Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 61

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Simulating the expansion of large-sized farms in rural Netherlands: A land exchange model
  Alam, S.J. ; Bakker, M.M. ; Karali, E. ; Dijk, J. van; Rounsevell, M.D.A. - \ 2014
  Lecture Notes in Computer Science 8235 (2014)LNAI. - ISSN 0302-9743 - p. 115 - 128.
  ruilverkaveling - grote landbouwbedrijven - plattelandsplanning - landgebruik - landbouw - natuurbescherming - simulatie - achterhoek - gelderland - land consolidation - large farms - rural planning - land use - agriculture - nature conservation - simulation - achterhoek - gelderland
  This paper introduces a data-driven agent-based simulation model of rural land exchange in the Netherlands. The model development process is part of an ongoing research program aiming at understanding the effects of climate change and socioeconomic drivers on agriculture land use and nature conservation. The first model version reported in this paper, is being developed for the Baakse Beek region in the Netherlands and is empirically grounded. The general framework described in this paper will be applied to another case study area in the Netherlands in the second phase of our research program and compare the projected land use patterns in the two case studies region.
  Regio heeft grote invloed op levensvatbaarheid
  Pellikaan, F. ; Ouweltjes, W. ; Windig, J.J. ; Muskens, J. ; Linden, R. van der; Pelt, M.L. van; Calus, M.P.L. - \ 2014
  Veeteelt 31 (2014)14. - ISSN 0168-7565 - p. 10 - 13.
  melkveehouderij - kalveren - levensvatbaarheid - geboorte - vaarzen - grote landbouwbedrijven - bedrijfsgrootte in de landbouw - landbouwstatistieken - bedrijfsvergelijking in de landbouw - invloeden - dairy farming - calves - viability - birth - heifers - large farms - farm size - agricultural statistics - farm comparisons - influences
  Een afname van zes procent levend geboren kalveren van vaarzen tussen 1995 en 2010 was aanleiding voor nieuw sectoronderzoek. Uit de inventarisatie blijkt dat naast bekende factoren als draagtijd en geboorteverloop de regio waar het bedrijf is gehuisvest en het seizoen van afkalven zorgen voor opmerkelijke verschillen in levensvatbaarheid van kalveren.
  Effect maatregelen reconstructie zandgebieden : pilotgemeente Gemert-Bakel
  Meulenkamp, W.J.H. ; Gies, T.J.A. - \ 2012
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 299) - 34
  zandgronden - reconstructie - regionale planning - grote landbouwbedrijven - intensieve veehouderij - noord-brabant - sandy soils - reconstruction - regional planning - large farms - intensive livestock farming - noord-brabant
  De reconstructie van de zandgebieden is in de fase van uitvoering van de gemaakte plannen. Waar er bij de vaststelling van de reconstructieplannen niet of nauwelijks problemen waren, ontstaat er bij de uitvoering veel maatschappelijke onrust. Daarbij spitst de discussie zich vooral toe op de komst van zogenaamde megastallen. Door veel burgers wordt deze ontwikkeling als onwenselijk gezien. In de gemeente Gemert-Bakel in de provincie Noord-Brabant – één van de pilotgebieden van de reconstructie – komt op een voortvarende manier de uitvoering wel van de grond. De aanpak van deze gemeente staat vaak model voor de perspectieven van reconstructie in andere gebieden. Dit werkdocument geeft inzicht wat er bereikt is en welke factoren cruciaal waren voor de realisatie.
  Verbetering agribusiness in Rusland
  Valeeva, N.I. ; LEI, - \ 2012
  Kennis Online 9 (2012)april. - p. 7 - 7.
  landbouwindustrie - grote landbouwbedrijven - efficiëntie - productiviteit - rusland - opleiding - internationale samenwerking - managementonderwijs - agribusiness - large farms - efficiency - productivity - russia - training - international cooperation - management education
  Wageningen UR ondersteunt grote landbouwbedrijven in Rusland om efficiënter te produceren. En biedt een MBA aan in verschillende Russische steden voor managers van die bedrijven. De eerste cursisten studeerden onlangs af.
