Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 93

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==landbouw als bedrijfstak
Check title to add to marked list
Landbouw als gemeen probleem
Poppe, K.J. - \ 2015
Vork 2 (2015)3. - ISSN 2352-2925 - p. 10 - 15.
humane voeding - voedselproductie - landbouw als bedrijfstak - agrarische structuur - landbouwbeleid - landbouwprijzen - economische analyse - arbeidskosten - inkomen van landbouwers - human feeding - food production - agriculture as branch of economy - agricultural structure - agricultural policy - agricultural prices - economic analysis - labour costs - farmers' income

In het vorige nummer riep de Vlaamse landbouw-ethicus Stef Aerts op tot openbare afspraken in de keten over prijzen en tot een meer interventionistisch Europees landbouwbeleid, omdat de inkomsten van boeren te veel onder druk staan. Daarmee onderschat hij de rol van prijzen in de samenleving, stelt Krijn Poppe. Op verzoek van de redactie schreef hij bijgaand artikel over de toekomst van de landbouw als wicked (gemeen) probleem.
Actuele ontwikkeling land- en tuinbouw 2013 : samenvatting
Meulen, H.A.B. van der; Everdingen, W.H. van; Smit, A.B. ; Silvis, H.J. - \ 2013
Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI report 2013-060) - ISBN 9789086156627 - 38
bedrijfsresultaten in de landbouw - agrarische economie - landbouw als bedrijfstak - inkomsten uit het landbouwbedrijf - rentabiliteit - agrarische structuur - akkerbouw - melkveehouderij - glastuinbouw - vollegrondsteelt - varkenshouderij - pluimveehouderij - nederland - farm results - agricultural economics - agriculture as branch of economy - farm income - profitability - agricultural structure - arable farming - dairy farming - greenhouse horticulture - outdoor cropping - pig farming - poultry farming - netherlands
De brutoproductiewaarde van de agrarische sector in 2013 is geraamd op ruim 27 miljard euro. Dat is 3,5% meer dan in 2012. De stijging is vooral te danken aan de rundveehouderij, die profiteerde van een fors hogere melkprijs. Maar ook de andere productgroepen laten per saldo een toename van de brutoproductie zien.
Landbouw moet veel meer denken in winstmargefluctuaties
Pennings, J.M.E. - \ 2011
Boerderij 96 (2011)46. - ISSN 0006-5617 - p. 18 - 20.
landbouw - landbouw als bedrijfstak - landbouwsector - economische samenwerking - prijsvorming - prijzen - agriculture - agriculture as branch of economy - agricultural sector - economic cooperation - price formation - prices
De hele landbouwketen moet nog meer samenwerken en veel beter nadenken over de afzet, vooral ook op de langere termijn, stelt hoogleraar Joost Pennings, vakgroep Marktkunde en Consumentengedrag, Wageningen Universiteit.
Landbouwverkenning provincie Utrecht tot 2025 : huidige situatie en ontwikkeling
Bont, C.J.A.M. de; Leeuwen, M.G.A. van; Linderhof, V.G.M. ; Venema, G.S. ; Vogelzang, T.A. - \ 2011
Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Sector en ondernemerschap ) - ISBN 9789086155279 - 107
landbouw als bedrijfstak - landbouwontwikkeling - landbouwstatistieken - prognose - melkveehouderij - fruitteelt - glastuinbouw - utrecht - agriculture as branch of economy - agricultural development - agricultural statistics - prognosis - dairy farming - fruit growing - greenhouse horticulture
Het aantal land- en tuinbouwbedrijven in de provincie Utrecht zal tot 2025 met ruim een derde teruglopen tot minder dan 2.000. De agrarische productie blijft op peil. Veel bedrijven zullen verder in omvang groeien, maar blijven overwegend gezinsbedrijven. De landbouw in Utrecht bestaat voor een groot deel uit grondgebonden veehouderijbedrijven. De grootste groep zijn melkveebedrijven. Er zijn bijna evenveel 'overige graasdierbedrijven' (bedrijven met jongvee, vleesvee, schapen of paarden) maar deze zijn gemiddeld veel kleiner en economisch minder van belang. De intensieve veehouderij, waaronder de pluimvee-, varkens- en vleeskalverenhouderij, is vooral te vinden in het oosten van de provincie. De fruitteelt komt vooral in het Kromme Rijngebied voor, glastuinbouw vooral in Harmelen en Mijdrecht. Er is weinig akkerbouw, het betreft vooral snijmais als voedergewas. Circa 95% van de agrarische grond wordt gebruikt als grasland en voor snijmais, bijna 70% van de landbouwgrond is in gebruik van melkveebedrijven. Ongeveer 59% van de grond is in eigendom. De verkavelingssituatie op grotere melkveebedrijven is ongunstiger geworden. De provincie Utrecht wil voor haar Structuurvisie inzicht in het toekomstperspectief van de land- en tuinbouw. Het LEI heeft daartoe een landbouwverkenning tot 2025 opgesteld, die ingaat op de ontwikkeling van de belangrijkste sectoren en op thema's zoals waterbeheer, stadslandbouw en duurzame energie. De verkenning bevat een specificatie naar Agenda Vitaal Platteland (AVP)-gebied en is getoetst in twee workshops met agrarische ondernemers, adviseurs en beleidsmedewerkers van lokale overheden.
