Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 49

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Verkennend Onderzoek Microplastic in het beheersgebied van Waterschap Rivierenland
  Besseling, E. ; Foekema, E.M. ; Koelmans, A.A. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen Universiteit - 18
  oppervlaktewater - waterverontreiniging - microplastics - aquatische ecologie - ecotoxicologie - inventarisaties - rijk van nijmegen - betuwe - alblasserwaard - land van maas en waal - surface water - water pollution - microplastics - aquatic ecology - ecotoxicology - inventories - rijk van nijmegen - betuwe - alblasserwaard - land van maas en waal
  Waterschap Rivierenland (WSRL) heeft samen met Wageningen UR een verkennend onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van microplastics in haar wateren. Er was interesse in de volgende drie vragen: 1. Waar zit het microplastic? (in bagger en/of oppervlaktewater, in landelijk of stedelijk gebied?) In welke vorm wordt het plastic aangetroffen en in welke concentraties? 2. Waar komt het plastic vandaan? (effluent, landbouw, inlaat, etc.) 3. Wat doet het plastic in het systeem / wat zijn de effecten?
  Winnen of verzanden : een studie naar de gevolgen van ontgrondingen
  Haaften, M.A. van; Rietveld, M.P. ; Heijman, W.J.M. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wageningen UR, Wetenschapswinkel 307) - ISBN 9789461738783 - 49
  landschapsplanning - landschap - belevingswaarde - zandafgravingen - regionale planning - publieke participatie - regelingen - land van maas en waal - Nederland - landscape planning - landscape - experiential value - sand pits - regional planning - public participation - regulations - land van maas en waal - Netherlands
  De winning van delfstoffen uit de oppervlakte, het ontgronden, veroorzaakt een onomkeerbare verandering van het landschap. Naast het winnen van zand (ontzanden) kan het daarbij gaan om klei, grind, mergel en schelpen. Het proces om tot een ontgronding te komen is een langdurig traject waarbij verschillende belangen van ontgronder, gemeente en bewoners tegen elkaar dienen te worden afgewogen. Een groep inwoners in Deest maakt zich zorgen om de ontgrondingen bij Deest: de Ganzenkuil (gerealiseerd), de Uivermeertjes (deels gerealiseerd deels in bedrijf) en de voorgenomen planvorming omtrent de Deesterkaap, Geertjesgolf en voorhaven. Deze bewoners verenigd in de ‘Stichting Goeie Gronde’ en de ontgronder Sagrex zijn betrokken geweest bij verschillende procedures bij de Raad van State met betrekking tot ontgrondingen, met wisselende uitkomsten. De Stichting Goeie Gronde heeft de Wetenschapswinkel van Wageningen UR gevraagd onderzoek te doen naar de gevolgen van ontgrondingen in Deest voor de omgeving en haar bewoners.
  Verspreiding inlaatwater in beeld met nieuwe tracer
  Rozemeijer, J. ; Siderius, C. ; Verheul, M. ; Pomarius, H. - \ 2011
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 12 (2011). - ISSN 0166-8439 - p. 33 - 35.
  oppervlaktewaterkwaliteit - tracers - tracer technieken - nieuwe producten - nutriëntenstromen - watersystemen - hydrologie van stroomgebieden - maas - land van maas en waal - surface water quality - tracers - tracer techniques - new products - nutrient flows - water systems - catchment hydrology - river meuse - land van maas en waal
  Inlaatwater heeft in de polder Quarles van Ufford zelfs in een droge periode geen invloed op de waterkwaliteit van kleine landbouwsloten. Dat blijkt uit metingen van de concentratie gadolinium, die zijn uitgevoerd voor het project Monitoring Stroomgebieden. Hiermee komt voor dit gebied een einde aan de twijfel over de invloed van inlaatwater op de oppervlaktewaterkwaliteit en is er meer duidelijkheid over de belasting vanuit de landbouw.