  Duurzame schaalvergroting : kansen en dilemma's voor de biologische landbouw
  Slobbe, R.B. ; Grip, K. de; Hoste, R. ; Vogelzang, T.A. - \ 2012
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Sector en ondernemerschap ) - ISBN 9789086155545 - 54
  biologische landbouw - bedrijfsgrootte in de landbouw - ondernemerschap - schaalverandering - grote landbouwbedrijven - duurzame landbouw - duurzaamheid (sustainability) - agrarische bedrijfsvoering - organic farming - farm size - entrepreneurship - scaling - large farms - sustainable agriculture - sustainability - farm management
  Belangrijkste uitkomsten van dit onderzoek zijn: schaalvergroting in de biologische landbouw kan bijdragen aan verduurzaming; grotere biologische bedrijven kennen wel een aantal aandachtspunten; dure grond remt de groei van biologische bedrijven.
  Megabedrijven in de landbouw, 1999-2011, Spreiding van megalandbouwbedrijven
  Gies, Edo ; Os, Jaap van; Hermans, Tia - \ 2011
  farms - large farms - agricultural statistics - arable farming - horticulture - intensive livestock farming - farm size
  De helpdeskvraag : hoeveel megastallen heeft Nederland?
  Animal Sciences Group (ASG), - \ 2011
  Kennis Online 8 (2011)nov. - p. 2 - 2.
  dierhouderij - grote landbouwbedrijven - bedrijfsgrootte in de landbouw - stallen - animal husbandry - large farms - farm size - stalls
  Uit verschillende tellingen van het aantal megastallen in Nederland, kwamen afgelopen jaar andere aantallen. Dat kwam omdat de methoden verschilden. Maar het maakt discussie over beleid rond megastallen lastig. Daarom werd de helpdesk gevraagd om een totaaloverzicht op basis van de Nederlandse grootte-eenheid (nge).
  Grootschalige veehouderij in Nederland : aantal bedrijven, locaties en milieuvergunningen
  Os, J. van; Gies, T.J.A. - \ 2011
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2243) - 30
  veehouderij op grote schaal - grote landbouwbedrijven - dierenwelzijn - stallen - milieu - vergunningen - nederland - large scale husbandry - large farms - animal welfare - stalls - environment - permits - netherlands
  In de maatschappelijke discussie over grootschalige veehouderij ontbrak een overzicht van het aantal bedrijven en de ontwikkeling daarvan. Daarom heeft Alterra op verzoek van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie een overzicht gemaakt van de ontwikkeling van het aantal veehouderijbedrijven per provincie groter dan 300 en 500 NGE; dit is ook gedaan voor bedrijfslocaties met veehouderij en de daarbij behorende milieuvergunningen. Het blijkt dat de meeste grootschalige veehouderijbedrijven hun activiteiten op één locatie hebben ontwikkeld. Ook blijkt dat er in de huidige milieuvergunningen nog veel niet-benutte ruimte aanwezig is, zowel bij grote als kleine bedrijven. De NGE is een economische indicator; vanuit de maatschappelijke discussie zijn echter ook indicatoren gewenst voor de aspecten landschap, milieu, dier- en volksgezondheid en dierenwelzijn.
  Maatschappelijke acceptatie van (grootschalige) veehouderij in LOG's : over de houding van burgers en boeren en rollen van overheden = Societal acceptance of (large-scale) farming in LOG's : on the attitude of citizens and farmers and roles of governments
  Bokma-Bakker, M.H. ; Bakker, H.C.M. de; Bremmer, B. ; Commandeur, M.A.M. ; Lauwere, C.C. de; Os, J. van; Beekman, V. ; Ham, A. van den; Selnes, T. - \ 2011
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 515) - 71
  veehouderij - grote landbouwbedrijven - bedrijfsgrootte in de landbouw - vergunningen - landbouwbeleid - besluitvorming - Nederland - livestock farming - large farms - farm size - permits - agricultural policy - decision making - Netherlands
  The report provides insight into reasons for (non-) acceptance of large-scale farms in LOG areas, the decision making by provinces and municipalities and (desired) roles of governments.
