Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 5 / 5

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Key factors for loan repayment of micro entrepreneurs in Ghana
  Agbeko, Daniel - \ 2017
  Wageningen University. Promotor(en): S.W.F. Omta, co-promotor(en): V. Blok; G. van der Velde. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789463437943 - 97
  corporate social responsibility - bank loans - loans - debt - repayment - entrepreneurship - small businesses - ghana - west africa - developing countries - maatschappelijk verantwoord ondernemen - bankleningen - leningen - schuld - aflossing - ondernemerschap - kleine bedrijven - ghana - west-afrika - ontwikkelingslanden

  This thesis examines the extent to what corporate social responsibility (CSR) strategies, entrepreneurial and business skills and programmes for training and monitoring improve microbusiness performance and loan repayment rates:

  ‘To what extent do corporate social responsibility strategies, entrepreneurial and business skills and programmes for training and monitoring improve loan repayment rates of microfinance debtors in developing countries?’

  MFIs that adopt CSR strategies provide for both financial and social empowerment services. Social empowerment services may include primary health care services, occupational skills training for microfinance debtors and debtor monitoring programmes. The 2008 credit crunch led many MFIs to abandon their CSR strategies. We analyse the case of uniCredit Ghana MFI and argue that CSR strategies contribute to public support for the MFI. This helps raise deposits and improves funding opportunities. Social empowerment investment improve microbusiness performance and loan repayment rates. We expect those MFIs that adopt CSR strategies to improve their sustainability, more than do MFIs that specialize in providing financial services only.

  We establish that those microfinance debtors who consider themselves endowed with entrepreneurial and business skills do not repay loans better than those microfinance debtors lacking these skills. Highly educated entrepreneurs do not repay their loans any better relative to those with primary or secondary education only. We establish that business experience is the only constituent of human capital that matters for business performance and loan repayment rates. Experienced microfinance debtors systematically repay their loans better than do those entrepreneurs lacking business experience.

  We observe that microfinance debtors do not agree on what skills they think are important for loan repayment probabilities. This result implies that every single microfinance debtor needs to acquire specific skills. Training programmes cannot be standardized and should be tailored towards the needs of the individual microfinance debtor. We establish that MFI loan officers neither agree on the ranking of specific skills they think are important for microfinance debtors to repay their loans promptly. This result suggests that MFI loan officers should be trained to better understand the relevance of specific entrepreneurial and business skills for microfinance entrepreneurs.

  We empirically establish that training programmes fail to improve loan repayment rates. Programmes for intensive microfinance debtor monitoring significantly improve loan repayment rates. Intensive monitoring is equally effective for highly and poorly educated, experienced and unexperienced, female and male microfinance debtors: MFIs may significantly improve repayment rates should they consistently monitor their microfinance debtors intensively.

  Financiering van multifunctionele landbouwbedrijven : zijn er in deze sctor meer knelpunten dan in de reguliere landbouw?
  Voort, M.P.J. van der; Reeuwijk, P. van; Visser, A.J. ; Kamstra, J.H. - \ 2009
  Lelystad : PPO AGV (PPO rapport ) - 38
  landbouwondernemingen - ondernemerschap - banken - leningen - investeringsplannen - financiële planning - multifunctionele landbouw - financieren - farm enterprises - entrepreneurship - banks - loans - investment planning - financial planning - multifunctional agriculture - financing
  Dit rapport is het resultaat van een verkenning naar de problematiek die agrarische ondernemers met een multifunctionele tak ondervinden met het verkrijgen van financiering in vergelijking met agrarisch ondernemers met alleen (een) agrarische tak(ken) op het landbouwbedrijf. De bevindingen zijn gebaseerd op een enquête onder multifunctionele ondernemers en interviews bij banken. Multifunctionele landbouw is nog een relatief kleine en jonge sector, maar wel een sector met potentie. In tegenstelling tot de reguliere landbouw, is de afzet bij multifunctionele landbouwtakken veelal niet gegarandeerd of is er sprake van een onbekende afzetmarkt. Banken geven aan dat het lastig is om de werkelijke inkomsten uit de nieuwe tak in te schatten. De zekerheden voor de bank van een investering in de multifunctionele tak is beperkter dan bijvoorbeeld investeringen in grond. Voor multifunctionele bedrijven zijn er meer of in ieder geval andere vergunningen en opleidingen nodig, waardoor een ondernemer ‘meer zijn best’ moet doen om zich te presenteren bij een bank. De ondernemer zal vooraf op eigen kosten mogelijk meer zelf moeten (laten) uitzoeken en op papier zetten om de financiering te krijgen Uit dit onderzoek komt niet naar voren dat ondernemers in de multifunctionele landbouw minder kansen hebben om aan een goede financiering te komen,wel dat ze er meer voor moeten doen dan hun collega’s in de reguliere landbouw.
  Vreemd vermogen per land- en tuibouwbedrijf sterk toegenomen
  Meulen, H.A.B. van der - \ 2008
  Agri-monitor 2008 / 14 (2008)3. - ISSN 1383-6455 - p. 7 - 8.
  landbouwbedrijven - tuinbouwbedrijven - agrarische bedrijfsvoering - financiën - investering - leningen - schuldenlast van landbouwbedrijf - farms - market gardens - farm management - finance - investment - loans - farm indebtedness
  Het vreemde vermogen op agrarische bedrijven is tussen 2002 en 2007 met 33% gestegen tot bijna 550.000 euro per bedrijf. Gemiddeld genomen wordt ongeveer een derde van het balanstotaal gefinancierd met vermogen verstrekt door derden. De glastuinbouwbedrijven hebben met gemiddeld circa 1 miljoen euro de grootste schulden
  Grote melkveebedrijven verhogen omvang leningen het sterkst
  Jager, J.H. ; Boone, J.A. - \ 2006
  Agri-monitor 2006 (2006)augustus. - ISSN 1383-6455 - 2
  melkveebedrijven - melkveehouderij - agrarische bedrijfsvoering - agrarische economie - leningen - veehouderijbedrijven - dairy farms - dairy farming - farm management - agricultural economics - loans - livestock enterprises
  Grote melkveebedrijven met gemiddeld bijna één miljoen kg melk hebben niet alleen de hoogste inkomens en kasstroom, ze breiden hun leningen ook relatief gezien het sterkst uit. Ook op het gemiddelde bedrijf werd fors bijgeleend, ondanks een na aflossing en vervangingsinvesteringen positieve kasstroom.
  Livelihood and Microfinance. Anthropological and Sociological Perspectives on Savings and Debt
  Lont, H. ; Hospes, O. - \ 2004
  Delft : Eburon Academic Publishers - ISBN 9789059720169 - 304
  financiën - krediet - leningen - kredietbeleid - schuld - armoede - ontwikkelingslanden - microfinanciering - finance - credit - loans - credit policy - debt - poverty - developing countries - microfinance
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.