  Nutriëntenhuishouding in de bodem en het oppervlaktewater van Quarles van Ufford : bronnen, routes en sturingsmogelijkheden
  Siderius, C. ; Rozemeijer, J. ; Mulder, H.M. ; Smit, A.A.M.F.R. ; Tol-Leenders, T.P. van - \ 2011
  Wageningen : Alterra (Reeks monitoring stroomgebieden 25-IV) - 62
  stroomgebieden - nutriëntenuitspoeling - oppervlaktewaterkwaliteit - monitoring - watersystemen - land van maas en waal - watersheds - nutrient leaching - surface water quality - monitoring - water systems - land van maas en waal
  Deze rapportage richt zich op het bemalingsgebied Quarles van Ufford. Om zicht te krijgen op de nutriëntenhuishouding in het gebied is er vanaf 2004 aanvullend op het reguliere meetnet van het waterschap in het oppervlaktewater gemeten. Voor de interpretatie van deze meetgegeven en het leggen van relaties om de bronnen en transportroutes van nutriënten in beeld te brengen waren modellen en aanvullende metingen noodzakelijk. In dit synthese-rapport worden de bronnen, routes en de sturingsmogelijkheden om de nutriëntenkwaliteit in het oppervlaktewater van Quarles van Ufford te verbeteren beschreven.
  Meetgebieden in de gebieden Drentse Aa, Schuitenbeek, Krimpenerwaard en Quarles van Ufford : een eerste data-analyse ten behoeve van het tussenrapport Monitoring Stroomgebieden
  Roelsma, J. ; Bogaart, P.W. ; Siderius, C. - \ 2010
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1957) - 84
  stroomgebieden - waterkwaliteit - monitoring - voedingsstoffengehalte - stikstof - fosfaat - nederland - nutriëntenstromen - drenthe - veluwe - krimpenerwaard - land van maas en waal - watersheds - water quality - monitoring - nutrient content - nitrogen - phosphate - netherlands - nutrient flows - drenthe - veluwe - krimpenerwaard - land van maas en waal
  Een eerste data-analyse ten behoeve van het tussenrapport Monitoring Stroomgebieden
  Validatie van modelsystemen voor het voorspellen van de oppervlaktewaterkwaliteit en -kwantiteit in het stroomgebied 'Quarles van Ufford' : fases 1, 2 en 3
  Walvoort, D.J.J. ; Siderius, C. ; Tol - Leenders, T.P. van - \ 2009
  Wageningen : Alterra (Reeks monitoring stroomgebieden 18-IV) - 78
  stroomgebieden - waterkwaliteit - stikstof - fosfaten - watersystemen - afvoer - modellen - oppervlaktewaterkwaliteit - land van maas en waal - watersheds - water quality - nitrogen - phosphates - water systems - discharge - models - surface water quality - land van maas en waal
  In het kader van het project `Monitoring Stroomgebieden' wordt een instrument ontwikkeld dat tot doel heeft de bijdrage van de landbouw aan de belasting van het oppervlaktewater met stikstof en fosfor te kwanti ceren en de veranderingen daarin als gevolg van het mestbeleid. Hiervoor is gekozen voor een aanpak waarbij naast metingen gebruik wordt gemaakt van modelsystemen. In dit rapport wordt de modelprestatie van de ontwikkelde modelsystemen gekwanticeerd op basis van validatie. Daarbij wordt gekeken hoe goed de ontwikkelde modelsystemen in staat zijn om temporele patronen in en absolute waarden van debieten en stikstof- en fosforconcentraties te beschrijven en te voorspellen.
