Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 500

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  Pachtnormen 2016 : berekening hoogst toelaatbare pachtprijzen voor los land, agrarische bedrijfsgebouwenen agrarische woningen
  Silvis, H.J. ; Meer, R.W. van der; Voskuilen, M.J. - \ 2016
  Wageningen : LEI Wageningen UR (Nota / LEI Wageningen UR 2016-053) - 25
  pachtrecht - pachtstelsel - agrarische economie - landbouwbedrijfsgebouwen - landbouwondernemingen - landbouwgrond - grondprijzen - prijzen - nederland - landbouwbedrijven - boerderijen - tenants' rights - tenure systems - agricultural economics - farm buildings - farm enterprises - agricultural land - land prices - prices - netherlands - farms - farm dwellings
  In opdracht van het ministerie van Economische Zaken heeft LEI Wageningen UR de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor 2016 berekend conform de uitgangspunten van het Pachtprijzenbesluit 2007. In de meeste pachtprijsgebieden gaan de pachtnormen vrij sterk omhoog ten opzichte van de pachtnormen 2015. Dit wordt verklaard doordat de gemiddelde grondbeloning in de periode 2010- 2014 beduidend hoger is dan de gemiddelde grondbeloning over de periode 2009-2013.
  Agrarische grondmarkt kwartaal 4 2015 : kwartaalbericht van LEI Wageningen UR en Kadaster
  Silvis, H.J. ; Voskuilen, M.J. - \ 2015
  Den Haag : LEI Wageningen UR
  grondprijzen - grondmarkten - landbouwgrond - overdrachten van grond - land prices - land markets - agricultural land - land transfers
  De agrarische grondprijs in Nederland kwam in het derde kwartaal van 2013 uit op 49.900 euro per hectare. Met uitzondering van de opleving in het eerste kwartaal van dit jaar, is de grondprijs vanaf het tweede kwartaal van 2012 vrijwel onveranderd blijven steken op circa 50.000 euro per hectare. In het derde kwartaal staat de agrarische grondmarkt overigens zoals gebruikelijk op een laag pitje.
  Goed mineralenmanagement loont : AMvB grondgebonden groei
  Evers, A.G. ; Haan, M.H.A. de - \ 2015
  V-focus 12 (2015)3. - ISSN 1574-1575 - p. 40 - 42.
  melkveehouderij - wetgeving - regelingen - agrarische bedrijfsvoering - mest - landbouwgrond - mineralen - mestverwerking - dairy farming - legislation - regulations - farm management - manures - agricultural land - minerals - manure treatment
  Op 29 maart 2015 heeft staatssecretaris Sharon Dijksma voorstellen voor de Algemene Maatregel van Bestuur (AmvB) grondgebonden groei melkveehouderij aan de Eerste Kamer aangeboden. Voor de Koeien & Kansenbedrijven is verkend wat dit voor hen betekent. Op basis van resultaten van 2014 en forfaitaire productie en plaatsingsruimte moet circa 88 procent van de bedrijven extra grond verwerven bij groei. Gebruik maken van BEX en BEP levert deze bedrijven gemiddeld een groeiruimte op van 25 koeien voordat extra grond nodig is.
  Flexibele pacht en prijstoetsing in economisch perspectief
  Silvis, H.J. ; Voskuilen, M.J. - \ 2015
  Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI report 2015-055) - 21
  pachtovereenkomsten - wetgeving - grondprijzen - landbouwgrond - prijsbewaking - agrarische economie - farm leases - legislation - land prices - agricultural land - price controls - agricultural economics
  In het akkoord van Spelderholt zijn enkele nieuwe pachtvormen opgenomen, waaronder flexibele pacht. De duur en prijs van deze pachtvorm zijn vrij te bepalen door partijen. De overeengekomen prijs kan echter achteraf op verzoek van pachter of verpachter door de grondkamer worden getoetst. Uit deze prijstoets volgt een bindende maximumprijs. Het ministerie van Economische Zaken onderzoekt of deze prijstoetsing en rol van de grondkamers nodig zijn. Als bijdrage aan dit onderzoek is LEI Wageningen UR opdracht verleend om de voorgestelde prijstoets vanuit economisch gezichtspunt te beoordelen.
