Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 64

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Making a difference : boundary management in spatial governance
  Westerink, Judith - \ 2016
  Wageningen University. Promotor(en): Adri van den Brink; Katrien Termeer. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462578685 - 216
  spatial analysis - governance - landscape architecture - space - space utilization - integrated spatial planning policy - landscape planning - urban planning - land use planning - land policy - government policy - netherlands - european union - ruimtelijke analyse - governance - landschapsarchitectuur - ruimte - gebruik van ruimte - gebiedsgericht beleid - landschapsplanning - stedelijke planning - landgebruiksplanning - grondbeleid - overheidsbeleid - nederland - europese unie

  In trying to influence spatial development, people engage in discussions about distinctions between places or areas, and the roles of government and society, while they need to relate to other groups of stakeholders. In other words, boundaries (between meanings of places, between government and society, and between different groups of people) are omnipresent in spatial governance. Does the peri-urban area belong to the city or to the countryside? Can nature be integrated into farming? What should be the role of governments in relation to bottom-up initiatives? And how can people collaborate in spite of their differences in background, culture and knowledge? People have devised various tools and strategies to deal with boundaries. This study investigates those boundary arrangements in practices of spatial governance, such as boundary concepts, boundary organisations and social learning. This is done by analysing a number of case studies of spatial governance practices, mainly in the Netherlands.

  Chapter 1 introduces the theoretical concepts, research question and aims and the research design. The study distinguishes physical (between meanings of places), institutional (between social institutions) and social boundaries (between groups of people). Such boundaries are socially constructed, not only through their delineation, but also through their contestation and change. In other words, people take actions towards boundaries. For such actions they make use of boundary arrangements. In this thesis, boundary management is performing boundary actions by means of boundary arrangements in order to influence a governance process. The research question is: what is the role of boundary arrangements in the management of physical, social and institutional boundaries in spatial governance?

  Chapter 2 analyses how the compact city concept is applied in four urban regions across Europe, how this concept yields trade-offs among dimensions of sustainability. In addition, it analyses strategies that have been developed by planners in the four regions to deal with those trade-offs. The urban – rural boundary is important in this chapter. Chapter 3 compares and analyses two overlapping and competing place concepts for peri-urban areas in The Hague Region, the Netherlands. The urban - rural boundary is central. Chapter 4 reveals discourses of collaborative planning in an urban region characterised by population growth and in a region characterised by population decline, both in the south of the Netherlands. One alternative discourse envisions a leading role for governmental actors in spatial planning, while another discourse envisions a leading role for societal actors. This chapter is mainly concerned with the boundary between government and non-government.

  Chapter 5 analyses two Dutch approaches to more effective agri-environmental management: one landscape approach and one farming system approach, both with increased self-governance by farmers. This chapter is about the nature – agriculture boundary as well as the boundary between government and non-government. Chapter 6 tells the story of a collaborative project with farmers’ organisations and regional governments for a rural landscape with more landscape services. Social boundaries among different groups are important, as are the boundary between government and non-government, and the one between nature and agriculture. Chapter 7 analyses three cases in which a landscape concept supported mutual understanding and learning leading to collective action. Dealing with social boundaries in trans-disciplinary landscape planning is the main issue.

  Chapter 8 answers the research question, specifies the contribution to scientific debate and provides suggestions for further research. In addition, it gives reflections on the usefulness of the theoretical lens, the research design and the role of the researcher, and specifies societal relevance of the research and policy implications. The chapter includes a typology of boundary arrangements and yields a number of insights for the study of boundaries as well as for the study of spatial governance.

  Productieve functies van het landschapsontwerp : themanummer over kennisco-creatie in wetenschapswinkelprojecten
  Duineveld, M. ; Cate, B. ten; Assche, K.A.M. van - \ 2015
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 32 (2015)3. - ISSN 0169-6300 - p. 142 - 149.
  participatie - landschapsarchitectuur - landschapsplanning - landschapsbeheer - ontwerp - nuttig gebruik - samenwerking - participation - landscape architecture - landscape planning - landscape management - design - utilization - cooperation
  Een deel van de Nederlandse landschappen is ontworpen door landschapsarchitecten. Landschapsvorming is echter niet de enige functie van het ontwerp, betogen we in dit artikel. In een participatief ontwerpproces voor het Europaplein in Renkum bestudeerden we de verschillende functies van ontwerpen. Ondanks het feit dat die kunnen conflicteren, blijken ze op verschillende wijze een zeer productieve bijdrage te leveren aan het verloop van het proces.