  Inventarisatie van het mestgebruik en de effecten op de belasting van het oppervlaktewater voor de gebieden Drentse Aa, Schuitenbeek, Krimpenerwaard en Quarles van Ufford
  Roelsma, J. ; Corré, W.J. ; Paauw, J.G.M. ; Leenders, T.P. ; Bolt, F.J.E. van der; Schoumans, O.F. - \ 2009
  Wageningen : Alterra (Reeks monitoring stroomgebieden 16) - 152
  dierlijke meststoffen - oppervlaktewater - kunstmeststoffen - bodemchemie - uitspoelen - stikstof - fosfor - waterkwaliteit - nederland - mestbeleid - drenthe - krimpenerwaard - land van maas en waal - animal manures - surface water - fertilizers - soil chemistry - leaching - nitrogen - phosphorus - water quality - netherlands - manure policy - drenthe - krimpenerwaard - land van maas en waal
  Voor het project ‘Monitoring Stroomgebieden’ is een inventarisatie naar het mestgebruik in de vier pilotgebieden uitgevoerd. Het geïnventariseerde mestgebruik in de vier gebieden is vertaald naar invoer voor het modelsysteem welke in Fase 3 is gebruikt. Met behulp van het modelsysteem zijn de effecten van de regionale mestgiften en bemestingstijdstippen op de uitspoeling van nutriënten naar het oppervlaktewater onderzocht. Voor de gebieden Drentse Aa, Schuitenbeek en Krimpenerwaard varieert de wijziging in de stikstofuitspoeling tussen de -11% en +22% als gevolg van de aanpassing van de stikstofbemesting en voor fosfor tussen de +1% en -20%. Voor het gebied Quarles van Ufford is het effect minder groot omdat voor dit gebied alleen het mestgebruik voor het landgebruik fruitteelt is bijgesteld. Het aanpassen van de bemestingstijdstippen heeft een minder groot effect op de uitspoeling. In één situatie in de Krimpenerwaard leidt het aanpassen van de bemestingstijdstippen tot een verhoogde uitspoeling van stikstof (+20%). Deze verhoogde uitspoeling was terug te leiden tot één mestgift in het vroege voorjaar in een periode van intensieve neerslag. Het later geven van deze mestgift leidt tot een vermindering van de uitspoeling (-6%). Uit de gebiedsinventarisatie blijkt dat in de Drentse Aa het bodemoverschot groter is dan in de Schuitenbeek. Toch leidt een hoger bodemoverschot in de Drentse Aa niet tot een verslechtering van de waterkwaliteit. Wel bestaan er risico’s voor de waterkwaliteit in de (nabije) toekomst. Zo zal er door klimaateffecten (meer neerslag) of hydrologische maatregelen (vasthouden van water) meer nutriënten kunnen uitspoelen naar het oppervlaktewater.
  Modelling climate change in a Dutch polder system using the FutureViewR modelling suite
  Immerzeel, W.W. ; Heerwaarden, C.C. van; Droogers, P. - \ 2009
  Computers and Geosciences 35 (2009)3. - ISSN 0098-3004 - p. 446 - 458.
  klimaatverandering - hydrologie van stroomgebieden - modellen - polders - land van maas en waal - gelderland - climatic change - catchment hydrology - models - polders - land van maas en waal - gelderland - state - zone - soil - art
  This paper describes the development of a hydrological modelling suite, FutureViewR, which enables spatial quantification of the complex interaction between climate change, land use and soil in the Quarles van Ufford (QvU) polder entangled in and under influence of the Dutch river delta. The soil¿water¿atmosphere¿plant (SWAP) model is used in a grid-based mode. A river module was developed to take into account seepage and percolation in the polder as an effect of the interaction with the main rivers. A simple surface water model was linked to the grid-based SWAP models. The model suite is managed from a Visual Basic (VB) interface which links the different modules. The interface uses a mainstream database management system (MS SQLServer), structured query language (SQL) and open database connectivity (ODBC) to store, transfer, manipulate and analyse model inputs and outputs. The functionality of the FutureViewR modeling suite is demonstrated by modeling a climate change scenario for 2050. The preliminary analysis showed that it is likely that the dryer summers in combination with low water levels in the Rhine and Meuse will yield a decrease in agricultural production. The wetter winters do not necessarily result in an increase in discharge, since the initial soil moisture storage at the winter onset is lower due to the dryer summers. It is concluded that the effects of climate change on polder hydrology is more intense caused by the dependence on local climate conditions and water levels on the Rhine and Meuse rivers, which are mutually reinforcing
  Systeemanalyse voor het bemalingsgebied Quarles van Ufford fase 3
  Siderius, C. ; Wolleswinkel, R.J. ; Bolt, F.J.E. van der; Roelsma, J. ; Schoumans, O.F. ; Leenders, T.P. ; Ruiter, H. de - \ 2008
  Wageningen : Alterra (Reeks monitoring stroomgebieden 13-IV) - 1767
  watersystemen - hydrologie van stroomgebieden - nitraten - mest - waterverontreiniging - modellen - oppervlaktewater - bodemchemie - nederland - landbouw - monitoring - landbouwgrond - fosfaten - land van maas en waal - water systems - catchment hydrology - nitrates - manures - water pollution - models - surface water - soil chemistry - netherlands - agriculture - monitoring - agricultural land - phosphates - land van maas en waal
  Voor het project ‘Meerjarig monitoringsprogramma naar de uit- en afspoeling van nutriënten vanuit landbouwgronden in stroomgebieden en polders’ is een systeemanalyse uitgevoerd voor het bemalingsgebied Quarles van Ufford. Deze systeemanalyse wordt gefaseerd uitgevoerd. Dit rapport geeft de resultaten weer van Fase 3. In het modelsysteem Fase 3 zijn alle relevante bronnen op stroomgebiedniveau meegenomen
  Nematode-based risk assessment of mixture toxicity in a moderately polluted river floodplain in The Netherlands
  Vliet, P.C.J. van; Goede, R.G.M. de - \ 2008
  Science of the Total Environment 406 (2008)3. - ISSN 0048-9697 - p. 449 - 454.
