Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 199

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==landbouwsituatie
Check title to add to marked list
Agricultural potential and food se-curity in Central Asia in the light of climate change
Berkum, S. van - \ 2015
Den Haag : LEI Wageningen UR (Issue brief / LEI Wageningen UR 2015-092) - 26
voedselzekerheid - klimaatverandering - landbouwsituatie - centraal-azië - landbouwproductie - turkmenistan - oezbekistan - kirgizstan - tadzjikistan - food security - climatic change - agricultural situation - central asia - agricultural production - uzbekistan - kyrgyzstan - tajikistan
What is the agricultural potential of the Central Asian region, comprised of Turkmenistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan and Tajikistan, in the light of food secu-rity and the intensification of regional agricultural production? The focus should be on animal husbandry, arable farming and horticulture. What are the most obvious issues for the region in terms of agricultural devel-opment? Where possible, consider the agricultural potential in the light of the known and possible effects brought about by climate changes. How will a global rise in temperatures affect greenhouse gas emissions and, as a consequence, impact on land use and revenues per hectare? What does further intensification involving more input usage mean for both current and possible environmental issues and present and future greenhouse gas emissions? This report provides an overview of readily available and relevant data and litera-ture. It contains a number of indicators which demonstrate a country's agricultural potential and food security.
Landbouwpotenties en voedselzekerheid in Centraal Azië in het licht van klimaatverandering
Berkum, S. van - \ 2015
Den Haag : LEI Wageningen UR (Issuebrief / LEI Wageningen UR 2015-092) - 26
landbouwsituatie - voedselzekerheid - turkmenistan - oezbekistan - kirgizstan - tadzjikistan - klimaatverandering - centraal-azië - agricultural situation - food security - uzbekistan - kyrgyzstan - tajikistan - climatic change - central asia
Deze notitie geeft een eerste indruk van de landbouwpotenties in Turkmenistan, Oezbekistan, Kirgizië en Tajikistan.
Actuele ontwikkeling land- en tuinbouw in 2014 : samenvatting
Meulen, H.A.B. van der; Everdingen, W.H. van; Smit, A.B. ; Silvis, H.J. - \ 2014
Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI report 2014-040) - ISBN 9789086156924 - 39
landbouw - tuinbouw - bedrijfsresultaten in de landbouw - landbouwsituatie - inkomsten uit het landbouwbedrijf - marktprijzen - agrarische economie - rentabiliteit - agrarische structuur - agriculture - horticulture - farm results - agricultural situation - farm income - market prices - agricultural economics - profitability - agricultural structure
In dit rapport wordt een beeld gegeven van de actuele economische ontwikkelingen in de land- en tuinbouw in Nederland. Voor de land- en tuinbouwbedrijven is het gemiddelde inkomen in 2014 geraamd op 35.000 euro per onbetaalde arbeidsjaareenheid (aje). Dat is een daling van 8.000 euro ten opzichte van 2013 die vooral veroorzaakt wordt door een prijsdaling van de producten. Opvallend zijn dit jaar de grote inkomensverschillen tussen de sectoren en tussen bedrijven binnen een sector. De sterkste inkomensstijging in 2014 komt voor rekening van de leghennenhouders na het forse verlies in 2013. De lagere voerkosten zorgen voor de vleeskuikenbedrijven voor een sterke inkomensverbetering. Varkensbedrijven, fruittelers en akkerbouwers incasseren een forse inkomensdaling. Het aantal land- en tuinbouwbedrijven is in 2014 met 2,9% teruggelopen ten opzichte van 2013 tot ruim 65.500 bedrijven. Deze afname is nagenoeg gelijk aan de gemiddelde afname per jaar vanaf 2000. Vooral bij varkens- en glastuinbouwbedrijven was de afname in 2014 opnieuw groot, respectievelijk 6% en 8%.
'Boeren is nog meer dan vroeger continue innovatie'
Oppewal, J. ; Fresco, L.O. - \ 2014
Boerderij 99 (2014)49. - ISSN 0006-5617 - p. 13 - 14.
landbouwsector - landbouwsituatie - boeren - universiteiten - veehouderij - agricultural sector - agricultural situation - farmers - universities - livestock farming
Met behoud van productiekracht speelt de Nederlandse landbouw in op maatschappelijke wensen. Volgens bestuursvoorzitter Louise Fresco van Wageningen UR, geeft dat een belangrijke voorsprong.