  Duurzame functiecombinaties in het buitengebied
  Kistenkas, F.H. - \ 2015
  Vakblad Natuur Bos Landschap 12 (2015)115. - ISSN 1572-7610 - p. 54 - 54.
  relaties tussen stad en platteland - landschapsplanning - plattelandsplanning - bestemmingsplannen - duurzaamheid (sustainability) - rural urban relations - landscape planning - rural planning - zoning plans - sustainability
  Er bestaat sinds kort een zogenoemde duurzaamheidsladder voor het stedelijk gebied. Deze is wettelijk verankerd in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro).1 De bedoeling is om het lukraak volbouwen (tegenwoordig eufemistisch ‘overprogrammering’ geheten) tegen te gaan. Wat zijn de mogelijkheden voor zo’n duurzaamheidsladder voor het buitengebied?
  Social-ecology networks : building connections for sustainable landscapes
  Opdam, P.F.M. - \ 2014
  [Wageningen] : Wageningen University, Wageningen UR - ISBN 9789462572041 - 24
  landschap - ecologische hoofdstructuur - landschapsplanning - sociale netwerken - samenwerking - openbare redes - landscape - ecological network - landscape planning - social networks - cooperation - public speeches
  Humans adapt their landscapes, their living environment. Sustainable use of the various landscape benefits requires that land owners and users collaborate in managing ecological networks. Because the government is stepping back as the organizer of coordinated landscape adaptation, we need new landscape planning approaches that enhance collaboration by building social networks and link them to ecological networks. In this farewell address I will explain why the social-ecological network is a promising conceptual model for landscape governance.
  Op zoek naar het duurzame landschap, hoe wetenschap en praktijk van elkaar leren
  Opdam, P.F.M. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR - 44
  landschapsecologie - groene infrastructuur - ruimtelijke ordening - duurzame ontwikkeling - landschapsbeheer - wetenschappelijk onderzoek - netwerken - landschapsplanning - participatie - ecosysteemdiensten - governance - landscape ecology - green infrastructure - physical planning - sustainable development - landscape management - scientific research - networks - landscape planning - participation - ecosystem services - governance
  Binnen de wetenschap wordt vooruitgang vaak gestuurd door voort te bouwen op bestaande methoden. Dat betekent vaak innovatie met kleine stapjes binnen de eigen discipline. Een vraag uit de praktijk daarentegen daagt uit tot grote stappen en tot combineren van kennis uit allerlei wetenschappelijke disciplines. De auteur is vanuit zijn landschapsecologische basis op zoek gegaan naar raakpunten in de sociale wetenschappen, zoals de ruimtelijke planning en de bestuurskunde. Dit boekje is het verslag van die zoektocht, met verrassende ontdekkingen.
  ‘Storied landscapes’ : narrating changing Dutch cultural landscapes
  Bulkens, M.G. - \ 2014
  Wageningen University. Promotor(en): Claudio Minca; A.N. van der Zande, co-promotor(en): Hamzah Bin Muzaini. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789461739339 - 187
  cultuurlandschap - discoursanalyse - ruimtelijke ordening - participatie - landschapsbeleving - landschapsplanning - nederland - cultural landscape - discourse analysis - physical planning - participation - landscape experience - landscape planning - netherlands
  Private property in public processes : how public stakeholders strategically interfere in private property rights in the public interest in regional spatial development processes
  Straalen, F.M. van - \ 2014
  Wageningen University. Promotor(en): Adri van den Brink; W.K. Korthals Altes. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789461739476 - 173
  regionale planning - landschapsplanning - publiek-private samenwerking - grondbeleid - provincies - besluitvorming - betuwe - Nederland - regional planning - landscape planning - public-private cooperation - land policy - provinces - decision making - betuwe - Netherlands
  In planning- en beleidsliteratuur wordt grondbeleidsdynamiek en de invloed van (publieke) actoren op grondbeleid bestudeerd. Desalniettemin, is er nog weinig bekend over de strategieën, interacties en beslissingsmechanismen van actoren, of hoe actoren de grondbeleidsdynamiek beïnvloeden. Het doel van deze thesis is om een bijdrage te leveren aan de wetenschappelijke en maatschappelijke kennis op het vlak van besluitvorming bij actoren, de onderliggende mechanismen, en hoe de keuzes van en interacties tussen actoren grondbeleidsdynamiek beïnvloeden. Concreet wordt aandacht besteed aan de gebiedsontwikkeling bij de vorming van Park Lingezegen en de Bloemendalerpolder.
