Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 183

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Weidevogelscenario’s : Mogelijkheden voor aanpak van verbetering van de weidevogelstand in Nederland
  Melman, Dick ; Sierdsema, Henk - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2769) - 29
  weidevogels - graslanden - populatiebiologie - landschapsbeheer - kosten - habitats - natuurbescherming - nederland - grassland birds - grasslands - population biology - landscape management - costs - habitats - nature conservation - netherlands
  Wat kunnen we verwachten van burgerinitiatieven voor natuur en landschap?
  Mattijssen, T.J.M. ; Buijs, A.E. ; Elands, B.H.M. - \ 2017
  Vakblad Natuur Bos Landschap (2017)135. - ISSN 1572-7610 - p. 12 - 15.
  citizens - nature management - landscape management - nature conservation - public participation - burgers - natuurbeheer - landschapsbeheer - natuurbescherming - publieke participatie
  Het woord burgerinitiatief duikt steeds
  vaker op. Actieve burgers wachten niet
  tot de overheid iets voor hen doet, maar
  nemen zelf het heft in handen als ze
  groen willen verbeteren of onderhouden.
  Tegelijkertijd is de vraag naar een bijdrage
  vanuit de participatiesamenleving terug
  te zien bij terreinbeherende organisaties,
  provincies en het ministerie van
  Economische Zaken. De verwachtingen
  over de bijdrage van georganiseerde
  burgers aan natuur, bos en landschap zijn
  soms hooggespannen. Maar is dat wel
  realistisch? Wij beschrijven in dit artikel
  de effecten die groene burgerinitiatieven
  hebben en reflecteren op wat dat
  betekent voor het natuurbeheer in
  Nederland.
  Dit is mijn hof : een beschouwing over de biodiversiteit in Nederland
  Schaminee, J.H.J. - \ 2016
  Vakblad Natuur Bos Landschap 13 (2016)129. - ISSN 1572-7610 - p. 18 - 20.
  biodiversiteit - natuurbeheer - natuurbescherming - landschapsbeheer - nationale parken - nederland - biodiversity - nature management - nature conservation - landscape management - national parks - netherlands
  Er is van alles te zeggen over de toestand van de biodiversiteit in Nederland. Goede berichten en slechte berichten wisselen elkaar af. Onder staatssecretaris Bleker leek de natuur er steeds slechter van af te komen maar sinds zijn opvolger Dijksma waait er een nieuwe wind. De natuur wordt weer gezien als van groot belang voor onze samenleving, een rijkdom die we graag willen doorgeven aan volgende generaties.
  De betekenis van groene zelf-governance : analyse van verschillende vormen van dynamiek in de praktijk
  Dam, R.I. van; Mattijssen, T.J.M. ; Vader, J. ; Buijs, A.E. ; Donders, J.L.M. - \ 2016
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 73) - 95
  natuurbescherming - landschapsbeheer - sociale participatie - participatie - natuurbeleid - nature conservation - landscape management - social participation - participation - nature conservation policy
  This study examines practices in which groups of local people (citizens’ initiatives) take the lead in natureconservation and landscape management projects. In three cases studies the significance of green selfgovernancewas examined by studying knock-on effects: the relations with related practices and therelations between practices and structures at the regime level, such as institutional working practices andpolicies. The bonds and dynamics in these relations – between green self-governance practices, betweengreen self-governance practices and related practices, and between green self-governance practices and theregime level – were found to be considerable. The actual level of influence is hard to determine because thedynamics play out within a changing context. An important lesson for the interaction between citizens andgovernment is that both can learn by working together
  REDD+ and Climate Smart Agriculture in landscapes : from national design to local implementation
  Salvini, G. - \ 2016
  Wageningen University. Promotor(en): Arnold Bregt; Martin Herold, co-promotor(en): Arend Ligtenberg. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462578371 - 143
  climate adaptation - environmental policy - governance - un - landscape management - deforestation - klimaatadaptatie - milieubeleid - governance - vn - landschapsbeheer - ontbossing

  Global challenges posed by an increasing food demand and climate change call for innovative mechanisms that consider both agriculture and forests. Agriculture and forests are deeply interconnected in mosaic landscapes, just as multiple pieces of the same puzzle. These pieces are handled by numerous stakeholders with different and often contrasting goals. Hence landscape management is steered by power, access to scarce resources, but also vulnerability and hazards. In this thesis I analyze the roles each stakeholder plays on these dynamics, including policy makers, agribusiness actors and subsistence farmers. I explore landscapes as interconnected tiles of a game, in which players are real stakeholders and their goals determine land use dynamics on the game board just as in reality. Sometimes agreements made in the game translate to real-life actions influencing policy and management decisions. Other times the game is just fun and eventually contributes to social learning and trust.