"Voedsel (on)zekerheid" (interview met J. Woodhill, P. Engel en L. Fresco)
Sterren, M. van der; Woodhill, A.J. ; Engel, P. ; Fresco, L.O. ; Zijlstra, S. - \ 2012
Vice Versa : vakblad ontwikkelingssamenwerking 46 (2012)December. - ISSN 0165-893X - p. 4 - 7.
voedselzekerheid - voedselvoorziening - voedseltekorten - beleid inzake voedsel - voedselproductie - ontwikkelingslanden - landbouwsituatie - food security - food supply - food shortages - food policy - food production - developing countries - agricultural situation
Voedselzekerheid – of liever voedselonzekerheid – is een van de grootste mondiale problemen waarvoor de wereldbevolking zich in de nabije toekomst gesteld ziet. Waarin wordt de oplossing gezocht en welke dilemma’s dienen zich aan? Een introductie in de voedselproblematiek.
Nederlandse varkenshouderij concurrerend in Europa
Hoste, R. - \ 2011
Agri-monitor 2011 (2011)november. - ISSN 1383-6455 - p. 1 - 3.
varkenshouderij - productiekosten - kosten per eenheid - landbouwsector - landbouwsituatie - nederland - europa - pig farming - production costs - unit costs - agricultural sector - agricultural situation - netherlands - europe
De kosten van varkensproductie in Nederland in 2010 bedroegen E 1,40 per kg slachtgewicht (exclusief btw). Daarmee staat Nederland in de Europese Unie op de vierde plaats na Frankrijk, Denemarken en Spanje. Dat blijkt uit een jaarlijkse kostprijsvergelijking door Interpig, een forum van varkenseconomen uit veertien landen.
Zuid-Servië is uitermate geschikt voor fruitteelt : Servisch kleinfruitteelt heeft nog een lange weg te gaan
Eck, A. ; Wenneker, M. - \ 2011
De Fruitteelt 101 (2011)45. - ISSN 0016-2302 - p. 12 - 13.
kleinfruit - servië - landbouwsituatie - landbouwontwikkeling - klimaatfactoren - teeltsystemen - arbeid (werk) - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - agrarische economie - small fruits - serbia - agricultural situation - agricultural development - climatic factors - cropping systems - labour - farm development - agricultural economics
Marcel Wenneker en Adri van Eck bezochten in juni 2011 het tiende internationale Rubus&Ribes symposium in Servië. Onderzoekers van over de gehele wereld presenteerden hun werk. Het symposium werd voorafgegaan door een bustour met bedrijfsbezoeken, vanaf Belgrado tot aan Zlatibor, gelegen in het zuidwesten nabij de grens met Bosnië en Montenegro. Voor beiden een goede gelegenheid om nader kennis te maken met de Servische kleinfruitteelt.
Landbouw in Overijssel : huidige situatie en ontwikkeling
Bont, C.J.A.M. de; Venema, G.S. ; Wisman, A. - \ 2011
Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Sector en ondernemerschap ) - ISBN 9789086154883 - 68
landbouwsector - landbouwsituatie - landbouwontwikkeling - toekomst - overijssel - agricultural sector - agricultural situation - agricultural development - future
Dit rapport beschrijft de huidige structuur en andere kenmerken van de landbouw in Overijssel. Vervolgens worden de drijvende krachten voor de ontwikkeling van de landbouw in de toekomst uitgewerkt. De toekomst van de landbouw in Overijssel wordt in beeld gebracht in de vorm van een verkenning tot 2020 en vervolgens met een doorkijk aan de hand van verschillende scenario's tot 2040.
Strategische opties voor de Nederlandse veehouderij
Baltussen, W.H.M. ; Silvis, H.J. ; Hietbrink, O. - \ 2010
In: Over zorgvuldige veehouderij. Veel instrumenten, één concert / Eijsackers, H., Scholten, M., Wageningen : Wageningen UR (Essaybundel 2010 ) - ISBN 9789085858959 - p. 280 - 287.
veehouderij - maatschappelijk draagvlak - toekomst - landbouwsituatie - dierlijke productie - dierenwelzijn - livestock farming - public support - future - agricultural situation - animal production - animal welfare
Hoewel een krimp van de Nederlandse veestapel niet is uitgesloten, heeft de veehouderij in Nederland op basis van haar eigen kracht zeker toekomst. De veehouderij kan haar huidige economische betekenis zelfs versterken door op basis van huidige sterkten marktkansen offensief te benutten. Tegelijkertijd is het van belang dat de sector tegemoet komt aan de maatschappelijke wensen en eisen en dat maatschappelijke bedreigingen worden afgewend.
Duidelijk herstel agrarische inkomens
Kleijn, A.J. de - \ 2010
Agri-monitor 2010 (2010)dec. - ISSN 1383-6455 - p. 1 - 2.
landbouwsector - agrarische economie - inkomsten uit het landbouwbedrijf - inkomen van landbouwers - landbouwsituatie - agricultural sector - agricultural economics - farm income - farmers' income - agricultural situation
Hogere opbrengstprijzen bij een gematigde kostenstijging zorgen voor een herstel van de inkomens naar het niveau van voor het begin van de economische crisis.