  stroomvlakten - zware metalen - nematoda - rivieren - indicatoren - graslanden - verontreiniging - toxiciteit - gelderland - land van maas en waal - waal - floodplains - heavy metals - nematoda - rivers - indicators - grasslands - pollution - toxicity - gelderland - land van maas en waal - river waal - soil - sensitivity - communities - cadmium - metals - forest
  Heavy metal polluted soils usually contain mixtures of different metals, whereas legislation is derived from concentrations of individual metals. The mixture toxicity of the Dutch floodplain Afferdensche and Deestsche Waarden was estimated to be high (msPAF ranged from 67¿94%). Analyses of nematode community based bioindicators (Maturity Index, taxonomic diversity, trophic groups, multivariate analysis, DoFT-sentinels) were used to determine the ecological effects of the mixture toxicity in the floodplain soil. None of the indices indicated direct effects of heavy metals on the nematode community. This can be explained by the high adsorption of heavy metals on organic matter and clay particles resulting in a low bioavailability, and questions the estimation of the toxicity based on total concentrations of heavy metals in such environments. The nematode fauna showed great seasonal variation, which most probably was related to the temporal inundation of the floodplain.
  Systeemanalyse voor het bemalingsgebied Quarles van Ufford fase 2
  Siderius, C. ; Roelsma, J. ; Bolt, F.J.E. van der; Leenders, T.P. ; Renaud, L.V. ; Dik, P.E. ; Ruiter, H. de - \ 2007
  Wageningen : Alterra (Reeks monitoring stroomgebieden 8-IV) - 110
  watersystemen - oppervlaktewater - voedingsstoffen - fosfaten - nitraten - stroomgebieden - monitoring - uitspoelen - modellen - land van maas en waal - water systems - surface water - nutrients - phosphates - nitrates - watersheds - monitoring - leaching - models - land van maas en waal
  Voor het project ‘Meerjarig monitoringsprogramma naar de uit- en afspoeling van nutriënten vanuit landbouwgronden in stroomgebieden en polders’ is, als vervolg op een eerder afgeronde systeemverkenning en systeemanalyse Fase1, een vervolgsysteemanalyse (Fase2) uitgevoerd voor het bemalingsgebied van de Quarles van Ufford. Met een gefaseerde aanpak, waarin een meetprogramma en modelberekeningen zijn geïntegreerd, wordt gestreefd naar een operationeel, geoptimaliseerd, gebiedspecifiek monitoringsysteem, waarmee de bijdrage van de landbouw aan de belasting van het oppervlaktewater door nutriënten kan worden gekwantificeerd en waarmee de effecten van het mestbeleid en veranderingen binnen het stroomgebied kunnen worden gevolgd en voorspeld
  Systeemanalyse voor het bemalingsgebied Quarles van Ufford fase 1
  Roelsma, J. ; Bolt, F.J.E. van der; Leenders, T.P. ; Renaud, L.V. - \ 2006
  Wageningen : Alterra (Reeks monitoring stroomgebieden 5-IV) - 56
  watersystemen - oppervlaktewater - voedingsstoffen - fosfaten - nitraten - stroomgebieden - monitoring - uitspoelen - land van maas en waal - water systems - surface water - nutrients - phosphates - nitrates - watersheds - monitoring - leaching - land van maas en waal
  Voor het project ¿Meerjarig monitoringsprogramma naar de uit- en afspoeling van nutriënten vanuit landbouwgronden in stroomgebieden en polders¿ is een systeemanalyse uitgevoerd voor het bemalingsgebied Quarles van Ufford. Hierbij zijn de resultaten van het landelijke model¬instrumentarium STONE toegepast voor het bemalingsgebied Quarles van Ufford. Er is op het ruimtelijke schaalniveau van het gehele gebied getoetst op nutriëntenconcentraties. Het gebruikte modelsysteem (fase 1) is in staat om op het ruimtelijk schaalniveau van het gehele stroomgebied een langjarige gemiddelde waarde voor de stikstof- en fosforbelasting van het oppervlaktewater te geven welke plausibel lijkt met de waarnemingen. Met