Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 75

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Regionalisatie van gegevens over het landelijk gebruik van gewasbeschermingsmiddelen : een verkenning voor de EmissieRegistratie
  Kruijne, R. - \ 2016
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2763) - 61
  pesticiden - gezamenlijke statistieken - landbouwstatistieken - emissie - nederland - pesticides - aggregate statistics - agricultural statistics - emission - netherlands
  Economische kengetallen garnalenvisserij : Aanvulling op ‘Expert judgement garnalenvisserij’
  Turenhout, M.N.J. ; Oostenbrugge, J.A.E. van; Beukers, R. - \ 2015
  Wageningen : LEI Wageningen UR (Nota / LEI Wageningen UR 2015-138) - 25
  schaal- en schelpdierenvisserij - garnalen - economische analyse - waddenzee - nederland - landbouwstatistieken - shellfish fisheries - shrimps - economic analysis - wadden sea - netherlands - agricultural statistics
  NSO-typering 2010-2012 : typering van agrarische bedrijven in Nederland
  Everdingen, W.H. van - \ 2015
  Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI nota 2015-153) - 34
  normen - bedrijfsgrootte in de landbouw - agrarische bedrijfsvoering - landbouwstatistieken - standaardisering - nederland - bedrijfsstructuur in de landbouw - productiestructuur - landbouwbedrijven - bedrijfssystemen - landbouw - standards - farm size - farm management - agricultural statistics - standardization - netherlands - farm structure - production structure - farms - farming systems - agriculture
  Binnen de agrarische sector komen zeer uiteenlopende productiestructuren en bedrijfssystemen voor. Om de structurele kenmerken en de economische resultaten gemakkelijker te kunnen beschrijven en analyseren, is een eenduidige, homogene classificatie van landbouwbedrijven noodzakelijk. Deze classificatie, gebaseerd op economische normen, is in Europees verband in de jaren tachtig ontwikkeld en sindsdien enkele malen aangepast. De actuele documentatie van de Europese Commissie is opgenomen in het Typology Handbook (RI/CC 1500 rev.).1 Het onderhoud van de typering en de normen in Nederland wordt gecoördineerd door het Centrum voor Economische Informatievoorziening (CEI). Bij elk van de aanpassingen is door Nederland gekozen om een eigen variant te gebruiken waarin meer recht wordt gedaan aan specifiek Nederlandse agrarische producten, zoals zetmeelaardappelen, bloembollen en blank kalfsvlees. Tot en met 2009 werd voor de Nederlandse variant het brutostandaardsaldo (bss), de Nederlandse grootte-eenheid (nge) en de NEG-typering gebruikt. In 2010 zijn die criteria vervangen door de Standaardopbrengst (SO) en de Nederlandse standaardopbrengst (NSO)-typering. In 2014 is voor de Nederlandse variant een nieuw kengetal geïntroduceerd: de Standaard Verdiencapaciteit (SVC) van bedrijven. Dat kengetal is ontwikkeld vanwege verschillen in marge tussen de sectoren. Met de SVC is de bedrijfsgrootte van bedrijven over bedrijfstypen heen meer gerelateerd aan arbeidsinzet en resultaat dan bij de SO het geval is.
  Regio heeft grote invloed op levensvatbaarheid
  Pellikaan, F. ; Ouweltjes, W. ; Windig, J.J. ; Muskens, J. ; Linden, R. van der; Pelt, M.L. van; Calus, M.P.L. - \ 2014
  Veeteelt 31 (2014)14. - ISSN 0168-7565 - p. 10 - 13.
  melkveehouderij - kalveren - levensvatbaarheid - geboorte - vaarzen - grote landbouwbedrijven - bedrijfsgrootte in de landbouw - landbouwstatistieken - bedrijfsvergelijking in de landbouw - invloeden - dairy farming - calves - viability - birth - heifers - large farms - farm size - agricultural statistics - farm comparisons - influences
  Een afname van zes procent levend geboren kalveren van vaarzen tussen 1995 en 2010 was aanleiding voor nieuw sectoronderzoek. Uit de inventarisatie blijkt dat naast bekende factoren als draagtijd en geboorteverloop de regio waar het bedrijf is gehuisvest en het seizoen van afkalven zorgen voor opmerkelijke verschillen in levensvatbaarheid van kalveren.