Melkvee: inkomens herstellen
Jager, J.H. - \ 2010
Agri-monitor 2010 (2010)dec. - ISSN 1383-6455 - p. 1 - 3.
melkveehouderij - melkprijzen - inkomen van landbouwers - inkomsten uit het landbouwbedrijf - agrarische economie - landbouwsituatie - dairy farming - milk prices - farmers' income - farm income - agricultural economics - agricultural situation
De melkprijs is in 2010 fors hersteld (+22%). Bij een lichte kostenstijging komt het inkomen per onbetaalde arbeidsjaareenheid (aje) uit op 24.000 euro: een stijging van 27.000 euro.
Business opportunities in the Mexican dairy industry
Wijnands, J.H.M. ; Armenta Gutierrez, B.M. ; Poelarends, J.J. ; Valk, O.M.C. van der - \ 2010
The Hagued : LEI Wageningen UR (Report / Wageningen UR Livestock Research 397) - 124
zuivelindustrie - bedrijfsvoering - economische ontwikkeling - mexico - landbouwsituatie - melkproductie - melkveehouderij - dairy industry - management - economic development - mexico - agricultural situation - milk production - dairy farming
This study explores the Mexican and Dutch business opportunities in the dairy industry in Mexico. The report discusses first the external environment of the Mexican dairy sector: the economic developments, the country's overall competitiveness, and the economic and agricultural policies. Next, it describes all links in the dairy supply chain - suppliers, farmers, processors, retailers and consumers - as well as the supporting and enhancing environment. Business opportunities are analysed in a strategic management framework.
Internationale productie, markten en handel
Kleijn, A.J. de; Berkhout, P. ; Berkum, S. van; Kelholt, H.J. ; Meijerink, G.W. ; Rutten, M.M. - \ 2010
In: Landbouw-Economisch Bericht 2010 Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI Rapport / Onderzoeksveld International Beleid 2010-013) - p. 28 - 46.
landbouwproductie - agrarische handel - landbouwprijzen - landbouwsituatie - economische crises - agricultural production - agricultural trade - agricultural prices - agricultural situation - economic crises
De ontwikkelingen op het gebied van internationale productie, markten en handel worden in kernpunten besproken.
Landbouw-Economisch Bericht 2010
Berkhout, P. ; Bruchem, C. van - \ 2010
Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport LEI Werkveld Internationaal beleid 2010-013) - 244
agrarische economie - landbouwsituatie - landbouwproductie - agricultural economics - agricultural situation - agricultural production
Het Landbouw-Economisch bericht biedt een verklarend overzicht van de gang van zaken in de Nederlandse agrosector. De internationale en nationale economische en politieke ontwikkelingen hebben invloed op de agrosector. Ook de ontwikkelingen in de landbouw en het landbouwbeleid op wereld- en Europees niveau met de nadruk op de verduurzaking van de voedselketen en de rol van de consument spelen een rol.
Sterke daling inkomens op land- en tuinbouwbedrijven in 2009
Everdingen, W.H. van; Bont, C.J.A.M. de - \ 2010
Agri-monitor 2010 (2010)juni. - ISSN 1383-6455 - p. 1 - 2.
landbouwsector - bedrijfsresultaten in de landbouw - inkomen van landbouwers - landbouwsituatie - agrarische economie - agricultural sector - farm results - farmers' income - agricultural situation - agricultural economics
Het inkomen op land- en tuinbouwbedrijven in 2009 komt volgens raming uit op gemiddeld 5.500 euro per bedrijf, 21.000 euro minder dan het gemiddelde van 2008. De inkomendaling treft de meeste bedrijfstypen. Positieve uitzonderingen waren de akkerbouwbedrijven, vleeskalverbedrijven, fokvarkensbedrijven en pluimveebedrijven.
Marktstemming oktober 2009: prijzen en belangrijke ontwikkelingen
Bolhuis, J. - \ 2009
Agri-monitor 2009 (2009)november. - ISSN 1383-6455 - 3
agrarische economie - landbouwsituatie - landbouwproductie - landbouwprijzen - prijzen van productiemiddelen - opbrengsten - agricultural economics - agricultural situation - agricultural production - agricultural prices - input prices - yields
Door de goede graanoogst ontwikkelen zich de prijzen van graan matig. De varkensmarkt is gekenmerkt door aanhoudende prijsdruk. Het herstel op de zuivelmarkt lijkt verder door te zetten.
