Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 119

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Pachtnormen 2016 : berekening hoogst toelaatbare pachtprijzen voor los land, agrarische bedrijfsgebouwenen agrarische woningen
  Silvis, H.J. ; Meer, R.W. van der; Voskuilen, M.J. - \ 2016
  Wageningen : LEI Wageningen UR (Nota / LEI Wageningen UR 2016-053) - 25
  pachtrecht - pachtstelsel - agrarische economie - landbouwbedrijfsgebouwen - landbouwondernemingen - landbouwgrond - grondprijzen - prijzen - nederland - landbouwbedrijven - boerderijen - tenants' rights - tenure systems - agricultural economics - farm buildings - farm enterprises - agricultural land - land prices - prices - netherlands - farms - farm dwellings
  In opdracht van het ministerie van Economische Zaken heeft LEI Wageningen UR de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor 2016 berekend conform de uitgangspunten van het Pachtprijzenbesluit 2007. In de meeste pachtprijsgebieden gaan de pachtnormen vrij sterk omhoog ten opzichte van de pachtnormen 2015. Dit wordt verklaard doordat de gemiddelde grondbeloning in de periode 2010- 2014 beduidend hoger is dan de gemiddelde grondbeloning over de periode 2009-2013.
  Leegstand agrarisch vastgoed Noord-Brabant : aard, omvang en oplossingsrichtingen van huidige en toekomstige leegstand agrarisch vastgoed in provincie Noord-Brabant
  Gies, T.J.A. ; Nieuwenhuizen, W. ; Naeff, H.S.D. ; Och, R.A.F. van - \ 2016
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2713) - 56
  bedrijfsbeëindiging in de landbouw - landbouwbedrijven - landbouwbedrijfsgebouwen - economie - noord-brabant - farm closures - farms - farm buildings - economics - noord-brabant
  Jaarlijks stoppen veel agrarische bedrijven. Afgelopen decennia werden deze boerderijen, vaak nog kleinschalig, via erftransities omgebouwd tot woonboerderijen of werden de bedrijfsgebouwen voor andere functies gebruikt. Sinds de jaren zeventig zijn er door schaalvergroting in de sector grote schuren en grote ligboxstallen bijgekomen die komende jaren vrij zullen komen. Voor die grote schuren die leeg komen te staan, wordt het moeilijk om een goede nieuwe economische bestemming te vinden. In de provincie Noord-Brabant staan momenteel ca. 2 miljoen m2 agrarische bedrijfsgebouwen leeg. Dit is 10% van de huidige omvang van agrarische gebouwen. De prognose voor de toekomst is dat de omvang nog groter wordt en er tot 2030 bijna 4 miljoen m2 lege agrarische bedrijfsgebouwen bijkomen in Noord-Brabant. De grote, te verwachten leegstand vraagt om indringende aandacht van beleidsmakers, bestuurders, ondernemers en gebruikers. Verslechtering van de vitaliteit en ruimtelijke kwaliteit in het landelijk gebied ligt op de loer. Innovatieve oplossingen voor zowel herbestemmen als sloop zijn naast de nu al gebruikelijke oplossingen hard nodig.
  Maatregelen ter vermindering van de ammoniakemissie uit de melkveehouderij: indicatieve beoordelingen van vloer- en keldermaatregelen
  Dooren, H.J.C. van; Mosquera Losada, J. - \ 2016
  Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 915) - 31
  melkvee - melkveehouderij - ammoniakemissie - vloeren - kelders - dierlijke meststoffen - verontreiniging - huisvesting van rundvee - landbouwbedrijfsgebouwen - dairy cattle - dairy farming - ammonia emission - floors - cellars - animal manures - pollution - cattle housing - farm buildings
  Ammonia emission reducing housing systems are listed in the ‘Regeling ammoniak en veehouderij (Rav)’. Beside these list of around 30 housing systems a divers pallet of additional technical options to further reduce ammonia emission from housing is available. To allocate limited resources for research the ministry of economic affair asked for an assessment and selection of these available additional housing measures. As recommendation for further development toward implementation in practice the following measures are prioritized: • Adjusted slatted floor and the effectiveness on the long term of valves preventing air exchange between pits and rest of the housing. • Optimized scraper and the effect on scraping frequency and the use of other materials • Use of water for dilution and cleaning of the floor.
