Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 16 / 16

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==leerlingen
Check title to add to marked list
Greenery and Education : The positive effects of greenery in urban environments
Hiemstra, J.A. ; Vries, S. de; Spijker, J.H. - \ 2019
Wageningen : Wageningen University & Research - 7 p.
learning - children - universities - climate - educational institutions - education - social welfare - well-being - health - pupils - students - schools - leren - kinderen - universiteiten - klimaat - onderwijsinstellingen - onderwijs - sociaal welzijn - welzijn - gezondheid - leerlingen - studenten - scholen
Greenery in and around schools and nurseries and on campuses enhances the ambience of educational institutions, both inside and out. It has a positive effect on the health and general well-being of students and staff alike, improving student’s performance and their ability to concentrate, as well as enhancing the social climate. This document provides insights into the benefits of greenery for learning and well-being, including references to scientific literature. It concludes with some tips on how to ensure the successful and beneficial inclusion of greenery.
Greenery and Education : A summary of the positive effects of greenery on well-being in educational environments
Hiemstra, J.A. ; Vries, S. de; Spijker, J.H. - \ 2017
Wageningen : Wageningen University & Research - 7 p.
learning - children - universities - climate - educational institutions - education - social welfare - well-being - health - pupils - students - schools - leren - kinderen - universiteiten - klimaat - onderwijsinstellingen - onderwijs - sociaal welzijn - welzijn - gezondheid - leerlingen - studenten - scholen
Greenery in and around schools, childcare centres and on campuses is good for the climate at education institutions, both inside and out. It has a positive effect on the health and general well-being of students and staff alike, improving student performance and their ability to concentrate, as well as fostering the social climate. This document provides information on the benefits of greenery in relation to education and well-being, including references to scientific literature. It concludes with some tips on how to ensure the successful and beneficial inclusion of greenery.
Inauguratie Arjen Wals: Duurzaamheid ontbrekende schakel in onderwijs
Wals, A.E.J. - \ 2015
Wageningen UR
education - education programmes - environmental education - educational reform - sustainability - conscientization - community involvement - pupils - youth - onderwijs - onderwijsprogramma's - milieueducatie - onderwijshervorming - duurzaamheid (sustainability) - bewustwording - maatschappelijke betrokkenheid - leerlingen - jeugd
Het reguliere onderwijs is bijna volledig gericht op het versterken van de economie en gaat grotendeels voorbij aan de hedendaagse duurzaamheidskwesties. Daardoor missen jongeren het noodzakelijke basisdenken om wereldwijde problemen, zoals over voedselzekerheid, biodiversiteit of grondstoffenschaarste het hoofd te bieden. “We moeten jongeren opleiden en uitrusten met competenties die hen in staat stellen de wereld te verduurzamen,” zegt prof.dr.ir. Arjen Wals, persoonlijk hoogleraar Transformatief leren voor sociaalecologische duurzaamheid in zijn intreerede aan Wageningen University op 17 december
Groene schoolpleinen, wat levert het op? : effecten van vergroening van vier schoolpleinen in een krachtwijk in Rotterdam 2010-2013
Breman, B.C. ; Vries, S. de; Hemke, E. - \ 2013
Wageningen : Alterra
stadsomgeving - scholen - openbaar groen - welzijn - leerlingen - buitenspelen - sociaal gedrag - effecten - ontwerp - vergelijkend onderzoek - stedelijke gebieden - rotterdam - urban environment - schools - public green areas - well-being - pupils - outdoor games - social behaviour - effects - design - comparative research - urban areas
Gebaseerd op de aanwezige literatuur is voor dit onderzoeksproject een theoretisch kader opgesteld, met daaraan gekoppeld een aantal hypothesen. Hierin speelde, naast het groene(re) karakter van het schoolplein, ook de grotere variatie in het aanbod van speelmogelijkheden een belangrijke rol. In de onderzoeksopzet zijn vier scholen in Rotterdam geselecteerd, waarvan het schoolplein groen zou worden heringericht. Dit betreft de Hildegardisschool, de Nicolaasschool, de Prinses Margrietschool en de Theresiaschool. Daarnaast is er een controleschool geselecteerd waar niets zou veranderen (Augustinusschool). Op deze scholen hebben op verschillende momenten metingen plaatsgevonden. In totaal zijn er bij een voormeting in het najaar van 2010 meer dan 300 kinderen geïnterviewd.