  Aandacht voor de regenworm
  Pulleman, M.M. ; Frazao, J.F.T.A. ; Faber, J.H. ; Goede, R.G.M. de; Groot, J.C.J. ; Brussaard, L. - \ 2016
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 33 (2016)1. - ISSN 0169-6300 - p. 23 - 26.
  akkerbouw - aardwormen - akkerranden - bodemstructuur - bodembeheer - landinrichting - landschapsbeheer - zuidhollandse eilanden - arable farming - earthworms - field margins - soil structure - soil management - land development - landscape management - zuidhollandse eilanden
  Regenwormen leveren een belangrijke bijdrage aan de omzetting van bodemorganische stof en nutriënten en zorgen voor een goede bodemstructuur, maar ze zijn gevoelig voor verstoringen die de moderne landbouw met zich meebrengt (onder meer Pelosi et al., 2014). Naar aanleiding van strengere regelgeving rond het gebruik van meststoffen en toenemende bodemverdichting staat een beter begrip van de effecten van bodembeheer en landinrichting op regenwormengemeenschappen momenteel volop in de belangstelling.
  Financiering van bestaande natuur : praktijkcasus ‘Weerribben-Wieden’
  Heide, C.M. van der; Hendriks, C.M.A. ; Borgstein, M.H. - \ 2016
  Wageningen : LEI Wageningen UR (LEI rapport 2016-056) - ISBN 9789462578111 - 43
  natuurbeheer - natuur - kapitaal - natuurbescherming - nationale parken - financieren - landschapsbeheer - landschapsbescherming - natuurlandschap - noordwest-overijssel - nederland - ecosysteemdiensten - biomassa productie - nature management - nature - capital - nature conservation - national parks - financing - landscape management - landscape conservation - natural landscape - noordwest-overijssel - netherlands - ecosystem services - biomass production
  Nature organisations possess a large amount of natural capital thanks to their nature sites. The value of this capital is extremely important for the organisations themselves and in particular for society as a whole. Natural capital provides numerous ecosystem services from which people benefit, such as water purification, carbon storage, pollination and biomass. The question in this instance is how nature organisations can generate more financial resources from their nature sites in order to maintain and protect their natural capital. After all, although these services are very valuable, most of these benefits are free and do not produce any income. A case study in De Weerribben-Wieden National Park in the north of the Netherlands clearly demonstrates how an area-oriented approach involving innovative revenue models is required if nature sites are to produce sufficient income. That said, without the commitment and a shared sense of urgency from stakeholders in the area, new finance mechanisms that are intended to conserve and the characteristic landscape have little chance of success. In light of this, the challenge for this region is to build a perspective that has the stakeholders’ confidence and that encourages them to cooperate in order to benefit from the opportunities that monetisation offers.
  Goed voor elkaar : over omgaan met krachtenvelden en lerend beheren in het nieuwe stelsel ANLB
  Nieuwenhuizen, W. ; Westerink, J. ; Gerritsen, A.L. ; Och, R.A.F. van - \ 2016
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2709) - 19
  agrarisch natuurbeheer - natuurbeheer - landschapsbeheer - participatie - samenwerking - agri-environment schemes - nature management - landscape management - participation - cooperation
  Deze brochure is gemaakt ten behoeve van het nieuwe stelsel agrarisch natuur- en landschapsbeheer.
  Sturen op netwerkkenmerken in natuur- en landschapsbeleid
  Gerritsen, A.L. ; Kamphorst, D.A. ; Bouwma, I.M. ; Coninx, I. ; Nieuwenhuizen, W. - \ 2015
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 32 (2015)1. - ISSN 0169-6300 - p. 17 - 23.
  landscape management - nature management - nature conservation policy - policy evaluation - networking - decentralization - landschapsbeheer - natuurbeheer - natuurbeleid - beleidsevaluatie - netwerken (activiteit) - decentralisatie
  Het kabinet Rutte I heeft het natuur- en landschapsbeleid ingrijpend gewijzigd en daarmee ook de netwerken rond dit beleid. Ze zijn niet verdwenen, maar hebben zich aangepast. In dit artikel proberen we te achterhalen hoe dit kabinet - door netwerk framing, ontwerp en management en door terug te treden - de netwerken heeft kunnen veranderen.