Marktstemming juni 2009: prijzen en belangrijke ontwikkelingen
Bolhuis, J. - \ 2009
Agri-monitor 2009 (2009)juli. - ISSN 1383-6455 - 3
agrarische economie - landbouwprijzen - prijzen van productiemiddelen - landbouwsituatie - landbouwproductie - agricultural economics - agricultural prices - input prices - agricultural situation - agricultural production
Door redelijk goed weer konden zich de gewassen in Nederland gemiddeld genomen goed ontwikkelen en is er voer van goede kwaliteit gewonnen. Aan de kostenkant zijn de dalende kunstmestprijzen noemenswaardig. De stemming op de markten is voor veel producten matig tot slecht, bijvoorbeeld voor zuivelproducten en groenten. Op de varkensmarkt treedt langzaam prijsherstel op, terwijl de afzet van kuikenvlees goed loopt.
Van boterberg naar biobased: De Nederlandse landbouw in perspectief
Peerlings, J.H.M. ; Gardebroek, C. - \ 2009
Wageningen : Wageningen Academic Publishers - ISBN 9789086861262 - 252
landbouw - landbouwsituatie - economische situatie - agrarische economie - landbouwbeleid - nederland - agriculture - agricultural situation - economic situation - agricultural economics - agricultural policy - netherlands
In de Nederlandse economie neemt de landbouw een belangrijke plaats in. Uit economisch oogpunt is de landbouw, samen met de toeleverende en verwerkende bedrijven, een van de belangrijkste sectoren. Ook is in het verstedelijkte Nederland de landbouw de grootste grondgebruiker. Geen andere sector is zo nauw verbonden met milieu en natuur. Op de nationale en internationale beleidsagenda's prijkt de landbouw nog altijd prominent. Van boterberg naar biobased, de Nederlandse landbouw in perspectief geeft een actueel overzicht van ontwikkelingen in de Nederlandse landbouw en het beleid dat zich hier op richt. Verschillende experts belichten in vijftien hoofdstukken, o.a. de economische positie van de landbouw, internationale aspecten van beleid en agrarische markten, en de relatie tussen landbouw, milieu en natuur. Recente ontwikkelingen rond klassieke onderwerpen als pacht en melkquota worden besproken, maar ook is er aandacht voor meer recente thema's als biobased economy en agrarisch natuurbeheer. Van boterberg naar biobased biedt daarmee een gedegen en up-to-date overzicht van de Nederlandse landbouw voor diegenen die in professionele zin met deze sector te maken hebben
Adapting Dutch agriculture to climate change
Stoorvogel, J.J. - \ 2009
Utrecht : Knowledge for Climate Programme Office (KfC report / Knowledge for Climate Programme Office no. 016/09) - ISBN 9789490070144 - 23
klimaatverandering - broeikaseffect - opwarming van de aarde - adaptatie - milieufactoren - landbouwsector - nederland - landbouwsituatie - climatic change - greenhouse effect - global warming - adaptation - environmental factors - agricultural sector - netherlands - agricultural situation
This review starts with a brief discussion on agricultural land use in the Netherlands, followed by an overview of the expected climatic changes in the Netherlands and the consequences of land use change on current agricultural practices. Subsequently, adaptation strategies as suggested in the literature are summarized and discussed.
De landbouw tussen voedselcrises en overschotten
Schelhaas, H. ; Bruchem, C. van - \ 2009
Wageningen : Wageningen Academic Publishers - ISBN 9789086861279 - 160
landbouwbeleid - gemeenschappelijk landbouwbeleid - duurzaamheid (sustainability) - europese unie - landbouw - landbouwsituatie - landbouwcrises - overschotten - geschiedenis - europa - ontwikkelingslanden - landbouwpolitiek - agrarische geschiedenis - agricultural policy - cap - sustainability - european union - agriculture - agricultural situation - agricultural crises - surpluses - history - europe - developing countries - agricultural politics - agricultural history
Na 2013 dreigt de Europese landbouwpolitiek verder te worden afgebroken. Vanaf 2014 wil men vergaand liberaliseren; de markt moet dan alle landbouwproblemen oplossen. In 'De landbouw tussen voedselcrises en overschotten' wordt aangegeven dat dit niet de juiste weg is. Eerst wordt in het kort de geschiedenis en de achtergrond van de landbouwpolitiek beschreven. Daarnaast worden de eigenschappen van de landbouw met zijn miljoenen kleine gezinsbedrijven - zonder marktmacht - uiteengezet. Dit boek laat zien dat er een Europese landbouwpolitiek mogelijk is die veel minder kost, goede overlevingskansen biedt voor de Europese landbouw en beter is voor het milieu en de derde wereld.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.