  Handboek melkveehouderij 2015/16
  Remmelink, G.J. ; Middelkoop, J.C. van; Ouweltjes, W. ; Wemmenhove, H. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Handboek / Wageningen UR Livestock Research 30) - 386
  melkvee - melkveehouderij - bodemeigenschappen - bemesting - graslandbeheer - voedergrassen - voedergewassen - rundveevoeding - dierveredeling - diergezondheid - melkproductie - landbouwbedrijfsgebouwen - nederland - handboeken - dairy cattle - dairy farming - soil properties - fertilizer application - grassland management - fodder grasses - fodder crops - cattle feeding - animal breeding - animal health - milk production - farm buildings - netherlands - handbooks
  Nadere analyse vrijkomende agrarische bebouwing Gelderland
  Gies, T.J.A. ; Smidt, R.A. ; Och, R.A.F. van; Vleemingh, M.P.I. - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2632) - 21
  plattelandsontwikkeling - landbouwbedrijfsgebouwen - boerderijen - regionale planning - prognose - asbest - sloop (afbraak) - bedrijfsbeëindiging in de landbouw - inventarisaties - gelderland - rural development - farm buildings - farm dwellings - regional planning - prognosis - asbestos - demolish - farm closures - inventories - gelderland
  Nadere uitwerking van aard en omvang vrijkomende agrarische bebouwing 2012-2030 in de provincie Gelderland. De onderzoeksresultaten zijn op verschillende manier ruimtelijk gedifferentieerd en is de aard (bouwjaar en bedrijfstype) nader geanalyseerd. Tevens is een inschatting van de te verwachten leegstand, de te verwachten oppervlakte schuren met asbest en de te verwachten sloopopgave in beeld gebracht.
  Pachtnormen 2015 : berekening hoogst toelaatbare pachtprijzen voor los land, agrarische bedrijfsgebouwen en agrarische woningen
  Silvis, H.J. ; Meer, R.W. van der; Voskuilen, M.J. - \ 2015
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Nota / LEI 2015-021) - 28
  pachtstelsel - grondprijzen - differentiaal- en integraalrekening - huur - landbouwbedrijfsgebouwen - akkerbouw- en tuinbouwbedrijven - tenure systems - land prices - calculus - rent - farm buildings - crop enterprises
  Het ministerie van Economische Zaken stelt jaarlijks de hoogst toelaatbare pachtprijzen vast voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische gebouwen en agrarische woningen. De nieuwe pachtnormen worden op 1 juli 2015 van kracht. LEI Wageningen UR heeft in opdracht van het ministerie van Economische Zaken de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor 2015 berekend conform de uitgangspunten van het Pachtprijzenbesluit 2007. In deze nota zijn de nieuwe pachtnormen opgenomen, inclusief een toelichting op de verschillende stappen in de berekeningen.
  Handboek melkveehouderij 2014
  Remmelink, G.J. ; Dooren, H.J.C. van; Middelkoop, J.C. van; Ouweltjes, W. ; Wemmenhove, H. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Handboek / Wageningen UR Livestock Research 29) - 385
  melkveehouderij - richtlijnen (guidelines) - naslagwerken - bemesting - graslandbeheer - ruwvoer (forage) - veevoeding - dierveredeling - gezondheid - melkproductie - landbouwbedrijfsgebouwen - bodemwater - agrarisch natuurbeheer - dairy farming - guidelines - reference works - fertilizer application - grassland management - forage - livestock feeding - animal breeding - health - milk production - farm buildings - soil water - agri-environment schemes
  Het Handboek Melkveehouderij is hét naslagwerk voor melkveehouder, agrarisch adviseur, docent en student. De opgenomen informatie is bruikbaar voor de ondersteuning van het dagelijks management én voor het management op de lange termijn.
  Afstand veehouderij tot woningen
  Os, J. van; Smidt, R.A. ; Jeurissen, L.J.J. - \ 2014
  Wageningen : Alterra - 5
  veehouderij - landbouwbedrijfsgebouwen - woningen - intensieve veehouderij - ruimtelijke ordening - livestock farming - farm buildings - dwellings - intensive livestock farming - physical planning
  Ter voorbereiding van het debat in de Tweede Kamer met staatssecretaris Dijksma over een initiatiefnota van de SP heeft het ministerie van EZ aan Alterra gevraagd om te bepalen hoeveel veehouderijbedrijven er liggen op een afstand van 250 m of minder van burgerwoningen. Daarbij blijven de agrarische bedrijfswoningen buiten beschouwing. In paragraaf 2 staat de aanpak vermeld, paragraaf 3 bevat de resultaten en de conclusie.