  Winnen of verzanden : een studie naar de gevolgen van ontgrondingen
  Haaften, M.A. van; Rietveld, M.P. ; Heijman, W.J.M. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wageningen UR, Wetenschapswinkel 307) - ISBN 9789461738783 - 49
  landschapsplanning - landschap - belevingswaarde - zandafgravingen - regionale planning - publieke participatie - regelingen - land van maas en waal - Nederland - landscape planning - landscape - experiential value - sand pits - regional planning - public participation - regulations - land van maas en waal - Netherlands
  De winning van delfstoffen uit de oppervlakte, het ontgronden, veroorzaakt een onomkeerbare verandering van het landschap. Naast het winnen van zand (ontzanden) kan het daarbij gaan om klei, grind, mergel en schelpen. Het proces om tot een ontgronding te komen is een langdurig traject waarbij verschillende belangen van ontgronder, gemeente en bewoners tegen elkaar dienen te worden afgewogen. Een groep inwoners in Deest maakt zich zorgen om de ontgrondingen bij Deest: de Ganzenkuil (gerealiseerd), de Uivermeertjes (deels gerealiseerd deels in bedrijf) en de voorgenomen planvorming omtrent de Deesterkaap, Geertjesgolf en voorhaven. Deze bewoners verenigd in de ‘Stichting Goeie Gronde’ en de ontgronder Sagrex zijn betrokken geweest bij verschillende procedures bij de Raad van State met betrekking tot ontgrondingen, met wisselende uitkomsten. De Stichting Goeie Gronde heeft de Wetenschapswinkel van Wageningen UR gevraagd onderzoek te doen naar de gevolgen van ontgrondingen in Deest voor de omgeving en haar bewoners.
  Green infrastructure as a regional climate change adaptation strategy for dispersal-limited species
  Hilbers, J.P. ; Vos, C.C. ; Teeffelen, A.J.A. van - \ 2013
  klimaatadaptatie - klimaatverandering - groene infrastructuur - biodiversiteit - plattelandsplanning - landschapsplanning - nederland - climate adaptation - climatic change - green infrastructure - biodiversity - rural planning - landscape planning - netherlands
  Poster presented at the European Climate Change Adaptation Conference 18-20 March 2013, Hamburg, Germany.
  Energielandschap in de gemeente Brummen; ideeën, mogelijkheden en kansen
  Knaap, W.G.M. van der - \ 2013
  Netherlands : Wageningen University - 171
  landschap - landschapsplanning - landschapsarchitectuur - energie - hernieuwbare energie - biobased economy - veluwe - gelderland - landscape - landscape planning - landscape architecture - energy - renewable energy - biobased economy - veluwe - gelderland
  In 2012 en 2013 hebben studenten van de universiteit Wageningen een onderzoek gedaan in onze gemeente rondom het thema 'energielandschap'. Onderzoeksopdracht vanuit de gemeente was: Welke mogelijkheden zijn er om de ontwikkeling en het gebruik van duurzame energie voor de korte en de middenllange termijn vorm te geven en aan te laten sluiten bij de kenmerken van het landschap en bij de wensen van bewoners en ondernemers ter plekke". Een groep van twaalf bereidwillige (en vrijwillige) deskundigen uit onze gemeentelijke samenleving hebben als een 'reisgids' de studenten door onze gemeente geloodst. Hierbij hebben de studenten contacten gezocht met instellingen, ondernemingen en bedrijven. Op 11 maart 2013 hebben de studenten een presentatie verzorgd van hun onderzoeksrapport. Op 16 juli 2013 heeft het college kennis genomen van dit rapport. Het college constateert dat het rapport ideeën biedt, maar ook mogelijkheden voor eventueel vervolgonderzoek door masterstudenten. Zo'n vervolgonderzoek kan dieper op dit onderwerp ingaan. Onderzoekresultaten van dit eventuele vervolgonderzoek zijn dan wellicht ook daadwerkelijk toepasbaar in onze gemeente.