  Regionale fosforkringlopen bij scenario's voor mestverwerking in Nederland
  Dijk, W. van; Buck, A.J. de; Middelkoop, J.C. van; Reuler, H. van; Smit, A.L. - \ 2014
  Lelystad : PPO AGV (PPO rapport 608) - 38
  mestverwerking - mestbeleid - mestoverschotten - fosfaten - landbouwstatistieken - oppervlakte (areaal) - landbouwregio's - manure treatment - manure policy - manure surpluses - phosphates - agricultural statistics - acreage - agricultural regions
  Een aanzienlijk deel van het nationale fosforoverschot in Nederland accumuleert in landbouwbodems. Dit vormt een verhoogd risico van uit- en afspoeling naar het grond- en oppervlaktewater. Om de accumulatie te verminderen worden via het mestbeleid steeds strengere normen gesteld aan de fosforbemesting op landbouwland. Hierdoor stijgt de hoeveelheid niet op landbouwgrond plaatsbare mestfosfor in Nederland. Om regionale aspecten goed in kaart te kunnen brengen is Nederland voor deze studie opgedeeld in de 14 landbouwregio’s, zoals deze worden onderscheiden door LEI/CBS. Per regio wordt de fosforproductie en de hoeveelheid plaatsbare fosfor op bouwland en grasland berekend.
  Watergebruik in de agrarische sector 2012
  Meer, R.W. van der - \ 2014
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Nota / LEI Wageningen UR 14-069) - 18
  landbouw - tuinbouw - veehouderij - watergebruik - irrigatiewater - grondwater - oppervlaktewater - landbouwstatistieken - agriculture - horticulture - livestock farming - water use - irrigation water - groundwater - surface water - agricultural statistics
  In de land- en tuinbouw wordt water gebruikt. Dit kan leidingwater zijn dat bijvoorbeeld wordt gebruikt voor het drenken van vee of voor het reinigen van stallen. Ook wordt er oppervlakte- of grondwater gebruikt voor bijvoorbeeld het beregenen van gewassen. Met name het gebruik van oppervlakte- en grondwater wordt bepaald door de weersomstandigheden. Voor het watergebruik levert LEI Wageningen cijfers aan het CBS.
  NSO-typering 2014 : typering van agrarische bedrijven in Nederland
  Everdingen, W.H. van; Meulen, H.A.B. van der; Veen, H.B. van der; Vrolijk, H.C.J. - \ 2014
  Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI nota 14-046) - 26
  normen - bedrijfsgrootte in de landbouw - agrarische bedrijfsvoering - landbouwstatistieken - standaardisering - nederland - standards - farm size - farm management - agricultural statistics - standardization - netherlands
  Animo voor bedrijfsovername verschilt naar omvang en type
  Voskuilen, M.J. - \ 2013
  Agri-monitor (2013). - ISSN 1383-6455 - p. 1 - 3.
  landbouwstatistieken - bedrijfsopvolging in de landbouw - inventarisaties - nederland - agricultural statistics - farm succession - inventories - netherlands
  De voortdurende daling van het aantal land- en tuinbouwbedrijven wordt mede bepaald door de leeftijdsopbouw van de bedrijfshoofden, de opvolgingssituatie en de (arbeidsbesparende) technische ontwikkelingen. De gemiddelde leeftijd van bedrijfshoofden is in de afgelopen decennia geleidelijk gestegen. Volgens het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) is deze vergrijzing een gevolg van de moeilijkheden die jonge boeren tegenkomen bij de bedrijfsovername. Het moment van overname wordt uitgesteld, omdat zij langer moeten werken om voldoende vermogen op te bouwen. Aan de hand van de landbouwtelling gaat dit artikel in op de leeftijd van de bedrijfshoofden en op de animo voor bedrijfsovername.