  Pachtnormen 2014 : berekening hoogst toelaatbare pachtprijzen voor los land, agrarische bedrijfsgebouwen en agrarische woningen
  Silvis, H.J. ; Meer, R.W. van der; Voskuilen, M.J. - \ 2014
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Nota / LEI 14-045) - 27
  pachtstelsel - huur - grondprijzen - differentiaal- en integraalrekening - landbouwbedrijfsgebouwen - tenure systems - rent - land prices - calculus - farm buildings
  Het ministerie van Economische Zaken stelt jaarlijks de hoogst toelaatbare pachtprijzen vast voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische gebouwen en agrarische woningen. De nieuwe pachtnormen worden op 1 juli 2014 van kracht. LEI Wageningen UR heeft in opdracht van het ministerie van Economische Zaken de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor 2014 berekend conform de uitgangspunten van het Pachtprijzenbesluit 2007. In deze nota zijn de nieuwe pachtnormen opgenomen, inclusief een toelichting op de verschillende stappen in de berekeningen.
  Vrijkomende agrarische bebouwing in het landelijk gebied
  Gies, T.J.A. ; Nieuwenhuizen, W. ; Smidt, R.A. - \ 2014
  Utrecht : InnovatieNetwerk (Rapport / InnovatieNetwerk nr. 14.2.325) - ISBN 9789050595155 - 57
  boerderijen - bedrijfsbeëindiging in de landbouw - landbouwbedrijfsgebouwen - huisvesting op het platteland - plattelandsontwikkeling - inventarisaties - bestemmingsplannen - ruimtelijke ordening - farm dwellings - farm closures - farm buildings - rural housing - rural development - inventories - zoning plans - physical planning
  Vrijkomende boerenerven bieden ruimte aan nieuwe activiteiten in het landelijk gebied. Terwijl deze nieuwe activiteiten decennialang door overheden op diverse niveaus zijn beperkt, is de afgelopen jaren een kentering gaande. Provincies en gemeenten zien vrijkomende locaties in toenemende mate als een kans voor revitalisering van het landelijk gebied. Gezien de omvang van de transformaties en de verwachte leegstand zullen deze kansen ook in de toekomst alleen maar groter en belangrijker worden.
  Handboek melkveehouderij 2012
  Remmelink, G.J. ; Blanken, K. ; Middelkoop, J.C. van; Ouweltjes, W. ; Wemmenhove, H. - \ 2012
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research [etc.] (Handboek / Wageningen UR Livestock Research 24) - 373
  melkveehouderij - agrarische bedrijfsvoering - dierlijke meststoffen - rundveevoeding - voedergrassen - diergezondheid - machinaal melken - landbouwbedrijfsgebouwen - landbouwwerktuigen - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - dairy farming - farm management - animal manures - cattle feeding - fodder grasses - animal health - machine milking - farm buildings - farm machinery - farm development
  Het Handboek Melkveehouderij 2012 is geactualiseerd met nieuwe kennis, onder andere over graslandbemesting, onkruidbestrijding, rundveeverbetering en diergezondheid. Ook is informatie over schuimvorming op mest en groeien met rendement toegevoegd.
  Dakmagazine : meer licht, lucht en ruimte, voor minder
  Dooren, H.J.C. van; Sleurink, D. ; Biewenga, G. ; Kasper, G.J. ; Winkel, A. ; Blanken, K. ; Wemmenhove, H. ; Meerburg, B.G. ; Sapounas, A. ; Overbeek, J. ; Elling, G. ; Sloff, J. ; Versluis, H. - \ 2012
  Wageningen : AgriMedia - 46
  melkveehouderij - landbouwbedrijfsgebouwen - huisvesting van koeien - daken - bouwconstructie - dairy farming - farm buildings - cow housing - roofs - building construction
  Het project ‘Duurzame Daken’ ging op zoek naar oplossingen. Met het oog op de kostprijs zijn namelijk goedkope alternatieven voor het traditionele zadeldak gewenst. Sterker nog, het wordt een uitdaging om het dak te gaan zien als een plek waar meeropbrengsten zijn te halen. Er is veel te kiezen en de mogelijkheden voor meeropbrengsten van het dak nemen toe. Voldoende aanleiding voor deze special ter inspiratie en met veel beslisinformatie voor veehouders met nieuw- of verbouwplannen.
