Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 152

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==lesmaterialen
Check title to add to marked list
Cursus dierenwelzijn
Ruis, M.A.W. ; Luyten, I. ; Hilverda, H. ; Smeets, M. ; Jessen, E. van; Jong-Timmerman, M. de; Bolderman, K. ; Heemink, G. - \ 2019
Wageningen : Dierenwelzijnsweb
dierhouderij - dierenwelzijn - diergezondheid - diergedrag - diervoeding - huisvesting, dieren - dierethiek - dierverzorging - lesmaterialen - animal husbandry - animal welfare - animal health - animal behaviour - animal nutrition - animal housing - animal ethics - care of animals - teaching materials
Deze cursus helpt je te begrijpen wat dierenwelzijn precies inhoudt. De cursus behandelt de onderwerpen gedrag en gezondheid, informatiebronnen voor dierenwelzijn, huisvesting en voeding, omgevingsfactoren die een belangrijke invloed hebben op dierenwelzijn. Daarnaast helpt de cursus je te begrijpen wat dierethiek is en leer je zelf een afweging te maken over hoe jij vindt dat wij met dieren om moeten gaan. Aan de hand van praktische voorbeelden, dilemma's en casussen leer je na te denken over dierenwelzijn. De voorbeelden betreffen o.a. gezelschapsdieren, landbouwhuisdieren, proefdieren en in het wild levende dieren. Aan het eind van elk blok vind je een toets, waarmee je je kennis over dat onderwerp kunt testen.
Dat doet hij normaal nooit! : Les over welzijn van honden
Ruis, M.A.W. - \ 2016
Wageningen : Wageningen Livestock Research - 4
dierenwelzijn - gezelschapsdieren - honden - huisvesting, dieren - diergedrag - diergezondheid - lesmaterialen - animal welfare - pets - dogs - animal housing - animal behaviour - animal health - teaching materials
Een mooie zwijnenstal! : Les over welzijn van varkens
Ruis, M.A.W. - \ 2016
Wageningen : Wageningen Livestock Research - 4
dierenwelzijn - dierlijke productie - varkens - huisvesting, dieren - diergedrag - diergezondheid - diervoeding - lesmaterialen - animal welfare - animal production - pigs - animal housing - animal behaviour - animal health - animal nutrition - teaching materials
Dierenwelzijn in de melkveehouderij: De koe centraal : Lesmateriaal & informatie voor docenten
Ruis, M.A.W. - \ 2016
Wageningen : Wageningen Livestock Research - 6
melkvee - dierenwelzijn - lesmaterialen - monitoring - dairy cattle - animal welfare - teaching materials - monitoring
Gezonde Vleeskalveren: Het belang van een goede start : Lesmateriaal & informatie voor docenten
Kluivers-Poodt, M. - \ 2016
Wageningen : Wageningen Livestock Research - 4
vleeskalveren - dierenwelzijn - diergezondheid - lesmaterialen - veal calves - animal welfare - animal health - teaching materials
Smart Livestock Management: Slimme techniek in de stal : Lesmateriaal & informatie voor docenten
Lokhorst, C. - \ 2016
Wageningen : Wageningen Livestock Research - 3
melkveehouderij - melkvee - lesmaterialen - precisielandbouw - dairy farming - dairy cattle - teaching materials - precision agriculture
Lesmateriaal ‘Smart Livestock Farming’ - docentenhandleiding en achtergrondinformatie
Het dier centraal : Dierenwelzijn in de melkveehouderij
Ruis, M.A.W. - \ 2016
Wageningen : Wageningen Livestock Research - 4
melkvee - dierenwelzijn - lesmaterialen - monitoring - dairy cattle - animal welfare - teaching materials - monitoring
Wat is dierenwelzijn? Waarom is het belangrijk? En hoe kun je het meten?
Hoe bepaal je het welzijn van melkkoeien? In dit artikel lees je over de
wetenschap achter dierenwelzijn. Je leert hoe je dierenwelzijn kunt meten
en bepalen. En je ziet hoe je deze principes toe kunt passen op melkkoeien.
Belangrijk daarbij is de relatie tussen mens en dier.