  Ammoniakemissie uit dierlijke mest en kunstmest in 2011 : berekeningen met het Nationaal emissiemodel voor Ammoniak (NEMA)
  Bruggen, C. van; Bikker, P. ; Groenestein, C.M. ; Haan, B.J. de; Hoogeveen, M.W. ; Huijsmans, J.F.M. ; Sluis, S.M. ; Velthof, G.L. - \ 2013
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 330) - 43
  dierhouderij - dierlijke meststoffen - kunstmeststoffen - ammoniakemissie - modellen - landbouw en milieu - landbouwstatistieken - animal husbandry - animal manures - fertilizers - ammonia emission - models - agriculture and environment - agricultural statistics
  De landbouw is de belangrijkste bron van ammoniak (NH3) in Nederland. De ammoniakemissie in 2011 is berekend met het Nationaal Emissiemodel voor Ammoniak (NEMA). Deze rekenmethodiek gaat bij de berekening van emissie uit stallen en mestopslagen tijdens beweiding en bij mesttoediening uit van de hoeveelheid totaal ammoniakaal stikstof (TAN) in de mest. De ammoniakemissie is met het NEMA-model berekend voor de periode 1990-2011. De ammoniakemissie uit de landbouw bedroeg in 2011 ruim 100 miljoen kg NH3, bijna 5 miljoen kg minder dan in 2010. De belangrijkste oorzaken van deze daling zijn een lagere stikstofuitscheiding met dierlijke mest en een groter aandeel emissiearme huisvesting. Sinds 1990 is de ammoniakemissie uit de landbouw met 70% gedaald. Deze afname is in de eerste plaats het gevolg van een lagere stikstofuitscheiding door landbouwhuisdieren, waardoor emissies uit stallen en mestopslagen, tijdens beweiding en bij mesttoediening zijn verminderd. Daarnaast is de emissie bij mesttoediening fors gedaald door het gebruik van emissiearme technieken
  Economische betekenis en perspectief van de Nederlandse veehandel
  Hoste, R. ; Bolhuis, J. ; Wisman, J.H. - \ 2013
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI-rapport : Onderzoeksveld Markt & ketens ) - ISBN 9789086156252 - 56
  dierenhandel - melkkoeien - vleesvee - kalveren - zeugen - varkens - schapen - slachtdieren - aantallen vee - landbouwontwikkeling - landbouwstatistieken - internationale handel - trade in animals - dairy cows - beef cattle - calves - sows - pigs - sheep - meat animals - livestock numbers - agricultural development - agricultural statistics - international trade
  De bruto toegevoegde waarde van de veehandels- en veetransportsector in Nederland bedraagt 300 mln. euro, op basis van prijzen en kosten in 2011. De belangrijkste sectoren zijn de runder- en kalverhandel met 160 mln. euro en de varkenshandel met 125 mln. euro. De totale omzet van de veehandel- en veetransportsector bedraagt 4,8 mld. euro. De bruto toegevoegde waarde bedraagt 6,3% van de omzet van veehandel en -transport in Nederland. De structurele veranderingen in de veehouderij (minder dieren en minder bedrijven) hebben niet geleid tot minder omzet voor de veehandel, omdat dit gepaard ging met een sterk toenemende internationale handel. Circa een derde van de handelaren in herkauwers en iets meer dan de helft van de varkenshandelaren is fulltimer. Neveninkomsten zijn een belangrijke pijler voor veehandelaren. Daar komt bij dat een op de tien veehandelaren minstens 65 jaar is. Van de handelaren, die al weten of er een opvolger zou kunnen zijn, heeft 70% geen opvolger. Het gebrek aan opvolgers zal ertoe leiden dat het aantal zelfstandige veehandelaren sterk krimpt. Veehandelaren hebben een groot netwerk van leveranciers en afnemers en diverse afzetkanalen. Ze weten daardoor de dieren op de juiste plaats af te zetten. De toegevoegde waarde van de handel verschilt tussen diersoorten, type handelaar en type veehouders. Naarmate de dierstromen kleinschaliger en meer divers zijn (zoals bij kalveren en runderen) is het nut van de veehandel voor herverdeling en selectie van dieren groter. Zowel de toegevoegde waarde als het imago van de veehandelaar bij veehouders en bij de maatschappij moet verbeterd worden.
  Calibration and estimation of model: Noord-Holland
  Kuhlman, T. ; Michels, R. ; Linderhof, V.G.M. ; Arendonk, J.A.M. van - \ 2012
  The Hague : LEI Wageningen UR (SPARD D5.2) - 87
  plattelandsontwikkeling - landbouwstatistieken - landbouw - multifunctionele landbouw - biologische landbouw - subsidies - eu regelingen - noord-holland - rural development - agricultural statistics - agriculture - multifunctional agriculture - organic farming - eu regulations
  This document contains a description of the Rural Development Programme in the province of Noord-Holland and an analysis of selected measures within the RDP. This analysis is primarily aimed at identifying the factors influencing participation of farmers in the programme, but an attempt is also made to evaluate the impact of certain measures.