  Visies uit de agrarische praktijk op de landbouwvrijstelling
  Veen, H.B. van der; Silvis, H.J. ; Meulen, H.A.B. van der; Voskuilen, M.J. - \ 2015
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Report LEI 2015-019) - 57
  belastingen - agrarische economie - fiscaal beleid - landbouwgrond - grondprijzen - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - bedrijfseconomie - taxes - agricultural economics - fiscal policy - agricultural land - land prices - farm development - business economics
  Dit rapport gaat in op de vraag welke gevolgen in de agrarische praktijk worden verwacht van het eventuele intrekken van de landbouwvrijstelling. Er is daarbij onder meer gekeken naar de gevolgen voor de grondprijs en -mobiliteit, maar ook naar de risico’s die het intrekken van de regeling met zich mee kan brengen, bijvoorbeeld voor de bedrijfsontwikkeling.
  Economic analysis of Dutch agricultural land use in a changing policy environment
  Boere, E.J.M. - \ 2015
  Wageningen University. Promotor(en): Wim Heijman, co-promotor(en): Jack Peerlings; Stijn Reinhard. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462573352 - 207
  regionale economie - landgebruik - economische analyse - landbouwgrond - landbouwbeleid - financieel landbouwbeleid - gemeenschappelijk landbouwbeleid - quota's - grondprijzen - besluitvorming - landbouwprijzen - landbouwverzekering - regional economics - land use - economic analysis - agricultural land - agricultural policy - agricultural financial policy - cap - quotas - land prices - decision making - agricultural prices - agricultural insurance

  Abstract

  This study empirically investigates farmers’ decision-making on agricultural land use change in the Netherlands. Five driving factors influencing decision making on both on-farm land adjustments and changes to the size of the farm are selected: increased price volatility, milk quota, land prices, direct payments and insurance possibilities. By analysing the influence of increased output price volatility and risk on land use change, it is first shown that opposite effects between complementing and substituting land uses are present, leading to competition within the dairy sector and within crop production. Second, by employing a duration model over the period before, during and towards milk quota abolition, it is empirically shown that quota hamper the pace of change in land used for milk production on dairy farms. Third, the price of agricultural land is analysed by taking into account four categories that all influence the price of land: the direct influence via the returns from land, institutional regulations, the spatial environment and local market conditions. It is shown that the financial crisis leads to a decline in the effects of local market conditions, but the announcement of milk quota abolition in 2008 has led to an increase in the effects of the spatial environment. The last two driving factors analyse policy measures using a mathematical programming model. Fourth, it is found that the 2013 Common Agricultural Policy reforms will cause farmers to shift away from crops previously eligible for payments, with the initial shift of the direct payment reform enhanced by the move towards direct payments combined with a green payment. Fifth, small changes in land allocation towards more volatile crops are observed when the possibility of whole farm and crop-specific insurance is offered. In general it is found that when production risk is decreased, this opens the possibility to increase risk in other areas, such as farm expansion. When the total amount of farmland is treated as variable, changes to land cannot be explained by changes in revenues and risk alone. Land use change is now also influenced by long-term decision making based on expectations on future costs and revenues, and other factors such as farm characteristics, institutional and transaction characteristics and the influence of location and economic conjecture.

  Groeimogelijkheden verkend bij AMvB grondgebonden melkveehouderij
  Evers, A.G. ; Haan, M.H.A. de - \ 2015
  Wageningen UR
  melkveehouderij - groeianalyse - grondbeheer - fosfaat - melkvee - huisvesting van koeien - maatregelen - wetgeving - landbouwgrond - dairy farming - growth analysis - land management - phosphate - dairy cattle - cow housing - measures - legislation - agricultural land
  Op 29 maart 2015 heeft staatssecretaris Sharon Dijksma voorstellen voor de Algemene Maatregel van Bestuur (AmvB) grondgebonden groei melkveehouderij aan de Eerste Kamer aangeboden. Voor de Koeien & Kansen-bedrijven is verkend wat voor gevolgen dit heeft voor hun bedrijf.