De gouden driehoek in actie : praktische voorbeelden van verbinding bedrijf, kennis en overheid
Vliet, J.M. van; Beers, G. - \ 2011
[S.l.] : S.n. - 112
landbouwkundig onderzoek - agrarisch onderwijs - landbouw als bedrijfstak - bedrijven - overheid - kennis - kennismanagement - nederland - agricultural research - agricultural education - agriculture as branch of economy - businesses - public authorities - knowledge - knowledge management - netherlands
Deze bundel bevat voorbeelden van het werken in de gouden driehoek; oftewel de driehoek van landbouwonderzoek/onderwijs, bedrijven en overheid. De artikelen illustreren hoe de driehoek werkt. Het zijn voorbeelden van vraag gestuurd werken, actieve en betrokken ondernemers, creativiteit van ondernemers, gezamenlijke financiering en veel aandacht voor de toepassing van onderzoeksresultaten.
Duurzame ontwikkeling van de veehouderij in Limburg
Baltussen, W.H.M. ; Smeets, P.J.A.M. ; Tacken, G.M.L. - \ 2010
Den Haag : LEI Wageningen UR (Alterra-rapport 2094) - ISBN 9789086154654 - 67
veehouderij - duurzaamheid (sustainability) - ruimtelijke verdeling - milieueffect - volksgezondheid - attitudes - samenleving - landbouwbeleid - duurzame veehouderij - landbouw als bedrijfstak - limburg - livestock farming - sustainability - spatial distribution - environmental impact - public health - society - agricultural policy - sustainable animal husbandry - agriculture as branch of economy
Provinciale Staten van Limburg wil inzicht in de belangrijke aspecten om te komen tot een duurzame ontwikkeling van de veehouderij in de provincie Limburg. Op basis van feiten en cijfers over de economische betekenis van het veehouderijcomplex in Limburg, de invloed van de veehouderij op milieu en volksgezondheid en de mening van Limburgers over de veehouderij is met verschillende direct betrokkenen nagedacht over de gewenste duurzame ontwikkeling en hoe deze gerealiseerd kan worden.
Boeren in Nederland. Geschiedenis van de landbouw 1500-2000
Bieleman, J. - \ 2008
Amsterdam : Boom - ISBN 9789085065401 - 671
landbouw - tuinbouw - akkerbouw - landbouw bedrijven - gemengde landbouw - zandgronden - lössgronden - melkveebedrijven - platteland - urbanisatie - welvaartseconomie - nederland - geschiedenis - landbouw als bedrijfstak - welvaartsstaat - agrarische geschiedenis - agriculture - horticulture - arable farming - farming - mixed farming - sandy soils - loess soils - dairy farms - rural areas - urbanization - welfare economics - netherlands - history - agriculture as branch of economy - welfare state - agricultural history
In Boeren in Nederland beschrijft landbouwhistoricus Jan Bieleman hoe een land van steden en industrieën toch bij uitstek een landbouwnatie is gebleven. Bieleman legt een glashelder verband tussen de verstedelijking, de groeiende welvaart en de landbouw, die daar telkens weer adequaat op wist in te spelen. Boeren in Nederland. De geschiedenis van de landbouw 1500-2000 is een sterk uitgebreide en geactualiseerde bewerking van Bielemans Geschiedenis van de landbouw in Nederland 1500-1950, dat sinds zijn verschijnen een standaardwerk is
Reconstructing Biotechnologies: critical social analyses
Ruivenkamp, G.T.P. ; Hisano, S. ; Jongerden, J.P. - \ 2008
Wageningen : Wageningen Academic Publishers - ISBN 9789086860623 - 367
biotechnologie - voedselbiotechnologie - samenleving - sociologie - analyse - technologie - kracht - politiek - plattelandssamenleving - landbouwontwikkeling - landbouw - kwaliteit - rurale sociologie - ontwikkelde landen - ontwikkelingslanden - sociologische analyse - plantenbiotechnologie - transgene organismen - politieke economie - landbouw als bedrijfstak - kennissystemen - kritische theorie - biotechnology - food biotechnology - society - sociology - analysis - technology - power - politics - rural society - agricultural development - agriculture - quality - rural sociology - developed countries - developing countries - sociological analysis - plant biotechnology - transgenic organisms - political economy - agriculture as branch of economy - knowledge systems - critical theory
Administering multifunctional agriculture : a comparison between France and the Netherlands
Daniel, F.J. - \ 2008