  Beter èn mooier met megabedrijven
  Dijkhuizen, A.A. - \ 2011
  Boerderij Melkvee 100Plus 2011 (2011)feb.
  melkveehouderij - rundveehouderij - huisvesting van rundvee - huisvesting van koeien - schaalverandering - grote landbouwbedrijven - toekomst - dairy farming - cattle husbandry - cattle housing - cow housing - scaling - large farms - future
  Dr. Aalt Dijkhuizen, voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen UR, onderstreept het belang van megastallen en van schaalvergroting voor de toekomst van de (melk)veehouderij
  Landbouw en kleinschaligheid kunnen samengaan
  Verburg, R.W. ; Leneman, H. - \ 2011
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 28 (2011)1. - ISSN 0169-6300 - p. 33 - 41.
  grote landbouwbedrijven - landschap - zandgronden - multifunctionele landbouw - nationale landschappen - achterhoek - noord-brabant - large farms - landscape - sandy soils - multifunctional agriculture - national landscapes - achterhoek - noord-brabant
  De kleinschaligheid en het groene karakter van de Nationale Landschappen op de hoge zandgronden komen onder druk te staan bij een voortschrijdende schaalvergroting in de landbouw. Het opruimen van begroeiingen van percelen is hiervan de belangrijkste oorzaak. Een versterking van de multifuncionele landbouw biedt mogelijkheden de effecten van schaalvergroting te beperken, maar goede financieringsconstructies zijn dan wel nodig.
  Vragen over ruimte voor veehouderij : advies aan het ministerie van EL&I ter ondersteuning van zijn heroriëntatie op de rol van de overheid in kwesties over ruimtelijke ordening en omgeving
  Commandeur, M.A.M. - \ 2011
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2150) - 30
  regionale planning - landbouw - veehouderij - grote landbouwbedrijven - dierziekten - besluitvorming - governance - regional planning - agriculture - livestock farming - large farms - animal diseases - decision making - governance
  De Directie Regionale Zaken (DRZ) Zuid van EL&I wil graag weten welke (dieperliggende) vragen er schuilgaan achter de agenda op het gebied van reconstructie, megastallen, Q-koorts, etc., die is gekanaliseerd naar de het ruimtelijk ordeningsbeleid. Daartoe is deze helpdeskvraag uitgezet bij Alterra. De helpdeskvraag is toegespitst naar de 'Wet algemene bepalingen omgevingsrecht'. Het advies laat zien hoe de overheid zich verder zou kunnen oriënteren op beleidsaanpassingen, met behulp van: (a) een visie op flexibele en veranderingsgerichte wetgeving voor omgevingsrecht; (b) mensgerichte, stabiele verbindingen tussen bevolkingswensen en beleid; en (c) een kennissysteem voor samenhangende beoordeling voor uitvoeringsambtenaren. Daarnaast wordt er een discussie gevoerd aan de hand van vergelijkbare onderzoeken en ervaringen. Aan de orde komen het verzet tegen de UMTS-masten en de megastallen-problematiek vanuit het perspectief van het district (Kreis) Emsland in Duitsland. Het advies mondt uit in twaalf suggesties verdeeld over vijf thema's.
  Een fundament onder de bodem
  Been, T.H. ; Molendijk, L.P.G. - \ 2011
  Gewasbescherming 42 (2011)1. - ISSN 0166-6495 - p. 10 - 10.
  akkerbouw - schaalverandering - grote landbouwbedrijven - perceelsgrootte (landbouwkundig) - informatie - onderzoek - arable farming - scaling - large farms - field size - information - research
  Twee ontwikkelingen kunnen worden waargenomen in de Nederlandse akkerbouw. Schaalvergroting. Een afnemend aantal telers beteelt een nagenoeg even groot gebleven areaal. Het aantal percelen per teler en de grootte van de percelen neemt dus toe. Een pootgoedperceel in de Flevopolder gaat naar 30 ha. Bij een bemonstering met de AMI100cystenmethode volgt een uitslag over 300 monsters. De perceelsinformatie wordt omvangrijker en moeilijker te interpreteren.