  Regionale clustermonitor voor Topsectoren, Agro-industrie en Bio-economie
  Leeuwen, M.G.A. van - \ 2012
  officiële statistieken - landbouwstatistieken - agrarische economie - biobased economy - sociale economie - duurzaamheid (sustainability) - economische sectoren - official statistics - agricultural statistics - agricultural economics - socioeconomics - sustainability - economic sectors
  Deze monitor presenteert tabellen, grafieken en kaartjes over de bijdrage van Topsectoren, Agro-industrie en Bio-economie aan de socio-economie en duurzaamheid van Nederlandse provincies en regio's, in verleden en toekomst. Met aandacht voor zowel de direct bijdrage van sectoren, als de indirecte bijdrage ervan via hun verwevenheid met de rest van de economie.
  Land- en tuinbouwcijfers 2012
  Wijsman, J.C.G. - \ 2012
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR / CBS (LEI-rapport 2012-56) - 260
  landbouwstatistieken - oppervlakte (areaal) - eu regelingen - landbouw - agrarische handel - natuurbeheer - akkerbouw - tuinbouw - veehouderij - agricultural statistics - acreage - eu regulations - agriculture - agricultural trade - nature management - arable farming - horticulture - livestock farming
  Met deze gezamenlijke publicatie bieden het LEI en het CBS een veelzijdige en handzame bron van gegevens over de ontwikkeling van de sector. Tabellen uit de publicatie met langere tijdreeksen zijn naar wens te downloaden via www.lei.wur.nl/NL/statistieken. Aanvullende actuele informatie staat op onze websites: CBS: www.cbs.nl/statline
  Ammonia emissions from animal manure and inorganic fertilisers in 2009 : calculated with the Dutch National Emissions Model for Ammonia (NEMA)
  Bruggen, C. van; Groenestein, C.M. ; Haan, B.J. de; Hoogeveen, M.W. ; Huijsmans, J.F.M. ; Sluis, S.M. ; Velthof, G.L. - \ 2012
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 302)
  dierhouderij - dierlijke meststoffen - ammoniakemissie - modellen - emissie - landbouw en milieu - kunstmeststoffen - landbouwstatistieken - animal husbandry - animal manures - ammonia emission - models - emission - agriculture and environment - fertilizers - agricultural statistics
  De landbouw is de belangrijkste bron van ammoniak (NH3) in Nederland. De ammoniakemissie in 2009 is berekend met het Nationaal Emissiemodel voor Ammoniak (NEMA). Deze rekenmethodiek gaat bij de berekening van emissie uit stallen en mestopslagen tijdens beweiding en bij mesttoediening uit van de hoeveelheid totaal ammoniakaal stikstof (TAN) in de mest. Met het NEMA-model is de ammoniakemissie berekend voor de periode 1990-2009. De ammoniakemissie in 2009 is vrijwel gelijk aan de emissie in 2008. Sinds 1990 is de ammoniakemissie uit de landbouw met tweederde gedaald. Deze afname is voor een groot deel het gevolg van de verminderde stikstofexcretie door landbouwhuisdieren, waardoor de emissies uit stallen, mestopslagen, beweiding en mestaanwending zijn verminderd. De emissie door aanwending van dierlijke mest is met bijna 80% verminderd in 2009 ten opzichte van 1990.
