recente studie van het LEI en de Leerstoelgroep Agrarische Economie en Plattelandsbeleid van Wageningen Universiteit.
  Buurmans land is maar een keer te koop
  Luijt, J. ; Cotteleer, G. - \ 2007
  De Landeigenaar 53 (2007)1. - ISSN 0166-5839 - p. 3 - 4.
  overdrachten van grond - grondprijzen - grondbeheer - grondeigendom - landeigenaren - landevaluatie - landtypen - landgebruik - terrein - ruimtelijke ordening - land transfers - land prices - land management - land ownership - landowners - land evaluation - land types - land use - terrain - physical planning
  De agrarische grondprijs in verstedelijkte gebieden wordt voornamelijk bepaald door de mate van stedelijke druk en in mindere mate door ontwikkelingen in de landbouw. Daartegenover staat dat de hoogte van diezelfde agrarische grondprijs buiten de stedelijke invloedsfeer, dus in de meer afgelegen rurale gebieden, in belangrijke mate bepaald wordt door de verhouding tussen het aantal kopers en verkopers op lokale agrarische grondmarkten. Dit blijkt uit een recente studie die het LEI en de WUR onlangs samen hebben uitgevoerd
  Oorzaken van verschillen in grondprijzen : een hedonische prijsanalyse van de agrarische grondmarkt
  Cotteleer, G. ; Luijt, J. ; Kuhlman, J.W. ; Gardebroek, C. - \ 2007
  Wageningen : Wageningen UR (WOt-rapport 41) - 84
  overdrachten van grond - landbouwgrond - prijsvorming - prijzen - marktprijzen - economische analyse - marktconcurrentie - geografische informatiesystemen - nederland - land transfers - agricultural land - price formation - prices - market prices - economic analysis - market competition - geographical information systems - netherlands
  De agrarische grondprijs wordt in verstedelijkte gebieden van Nederland gedomineerd door de mate van stedelijke druk. Daartegenover staat dat in de meer afgelegen landbouwgebieden de hoogte van diezelfde agrarische grondprijs in belangrijke mate bepaald wordt door de verhouding tussen het aantal kopers en verkopers op lokale agrarische grondmarkten. Dit blijkt uit de resultaten van een hedonisch prijsmodel dat het LEI en Wageningen Universiteit samen hebben ontwikkeld. Trefwoorden: EHS, grondmarkt, hedonisch prijsmodel, landbouwgrond, lokale marktverhoudingen, verschillen in grondprijzen, zwaartekrachtformule
  Netlandschap; een concept voor landschap zonder landbouw
  Boosten, G. ; Smit, H. - \ 2006
  Utrecht : InnovatieNetwerk (Rapport / InnovatieNetwerk : serie achtergrondrapporten nr. 06.2.126) - ISBN 9789050593045 - 36
  landgebruiksplanning - landschap - landbouw - verandering - grondbeheer - overdrachten van grond - nederland - zuid-holland - land use planning - landscape - agriculture - change - land management - land transfers - netherlands - zuid-holland
  Centrale vraagstelling in dit rapport is: Is landschap zonder landbouw mogelijk en haalbaar. Een concept is ontwikkeld, waarbij de praktijk in Amstelland (Amstelscheg, Ouderkerk aan de Amstel) als voorbeeld diende
  Grenzen aan ontwikkelingsplanologie; een nieuwe aanpak: problemen en oplossingen
  Pleijte, M. - \ 2006
  Topos : periodiek over landschapsarchitectuur, ruimtelijke planning en sociaal-ruimtelijke analyse 16 (2006)1. - ISSN 1572-302X - p. 18 - 21.
  regionale ontwikkeling - regionale planning - landgebruik - overdrachten van grond - regional development - regional planning - land use - land transfers
  In de nota ruimte is verankerd, dat ontwikkelingen meer op regionale overheden en marktpartijen en maatschappelijke organisaties gericht is. Daarbij zijn grondbeleid en verevening (bijvoorbeeld huizen mogen bouwen als ook wordt meebetaald aan groenontwikkeling) belangrijke peilers. Er zijn echter wel grenzen bij ontwikkelingsplanologie
  De markt voor landbouwgrond
  Segeren, A. ; Groen, J. ; Luijt, J. - \ 2005
  Stedebouw en Ruimtelijke Ordening 86 (2005)1. - ISSN 1384-6531 - p. 44 - 46.
  grondmarkten - overdrachten van grond - grondprijzen - land markets - land transfers - land prices
  Een bijdrage vanuit LEI en Ruimtelijk Planbureau; de auteurs onderzoeken de handel in eigendomsrechten van de Nederlandse landbouwgrond
  Provincies op weg naar ontwikkelend grondbeleid
  Poll, H.E. van de; Brink, A. van den - \ 2005
  Landwerk 6 (2005)6. - ISSN 1567-1844 - p. 38 - 41.