Naar coaching op maat : project ‘Persoonlijkheidskenmerken en competentieontwikkeling van leerlingen’
Biemans, H.J.A. ; Gulikers, J.T.M. ; Oonk, C. ; Wel, M. van der; Leereveld, G. ; Frijters, S. ; Born, T. van den - \ 2013
In: Op weg naar leerwinst : WURKS- 1 onderzoeksprogramma 2011-2013 : competenties voor het groene kennissysteem – deel I / Biemans, H., Wageningen : Wageningen Universiteit en Researchcentrum, Leerstoelgroep Educatie- en competentiestudies - ISBN 9789461737090 - p. 6 - 7.
agrarisch onderwijs - vaardigheidsonderwijs - vaardigheden - persoonlijkheid - leerlingen - coachen - persoonlijke ontwikkeling - docenten - agricultural education - competency based education - skills - personality - pupils - coaching - personal development - teachers
Welke relaties bestaan er tussen persoonlijkheidskenmerken van leerlingen en de mate van ontwikkeling van bepaalde competenties die relevant zijn voor hun opleiding? En hoe kunnen docenten hier bij de coaching van leerlingen rekening mee houden? Dit project wil een stap zetten naar coaching op maat.
Teken: pak ze voor ze jou pakken! Lesmateriaal voor het VMBO groen Kader Beroepsgericht - een kennismaking met de teek en de ziekte van Lyme
Vliet, A.J.H. van; Gassner, F. ; Schouten, K. ; Mulder, S. ; Bron, W.A. - \ 2012
Wageningen : Wageningen University, De Natuurkalender, Clusius College - 11
lyme-ziekte - tekenbeten - ziekten overgebracht door teken - preventie - kennisoverdracht - onderwijsmethoden - leerlingen - agrarisch praktijkonderwijs - lyme disease - tick bites - tickborne diseases - prevention - knowledge transfer - teaching methods - pupils - on-farm training
Lesmateriaal voor het VMBO groen Kader Beroepsgericht. Wat is een teek en wat is de ziekte van Lyme en hoe kun je voorkomen dat je wordt gebeten.Hoe ziet een teek eruit, hoe kun je tekenbeten voorkomen en wat kun je tegen teken en hun beten doen. Het lesmateriaal bevat een aantal opdrachten. Door de opdrachten uit toe voeren en de bijbehorende weetjes te lezen leer je de belangrijkste feiten over teken en de ziekte van Lyme . Verder leer je hoe je tekenbeten kunt voorkomen (preventie). Het lesmateriaal is samengesteld door biologen van Wageningen Universiteit in het kader van het Natuurkalender programma (www.natuurkalender.nl). De Natuurkalender is een programma dat samen met publiek en scholieren onderzoek doet naar het effect van veranderingen in weer en klimaat op de natuur.
Teken: pak ze voor ze jou pakken! Teken in de praktijk – teken vangen
Vliet, A.J.H. van; Gassner, F. ; Schouten, K. ; Mulder, S. ; Bron, W.A. - \ 2012
Wageningen : Wageningen University, De Natuurkalender, Clusius College - 11
lyme-ziekte - ziekten overgebracht door teken - tekenbesmettingen - vangen van dieren - ziektepreventie - kennisoverdracht - informatie - onderwijs - leerlingen - lyme disease - tickborne diseases - tick infestations - capture of animals - disease prevention - knowledge transfer - information - education - pupils
Informatie over de Ziekte van Lyme met praktijkopdrachten bij de lesstof over de Teek voor scholieren.