  Samen sterk : de ontwikkeling van Grootlandbouwbedrijf De Sjalon
  Wolf, P.L. de - \ 2010
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Cluster Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente - 26
  akkerbouw - akkerbouw- en tuinbouwbedrijven - grote landbouwbedrijven - agrarische bedrijfsvoering - bedrijfsmanagement - modellen - innovaties - regionale ontwikkeling - kennis - samenwerking - noordoostpolder - arable farming - crop enterprises - large farms - farm management - business management - models - innovations - regional development - knowledge - cooperation - noordoostpolder
  De ontwikkeling van de Sjalon is ondersteund door een innovatieproject van TransForum Agro & Groen. In dit rapport worden de resultaten en lessen van dit project gedeeld met het brede publiek. Het is geen wetenschappelijke verhandeling, maar het document heeft het karakter van een ervaringsdocument. In hoofdstuk 2 wordt het ontwikkelingsproces van de Sjalon chronologisch beschreven. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op het concept van het Grootlandbouwbedrijf en de voor- en nadelen daarvan zoals die in de Sjalon ervaren zijn. In hoofdstuk 4 worden de lessen van het Sjalonproject samengevat voor een aantal specifieke doelgroepen. Hoofdstuk 5 gaat kort in op het perspectief van samenwerking in de agrarische sector. In de hoofdstukken 6 en 7 wordt de waarde van TransForum voor de Sjalon en omgekeerd besproken.
  Landschappelijke effecten van ontwikkelingen in de landbouw
  Agricola, H.J. ; Hoefs, R.M.A. ; Doorn, A.M. van; Smidt, R.A. ; Os, J. van - \ 2010
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 215) - 118
  landschap - kwaliteit - verkaveling - landbouw - overheidsbeleid - landbouwbeleid - grote landbouwbedrijven - gemeenschappelijk landbouwbeleid - landscape - quality - land parcelling - agriculture - government policy - agricultural policy - large farms - cap
  Ontwikkelingen in de land- en tuinbouw hebben gevolgen voor het Nederlandse landschap. Het Planbureau voor de Leefomgeving wil graag in beeld krijgen waar wat staat te gebeuren. Doel van dit onderzoek is om landsdekkend in kaart te brengen waar tot 2020 welke veranderingen in de landbouw zullen optreden en wat de effecten daarvan zijn op de kwaliteiten van het landschap. Voor het Nederlandse buitengebied is een onderscheid gemaakt naar in totaal 23 landschapstypen, agrarische cultuurlandschappen waarin stedelijke- en natuurgebieden buiten beschouwing zijn gelaten. De typering neemt de indeling naar fysisch geografische regio¿s als uitgangspunt. Verdere differentiatie heeft plaatsgevonden op basis van ontginningsgeschiedenis en schaalkenmerken van het landschap.
  Schaalvergroting in de land- en tuinbouw; Effecten bij veehouderij en glastuinbouw
  Meulen, H.A.B. van der; Bont, C.J.A.M. de; Agricola, H.J. ; Horne, P.L.M. van; Hoste, R. ; Knijff, A. van der; Leenstra, F.R. ; Meer, R.W. van der; Smet, A. de - \ 2010
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Sector & ondernemerschap ) - ISBN 9789086154920 - 238
  grote landbouwbedrijven - landbouwsector - toekomst - glastuinbouw - melkveehouderij - pluimveehouderij - varkenshouderij - nederland - large farms - agricultural sector - future - greenhouse horticulture - dairy farming - poultry farming - pig farming - netherlands
  Deze studie gaat in op het proces van schaalvergroting in de land- en tuinbouw. Het thema wordt behandeld aan de hand van enkele vragen: Wat kan er onder schaalvergroting worden verstaan? Wat zijn de drijvende krachten ervoor? Wat zijn de effecten ervan in de bedrijfstak en voor de omgeving? Naast de economische effecten gaat het ook om de gevolgen voor onder meer milieu, landschap en dierwelzijn en diergezondheid. Deze effecten van schaalvergroting zijn nader geanalyseerd voor vier agrarische bedrijfstakken, namelijk de melkveehouderij, de glastuinbouw, de pluimveehouderij en de varkenshouderij.