  Ammoniakemissie uit dierlijke mest en kunstmest in 2010 : berekeningen met het Nationaal emissiemodel voor Ammoniak (NEMA)
  Bruggen, C. van; Groenestein, C.M. ; Haan, B.J. de; Hoogeveen, M.W. ; Huijsmans, J.F.M. ; Sluis, S.M. ; Velthof, G.L. - \ 2012
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 294) - 43
  dierhouderij - dierlijke meststoffen - ammoniakemissie - modellen - landbouw en milieu - landbouwstatistieken - kunstmeststoffen - animal husbandry - animal manures - ammonia emission - models - agriculture and environment - agricultural statistics - fertilizers
  De landbouw is de belangrijkste bron van ammoniak (NH3) in Nederland. De ammoniakemissie in 2010 is berekend met het Nationaal Emissiemodel voor Ammoniak (NEMA). Deze rekenmethodiek gaat bij de berekening van emissie uit stallen en mestopslagen tijdens beweiding en bij mesttoediening uit van de hoeveelheid totaal ammoniakaal stikstof (TAN) in de mest. Met het NEMA-model is de ammoniakemissie berekend voor de periode 1990-2010. De ammoniakemissie in 2010 is iets gedaald ten opzichte van de emissie in 2008. Sinds 1990 is de ammoniakemissie uit de landbouw met tweederde gedaald. Deze afname is voor een groot deel het gevolg van de verminderde stikstofexcretie door landbouwhuisdieren, waardoor de emissies uit stallen, mestopslagen, beweiding en mestaanwending zijn verminderd. De emissie door aanwending van dierlijke mest is met bijna 80% verminderd in 2010 ten opzichte van 1990.
  Emissieregistratie van landbouwbedrijven : verbeteringen met behulp van het Geografisch Informatiesysteem Agrarische Bedrijven
  Os, J. van; Gies, T.J.A. ; Naeff, H.S.D. ; Jeurissen, L.J.J. - \ 2011
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 275) - 72
  dierhouderij - statistische gegevens - landbouwstatistieken - dierlijke meststoffen - ammoniakemissie - identificatie - registratie - regio's - animal husbandry - statistical data - agricultural statistics - animal manures - ammonia emission - identification - registration - regions
  Voor het berekenen van emissie door de Emissieregistratie in Nederland werd tot nu toe gebruik gemaakt van gegevens uit de Landbouwtelling. Hierin wordt jaarlijks per bedrijf opgevraagd hoeveel dieren er aanwezig zijn. Sommige bedrijven houden echter een deel van het vee op nevenvestigingen. Via diertellingen vanuit de Identificatie en Registratie van landbouwhuisdieren zijn de nevenvestigingen gelokaliseerd en gekoppeld aan de hoofdvestigingen. Hiermee kunnen de dieren van de landbouwtelling aan de juiste locatie gekoppeld worden, waardoor de Emissieregistratie tot een betere ruimtelijke verdeling van bijvoorbeeld de ammoniakuitstoot uit de veehouderijbedrijven kan komen. Deze herverdeling van dieren is uitgevoerd met de landbouwtelling van 2009, waarbij een koppeling is gemaakt met de staltypen van 2008.
  Hoe groen is het gras bij de buren?
  Oenema, J. - \ 2011
  Nieuwsbrief Koeien & Kansen 34 (2011). - p. 2 - 2.
  melkveebedrijven - mineralenboekhouding - voedingsstoffenbalans - broeikasgassen - landbouwstatistieken - west-europa - dairy farms - nutrient accounting system - nutrient balance - greenhouse gases - agricultural statistics - western europe
  Afgelopen jaar zijn op een uniforme wijze in DAIRYMAN veel gegevens verzameld. Met deze gegevens beschikken we over een unieke dataset, waarmee we uniforme berekeningen en eerlijke regiovergelijkingen kunnen maken. Hieronder de resultaten van de broeikasgasemissie van het doorsneebedrijf in een regio en van de bedrijfskenmerken en mineralenbalansen van de pilot farms in DAIRYMAN. De volgende stap is nu om met de her en der beschikbare tools hier verbeteringen in te brengen.
  Ammoniakemissie uit dierlijke mest en kunstmest in 2009 : berekeningen met het Nationaal emissiemodel voor Ammoniak (NEMA)
  Bruggen, C. van; Groenestein, C.M. ; Haan, B.J. de; Hoogeveen, M.W. ; Huijsmans, J.F.M. ; Sluis, S.M. ; Velthof, G.L. - \ 2011
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 251) - 34
  dieren - dierlijke meststoffen - ammoniakemissie - modellen - emissie - dierhouderij - landbouw en milieu - kunstmeststoffen - landbouwstatistieken - animals - animal manures - ammonia emission - models - emission - animal husbandry - agriculture and environment - fertilizers - agricultural statistics
  De landbouw is de belangrijkste bron van ammoniak (NH3) in Nederland. De ammoniakemissie in 2009 is berekend met het Nationaal Emissiemodel voor Ammoniak (NEMA). Deze rekenmethodiek gaat bij de berekening van emissie uit stallen en mestopslagen tijdens beweiding en bij mesttoediening uit van de hoeveelheid totaal ammoniakaal stikstof (TAN) in de mest. Met het NEMA-model is de ammoniakemissie berekend voor de periode 1990-2009. De ammoniakemissie in 2009 is vrijwel gelijk aan de emissie in 2008. Sinds 1990 is de ammoniakemissie uit de landbouw met tweederde gedaald. Deze afname is voor een groot deel het gevolg van de verminderde stikstofexcretie door landbouwhuisdieren, waardoor de emissies uit stallen, mestopslagen, beweiding en mestaanwending zijn verminderd. De emissie door aanwending van dierlijke mest is met bijna 80% verminderd in 2009 ten opzichte van 1990.