Smart Livestock Management : Slimme techniek in de melkveehouderij
Lokhorst, C. - \ 2016
Wageningen : Wageningen Livestock Research - 8
melkveehouderij - melkvee - lesmaterialen - precisielandbouw - dairy farming - dairy cattle - teaching materials - precision agriculture
Door de schaalvergroting in de melkveehouderij blijft er steeds minder
tijd beschikbaar voor elk individueel dier. Dit kan betekenen dat een
veehouder zijn dieren steeds meer als een groep gaat bekijken. Bij
vleeskuikens en bij varkens is dit vaak al de gewoonte. Slimme technieken
kunnen de veehouder helpen om de veestapel beter te volgen en
managen.
Gezonde vleeskalveren : Het belang van een goede start
Kluivers-Poodt, M. - \ 2016
Wageningen : Wageningen Livestock Research - 2
vleeskalveren - dierenwelzijn - diergezondheid - lesmaterialen - veal calves - animal welfare - animal health - teaching materials
Vleeskalveren komen van melkveebedrijven. Vanaf een leeftijd van twee
weken gaan ze naar het vleeskalverbedrijf, waar ze in ongeveer 6 tot 7
maanden worden opgefokt voor de kalfsvleesproductie. Stierkalveren die
op het melkveebedrijf al goed groeien en op gewicht komen, presteren ook
in de mestperiode beter en hebben minder medicijnen en antibiotica nodig.
Leve(n) de bodem! : de basis onder ons bestaan
Brussaard, L. ; Govers, F.P.M. ; Buiter, R.M. - \ 2016
Den Haag : Stichting Bio-Wetenschappen en Maatschappij (Cahier / Biowetenschappen en Maatschappij 35e jaargang (2016) kwartaal 3) - ISBN 9789073196834 - 88
bodemkunde - bodembiologie - bodemkwaliteit - landbouwgronden - bodemvruchtbaarheid - bodembeheer - bodemweerbaarheid - bodemmicrobiologie - duurzaam bodemgebruik - lesmaterialen - soil science - soil biology - soil quality - agricultural soils - soil fertility - soil management - soil suppressiveness - soil microbiology - sustainable land use - teaching materials
De bodem is niet alleen letterlijk de grond onder ons bestaan, ze is dat ook figuurlijk. Vruchtbare bodems leveren ons bijvoorbeeld voedsel, water en grondstoffen, maar ook een heel scala aan andere ecosysteemdiensten. In één theelepel zwarte grond leven meer organismen dan er mensen zijn op de hele aarde. Ze zorgen ervoor dat planten gebruik kunnen maken van de voedingsstoffen in de bodem en in een gezonde bodem krijgen ziekteverwekkers ook minder kans. Nu we steeds beter begrijpen hóe ze dat doen, kunnen wij zelfs nieuwe antibiotica vinden in de bodem! In dit cahier laten wetenschappers van naam op het gebied van het bodemonderzoek niet alleen zien welke diensten een gezonde bodem al vele eeuwen levert. Ze vertellen ook hoe de figuurlijke bodem onder ons bestaan tegelijk grond voor inspiratie is voor voedsel en technologie voor de toekomst.
Kennisclip Telen op afstand: Grafieken
Looman, B.H.M. ; Ende, Wim van der - \ 2016
Groen Kennisnet
biobased economy - lesmaterialen - teeltsystemen - tuinbouw - glastuinbouw - gewassen, groeifasen - plantenfysiologie - biobased economy - teaching materials - cropping systems - horticulture - greenhouse horticulture - crop growth stage - plant physiology
Deze kennisclip maakt onderdeel uit van de lesmodule Biobased economy van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Tuinbouw en Uitgangsmaterialen (CIV T&U). De productie is tot stand gekomen door financiering met BOGO middelen van het Ministerie van EZ en van CBBE. In samenwerking met Wageningen UR PPO, Delphy, Prinsenbeekcollege, Ontwikkelcentrum en het CIV T&U.