  Modernisering pachtnormen agrarische bedrijfsgebouwen
  Luijt, J. ; Meer, R.W. van der; Voskuilen, M.J. - \ 2012
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI-nota : Onderzoeksveld Natuurlijke hulpbronnen ) - 30
  landbouwbedrijfsgebouwen - pachtstelsel - huur - differentiaal- en integraalrekening - grondprijzen - farm buildings - tenure systems - rent - calculus - land prices
  Een nieuwe methodiek voor de berekening van de hoogst toelaatbare pachtprijs voor agrarische bedrijfs-gebouwen wordt geïntroduceerd, waarbij nieuwe hectarenormen worden afgeleid van de kosten van de bedrijfsgebouwen van bedrijven in het Bedrijveninformatienet van het LEI die de bedrijfsgebouwen in eigendom hebben.
  Handboek melkveehouderij 2011
  Remmelink, G.J. ; Blanken, K. ; Middelkoop, J.C. van; Ouweltjes, W. ; Wemmenhove, H. - \ 2011
  Wageningen [etc.] : Wageningen UR Livestock Research [etc.] (Handboek / Wageningen UR Livestock Research 22) - 373
  melkveehouderij - agrarische bedrijfsvoering - dierlijke meststoffen - rundveevoeding - voedergrassen - diergezondheid - machinaal melken - landbouwbedrijfsgebouwen - landbouwwerktuigen - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - dairy farming - farm management - animal manures - cattle feeding - fodder grasses - animal health - machine milking - farm buildings - farm machinery - farm development
  Het digitale Handboek Melkveehouderij 2011 is geactualiseerd met de laatste ontwikkelingen in de melkveehouderij, zoals de benutting van meststoffen, verliezen tijdens het winnen, bewaren en voeren van graskuil, verlichting van melkveestallen, het onderhoud van melkmachines en het management van melkkoeien in de transitieperiode. Ook is de informatie over rundveeverbetering en diergezondheid herzien.
  Handboek melkveehouderij 2010
  Remmelink, G.J. ; Blanken, K. ; Middelkoop, J.C. van; Ouweltjes, W. ; Wemmenhove, H. - \ 2010
  Wageningen [etc.] : Wageningen UR Livestock Research [etc.] (Handboek / Wageningen UR Livestock Research 18) - 360
  melkveehouderij - agrarische bedrijfsvoering - voedergewassen - rundveevoeding - diergezondheid - landbouwbedrijfsgebouwen - bemesting - agrarisch natuurbeheer - kwaliteitszorg - dairy farming - farm management - fodder crops - cattle feeding - animal health - farm buildings - fertilizer application - agri-environment schemes - quality management
  Het digitale Handboek Melkveehouderij geeft in 13 hoofdstukken informatie over de ontwikkelingen in de moderne melkveehouderij. Behandeld worden: 1. Bodem en water; 2. Bemesting; 3. Grasland en voedergewassen; 4. Agrarisch natuurbeheer; 5. Voederwinning; 6. Veevoeding; 7. Rundveeverbetering; 8. Gezondheid; 9. Melkwinning; 10. Bedrijfsgebouwen; 11. Mechanisatie; 12. Kwaliteitsborgingssystemen; 13. Bedrijfsontwikkeling. Het handboek melkveehouderij 2010 is geactualiseerd met de laatste ontwikkelingen in de moderne veehouderij.
  Monitoring Integraal duurzame stallen. Achtergronddocument bij ‘Kwalitatieve monitor Systeeminnovaties verduurzaming landbouw’
  Wielen, P. van der - \ 2010
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 201) - 72
  landbouwbedrijfsgebouwen - huisvesting, dieren - duurzaamheid (sustainability) - perceptie - monitoring - bedrijfssystemen - systeeminnovatie - duurzame veehouderij - duurzame landbouw - farm buildings - animal housing - sustainability - perception - monitoring - farming systems - system innovation - sustainable animal husbandry - sustainable agriculture
  Dit onderzoek richt zich op de percepties over de ontwikkeling van de systeeminnovatie Integraal duurzame stallen (ID-stallen) als één van de graadmeters voor de verduurzaming van de veehouderij. Hiertoe zijn interviews gehouden met respondenten uit beleid, onderzoek en ketens. Uit de interviews komt naar voren dat de ontwikkeling van integraal-duurzame stallen in de voorontwikkelingsfase zit.