  Landbouwverkenning provincie Utrecht tot 2025 : huidige situatie en ontwikkeling
  Bont, C.J.A.M. de; Leeuwen, M.G.A. van; Linderhof, V.G.M. ; Venema, G.S. ; Vogelzang, T.A. - \ 2011
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Sector en ondernemerschap ) - ISBN 9789086155279 - 107
  landbouw als bedrijfstak - landbouwontwikkeling - landbouwstatistieken - prognose - melkveehouderij - fruitteelt - glastuinbouw - utrecht - agriculture as branch of economy - agricultural development - agricultural statistics - prognosis - dairy farming - fruit growing - greenhouse horticulture - utrecht
  Het aantal land- en tuinbouwbedrijven in de provincie Utrecht zal tot 2025 met ruim een derde teruglopen tot minder dan 2.000. De agrarische productie blijft op peil. Veel bedrijven zullen verder in omvang groeien, maar blijven overwegend gezinsbedrijven. De landbouw in Utrecht bestaat voor een groot deel uit grondgebonden veehouderijbedrijven. De grootste groep zijn melkveebedrijven. Er zijn bijna evenveel 'overige graasdierbedrijven' (bedrijven met jongvee, vleesvee, schapen of paarden) maar deze zijn gemiddeld veel kleiner en economisch minder van belang. De intensieve veehouderij, waaronder de pluimvee-, varkens- en vleeskalverenhouderij, is vooral te vinden in het oosten van de provincie. De fruitteelt komt vooral in het Kromme Rijngebied voor, glastuinbouw vooral in Harmelen en Mijdrecht. Er is weinig akkerbouw, het betreft vooral snijmais als voedergewas. Circa 95% van de agrarische grond wordt gebruikt als grasland en voor snijmais, bijna 70% van de landbouwgrond is in gebruik van melkveebedrijven. Ongeveer 59% van de grond is in eigendom. De verkavelingssituatie op grotere melkveebedrijven is ongunstiger geworden. De provincie Utrecht wil voor haar Structuurvisie inzicht in het toekomstperspectief van de land- en tuinbouw. Het LEI heeft daartoe een landbouwverkenning tot 2025 opgesteld, die ingaat op de ontwikkeling van de belangrijkste sectoren en op thema's zoals waterbeheer, stadslandbouw en duurzame energie. De verkenning bevat een specificatie naar Agenda Vitaal Platteland (AVP)-gebied en is getoetst in twee workshops met agrarische ondernemers, adviseurs en beleidsmedewerkers van lokale overheden.
  2009 ook voor K&K-bedrijf financieel moeizaam jaar
  Doornewaard, G.J. ; Haan, M.H.A. de - \ 2011
  V-focus 8 (2011)1. - ISSN 1574-1575 - p. 14 - 16.
  melkveehouderij - bedrijfsresultaten in de landbouw - agrarische bedrijfsvoering - landbouwstatistieken - dairy farming - farm results - farm management - agricultural statistics
  Gemiddeld realiseren de Koeien & Kansen-bedrijven in 2009 een 8,60 euro per 100 kg melk lager saldo dan in 2008. De kasstroom is 7,90 euro per 100 kg melk gedaald. Ten opzichte van het gemiddelde Nederlandse melkveebedrijf realiseert Koeien & Kansen in 2009 een wat lager saldo, terwijl de kasstroom op ongeveer hetzelfde niveau ligt. De daling van de kasstroom is bij Koeien & Kansen echter minder groot dan bij het gemiddelde Nederlandse melkveebedrijf.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.