behulp van het gebruikte modelsysteem kunnen geen: - relaties worden gelegd tussen bronnen (beleid en maatregelen) en nutriëntenconcentraties in het oppervlaktewater, vanwege het ontbreken van een oppervlaktewatermodule; - één op één beschrijvingen van de metingen worden gemaakt of resultaten op verschillende schalen worden gepresenteerd, vanwege de grove ruimtelijke en temporele uitvoer van het modelsysteem. Het fase 1 modelsysteem is daarom ongeschikt om het aandeel van de landbouw in de belasting van het oppervlaktewater en de verandering van dit aandeel van de landbouw als gevolg van (mest)beleid op stroomgebiedsniveau te kwantificeren. Met het fase 1 modelsysteem is meer informatie verkregen met betrekking tot de indentificatie van kritische systeemcomponenten en ¿parameters van het studiegebied en zijn sluitende water- en nutriëntenbalansen op gebiedsniveau gegenereerd. Hiermee wordt richting gegeven aan de verfijning van het modelsysteem in de vervolgfase.
  Trace metals in floodplain lake sediments : SEM/AVS as indicator of bioavailability and ecological effects
  Griethuysen, C. van - \ 2006
  Wageningen University. Promotor(en): Bart Koelmans. - [S.l. ] : S.n. - ISBN 9789085043652 - 223
  sporenelementen - metalen - stroomvlakten - meren - sediment - verontreinigende stoffen - waterverontreiniging - methodologie - ecologie - risicoschatting - waterkwaliteit - nederland - land van maas en waal - trace elements - metals - floodplains - lakes - sediment - pollutants - water pollution - methodology - ecology - risk assessment - water quality - netherlands - land van maas en waal
  This thesis addresses the geochemical aspects of AVS (Acid Volatile Sulfide) and SEM (Simultaneously Extracted Metals) in floodplain lake sediment, its spatial distribution in floodplain lakes and dynamics over time, the link with effects on single species (bioassays), as well as the impact of excess SEM on the in situ benthic community, in one consistent methodological approach. Using this approach the SEM-AVS concept is thus evaluated on various levels from geochemical through ecotoxicology towards ecology. Furthermore, the aspect of spatial and temporal variability is addressed. For the case studies in the field, several floodplain lakes located in the floodplain area Afferdensche and Deestsche Waarden along the Waal branche of the Rhine were selected. Occasionally, this selection was extended towards other floodplain lakes along the Rhine branches. The main goal of this research is a) to explore the actual risks of trace metals to benthic communities in floodplain systems and b) to evaluate the SEM-AVS concept as a tool to assess bioavailable concentrations of trace metals in dynamic floodplain sediment
  Het onderzoek en de locaties van het SSEO; stimuleringsprogramma systeemgericht ecotoxicologisch onderzoek
  Rutgers, M. ; Gestel, C.A.M. van; Klok, C. ; Vijver, M. ; Posthuma, L. - \ 2006
  Bodem 16 (2006)3. - ISSN 0925-1650 - p. 111 - 114.
  ecologie - projecten - programma's - ecotoxicologie - wetenschappelijk onderzoek - land van maas en waal - utrecht - biesbosch - ecology - projects - programs - ecotoxicology - scientific research - land van maas en waal - utrecht - biesbosch
  In dit nummer van Bodem wordt aandacht geschonken aan uitkomsten van NWO onderzoeksprogramma (ondersteund door VROM, LNV en V&W) betreffende ecologische effecten van bodemverontreining in Biesbosch en Afferdensche en Deestsche Waarden (betreft overstroming van uiterwaarden) en in de Ronde Venen (betreft toemaakdek veenweidegebied)
  Temporal variation of trace metal geochemistry in floodplain lake sediment subject to dynamic hydrological conditions
  Griethuysen, C. van; Luitwieler, M. ; Joziasse, J. ; Koelmans, A.A. - \ 2005
  Environmental Pollution 137 (2005)2. - ISSN 0269-7491 - p. 281 - 294.