  The landscape at your service : spatial analysis of landscape services for sustainable development
  Gulickx, M.M.C. - \ 2013
  Wageningen University. Promotor(en): Peter de Ruiter, co-promotor(en): Jetse Stoorvogel; Kasper Kok. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461736871 - 143
  ecosysteemdiensten - ruimtelijke verdeling - landschapselementen - gebiedsgericht beleid - cartografie - plattelandsplanning - scenario planning - multi-stakeholder processen - landschapsplanning - noord-brabant - intensieve veehouderij - grondwaterkwaliteit - zandgronden - de peel - ecosystem services - spatial distribution - landscape elements - integrated spatial planning policy - mapping - rural planning - scenario planning - multi-stakeholder processes - landscape planning - noord-brabant - intensive livestock farming - groundwater quality - sandy soils - de peel
  De mens beheert en verandert het landschap om diverse producten en diensten te verkrijgen en te versterken. Deze producten en diensten, landschapsdiensten genoemd, leveren een positieve bijdrage aan de maatschappij. Interacties tussen sociale (menselijke) en ecologische (natuurlijke) systemen maken de voorziening van Landschapsdiensten mogelijk. In het landschap zijn er synergiën en conflicten tussen diensten, waardoor keuzes gemaakt moeten worden, oftewel we hebben te maken met trade‐offs tussen diensten. De interactie tussen de systemen, samen met de ruimtelijke verwevenheid van de diensten zorgen voor hoge complexiteit. Kaarten van landschapsdiensten kunnen deze complexiteit, of een deel daarvan, helder weergeven en daardoor bijdragen aan een beter begrip van de interacties en bijkomende trade‐offs. Dit begrip helpt ons bij het voorkomen van conflicten tussen diensten en geeft ons betere mogelijkheden om gewenste diensten te versterken. Voornamelijk ruimtelijke planners en beleidsmakers hebben veel baat bij deze informatie. Geschikte kaarten van landschapsdiensten zijn daarom van groot belang. Meer onderzoek is nodig naar ruimtelijk relaties om zodoende landschappelijke elementen te identificeren die kunnen fungeren als indicatoren voor het karteren van landschapsdiensten. Voor de gemeenten Deurne en Asten zijn de landschapsdiensten moerashabitat, bosrecreatie, grondgebonden veehouderij en wandelrecreatie in kaart gebracht. Met behulp van veldwerk zijn voor 389 locaties de landschapsdiensten geïdentificeerd. Een ruimtelijke analyse gemaakt van de grondwaterkwaliteit in relatie tot landschappelijke elementen, landgebruik en landschapsdiensten. De studie is uitgevoerd voor het zuidelijk zandgebied in de regio de Peel in Nederland.