Teken: pak ze voor ze jou pakken! Theorie voor gemengde leerweg: een kennismaking met de teek en de ziekte van Lyme
Vliet, A.J.H. van; Gassner, F. ; Schouten, K. ; Mulder, S. ; Bron, W.A. - \ 2012
Wageningen : Wageningen University, De Natuurkalender, Clusius College - 16
lyme-ziekte - tekenbeten - preventie - kennisoverdracht - leerlingen - onderwijsmethoden - lyme disease - tick bites - prevention - knowledge transfer - pupils - teaching methods
Dit lesmateriaal bevat de belangrijkste feiten over teken en de ziekte van Lyme en over hoe je tekenbeten kunt voorkomen (preventie). Het lesmateriaal is samengesteld door biologen van Wageningen Universiteit in het kader van het Natuurkalender programma (www.natuurkalender.nl)
Teken: pak ze voor ze jou pakken! Lesmateriaal voor het VMBO groen Basis Beroepsgericht - een kennismaking met de teek en de ziekte van Lyme
Vliet, A.J.H. van; Gassner, F. ; Schouten, K. ; Mulder, S. ; Bron, W.A. - \ 2012
Wageningen : Wageningen University, De Natuurkalender, Clusius College - 11
lyme-ziekte - tekenbeten - ziekten overgebracht door teken - preventie - onderwijsmethoden - leerlingen - kennisoverdracht - agrarisch praktijkonderwijs - lyme disease - tick bites - tickborne diseases - prevention - teaching methods - pupils - knowledge transfer - on-farm training
Lesmateriaal voor het VMBO groen Basis Beroepsgericht. Wat is een teek en wat is de ziekte van Lyme en hoe kun je voorkomen dat je wordt gebeten.Hoe ziet een teek eruit, hoe kun je tekenbeten voorkomen en wat kun je tegen teken en hun beten doen. Het lesmateriaal bevat een aantal opdrachten. Door de opdrachten uit toe voeren en de bijbehorende weetjes te lezen leer je de belangrijkste feiten over teken en de ziekte van Lyme . Verder leer je hoe je tekenbeten kunt voorkomen (preventie). Het lesmateriaal is samengesteld door biologen van Wageningen Universiteit in het kader van het Natuurkalender programma (www.natuurkalender.nl). De Natuurkalender is een programma dat samen met publiek en scholieren onderzoek doet naar het effect van veranderingen in weer en klimaat op de natuur.
Videoimpressie Masterclass Tuinbouw
PPO BBF Bloembollen, ; Os, G.J. van - \ 2011
Lisse : PPO
agrarisch onderwijs - leerlingen - kennisoverdracht - technologieoverdracht - landbouwkundig onderzoek - onderzoekers - agricultural education - pupils - knowledge transfer - technology transfer - agricultural research - research workers
Videopresentatie van de Masterclass Tuinbouw geproduceerd in samenwerking met PPO, waarbij leerlingen van verschillende opleidingen ook aan het woord komen.
Beeldvorming over biologische landbouw onder studenten en docenten in het groen onderwijs
Potters, J.I. ; Leeuwen, M.A.E. van - \ 2010
Lelystad : PPO AGV - 30
agrarisch onderwijs - biologische landbouw - onderwijsonderzoek - attitudes - studenten - docenten - leerlingen - agricultural education - organic farming - educational research - students - teachers - pupils
In de huidige onderwijspraktijk biedt een beperkt aantal instellingen een specifieke opleiding of opleidingsvariant biologische landbouw aan. Bij de overige instellingen wordt het als keuzevak aangeboden of komt het onderwerp in andere vakken of helemaal niet aan de orde. Uit het onderzoek komt naar voren dat 40% van de studentrespondenten tijdens de opleiding op geen enkele manier met biologische landbouw in aanraking komt. De studenten zelf vinden dat er meer aandacht voor mag en moet zijn. De beeldvorming over biologische landbouw onder studenten en docenten in het groen onderwijs is overwegend positief. Bij ruim een derde van de studenten en docenten is de beeldvorming ten positieve veranderd in de afgelopen jaren. De uitdaging en tegelijkertijd de vraag is: hoe weet het onderwijs de kansen van de biologische landbouw de komende tijd te benutten? Er is een aantal aanbevelingen geformuleerd.