Kennisclip Telen op afstand : maatregelen
Looman, B.H.M. ; Ende, Wim van der - \ 2016
Groen Kennisnet
lesmaterialen - biobased economy - tuinbouw - glastuinbouw - teeltsystemen - klimaatregeling - teaching materials - biobased economy - horticulture - greenhouse horticulture - cropping systems - air conditioning
Deze kennisclip maakt onderdeel uit van de lesmodule Biobased economy van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Tuinbouw en Uitgangsmaterialen (CIV T&U). De productie is tot stand gekomen door financiering met BOGO middelen van het Ministerie van EZ en van CBBE. In samenwerking met Wageningen UR PPO, Delphy, Prinsenbeekcollege, Ontwikkelcentrum en het CIV T&U.
Telen op afstand: meten
Looman, B.H.M. ; Ende, Wim van der - \ 2016
Groen Kennisnet
lesmaterialen - tuinbouw - glastuinbouw - teeltsystemen - gewassen, groeifasen - klimaatregeling - teaching materials - horticulture - greenhouse horticulture - cropping systems - crop growth stage - air conditioning
Deze kennisclip maakt onderdeel uit van de lesmodule Biobased economy van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Tuinbouw en Uitgangsmaterialen (CIV T&U). De productie is tot stand gekomen door financiering met BOGO middelen van het Ministerie van EZ en van CBBE. In samenwerking met Wageningen UR PPO, Delphy, Prinsenbeekcollege, Ontwikkelcentrum en het CIV T&U.
Bodemverdichting Band versus rups : Kennisclip Bodem water: Bodemverdichting Band versus rups
Akker, J.J.H. van den - \ 2016
Groen Kennisnet
bodemverdichting - akkerbouw - grondbewerking - gronddruk - landbouwwerktuigen - rupsbanden - banden - landbouwkundig onderzoek - lesmaterialen - soil compaction - arable farming - tillage - ground pressure - farm machinery - tracks - tyres - agricultural research - teaching materials
Deze kennisclip staat stil bij onderzoek naar de invloed van landbouwwerktuigen met banden of met rupsen op bodemverdichting in de akkerbouw.
Ontwikkeling pluimveehouderij met focus op dierenwelzijn - Dierenwelzijn in beeld
Ruis, M.A.W. - \ 2016
You Tube
pluimvee - dierlijke productie - dierenwelzijn - diergedrag - huisvesting, dieren - diervoeding - diergezondheid - dierethiek - domesticatie - kippen - pluimveehouderij - lesmaterialen - poultry - animal production - animal welfare - animal behaviour - animal housing - animal nutrition - animal health - animal ethics - domestication - fowls - poultry farming - teaching materials
De hedendaagse kip is ontstaan uit vier wilde rassen. Het Bankivahoen uit Zuid-Oost Azie is hiervan de belangrijkste. Vanaf 1.500 vóór Christus verspreidde het hoen zich door heel Zuid-Oost Azië, China en Japan. In Noordwest Europa is de kip vermoedelijk rond 200 voor Christus geïntroduceerd door de Grieken en Romeinen. In de jaren ’50 van de vorige eeuw werd in Nederland op grote schaal geïnvesteerd in innovaties en verschenen de grote broedmachines en de eerste volautomatische legbatterijen. Ook kwamen begin jaren ’50 verschillende ‘merken’ hybride kippen - kruisingen van zuivere lijnen of rassen - op de markt. Hieruit ontstonden de hoogproductieve leghennen en vleeskuikens.

Halverwege de jaren ’60 dringt in de maatschappij het besef door dat er weinig oog is voor het welzijn van kippen. Decennia later heeft dit geleid tot een aantal veranderingen en verboden. Vanaf 2012 is het in heel Europa verboden om leghennen in legbatterijen te houden, en het aantal vleeskuikens per vierkante meter is in Europa aan banden gelegd. Een ander voorbeeld is de aankomende plicht om leghennen, en vermeerderingsdieren voor de vleessector, met hele snavels te houden. De pluimveesector is de uitdaging aangegaan om vlees en eieren duurzamer te produceren.