  Zorgvuldig vertrouwen!
  Termeer, C.J.A.M. ; Breeman, G.E. ; Lieshout, M. van - \ 2010
  In: Over zorgvuldige veehouderij. Veel instrumenten, één concert / Eijsackers, H., Scholten, M., Wageningen : Wageningen UR (Essaybundel 2010 ) - ISBN 9789085858959 - p. 14 - 25.
  stallen - grote landbouwbedrijven - besluitvorming - governance - intensieve veehouderij - maatschappelijk draagvlak - stalls - large farms - decision making - governance - intensive livestock farming - public support
  Politieke besluitvorming over intensieve veehouderij is regelmatig onderwerp van heftige discussies. Aan de orde zijn vele en onderling conflicterende waarden, opvattingen en feiten. Dit essay analyseert een besluitvormingsproces over de vestiging van een megastal. Tijdens dit proces bleken de verschillende belevingswerelden van boeren, burgers, politici en wetenschappers te botsen.
  Schaalvergroting gaat door
  Greef, K.H. de - \ 2010
  Kennis Online 7 (2010)nov. - p. 15 - 15.
  grote landbouwbedrijven - landbouwontwikkeling - stallen - veehouderijbedrijven - agrarische bedrijfsvoering - nederland - large farms - agricultural development - stalls - livestock enterprises - farm management - netherlands
  Elke tien tot twaalf jaar verdubbelt het modale bedrijf. Wat vroeger gold als een megastal, is nu regulier. Het is dus een autonome trend waar je als overheid rekening mee moet houden, zegt Karel de Greef, onderzoeker bij Wageningen UR Livestock Research.
  Storende elementen in beeld : de impact van menselijke artefacten op de landschapsbeleving nader onderzocht
  Vries, S. de; Custers, M.H.G. ; Boers, J. - \ 2010
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 204) - 112
  windmolens - windenergie - grote landbouwbedrijven - landschap - milieueffect - nederland - bedrijventerreinen - landschapsbeleving - 3d visualisatie - windmills - wind power - large farms - landscape - environmental impact - netherlands - business parks - landscape experience - 3d visualization
  Om beleidsopties in beeld te brengen, is de invloed onderzocht van de vormgeving van een drietal doorgaans vrij storende elementen op de impact die deze elementen hebben op de aantrekkelijkheid van het landschap. Het betreft windturbineparken, bedrijventerreinen en grote stallen. Bij alle drie elementen is gekeken naar het effect van mitigerende maatregelen, meestal in de vorm van beplanting, alsmede naar het afstandsverval van de impact. Voor windturbineparken is verder gekeken naar het aantal turbines, de hoogte van de masten en de opstelling. Voor bedrijventerreinen waren dit het soort terrein, de omvang, en de hoogte. Voor grote stallen waren het de lengte en het gebruikte materiaal voor de wanden, respectievelijk het dak. Een en ander is systematisch onderzocht middels foto’s en realistische fotomontages, waarbij een beoordelaar slechts één variant van (een element in) een bepaald landschap voorgelegd kreeg. De beoordelaars waren ruim 2000 leden van een panel van het onderzoeksbureau GfK.
  Megastal in de ban
  Sikkema, A. - \ 2010
  Resource: weekblad voor Wageningen UR 4 (2010)16. - ISSN 1874-3625 - p. 14 - 15.
  veehouderij - veehouderij op grote schaal - grote landbouwbedrijven - stallen - huisvesting, dieren - dierenwelzijn - livestock farming - large scale husbandry - large farms - stalls - animal housing - animal welfare
  Voedsel produceren voor de wereldmarkt in een megastal kan economisch niet goed uit in de huidige landbouwcrisis. Dat verklaart mede de brede coalitie tegen de massale huisvesting van vee. Uit welbegrepen eigenbelang moet de boer meer rekening houden met de consument. 'Hoe dichter de boer bij de consument staat, hoe hoger de marge'
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.