  zware metalen - geochemie - meren - oppervlaktewater - waterverontreiniging - stroomvlakten - hydrologie - nederland - gelderland - land van maas en waal - heavy metals - geochemistry - lakes - surface water - water pollution - floodplains - hydrology - netherlands - gelderland - land van maas en waal - acid-volatile sulfide - fresh-water sediments - elements - estuary - solids - avs
  Climate change and land use may significantly influence metal cycling in dynamic river systems. We studied temporal variation of sediment characteristics in a floodplain lake, including concentrations of dissolved organic carbon, acid volatile sulfide and trace metals. The sampling period included a severe winter inundation and a dramatic water level drop during summer. Temporal changes were interpreted using multivariate analysis and chemical equilibrium calculations. Metal concentrations in sediment increased with depth, indicating a gradual improvement of sediment quality. In contrast, dissolved metal concentrations were highest in top layers due to mobilization from oxyhydroxides and precipitation with sulfides in deeper layers. Inundation had a mobilizing effect as it stimulated resuspension and oxygenation of sediment top layers. Water table lowering combined with organic matter decomposition led to immobilization due to sulfide formation. The chemistry of the sediments was consistent with model calculations, especially for macro-elements. The results illustrate the importance of seasonality for metal risk assessment.
  Systeemverkenning Quarles van Ufford
  Soppe, R.W.O. ; Roelsma, J. ; Bergersen, E. ; Bolt, F.J.E. van der - \ 2005
  Wageningen : Alterra (Reeks monitoring stroomgebieden 2-IV) - 64
  watersystemen - waterkwaliteit - monitoring - mest - voedingsstoffen - uitspoelen - oppervlaktewater - waterbeheer - gelderland - land van maas en waal - water systems - water quality - monitoring - manures - nutrients - leaching - surface water - water management - land van maas en waal - gelderland
  In 2004 is een systeemverkenning van het bemalingsgebied Quarles van Ufford gemaakt op basis van vooral literatuurstudie. Het gebied is gelegen in het westelijk deel van het Land van Maas en Waal en is ca 12.000 ha groot. Voor dit kleigebied is de nutriëntenbelasting bekeken, in relatie tot kwel, grondgebruik, wateraanvoer en waterafvoer
  Vestiging van hardhoutooibossoorten in de Beuningse uiterwaarden
  Kuiters, A.T. ; Vreugdenhil, S.J. - \ 2005
  De Levende Natuur 106 (2005)2. - ISSN 0024-1520 - p. 40 - 45.
  geologische sedimentatie - begrazing - plantengemeenschappen - standplaatsfactoren - bosecologie - uiterwaarden - land van maas en waal - rivers - geological sedimentation - grazing - plant communities - site factors - river forelands - land van maas en waal
  Door natuurontwikkeling langs grote rivieren wordt ruimte geboden aan natuurlijke processen als overstroming, erosie, sedimentatie en begrazing. De vestiging van struik- en boomsoorten (ooibos) maakt onderdeel uit van deze spontane natuurontwikkeling. In 2001 is onderzoek gestart langs de Waal bij Beuningen, waarbij gekeken wordt naar het proces van spontane vestiging van houtige soorten in relatie tot de overstromingskarakteristiek van de rivier en de begrazing door runderen en paarden
  Karteren van de grondwaterdynamiek in gebieden met een klei deklaag; parameters voor grondwaterafhankelijk peilbeheer
  Hoogland, T. ; Visschers, R. ; Gaast, J.W.J. van der; Knotters, M. - \ 2005
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1127) - 40
  bodemwaterregimes - hydraulisch geleidingsvermogen - drainage - zware kleigronden - grondwaterspiegel - land van maas en waal - peilbeheer - soil water regimes - hydraulic conductivity - water table - drainage - clay soils - land van maas en waal - water level management
  Het doel van dit project is te onderzoeken hoe de relatie tussen grond- en oppervlaktewaterstand gebiedsdekkend kan worden beschreven in klei gebieden en hoe deze relatie gebruikt kan worden in een Gd-kartering. Een belangrijk aspect daarbij is de keuze van een meetnetopzet waarmee de relatie tussen grondwaterstand en oppervlaktewaterstand met een minimale meetinspanning zo goed mogelijk kan worden vastgesteld. In drie percelen in het komgebied van het land van Maas en Waal zijn de grond- en oppervlakte¬waterstand automatisch geregistreerd in raaien. De opbollings¬profielen in de drie raaien verschillen behoorlijk, ondanks hun korte onderlinge afstand in een vergelijkbaar landschap. De drainageweerstand, berekend uit het gemiddeld opbollings¬profiel over een stationaire periode, sluit het best aan bij de hydrologische definitie. De aldus berekende drainageweerstanden variëren met een factor twee, afhankelijk van de periode waarover berekening plaatsvindt. Ook de drainageweerstand, geschat uit gekalibreerde tijdreeksparameters, blijkt te variëren, afhankelijk van het kalibratiealgoritme en de tijdstap van het model en is daarom minder geschikt voor toepassing in een grootschalige Gd-kartering. Drainageweerstanden, geschat uit opbollingen over een veertiendaagse periode waarvan niet zeker is of stationariteit kan worden verondersteld, zijn vergelijkbaar met schattingen uit opbollingen over een stationaire periode. Hieruit blijkt dat de drainageweerstand ook op basis van slechts twee meettijdstippen mogelijk is. Dit is aantrekkelijk voor toepassing in een grootschalige Gd-kartering.