  Weinig verdriet bij afscheid rijkslandschapsbeleid
  Dirkx, G.H.P. - \ 2015
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 32 (2015)4. - ISSN 0169-6300 - p. 189 - 193.
  Rijkslandschapsbeleid, - landscape management - government policy - deregulation - regional policy - physical planning - provinces - national landscapes - landschapsbeheer - overheidsbeleid - deregulering - regionaal beleid - ruimtelijke ordening - provincies - nationale landschappen
  Met de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte kwam er een einde aan grofweg een halve eeuw rijkslandschapsbeleid.
  Hoewel dit tot de nodige commotie leidde, is het de vraag of er veel verloren is gegaan. Het
  beleidsveld staat als zwak te boek. Dat is gezien de wijze waarop het was ingevuld, ook niet zo verwonderlijk.
  Tijd voor een nieuwe aanpak?
  De kustnatuur is slecht beschermd : Het ruimtelijke ordeningsrecht gaat toch in verregaande mate uit van het piepsysteem
  Kistenkas, F.H. ; Nijhuis, L. ; Schönknecht-Vermeulen, Carla - \ 2015
  Vakblad Natuur Bos Landschap 12 (2015)119. - ISSN 1572-7610 - p. 6 - 6.
  kustgebieden - kustbeheer - natuurbescherming - ruimtelijke ordening - landschapsbeheer - coastal areas - coastal management - nature conservation - physical planning - landscape management
  Natuurlijk is de natuur in onze kustgebieden goed beschermd. Want we beschermen daar niet alleen natuur, maar ook het hele achterland. Dat moet goed zijn geregeld. Toch? Maar weten we er het fijne wel van? Wat zijn eigenlijk de garanties voor de bescherming? Niet iedereen is er van overtuigd dat de kustnatuur goed is beschermd.
  Intermediairs die bijdragen van burgers en bedrijven aan natuur en landschap mobiliseren
  Overbeek, M.M.M. ; Bogaardt, M.J. ; Dagevos, H. - \ 2015
  Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 48) - 46
  burgers - participatie - natuurbeheer - landschapsbeheer - publieke participatie - natuur - nederland - citizens - participation - nature management - landscape management - public participation - nature - netherlands
  Deze voorstudie gaat in op de nieuwe rol van intermediaire organisaties om private initiatieven voor natuur en landschap uit te lokken, te verbinden en te ondersteunen op basis van deskresearch en interviews. Intermediaire organisaties werken in toenemende mate van top-down naar bottom-up, zoeken meer direct en doelgroepgericht aansluiting bij de maatschappelijke omgeving en bij meer lokale groene doelen. De werkwijzen verbreden zich van het stimuleren van publieke initiatieven naar het faciliteren en experimenteren met private initiatieven. Momenteel is het echter nog te vroeg om deze ontwikkelingen als
  een volledige omslag te karakteriseren
  De psychologie van het Nederlandse agrarisch natuurbeheer : themanummer Agrarisch natuurbeheer
  Dijk, W.F.A. van - \ 2015
  Vakblad Natuur Bos Landschap 12 (2015)115. - ISSN 1572-7610 - p. 30 - 31.
  agrarisch natuurbeheer - landschapsbeheer - boeren - psychologie - stimulansen - houding van boeren - burgers - relaties tussen stad en platteland - agri-environment schemes - landscape management - farmers - psychology - incentives - farmers' attitudes - citizens - rural urban relations
  Om boeren te motiveren voor agrarisch natuurbeheer of vrijwillige (ongesubsidieerde) maatregelen zijn er naast een financiële vergoeding alternatieve sturingsmogelijkheden. Uit mijn onderzoek aan Wageningen Universiteit blijkt dat sturing op maat nodig is voor verschillende vormen van agrarisch natuurbeheer. Meer zicht op de psychologie van boeren voor uitvoering van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer kan daarbij zeer behulpzaam zijn.