  Boerderij en landschap : herbestemming van monumnetale boerderijen als impuls voor landschapsbeheer : verkenning van een nieuwe formule
  Coninx, I. ; Kersten, P.H. - \ 2010
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2025) - 56
  landschap - landbouwbedrijfsgebouwen - cultureel erfgoed - gebruiksefficiëntie - nederland - cultuurlandschap - landschapsbeheer - landscape - farm buildings - cultural heritage - use efficiency - netherlands - cultural landscape - landscape management
  Door verschillende sociale, economische en beleidsmatige ontwikkelingen worden een heel aantal boerderijen bedreigd met leegstand, wat kan resulteren in de verloedering van het omliggende landschap. Om dit tegen te gaan is de Stichting Boerderij en Landschap op zoek gegaan naar een nieuwe formule. Het idee achter deze formule is dat door herbestemming van oude boerderijen naar nieuwe functies een geldstroom teweeggebracht kan worden die vervolgens kan worden aangewend om het omliggende landschap te beheren. De mogelijkheden en randvoorwaarden van deze formule werden onderzocht in deze studie.
  Handboek Melkveehouderij 2009. 2e ed.
  Remmelink, G.J. ; Middelkoop, J.C. van; Ouweltjes, W. ; Wemmenhove, H. - \ 2009
  Baarn [etc.] : Roodbont Uitgeverij (Handboek / Animal Sciences Group 12) - ISBN 9789087400491 - 512
  melkveehouderij - agrarische bedrijfsvoering - voedergewassen - rundveevoeding - diergezondheid - landbouwbedrijfsgebouwen - bemesting - agrarisch natuurbeheer - kwaliteitszorg - dairy farming - farm management - fodder crops - cattle feeding - animal health - farm buildings - fertilizer application - agri-environment schemes - quality management
  Het digitale Handboek Melkveehouderij geeft in 13 hoofdstukken informatie over de ontwikkelingen in de moderne melkveehouderij. Behandeld worden: 1. Bodem en water; 2. Bemesting; 3 Grasland en voedergewassen; 4. Agrarisch natuurbeheer; 5. Voederwinning; 6. Veevoeding; 7. Rundveeverbetering; 8. Gezondheid; 9. Melkwinning; 10. Bedrijfsgebouwen; 11. Mechanisatie; 12. Kwaliteitsborgingssystemen; 13. Bedrijfsontwikkeling
  Energiestroom Lelie
  Wildschut, J. ; Kok, M. - \ 2007
  Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 18
  bloembollen - lelies - opslag met klimaatbeheersing - landbouwbedrijfsgebouwen - energiegebruik - energiebesparing - operationeel onderzoek - ornamental bulbs - lilies - controlled atmosphere stores - farm buildings - energy consumption - energy saving - operations research
  Doelstellingen van dit onderzoek zijn de achtergronden in kaart te brengen van het (toegenomen) elektraverbruik op lelieteeltbedrijven om zo een duidelijk beeld van de energiestromen te krijgen. Hierdoor komen pieken en knelpunten van het energieverbruik in beeld zodat er gericht gezocht kan worden naar oplossingen om het energieverbruik te verminderen en de energiekosten te verlagen.
  Nieuwe activiteiten in het landelijk gebied : een verkennende studie naar natuur en landschap als vestigingsfactor
  Rijk, P.J. ; Bos, E.J. ; Leeuwen, E.S. van - \ 2007
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 49) - 86
  landbouwbedrijfsgebouwen - plattelandsontwikkeling - plattelandsomgeving - landschap - economie - nevenactiviteiten - locatie - natuur - het gooi - drenthe - friese wouden - farm buildings - rural development - rural environment - landscape - economics - ancillary enterprises - location - nature - het gooi - drenthe - friese wouden
  Nieuwe bedrijvigheid op voormalige boerderijen. Als gevolg van de terugloop van het aantal agrarische bedrijven komen in toenemede mate bedrijfsgebouwen vrij. Dit WOT rapport komt met een LEI inventarisatie van nieuwe bedrijvigheid. Het onderzoek bevat een literatuurstudie en beschrijft het belang van natuur en landschap als vestigingsfactor hierbij. Voor twee gebieden is dit nader onderzocht: de gemeente Wijdemeren en de gemeente De Wolden
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.