  Multistress van verontreiniging en hydrodynamiek op populaties van Oligochaeta in de uiterwaarden; een onderzoek in de Afferdensche en Deestsche Waarden
  Ma, W.C. ; Vliet, P.W. van; Bodt, J.M. - \ 2004
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 877) - 107
  oligochaeta - annelida - verontreiniging - stress - hydrodynamica - populatie-ecologie - biodiversiteit - bodem - nederland - gelderland - land van maas en waal - uiterwaarden - oligochaeta - annelida - pollution - stress - hydrodynamics - population ecology - biodiversity - soil - netherlands - gelderland - land van maas en waal - river forelands
  Dit rapport beschrijft een onderzoek naar de populatie-ecologie van regenwormen (Oligochaeta, Lumbricidae) in de Afferdensche en Deestsche Waarden (ADW), een uiterwaarde van de rivier de Waal. Ondanks het feit dat de bodem in dit gebied is verontreinigd en elk jaar overstromingen plaatsvinden komen regenwormen er in een grote soortsdiversiteit en in grote aantalsdichtheden voor. Afhankelijk van de bodemgesteldheid omvat de totale gemiddelde populatie een biomassa van 1500 kg per hectare. De uiterwaarden vormen hiermee een belangrijk voedselzoekgebied voor vermivore (wormenetende) faunasoorten en dragen als zodanig bij aan de totale biodiversiteit van de natuur in Nederland. Om de ecologische betekenis van multipele stress in beeld te brengen is onderzoek verricht naar de invloed van potentieel sturende omgevingsfactoren, waaronder hoogteligging, textuur en verontreiniging van de bodem, nutriëntengehalten en bodemvocht. Uit (multivariate) statistische analyse bleek dat de hydrodynamiek van het gebied en het bodemvochtgehalte belangrijke sturende variabelen vormden voor de soortsdiversiteit en populatiedichtheden, terwijl de aanwezige metaalverontreiniging in dit opzicht van mindere betekenis was. Vanuit het oogpunt van praktische toepasbaarheid leveren de resultaten belangrijke aanknopingspunten op voor het bodem- en natuurbeheer van de uiterwaarden in Nederland.
  Duikers in de mist : wetenschappelijk onderzoek naar de mate van doorzicht rondom onderwaterhuis 'Aquavilla' in een diepe duikplas
  Hal, M. van; Lürling, M.F.L.L.W. - \ 2004
  Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 195) - ISBN 9789067547550 - 110
  duiken - waterkwaliteit - zichtbaarheid - gezichtsvermogen - plassen - land van maas en waal - diving - water quality - visibility - vision - ponds - land van maas en waal
  Veiligheid staat bij Duikteam De Kaaiman hoog in het vaandel. Duiken in troebel water kan gevaarlijk zijn en is dus ongewenst. Ook verhoogt helder water het duikgenot. In het meer de Berendonck bij Wijchen, de vaste duikstek van De Kaaiman, ligt op een diepte van 17 meter een onderwaterhuis. Vooral rondom dit huis is sprake van slecht zicht. Waardoor komt dit en wat is er aan te doen?
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.