  Kennis in actie voor het landschap : inleiding themanummer over kennisco-creatie in wetenschapswinkelprojecten
  Beunen, R. ; Dekker, J.N.M. ; Duineveld, M. ; During, R. ; Luttik, J. ; Straver, G.H.M.B. - \ 2015
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 32 (2015)3. - ISSN 0169-6300 - p. 108 - 109.
  burgers - natuurbeheer - landschapsbeheer - kennisoverdracht - kennissystemen - sociale participatie - samenwerking - citizens - nature management - landscape management - knowledge transfer - knowledge systems - social participation - cooperation
  Een deel van de Nederlandse landschappen is ontworpen door landschapsarchitecten. Landschapsvorming is echter niet de enige functie van het ontwerp, betogen we in dit artikel. In een participatief ontwerpproces voor het Europaplein in Renkum bestudeerden we de verschillende functies van ontwerpen. Ondanks het feit dat die kunnen conflicteren, blijken ze op verschillende wijze een zeer productieve bijdrage te leveren aan het verloop van het proces.
  Productieve functies van het landschapsontwerp : themanummer over kennisco-creatie in wetenschapswinkelprojecten
  Duineveld, M. ; Cate, B. ten; Assche, K.A.M. van - \ 2015
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 32 (2015)3. - ISSN 0169-6300 - p. 142 - 149.
  participatie - landschapsarchitectuur - landschapsplanning - landschapsbeheer - ontwerp - nuttig gebruik - samenwerking - participation - landscape architecture - landscape planning - landscape management - design - utilization - cooperation
  Een deel van de Nederlandse landschappen is ontworpen door landschapsarchitecten. Landschapsvorming is echter niet de enige functie van het ontwerp, betogen we in dit artikel. In een participatief ontwerpproces voor het Europaplein in Renkum bestudeerden we de verschillende functies van ontwerpen. Ondanks het feit dat die kunnen conflicteren, blijken ze op verschillende wijze een zeer productieve bijdrage te leveren aan het verloop van het proces.
  Het nieuwe stelsel agrarisch natuurbeheer: wat mogen we ervan verwachten?
  Melman, T.C.P. - \ 2015
  Vakblad Natuur Bos Landschap 2015 (2015)mei. - ISSN 1572-7610 - p. 4 - 7.
  agrarisch natuurbeheer - natuurbeleid - landschapsbeheer - habitats - soorten - provincies - sociaal kapitaal - samenwerking - agri-environment schemes - nature conservation policy - landscape management - habitats - species - provinces - social capital - cooperation
  Per januari 2016 gaat een vernieuwd stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer van start. Het is bedoeld om het agrarisch natuur- en landschapsbeheer effectiever te maken en formeel alleen gericht op de 67 soorten waarvoor Nederland in EU verband verplichtingen heeft. Agrarische collectieven gaan het beheer doen, de verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de provincies en het rijk is systeemverantwoordelijk.
  Boeren voor natuur past uitstekend tussen natuurbeheer en agrarisch natuurbeheer
  Westerink, J. ; Stortelder, A.H.F. ; Corporaal, A. ; Ottburg, F.G.W.A. - \ 2015
  Vakblad Natuur Bos Landschap 2015 (2015)5. - ISSN 1572-7610 - p. 16 - 17.
  agrarisch natuurbeheer - landschapsbeheer - boeren - gebiedsgericht beleid - multifunctionele landbouw - agrarische bedrijfsvoering - agri-environment schemes - landscape management - farmers - integrated spatial planning policy - multifunctional agriculture - farm management
  Natuurbeheer kan effectiever door beheer in natuur- en landbouwgebieden beter op elkaar te laten aansluiten. Beide typen beheer vallen binnen dezelfde provinciale natuurbeheerplannen, waardoor boerencollectieven en terreinbeherende organisaties worden gestimuleerd tot afstemming. Landbouwbedrijven die werken volgens het concept Boeren voor Natuur kunnen deze aansluiting en afstemming goed vormgeven. Nu Boeren voor Natuur in de Catalogus Groenblauwe Diensten is opgenomen, is het een serieuze optie geworden voor integrale gebiedsplannen.