Wageningen University. Promotor(en): Han Wiskerke, co-promotor(en): D. Perraud. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085049166 - 178
gemeenschappelijk landbouwbeleid - landbouwbeleid - financieel landbouwbeleid - subsidies - milieu - duurzaamheid (sustainability) - innovaties - landbouwsector - frankrijk - nederland - multifunctionele landbouw - landbouwpolitiek - landbouw als bedrijfstak - verhoudingen tussen bevolking en staat - cap - agricultural policy - agricultural financial policy - subsidies - environment - sustainability - innovations - agricultural sector - france - netherlands - multifunctional agriculture - agricultural politics - agriculture as branch of economy - relations between people and state
Sinds de hervormingen van MacSharry, in 1992, heeft de Gemeenschappelijke Landbouw Beleid (GLB) nog diverse ingrijpende veranderingen (transformaties) ondergaan. Aan boeren wordt gevraagd een brede waaier van maatregelen toe te passen, inclusief die welke betrekking hebben op de verbetering van de milieuefficiency, in ruil voor het ontvangen van publieke ondersteuning. In deze studie worden deze ontwikkelingen benaderd vanuit het perspectief van de politieke sociologie; centraal daarbij staat de vraag in hoeverre deze overeenkomsten de relaties tussen boeren en de staat hebben getransformeerd. Subsidies moeten niet worden gezien als een geschenk dat wordt toegekend aan een bevoordeelde sociale groep maar als de hernieuwing van het wederkerige verband tussen maatschappij en de agrarische beroepsgroep. Deze veranderde oriëntatie van het landbouwbeleid impliceert ook bepaalde veranderingen in agrarische praktijken en normen. De plaats en rol van boeren in de maatschappij worden geherdefinieerd; dit proces wordt weerspiegeld in de normatieve aanpassing van professionele praktijken, hetgeen een van de vereiste condities is voor de hernieuwing van het pact tussen boeren en de staat. De bestudering van de ervaringen in Frankrijk en Nederland leidt, in dit proefschrift, tot het inzicht dat deze hernieuwing sterk variabel is
De keuzes van Kiezen voor Landbouw
Bruchem, C. van - \ 2006
Spil 223-224 (2006)2. - ISSN 0165-6252 - p. 20 - 24.
landbouwsector - landbouwbeleid - landbouwministeries - overheidsbeleid - landbouw als bedrijfstak - kritiek - toekomst - agricultural sector - agricultural policy - ministries of agriculture - government policy - agriculture as branch of economy - criticism - future
Vraagpunten en commentaar op de toekomstvisie op de landbouw van minister Veerman 'Kiezen voor landbouw'
De Nederlandse visverwerkende industrie en visgroothandel
Smit, J.G.P. - \ 2006
Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 2, Bedrijfsontwikkeling en concurrentiepositie ) - ISBN 9789086151189 - 57
vis - visverwerkende industrie - visproducten - visverwerking - landbouwsector - nederland - marktstructuur - landbouw als bedrijfstak - fish - fish industry - fish products - fish processing - agricultural sector - netherlands - market structure - agriculture as branch of economy
Cijfermatig overzicht van de sectorstructuur en de marktresultaten van de visverwerkende industrie en groothandel in Nederland. De gegevens zijn gebaseerd op enquêtes van alle bedrijven in de sector, aangevuld met statistische gegevens. De cijfers hebben betrekking op het jaar 2005. De visverwerkende industrie en groothandel bestaat uit bijna 300 bedrijven. De bedrijven zijn ingedeeld in acht sectoren op basis van activiteiten, verwerkte vissoorten en de markten waarin het bedrijf actief is. Van de sectoren zijn economische kengetallen gepresenteerd en zijn indicaties gegeven van veranderingen in de omgeving van de sector. A data-based overview of the sector structure and the market results of the fish-processing industry and wholesale in the Netherlands. The data is based on surveys carried out among all businesses in the sector, supplemented with statistical data. The figures relate to the year 2005. The fish-processing industry and wholesale sectors consist of almost 300 businesses. The businesses are divided into eight sectors based on activities, processed fish types and the markets in which the businesses are active. Key economic figures are presented for these sectors, and indications are given of changes in the environment of the sector.