  Sustainable energy landscapes : designing, planning, and development
  Stremke, S. ; Dobbelsteen, A. van den - \ 2013
  Boca Raton, FL [etc.] : CRC (Applied ecology and environmental management : a series ) - ISBN 9781439894040 - 510
  landschap - ontwerp - vervangbare hulpbronnen - energiebronnen - duurzaamheid (sustainability) - landschapsplanning - landschapsbeheer - duurzame ontwikkeling - landscape - design - renewable resources - energy sources - sustainability - landscape planning - landscape management - sustainable development
  In the near future the appearance and spatial organization of urban and rural landscapes will be strongly influenced by the generation of renewable energy. One of the critical tasks will be the re-integration of these sustainable energy landscapes into the existing environment—which people value and want to preserve—in a socially fair, environmentally sound, and economically feasible manner. Accordingly, Sustainable Energy Landscapes: Designing, Planning, and Development focuses on the municipal and regional scale, where energy-conscious interventions are effective, and stakeholders can participate actively in the transition process. This book presents state-of-the-art knowledge in the exciting new field of sustainable energy landscapes. It bridges the gap between theory and fundamental research on the one hand, and practice and education on the other. The chapters—written by experts in their fields—present a selection of interdisciplinary, cutting-edge projects from across the world, illustrating the inspiring challenge of developing sustainable energy landscapes. They include unique case studies from Germany, Taiwan, the United Kingdom, Canada, Denmark, Austria, Italy, and the United States. The editors and team of contributing authors aim to inspire readers, providing a comprehensive overview of sustainable energy landscapes, including principles, concepts, theories, and examples. The book describes various methods, such as energy potential mapping and heat mapping, multicriteria decision analysis, energy landscape visualization, and employing exergy and carbon models. It addresses how to quantify the impact of energy transition both on landscape quality and energy economy, issues of growing importance. The text infuses readers with enthusiasm to promote further research and action toward the important goal of building energy landscapes for a sustainable future.
  Recht heeft sectorale oogkleppen op : landschapsjurist Fred Kistenkas: "Regels kunnen niet alles regelen"
  Kistenkas, Fred - \ 2012
  landscape - landscape planning - government policy - legislation - policy evaluation
  The role of experimentation in governance: Lessons from a Building with Nature experiment
  Slobbe, E.J.J. van; Block, D. de; Lulofs, K. ; Groot, A.M.E. - \ 2012
  Water Governance 1 (2012). - ISSN 2211-0224 - p. 56 - 62.
  kustbeheer - natuurtechniek - landschapsplanning - regionale planning - zandsuppletie - versterking - governance - samenwerking - ijsselmeer - friesland - projecten - coastal management - ecological engineering - landscape planning - regional planning - sand suppletion - reinforcement - governance - cooperation - lake ijssel - friesland - projects
  In 2009 startte de implementatie van de zogenaamde ‘zandmotorexperimenten’ aan de Friese IJsselmeerkust. In deze bijdrage beschrijven en analyseren wij de governance van deze experimenten. Eerst wordt ingegaan op de aanleiding tot deze zandsuppleties voor de kust. Dan komt het proces aan de orde dat leidde tot een plan voor drie experimenten. Bij deze keuze blijken met name posities, verwachtingen en belangen van de regionale en nationale actoren een rol te spelen. Vervolgens wordt ingegaan op de realisatie van twee van deze drie experimenten. Voor de kust van de Workummerwaard verloopt de implementatie voorspoedig, bij het tweede experiment, bij Hindeloopen, ontstaan er belemmeringen. De ervaring met de governance van de experimenten aan de Friese kust geeft ons aanleiding zeven lessen onder de aandacht te brengen.
  Groenblauwe dooradering voor een duurzaam en vitaal platteland
  Rooij, S.A.M. van; Steingröver, E.G. - \ 2012
  Vakblad Natuur Bos Landschap 9 (2012)4. - ISSN 1572-7610 - p. 16 - 19.
  landschapsbeheer - landschapsplanning - waterzuivering - cultuurlandschap - landbouw - salland - overijssel - landscape management - landscape planning - water treatment - cultural landscape - agriculture - salland - overijssel
  Kleine natuurlijke landschapselementen, die samen zorgen voor een ‘groenblauwe dooradering’ van het landschap, leveren belangrijke ‘landschapsdiensten’ aan de regio. Voorbeelden hiervan zijn waterzuivering, verkoeling, bestuiving en natuurlijke plaagonderdrukking. Het gestage verdwijnen van landschapselementen vraagt om nieuwe investering. Provincie Overijssel, Landschap Overijssel en Alterra ontwikkelden de methode ‘PLAN-IT’ die helpt zoeken waar investeringen in groenblauwe dooradering het meeste bijdragen aan gewenste landschapsdiensten.