  Waterberging op landbouwgrond : wat doet dat met de waterkwaliteit?
  Roelsma, J. ; Massop, H.T.L. ; Maaswaal, D. van; Wiegman, W. - \ 2015
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 47 (2015)9. - ISSN 0166-8439 - p. 42 - 43.
  landbouwgrond - meervoudig landgebruik - neerslag - wateropslag - afvoer - waterkwaliteit - stikstof - fosfor - monitoring - salland - agricultural land - multiple land use - precipitation - water storage - discharge - water quality - nitrogen - phosphorus - monitoring - salland
  Waterschap Groot Salland heeft de afgelopen jaren een aantal waterbergingen ingericht, waarvan sommige ook voor de landbouw in gebruik zijn. Uit onderzoek blijkt dat het effect van de combinatie landbouw en waterberging – een zogenaamde landbouwberging – op de waterkwaliteit gering is. De verwachting is dat onder normale omstandigheden er zelfs sprake zal zijn van een afname van de stikstof, omdat een deel ervan in de landbouwberging opgeslagen wordt.
  GrasMaïs-Signaal; adviessysteem precisielandbouw melkveehouderij : haalbaarheidsstudie naar het genereren van opbrengst- en voederwaardekengetallen met sensoren en modellen voor gras en snijmaïs
  Hoving, I.E. ; Kempenaar, C. ; Heijting, S. ; Been, T.H. ; Philipsen, A.P. ; Vlemminx, H.C.A. ; Roerink, G.J. ; Hermans, G.J.F.M. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 842) - 100
  precisielandbouw - melkveehouderij - ruwvoer (forage) - graslanden - maïs - nederland - duurzaam bodemgebruik - landbouwgrond - precision agriculture - dairy farming - forage - grasslands - maize - netherlands - sustainable land use - agricultural land
  A feasibility study has been worked out for an integrated advisory system for precision agriculture on the production of forage (grass and maize) for dairy farming in the Netherlands. Technology is not restrictive anymore to apply precision agriculture on important cultivation measures. It is now about achieving an effective integration of sensor data, models, metrics and equipment in a comprehensive advice system. It has been advised how a practical advice system for operational decisions can be realized on the dairy farm in the foreseeable future (
  The value of field margins for farmland birds
  Kuiper, M.W. - \ 2015
  Wageningen University. Promotor(en): Geert de Snoo; Frank Berendse, co-promotor(en): Jasper van Ruijven. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462572393 - 163
  akkerranden - biodiversiteit - habitats - vogels - agrarisch natuurbeheer - natuurwaarde - beleidsevaluatie - landbouwgrond - oost-groningen - field margins - biodiversity - habitats - birds - agri-environment schemes - natural value - policy evaluation - agricultural land - oost-groningen
  De afgelopen 60 jaar is de landbouw sterk geïntensiveerd. Dit bracht veranderingen teweeg in zowel de agrarische werkzaamheden als de samenstelling van het landschap: het gebruik van bestrijdingsmiddelen en (kunst)mest nam toe, percelen werden groter, de diversiteit aan gewassen liep terug en natuurlijke elementen werden uit het landschap verwijderd. Om het nog altijd doorgaande verlies van biodiversiteit te stoppen is het agrarisch natuurbeheer ingevoerd in Nederland en andere Europese landen. In akkerbouwgebieden komt met name de akkerrand veel voor, een strook langs de akker die is ingezaaid met grassen en bloeiende planten. Het doel van deze beheersmaatregel is onder meer het bieden van foerageer- en broedgelegenheid voor vogels. In dit proefschrift wordt de waarde van akkerranden voor vogels geëvalueerd, met speciale aandacht voor de Veldleeuwerik.