Transitie naar duurzame kottervisserij : economisch krachtenveld
Smit, J.G.P. ; Buisman, F.C. - \ 2006
Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 2, Bedrijfsontwikkeling en concurrentiepositie ) - ISBN 9789086151196 - 35
landbouwsector - visserij - visserijbeleid - landbouwbeleid - overheidsbeleid - vissersschepen - nederland - landbouw als bedrijfstak - agricultural sector - fisheries - fishery policy - agricultural policy - government policy - fishing vessels - netherlands - agriculture as branch of economy
Cijfermatig overzicht van het economische krachtenveld rond de kottervloot. De ontwikkeling tussen 1975 en 2005 wordt beschreven aan de hand van vlootontwikkeling, technische en economische productiviteit van de vloot, ketenontwikkelingen en de invloed van overheidsbeleid. Op grond van deze beschrijving zijn potentiële economic incentives geselecteerd. Statistical overview of the economic force field surrounding the cutter fleet. Development between 1975 and 2005 is described on the basis of fleet development, technical and economic productivity of the fleet, chain developments and the influence of government policy. Based on this description, potential economic incentives have been selected.
Agrocluster Oost in beeld: Een onderzoek naar het belang van en de perspectieven voor het agrocluster in Gelderland en Overijssel
Oosterkamp, E.B. ; Leeuwen, M.G.A. van; Bont, C.J.A.M. de; Wisman, J.H. ; Kuhlman, J.W. - \ 2006
Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 5, Ketens ) - ISBN 9789086150816 - 149
agrarische economie - landbouwsector - nederland - toegevoegde waarde - werkgelegenheid - agrarische structuur - economische ontwikkeling - oost-nederland - landbouw als bedrijfstak - agricultural economics - agricultural sector - value added - employment - agricultural structure - economic development - netherlands - east netherlands - agriculture as branch of economy
Dit rapport geeft een beeld van het agrocluster in de provincies Overijssel en Gelderland. Het economisch belang van het agrocluster en van de belangrijkste deelclusters is gekwantificeerd in termen van toegevoegde waarde en werkgelegenheid. Ook worden de structuur en de ontwikkelingen in de deelclusters geschetst. De uitkomsten zijn vergeleken met de perspectieven zoals ze in de nota Kiezen voor Landbouw geschetst zijn. Daaruit volgen een aantal opgaven voor de deelclusters om de perspectieven te realiseren. This report provides insight into the agricultural cluster in the Dutch provinces of Overijssel and Gelderland. The economic importance of the agricultural cluster and the major sub-clusters is quantified in terms of their added value and the employment they offer. In addition, the survey also outlines the structure of and developments in the sub-clusters. The findings are compared with the prospects as outlined in the nota Kiezen voor Landbouw ('Choosing Agriculture' policy document) published by the Dutch Government. This comparison indicates a number of challenges confronting the sub-clusters in achieving their potential prospects.
Naar een Afrikaanse landbouwrevolutie. Honger en armoede de wereld uit!-nog haalbaar ook
Bindraban, P.S. - \ 2005
Spil 1 (2005)209-210. - ISSN 0165-6252 - p. 32 - 32.