  Landschappen te kust en te keur
  Roncken, P.A. ; Woestenburg, M. - \ 2012
  Arnhem : RUIMTEVOLK
  landschapsplanning - polders - zeeuws-vlaanderen - landscape planning - polders - zeeuws-vlaanderen
  De discussie over de Hedwigepolder is een aanfluiting in het licht van de rijke Nederlandse traditie in het vormgeven van landschappen. Integrale landschapsontwikkeling biedt ongekende mogelijkheden.
  Natuurverkenning 2010-2040 : visies op de ontwikkeling van natuur en landschap
  Oostenbrugge, R. van; Egmond, P. van; Dammers, E. ; Hinsberg, A. van; Melman, T.C.P. ; Vader, J. ; Wiersinga, W.A. ; Bilt, W. van der; Bredenoord, H. ; Gaalen, F. van; Nijhuis, L. ; Puijenbroek, P. van; Tekelenburg, T. ; Wortelboer, R. ; Dirkx, G.H.P. ; Groenendijk, F.C. ; Jorritsma, I.T.M. ; Knegt, B. de; Sijtsma, F. ; Dijkman, W. - \ 2012
  Den Haag : Planbureau voor de Leefomgeving - ISBN 9789078645887 - 138
  natuur - landschap - natuurbeleid - landschapsplanning - overheidsbeleid - toekomst - scenario-analyse - nature - landscape - nature conservation policy - landscape planning - government policy - future - scenario analysis
  De Natuurverkenning verschijnt in een turbulente tijd waarin natuur en landschap sterk gepolitiseerd zijn. Met de verkenning wil het PBL een bijdrage leveren aan het structureren van het debat over de vernieuwing van het langetermijnbeleid en een impuls geven aan de politieke afwegingen. Nieuw is het gebruik van normatieve toekomstscenario’s als hulpmiddel om de achterliggende drijfveren voor natuurbeleid te verhelderen.
  Plannen met multifunctionele groenblauwe netwerken in Salland
  Snepvangers, J. ; Kamerling-Baake, A. ; Rooij, S.A.M. van; Steingröver, E.G. - \ 2011
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2176) - 105
  landschapsbeheer - landschapsplanning - waterzuivering - wateropslag - cultuurlandschap - landbouw - salland - overijssel - landscape management - landscape planning - water treatment - water storage - cultural landscape - agriculture - salland - overijssel
  Het pilotonderzoek Salland is uitgevoerd in het kader van een provinciaal onderzoek naar de ontwikkeling van groenblauwe netwerken in Overijssel door de Provincie Overijssel, Alterra (onderdeel van Wageningen UR) en Landschap Overijssel. Binnen het onderzoek worden op verschillende plaatsen in Overijssel pilots uitgevoerd om vingeroefeningen te doen met het plannen van multifunctionele groenblauwe netwerken.
  Over het IJsselland; Cultuurhistorie en transdisciplinariteit in Salland en de Achterhoek: Verleden, heden en toekomst van de externe integratie in het Oost-Nederlandproject (2004-2008)
  Vervloet, J.A.J. ; Keunen, L.J. ; Beek, R. van; Groenewoudt, B.J. ; Spek, Th. ; Bont, C.H.M. de - \ 2011
  Amersfoort : Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - ISBN 9789057991783 - 49
  historische geografie - landschapsplanning - cultuurgeschiedenis - lokale geschiedenis - regionale planning - salland - historical geography - landscape planning - cultural history - local history - regional planning
  Herijking van de Ecologische Hoofdstructuur; Willen wij echt een bipolair landschap zien?
  Molema, A.M. - \ 2011
  Spil 2011 (2011)3. - ISSN 0165-6252 - p. 7 - 10.
  ecologische hoofdstructuur - natuurbeleid - beleidsdoelstellingen - landschapsecologie - landschapsplanning - plattelandsontwikkeling - natuurontwikkeling - geschiedenis - ecological network - nature conservation policy - policy goals - landscape ecology - landscape planning - rural development - nature development - history
  Voor een herijking van de ecologische Hoofdstructuur wijst de auteur op de groene planningsgeschiedenis van het landelijk gebied
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.