Boeiende workshop voor MBO-leerlingen
Os, G.J. van - \ 2009
Gewasbescherming 40 (2009)4. - ISSN 0166-6495 - p. 212 - 212.
onderwijsinstellingen - leerlingen - workshops (programma's) - detectie - gewasbescherming - middelbaar beroepsonderwijs - moleculaire diagnostiek - diagnostiek - moleculaire detectie - educational institutions - pupils - workshops (programs) - detection - plant protection - intermediate vocational training - molecular diagnostics - diagnostics - molecular detection
MBO-leerlingen kun je boeien met virustoetsen in het lab en een lezing over het Tulpen Virus X. Maar het moet niet te theoretisch worden. PPO onderzoekers zorgen voor een succesvolle workshop
Sunergiekas toont prima teeltresultaat en netto energieproductie (Onderzoekspagina Wageningen UR Glastuinbouw)
Wageningen UR Glastuinbouw, - \ 2009
Onder Glas 6 (2009)12. - p. 63 - 63.
kassen - tomaten - teeltsystemen - smaakpanels - leerlingen - klimaatregeling - groeimodellen - plantenontwikkeling - gewasbescherming - botrytis - glastuinbouw - semi-gesloten kassen - duurzame energie - groenten - greenhouses - tomatoes - cropping systems - taste panels - pupils - air conditioning - growth models - plant development - plant protection - greenhouse horticulture - semi-closed greenhouses - sustainable energy - vegetables
Onderzoek bij WUR Glastuinbouw : sunergiekas toont positieve resultaten in de tomatenteelt, de ontwikkeling van een kispanel als smaakteam in Bleijswijk en een groeimodel voor freesia om de effecten van de verschillende klimaatfactoren op groei en ontwikkeling te structureren en botrytisvoorspeller gerbera nu beschikbaar als rekenmodel
Actief en constructief leren in het agrarisch onderwijs
Alaké-Tuenter, E. ; Biemans, H.J.A. ; Jong, F.P.C.M. de; Jongmans, C.T. ; Lazonder, A.W. ; Spronk, H.J. ; Wopereis, I.G.J.H. - \ 1999
Agrarisch Onderwijs 41 (1999)14. - ISSN 0925-837X - p. 26 - 27.
onderwijsmethoden - docenten - leertheorie - innovaties - onderwijsvaardigheden - psychologie - leerlingen - studenten - agrarisch onderwijs - opleiding - onderwijsinstellingen - onderwijsorganisatie - teaching methods - teachers - learning theory - innovations - teaching skills - psychology - pupils - students - agricultural education - training - educational institutions - organization of education
Om het zelfstandig leervermogen van leerlingen te stimuleren is begeleiding van docenten en schoolleiders van belang. De deelnemende docenten coachen elkaar onder begeleiding van de onderzoekers
Leerlingen van het lager agrarisch onderwijs : herkomst en toekomstplannen
Wolsink, G.H. - \ 1979
Den Haag : Landbouw-Economisch Instituut (Structuuronderzoek / L.E.I., afd. 2 No. 2.132) - 68
beroepsopleiding - voortgezet onderwijs - leerlingen - studenten - landbouw - nederland - vocational training - secondary education - pupils - students - agriculture - netherlands
Leercondities van het kind uit land - en tuinbouw milieus
Anonymous, - \ 1971
Wageningen : [s.n.] (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie no. 3307)
bibliografieën - onderwijs - geleiding - leerlingen - sociaal milieu - bibliographies - education - guidance - pupils - social environment
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.