landbouw - landbouwontwikkeling - ontwikkelingshulp - ontwikkelingslanden - afrika - landbouw als bedrijfstak - agriculture - agricultural development - development aid - developing countries - africa - agriculture as branch of economy
De aandacht wordt gevestigd op Afrika, waar de ontwikkeling van de landbouw verwaarloosd wordt
Turkey in the European Union; consequences for agriculture, food, rural areas and structural policy
Oskam, A.J. ; Burrell, A.M. ; Temel, T. ; Berkum, S. van; Longworth, N.J. ; Molina Vilchez, I. - \ 2004
Wageningen : Wageningen UR - 253
landbouw - landbouw als bedrijfstak - landbouwsituatie - economische situatie - inkomensverdeling - landbouwproductie - landbouwprijzen - agrarische handel - landarbeiders - landbouwindustrie - voedselindustrie - beleid inzake voedsel - landbouwbeleid - plattelandsbeleid - structuurbeleid - internationale handel - milieu - duurzaamheid (sustainability) - diergezondheid - integratie - platteland - turkije - europese unie - agriculture - agriculture as branch of economy - agricultural situation - economic situation - income distribution - agricultural production - agricultural prices - agricultural trade - farm workers - agribusiness - food industry - food policy - agricultural policy - rural policy - structural policy - international trade - environment - sustainability - animal health - integration - rural areas - turkey - european union
Growing Strong, The development of the Dutch Agricultural sector (Chinese uitgave)
Post, J.H. - \ 2003
Den Haag : LEI - ISBN 9787801675040 - 177
landbouw - economie - agro-industriële sector - agrarische economie - landbouwproductie - agrarische structuur - ontwikkeling - nederland - landbouw als bedrijfstak - agriculture - economics - agroindustrial sector - agricultural economics - agricultural production - agricultural structure - development - netherlands - agriculture as branch of economy
Making contract farming work? : society and technology in Philippine transnational agribusiness
Vellema, S. - \ 2002
Wageningen University. Promotor(en): P. Richards; B.N.F. White. - Maastricht : Shaker - ISBN 9789042301856 - 246
contractlandbouw - landbouwproductie - technologieoverdracht - marketing - samenleving - technologie - landbouw - landbouwindustrie - filippijnen - economische ontwikkeling - sociale economie - agrarische bedrijfsvoering - landbouw als bedrijfstak - contract farming - agricultural production - technology transfer - marketing - economic development - socioeconomics - society - technology - agriculture - agribusiness - farm management - philippines - agriculture as branch of economy
Keywords: contract farming, agribusiness, Philippines, Southeast Asia, asparagus, hybrid maize

Contract farming is a widespread and important tool for organising agricultural production in line with corporate strategies and market demands. This book analyses how Philippine farmers and transnational agribusiness make contract farming work in two production schemes in Mindanao: the export-oriented production of high-value asparagus and the risky production of hybrid maize seed. The study encompasses a wide range of issues, ranging from business strategies, customised production and marketing processes, and transfer of technologies and skills throughout agrifood production. The book challenges straightforward managerial perspectives by its focus on the continuous drawing of boundaries between firm, farm and society. Special attention is given to the way company and contract farmers manage the social attributes of their relationship and the study raises the question what happens if institutional perceptions are incommensurable. Furthermore, this study integrates organisational concerns and technological puzzles through ethnographic study of financial and administrative transactions and conditions for profit sharing, co-ordination of farm work and divergent management styles, and the impact of risk and uncertainty on trust and organisational coherence. The analysis bridges between literatures of agrarian sociology, technology and development studies, management studies, and agronomy. The book is a valuable resource for practitioners and policy-makers in forming a view of possible futures within the context of agro-industrialisation and incorporation into global markets.

Innovatie en internationalisatie in de glastuinbouwtoelevering
Meijl, H. van; Wolters, A. - \ 2001
Tijdschrift voor sociaalwetenschappelijk onderzoek van de landbouw 16 (2001)1. - ISSN 0921-481X - p. 41 - 45.
marketingkanalen - innovaties - internationale handel - bedrijfsresultaten in de landbouw - nederland - landbouw als bedrijfstak - glastuinbouw - marketing channels - innovations - international trade - farm results - netherlands - agriculture as branch of economy - greenhouse horticulture
Vanuit het Landbouw-Economisch Instituut wordt onderstreept dat de toeleveringsbedrijven voor de glastuinbouw, die niet investeren in research & development noodgedwongen afhankelijk zullen blijven van de sterk stagnerende Nederlandse markt, waar op de lange termijn de winst- en groeimogelijkheden beperkt zullen zijn
Multifunctionality and agricultural trade liberalisation
Burrell, A. - \ 2001
Tijdschrift voor sociaalwetenschappelijk onderzoek van de landbouw 16 (2001)2. - ISSN 0921-481X - p. 77 - 95.
agrarische handel - internationale handel - liberalisering van de handel - wereldhandelsorganisatie - landbouw - meervoudig gebruik - meervoudig landgebruik - functies met meervoudige doelstelling - landbouwbeleid - landbouw als bedrijfstak - agricultural trade - agricultural policy - international trade - trade liberalization - world trade organization - agriculture - multiple use - multiple land use - multiple objective functions - agriculture as branch of economy
Uitleg volgt omtrent de verschillende manieren, waarop door verschillende landen in de WTO naar de multifunctionaliteit in de landbouw wordt gekeken
Kracht door verandering : de ontwikkeling van de Nederlandse agrosector: achtergronden en perspectief
Douw, L. ; Post, J. - \ 2000
Den Haag : LEI - ISBN 9789052426112 - 184
landbouw - economie - landbouwontwikkeling - agrarische economie - landbouwproductie - agrarische structuur - nederland - landbouwsector - agro-industriële sector - landbouw als bedrijfstak - agricultural sector - agroindustrial sector - agriculture - economics - agricultural development - agricultural economics - agricultural production - agricultural structure - netherlands - agriculture as branch of economy
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.