Ontwikkeling varkenshouderij met focus op dierenwelzijn - Dierenwelzijn in beeld
Ruis, M.A.W. - \ 2016
Wageningen UR Livestock Research
pigs - animal production - animal welfare - animal housing - animal nutrition - animal health - animal ethics - domestication - pig farming - teaching materials - varkens - dierlijke productie - dierenwelzijn - huisvesting, dieren - diervoeding - diergezondheid - dierethiek - domesticatie - varkenshouderij - lesmaterialen
De geschiedenis van het varken gaat terug naar de eerste boeren die wilde zwijnen gingen houden. Ongeveer 6.000 jaar vóór Christus zouden in Iran en Irak de eerste varkens uit zwijnen zijn gedomesticeerd. De eerste landbouwers met tamme varkens vestigden zich ongeveer 5.000 jaar vóór Christus in Nederland. Het varken is altijd een vaste bewoner van boerenbedrijven geweest. Varkens waren natuurlijk leveranciers van spek en vlees, maar ze ploegden ook de akkers om, zorgden voor bemesting en ze verwerkten ook afval van de boerderij. Na de Tweede Wereldoorlog werd de varkenshouderij enorm geïndustrialiseerd: schaalvergroting, mechanisatie, en specialisatie werden gestimuleerd. Men keek in de jaren vijftig tot zeventig van de vorige eeuw met een zakelijke blik naar het dier; de economische voordelen waren het belangrijkst. Vanaf halverwege de jaren zestig nam de aandacht voor dierenwelzijn toe, en dit heeft geleid tot een aantal verboden en verplichtingen. Voorbeelden zijn een verbod op de volledige roostervloeren en het aanbinden van de zeugen, en verplichte groepshuisvesting voor drachtige zeugen. De varkenshouderij is de uitdaging aangegaan om varkensvlees duurzamer te produceren.
Inhoudsstoffen - Reststromen en inhoudsstoffen : Kennisclip Bogo-project e-learning
Baltissen, A.H.M.C. - \ 2016
Groen Kennisnet
plant composition - plant extracts - residual streams - biomass conversion - biobased economy - horticulture - teaching materials - plantensamenstelling - plantextracten - reststromen - biomassaconversie - biobased economy - tuinbouw - lesmaterialen
Deze kennisclip maakt onderdeel uit van de lesmodule Biobased Economy van het CIV T&U
Resistentieveredeling - Resistentieveredeling in de praktijk : Kennisclip Bogo-project e-learning
Hop, M.E.C.M. - \ 2016
Groen Kennisnet
resistentieveredeling - overblijvende planten - boomkwekerijen - ziekteresistentie - selectiemethoden - vasteplantenkwekerijen - plantenveredeling - gewasbescherming - lesmaterialen - resistance breeding - perennials - forest nurseries - disease resistance - selection methods - perennial nurseries - plant breeding - plant protection - teaching materials
Deze kennisclip maakt onderdeel uit van de lesmodule Resistentie Veredeling van het CIV T&U.
Resistentieveredeling - Stressfactoren en verschillende typen belagers : Kennisclip Bogo-project e-learning.
Hop, M.E.C.M. - \ 2016
Groen Kennisnet
resistance breeding - stress factors - plant breeding - selection methods - disease resistance - plant protection - teaching materials - detection - pathogens - resistentieveredeling - stressfactoren - plantenveredeling - selectiemethoden - ziekteresistentie - gewasbescherming - lesmaterialen - detectie - pathogenen
Deze kennisclip maakt onderdeel uit van de lesmodule Resistentie Veredeling van het CIV T&U.
Resistentieveredeling - Veredeling gericht op resistentie : Kennisclip Bogo-project e-learning
Hop, M.E.C.M. ; Looman, B.H.M. - \ 2016
Groen Kennisnet
resistance breeding - plant breeding - selection - selection methods - breeding programmes - breeding methods - plant protection - genetic resistance - teaching materials - resistentieveredeling - plantenveredeling - selectie - selectiemethoden - veredelingsprogramma - veredelingsmethoden - gewasbescherming - genetisch bepaalde resistentie - lesmaterialen
Deze kennisclip maakt onderdeel uit van de lesmodule Resistentie Veredeling van het CIV T&U.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.