  Doe het zelf : burgerinitiatieven in de natuur
  Nijland, R. ; Dam, R.I. van - \ 2015
  WageningenWorld (2015)2. - ISSN 2210-7908 - p. 28 - 31.
  natuurbeheer - burgers - groenbeheer - landschapsbeheer - bewonersparticipatie - samenwerking - verantwoordelijkheid - maatschappelijk draagvlak - governance - nature management - citizens - management of urban green areas - landscape management - community participation - cooperation - responsibility - public support - governance
  Samen met Irini Salverda en Roel During schreef Van Dam het boek Burgers en hun Landschap. Dat biedt een overzicht van tien jaar onderzoek naar burgerparticipatie en maatschappelijk initiatief. Wat bezielt deze bevlogen burgers, welke drijfveren hebben ze en welke strategieën hanteren ze om succesvol te zijn. Om vervolgens het proces tussen burgers en overheid soepeler te laten verlopen, biedt Alterra hulp. ‘We hebben een leernetwerk opgezet en organiseren bijeenkomsten om kennis uit te wisselen tussen gemeentes, provincies, ministeries, waterschappen en natuurorganisaties"
  Renkumse landgoederen en buitenplaatsen : vista's participatie
  During, R. ; Jagt, P.D. van der - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 320) - ISBN 9789462573857 - 86
  landgoederen - buitenplaatsen - erfgoed - landschapsbeheer - veluwe - estates - country estates - heritage areas - landscape management - veluwe
  De Veluwezoom is rijk aan landgoederen en buitenplaatsen. Alleen al binnen de gemeente Renkum is er een dertigtal aanwezig. Dit maakt de zuidelijke Veluwezoom en de gemeente Renkum in het bijzonder tot een bijzonder fraai gebied, dat vanouds veel bezoekers trekt. Het jaar 2012 stond in het teken van de buitenplaatsen en landgoederen en dit heeft geleid tot een groot aantal initiatieven om de bekendheid bij het publiek te vergroten en om herstelwerkzaamheden op de agenda te zetten. Eén van de initiatieven behelsde het samenstellen van een Atlas van het buitenplaatsenlandschap van dit Gelders Arcadië. Deze atlas maakt in één oogopslag duidelijk hoe omvangrijk het cultuurbezit is en dat er goed beleid nodig is om dit duurzaam te beheren. De gemeente Renkum heeft de follow up van het Jaar van de Historische Buitenplaatsen vormgegeven met een visievormend project. Echter werd de stap van de atlas met daarin nog slechts de inventarisatie van buitenplaatsen en landgoederen en de visie op het benutten, behouden en beheren, door een aantal bezorgde burgers van Oosterbeek te groot geacht. Deze hebben zich verenigd in de Initiatiefgroep Visie voor Landgoederen. Ze hebben een sterk pleidooi gehouden om eerst een waardestellend onderzoek te laten plaatsvinden voordat er gewerkt kan worden aan visievorming. Dit wetenschapswinkelrapport geeft een invulling aan deze wens en is grotendeels gebaseerd op het onderzoek van studenten van de WUR en van de TUDelft.
  Naar nieuwe verdienmodellen op een landgoed met pachters
  Vijn, M.P. ; Borgstein, M.H. ; Alebeek, F.A.N. van; Migchels, G. - \ 2015
  Lelystad : PPO AGV (PPO 630)
  landgoederen - agrarische aanpassing - duurzame landbouw - landschapsbeheer - agrarisch natuurbeheer - agrarische bedrijfsvoering - pachtovereenkomsten - economische ontwikkeling - estates - agricultural adjustment - sustainable agriculture - landscape management - agri-environment schemes - farm management - farm leases - economic development
  De financiering door overheden van het behoud en beheer van natuur en landschap staat onder druk. Dat dwingt landgoedeigenaren om op zoek te gaan naar extra inkomensbronnen om de kwaliteiten van natuur en landschap op hun landgoed op niveau te kunnen houden. Landgoederen hebben behoefte aan nieuwe verdienmodellen die aansluiten bij de specifieke kenmerken van hun landgoed. Voor het beheer van hun gronden zijn landgoederen mede afhankelijk van hun pachters. De gewenste ontwikkelingsrichting kan dan zijn ‘intensivering via extensivering’ waarbij ‘intensivering’ staat voor een hogere efficiëntie.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.