  Het effect van landbouwkundig gebruik van een waterberging op de waterkwaliteit
  Roelsma, J. ; Massop, H.T.L. ; Maaswaal, D. van; Wegman, W. - \ 2014
  H2O online (2014)9 sept..
  landbouwgrond - meervoudig landgebruik - neerslag - wateropslag - afvoer - waterkwaliteit - stikstof - fosfor - monitoring - salland - agricultural land - multiple land use - precipitation - water storage - discharge - water quality - nitrogen - phosphorus - monitoring - salland
  Een van de mogelijkheden om tijdens intensieve regenbuien het water tijdelijk te bergen is het aanleggen van waterbergingsgebieden. Waterschap Groot Salland heeft de afgelopen jaren een aantal waterbergingen ingericht, waarvan sommige ook voor de landbouw in gebruik zijn. Uit onderzoek in 2012 en 2013 blijkt dat het effect van de combinatie landbouw en waterberging – een zogenaamde landbouwberging – op de waterkwaliteit gering is. Per hoogwatersituatie werd per hectare landbouwberging een maximale bijdrage van 0,20% voor stikstof en 0,34% voor fosfor op het oppervlaktewater vastgesteld. Deze toename is niet significant (<10%) en is kleiner dan de onnauwkeurigheid van de waterkwaliteitsmetingen.
  Plassen op het land : een landsdekkende kaart van potentiële risicolocaties voor oppervlakkige afspoeling
  Massop, H.T.L. ; Clement, J. ; Schuiling, C. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2546) - 85
  landbouwgrond - bodemtypen - oppervlakkige afvoer - bodemwater - infiltratie - perceelsvorm (landbouwkundig) - monitoring - agricultural land - soil types - runoff - soil water - infiltration - field shape - monitoring
  Oppervlakkige afstroming over maaiveld draagt bij aan de belasting van het oppervlaktewater met nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen. De beschikbaarheid van een hoogtekaart met een hoge resolutie geeft de mogelijkheid potentiele risicolocaties op landbouwpercelen in kaart te brengen. Gebieden met het hoogste risico voor oppervlakkige afspoeling zijn de kleigebieden van Friesland en Groningen, het rivierengebied en de veengebieden, zoals het Utrechts-Hollands en het Friese veengebied.
  Fiscale faciliteiten agrosector : werking en effecten
  Silvis, H.J. ; Veen, H. van der; Voskuilen, M.J. ; Galen, M.A. van; Luijt, J. ; Meulen, H.A.B. van der; Silvis, F. ; Velden, N.J.A. van der - \ 2014
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Den Haag 14-060) - 39
  agrarische economie - landbouwsector - recht - grondbelasting - omzetbelasting - landbouwgrond - evaluatie - nederland - agricultural economics - agricultural sector - law - land tax - sales tax - agricultural land - evaluation - netherlands
  Het Interdepartementale Beleidsonderzoek (IBO) Agrosector heeft behoefte aan inzicht in de werking van de fiscale faciliteiten voor de agrosector en in de effecten van mogelijke aanpassingen daarvan. Doelstelling van dit project is om de IBO-werkgroep Agrosector inzicht te bieden in de effecten van het draaien aan knoppen van de fiscale regelingen, met name het afschaffen ervan. Door dit inzicht is de werkgroep beter in staat om onderbouwde beleidsaanbevelingen te doen.
  Agrarische grondmarkt derde kwartaal 2013
  Silvis, H.J. ; Voskuilen, M.J. - \ 2014
  Den Haag : LEI Wageningen UR - 10
  grondprijzen - grondmarkten - landbouwgrond - overdrachten van grond - land prices - land markets - agricultural land - land transfers
  De agrarische grondprijs in Nederland kwam in het derde kwartaal van 2013 uit op 49.900 euro per hectare. Met uitzondering van de opleving in het eerste kwartaal van dit jaar, is de grondprijs vanaf het tweede kwartaal van 2012 vrijwel onveranderd blijven steken op circa 50.000 euro per hectare. In het derde kwartaal staat de agrarische grondmarkt overigens zoals gebruikelijk op een laag pitje.