  landinrichting - plattelandsontwikkeling - overdrachten van grond - regionaal beleid - provincies - land development - rural development - land transfers - regional policy - provinces
  Grondbeleid was jarenlang het terrein van rijk en gemeente. In 1994 had Noord-Holland als provincie de primeur met een nota grondbeleid. Meerdere provincies volgden. Recentelijk kwam de Commissie Lokker met een nieuwe impls voor de positie van de provincie. De commissie lijkt een uitgesproken voorkeur te hebben voor actief grondbeleid, maar de uitwerking ervan blijft vaag. De auteurs van dit artikel schetsen vijf andere mogelijkheden
  Economische aspecten van de bodem: op zoek naar nieuwe arrangementen
  Luijt, J. ; Poppe, K.J. - \ 2004
  Bodem 14 (2004)6. - ISSN 0925-1650 - p. 232 - 235.
  bodem - land - grondprijzen - grondmarkten - overdrachten van grond - grondrechten - soil - land prices - land markets - land transfers - land rights
  Grond en daarmee ruimte is een schaars goed in Nederland. Die schaarste komt tot uiting in hoge prijzen en in wetgeving. Van oudsher houden economen zich vooral bezig met de prijzen en de daarmee samenhangende bestemming van grond. Meer recent is er het inzicht dat ook organisatievormen en instituties als wet- en regelgeving economische keuzes zijn, waarin innovatie mogelijk is. De grondmarkt biedt een goede bodem voor nieuwe economische arrangementen
  De grondmarkt : op zoek naar nieuwe arrangementen : [thema 50 jaar Landeigenaar]
  Poppe, K.J. ; Luijt, J. - \ 2004
  De Landeigenaar 50 (2004)6. - ISSN 0166-5839 - p. 9 - 13.
  grondmarkten - overdrachten van grond - landgebruik - landbouw - natuurbescherming - land markets - land transfers - land use - agriculture - nature conservation
  De positie van de Nederlandse landbouw en de grondprijzen tegen de achtergrond van grondgebruik en verstedelijking. Een bijdrage vanuit het LEI
  Agrarische grondprijzen onder stedelijke druk : stedelijke optiewaarde en agrarische gebruikswaarde afhankelijk van ligging
  Luijt, J. ; Kuhlman, J.W. ; Pilkes, J. - \ 2003
  Wageningen : Natuurplanbureau (NPB werkdocument 2003/15) - 74
  landbouwgrond - overdrachten van grond - grondprijzen - relaties tussen stad en platteland - nederland - locatie - agricultural land - land transfers - land prices - rural urban relations - netherlands - location
  Grondgebruik onder stedelijke invloed: een analyse van het Natuurplanbureau
  Agrarische grondprijzen onder stedelijke druk
  Luijt, J. ; Kuhlman, J.W. ; Pilkes, J. - \ 2003
  De Landeigenaar 49 (2003)6. - ISSN 0166-5839 - p. 3 - 5.
  landbouwgrond - overdrachten van grond - grondprijzen - nederland - agricultural land - land transfers - land prices - netherlands
  Tussen 1998 en 2001 zijn de gemiddelde grondprijzen van 24.00 tot 37.300 euro per ha, een toename van 55%. Een impressie van een LEI onderzoek in opdracht van het Natuurplanbureau, naar de ligging als prijsbepalende factor
  Land Speculation as a Cause of Deforestation : The Role of Cattle Ranching in the Humid Tropics of Costa Rica
  Roebeling, P.C. ; Hendrix, E.M.T. - \ 2002
  In: Proceedings : Risk and Uncertainty in Environmental and Resource Economics, Wageningen, 2002 / van Ierland, E.C., Weikard, H.P., Wesseler, J., Wageningen : Env. Economics and Natural Resources Group - p. 10 - 10.
  ontbossing - overdrachten van grond - rundveeteelt - investering - besluitvorming - grondprijzen - onzekerheid - costa rica - deforestation - land transfers - cattle farming - investment - decision making - land prices - uncertainty
  This paper examines the effect of land speculation on investment decisions by cattle ranchers in Latin America, and the subsequent consequences for deforestation under varying levels of land price uncertainty and interest rate subsidy. Based on the Neoclassical investment theory, a stochastic reversible investment model with adjustment costs is developed in which land prices are modeled as a geometric Brownian motion. Analytical results indicate that: 1) the optimal rate of investment is dependent on the price of land at a specific moment in time, 2) the value of the farm increases with the variance in land prices due to speculative returns from land, and 3) the maximum farm size attained over time will be larger, the larger the variance in land prices. For the numerical example of an average cattle rancher in the Atlantic Zone of Costa Rica, it is shown that lower fluctuations in land prices lead to a reduction in these speculative returns, as well as a reduction in the maximum farm size attained over time. This effect is further reinforced in combination with lower interest rate subsidies. Consequently, it can be concluded that variability in land prices alone is a sufficient condition for land speculation and subsequent deforestation of agrarian frontier areas by cattle ranchers in the Atlantic Zone of Costa Rica, and that this deforestation is further promoted by subsidized livestock credit
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.