  Verkenning beleidsopties met betrekking tot het subsidiabel maken van grond in het kader van het GLB: hectarebetalingen en dierpremies op landbouw- en natuurgronden
  Jongeneel, R.A. ; Smit, A.B. - \ 2013
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI report 2013-066) - ISBN 9789086156566 - 90
  gemeenschappelijk landbouwbeleid - landbouwgrond - natuurgebieden - oppervlakte (areaal) - subsidies - inventarisaties - cap - agricultural land - natural areas - acreage - subsidies - inventories
  voorgestelde omslag van betalingen per bedrijf (bedrijfstoeslag) naar De voorgestelde EU beleid - omslag van betalingen per bedrijf (bedrijfstoeslag) naar betalingen per hectare (flat rate) betekent een ingrijpende verandering voor de Nederlandse landbouw. Eén aspect daarvan is helder te krijgen welke gronden straks nog wel of juist niet in aanmerking moeten komen voor het ontvangen van ondersteuning vanuit de Eerste Pijler. Dit betreft met name de schapen- en zoogkoeienhouderij op gronden met een natuurfunctie. In de studie zijn twee opties voor ondersteuning van deze sectoren in kwetsbare gebieden onderzocht: een regionaal systeem met aangepaste betalingen per ha grond met natuurfunctie en een systeem met gekoppelde dierpremies.
  Bodemontwikkeling voor natuur - het uitmijnexperiment voor de Westelijke Langstraat
  Delft, S.P.J. van; Chardon, W.J. ; Dijkman, W. - \ 2013
  bodemchemie - fosfor - natuurontwikkeling - landbouwgrond - herstel - noord-brabant - soil chemistry - phosphorus - nature development - agricultural land - rehabilitation - noord-brabant
  Het verlagen van de fosfaatgehaltes in het profiel van de landbouwgrond in de Westelijke Langstraat kan twee doelen dienen: • Voorkomen dat de bodem fosfaat afgeeft aan het grondwater (en dus oppervlaktewater) waardoor er fosfaat arm oppervlaktewater wordt aangevoerd naar de Natura 2000 natuurgebieden binnen de WL. • Verschralen van de bouwvoor waardoor de soortensamenstelling van de vegetatie verandert, toeneemt en bijzonder kan worden.
  Goede waterkwaliteit en meer kansen voor natuur : met immobilisatie van fosfaat door restmaterialen
  Chardon, W.J. ; Groenenberg, J.E. - \ 2013
  landbouwgrond - fosfaatuitspoeling - adsorptie - kaderrichtlijn water - natuurgebieden - agricultural land - phosphate leaching - adsorption - water framework directive - natural areas
  Hoge fosfaatgehalten in landbouwgronden kunnen eutrofiëring van het oppervlaktewater veroorzaken, waardoor overmatige groei van waterplanten en algen optreedt. Met alleen het mestbeleid lukt het niet om de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) te bereiken, onder andere als gevolg van de voorraden fosfaat die in de bodem aanwezig zijn. Daarom zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk.. Een mogelijke oplossing is de verwijdering van fosfaat in het naar het oppervlaktewater uitstromende water.
  Unravelling changes in soil fertility of agricultural land in The Netherlands
  Reijneveld, J.A. - \ 2013
  Wageningen University. Promotor(en): Oene Oenema; Aad Termorshuizen. - Wageningen : Wageningen UR - ISBN 9789461737793 - 227
  bodemvruchtbaarheid - landbouwgrond - organisch bodemmateriaal - bodemonderzoek - koolstof - fosfor - nederland - soil fertility - agricultural land - soil organic matter - soil testing - carbon - phosphorus - netherlands

  Keywords:

  Soil fertility, soil test, phosphorus, soil organic matter, soil organic carbon, fertilization recommendation, data base, the Netherlands

  On fertile soils, high-yielding crop production systems can be built which are indispensable both for profitable farming and for feeding the steadily increasing world population. With its high soil fertility, agriculture in the Netherlands is one of the most productive in the world. The high soil fertility is partly inherited from sea and rivers, partly it is men-made through manure and fertilizer applications. However, from the 1980s manure and fertilizer applications are limited through governmental regulations.

  This thesis aims to increase the understanding of spatial variations and changes over time in soil fertility of farmers’ fields in the Netherlands during the last century. More specifically, it addresses the following research questions: i) which changes have taken place in soil organic matter (SOM) and soil phosphorus (P) contents in the period 1970 to 2000s, ii) will mean soil P status develop towards the optimal agricultural range, with a small standard deviation when virgin soil is cultivated with high craftsmanship?, iii) how did herbage quality respond to changes in mean soil fertility in dairy farming, iv) what are farmers’ perceptions and concerns regarding soil fertility?, and v) how to improve the usability of fertilization recommendations, using new knowledge? A large data base of a laboratory for routine soil, manure, herbage tests (BLGG) was analysed statistically, and a questionnaire was conducted.

  Results show that the mean SOM content of mineral soils remained stable during the last decades, despite worldwide reports about declining SOM contents, and concerns expressed by farmers. Restrictions on the use of animal manure did not yet have an effect on dairy farms; soil P status of grassland and mineral content of herbage remained within the optimal range during the last few decades, but crude protein decreased. Soil P status on arable land increased until the 2000s, partly to above agronomical optimal ranges. Risk avoidance seems a decisive factor for pursuing these higher statuses, stressing the need for improved recommendations. Since implementing new insights proves hard, a three-step schedule for incorporating results of novel soil tests into fertilization recommendations is suggested. Farmers endorse the importance of soil fertility and SOM, and P status should be monitored, including anticipated information about soil structure and soil life.

  Agrarische grondmarkt eerste kwartaal 2013
  Luijt, J. ; Voskuilen, M.J. - \ 2013
  Den Haag : LEI Wageningen UR
  landbouwgrond - grondprijzen - overdrachten van grond - agricultural land - land prices - land transfers
  De lichte stijging van de agrarische grondprijs in 2012 lijkt zich in het 1e kwartaal van 2013 te stabiliseren op een niveau van bijna 51.000 euro per hectare. In het 1e kwartaal van 2013 werd een prijs gemeten van 50.745 euro per hectare tegen 46.688, 48.734, 51.727 en 50.559 euro per hectare in de 4 kwartalen van 2012 (49.000 euro per hectare over heel 2012). Aan de stijging van de grondprijs liggen enerzijds goede resultaten (en ook vooruitzichten daarop) in de akkerbouw ten grondslag. Anderzijds is de substantiële stijging van de agrarische grondprijs sinds 2006 voor een belangrijk deel een gevolg van de dalende prijs van het melkquotum (zie figuur 1). De melkveehouderij anticipeert via schaalvergroting op een vrije zuivelmarkt in 2015. Echter, wanneer door onder meer schaalvergroting de milieudoelen op het gebied van ammoniak- en fosfaatreductie in gevaar komen, dreigt de invoering van dierrechten. Die zullen een vergelijkbaar negatief effect op de agrarische grondprijs hebben als de melkquotering. Door het aantal dieren en de melkproductie voor 2015 tegen de huidige lage quotumprijs uit te breiden wordt het risico van het eventueel later moeten aankopen van dure dierrechten voorlopig teniet gedaan.
  Krachten achter ontwikkeling agrarische grondprijs
  Luijt, J. ; Voskuilen, M.J. - \ 2013
  Den Haag : LEI Wageningen UR
  grondprijzen - landbouwgrond - land prices - agricultural land
  De agrarische grondprijs stijgt trendmatig - ook in reële prijzen - onder invloed van de schaalvergroting in de grondgebonden landbouw. Deze schaalvergroting blijft ver achter bij de schaalvergroting in de niet-grondgebonden landbouwsectoren, omdat schaalvergroting in de grondgebonden landbouw neerkomt op areaaluitbreiding en nabijgelegen grond maar mondjesmaat voor groeiende bedrijven beschikbaar komt. Schaalvergroting is nodig vanwege de schaaleffecten van de technische vooruitgang. Wanneer een ondernemer de schaalvergroting achterwege laat, realiseert hij geen kostenreductie per eenheid output. Op termijn volgt bedrijfsbeëindiging, omdat er tegen te hoge kosten per eenheid output wordt geproduceerd.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.