Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 16 / 16

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Co-creation in the practice, science and movement of agroecology
  Milgroom, J. ; Bruil, Janneke ; Leeuwis, C. - \ 2016
  Farming Matters 32 (2016)1. - ISSN 2210-6499 - p. 6 - 9.
  agroecosystems - sustainability - family farms - farmers' knowledge - knowledge transfer - agricultural production systems - food production - lifelong learning - agro-ecosystemen - duurzaamheid (sustainability) - familiebedrijven, landbouw - kennis van boeren - kennisoverdracht - agrarische productiesystemen - voedselproductie - levenslang leren
  Knowledge building is central to agroecology rooted in family farming. But why?
  What type of knowledge, and whose knowledge is mobilised? This issue of
  Farming Matters explores what we really mean by co-creation of knowledge in
  agroecology, why it is so essential for today’s challenges, and how it takes place
  around the world.
  Kennis- en innovatiesystemen in de Greenportregio’s: notitie monitor Kennis en Innovatie Impuls Greenport Regio Boskoop 2014
  Dolmans, N.G.M. ; Derkx, M.P.M. ; Geerling-Eiff, F.A. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR - 12
  boomkwekerijen - kennissystemen - kennisoverdracht - kennisvalorisatie - innovaties - samenwerking - levenslang leren - regionaal landbouwbeleid - ondernemerschap - monitoring - forest nurseries - knowledge systems - knowledge transfer - knowledge exploitation - innovations - cooperation - lifelong learning - regional agricultural policy - entrepreneurship - monitoring
  In de Greenport Regio Boskoop biedt het EFRO-project Kennis en Innovatie Impuls (KII) Greenport Regio Boskoop de basis voor de ontwikkeling van een kennis- en innovatiesystematiek tussen kennispartners (onderzoek, onderwijs en advies), boomkwekers en overheden. Het doel van het project was een extra impuls te geven aan het innovatieve vermogen van het Greenportcluster boomkwekerij, aan het delen en toepassen van (nieuwe) kennis, aan het ontwikkelen van duurzaam ondernemen en het zorgen voor voldoende en gekwalificeerd personeel voor de toekomst. Met het project werd beoogd een ‘lerend ondernemersnetwerk’ tot stand te brengen waarin alle relevante regiopartijen participeren. Het project richtte zich op het slim combineren van bestaande kennis- en ervaringsnetwerken van ondernemers, kennisinstellingen en dienstverleners, uitgaande van de specifieke behoeften van ondernemers in de Greenportregio. Door het project Kennis en Innovatie Impuls Greenport Regio Boskoop is de benodigde cofinanciering geboden aan het EFRO-project om deze brede regiodoelstelling te realiseren zodat (groepen) ondernemers op gedegen wijze gefaciliteerd worden bij innovaties en een leven lang leren (Stichting Greenport Regio Boskoop, 20091).
  GreenBrains en de inzet van onderzoekers en studenten bij innovatievragen voor het agro MKB in de regio Venlo
  Verkerke, W. ; Geerling-Eiff, F.A. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR - 7
  agrarisch onderwijs - regioleren - levenslang leren - kennisoverdracht - samenwerking - middelbaar beroepsonderwijs - ondernemerschap - kennisvalorisatie - landbouwkundig onderzoek - agricultural education - regional atelier - lifelong learning - knowledge transfer - cooperation - intermediate vocational training - entrepreneurship - knowledge exploitation - agricultural research
  Met de start van GreenBrains werd een praktische samenwerking tussen vier regionaal actieve kennisinstellingen (Citaverde, Fontys, HAS en Wageningen UR) geboren. In dit kader werd een gemeenschappelijk kennisloket (“one stop shop”) geopend dat werd beheerd door een accountteam van alle partners. Het doel van het kennisloket was het rechtstreeks doorsluizen van de binnenkomende kennisvragen van het regionale MKB naar de meest geschikte kennisinstelling, waarbij de onderlinge samenwerking kon worden gezocht als dit in het belang van de ondernemer was.
  Uit het keurslijf
  Sikkema, A. ; Fresco, L.O. - \ 2014
  Resource: weekblad voor Wageningen UR 9 (2014)7. - ISSN 1874-3625 - p. 20 - 21.
  onderwijs - universiteiten - kennis - levenslang leren - opinies - attitudes - education - universities - knowledge - lifelong learning - opinions - attitudes
  Louise Fresco schreef een nieuw boek over wetenschap en cultuur: Kruisbestuiving. Ze houdt een pleidooi voor ‘kennis om het plezier van de kennis’. Wat heeft de schrijver Fresco voor adviezen voor de Wageningse raad van bestuur? Een boekbespreking.
  Goed samenspel : duurzame verbinding tussen onderwijs en ondernemers
  Oosterhoff, W. ; Kortstee, H.J.M. - \ 2014
  Dronten : CAH Vilentum - 27
  agrarisch onderwijs - ondernemerschap - samenwerking - levenslang leren - kennisoverdracht - agricultural education - entrepreneurship - cooperation - lifelong learning - knowledge transfer
  Het project waar deze publicatie uit voortgekomen is, startte met de vraag: hoe kunnen we docenten in het mbo en het hbo een handreiking bieden om de match tussen school en bedrijfsleven goed te maken? En hoe zorgen we ervoor dat die samenwerking ook duurzaam wordt? De onderzoekers hebben zich ingezet om een goede do- en don’t-lijst te maken op basis van literatuur, adviezen van ondernemers en interviews met docenten.
  De Agro Groeiversneller : leven-lang-leren voor ambitieuze ondernemers
  Smit, A.B. ; Leeuwen, M.A.E. van - \ 2013
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Sector en ondernemerschap ) - ISBN 9789086156498 - 76
  landbouwsector - levenslang leren - ondernemerschap - agricultural sector - lifelong learning - entrepreneurship
  Het concept Agro Groeiversneller (AG) draagt bij aan de beleidswens van het ministerie van Economische Zaken om leven-lang-leren in de agrarische sector te bevorderen. Het AG-concept voldoet aan de leerbehoefte van zes agrarische ondernemers in een pilotgroep die hun ondernemerschap verder willen ontwikkelen met als doel het realiseren van 'meer dan gemiddelde ambities'. Zij ervaren de combinatie van coaching, intervisie en training als een afwisselende en onderling aanvullende set van leer- en ontwikkelingsvormen ofwel als een uitgebalanceerd leerarrangement. De training helpt hen om tot concrete plannen te komen die passen bij hun ambitie en de uitvoering daarvan te versnellen.
  Versterking van ketenondernemerschap in de agrosector; Advies ten behoeve van 'Partners voor Ondernemerschap
  Smit, A.B. ; Beldman, A.C.G. ; Verstegen, J.A.A.M. ; Splinter, G.M. ; Bikker, A. ; Grip, K. de; Wolf, P.L. de; Lauwere, C.C. de; Hietbrink, O. - \ 2013
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Sector en ondernemerschap ) - ISBN 9789086156276 - 68
  landbouwsector - agro-industriële sector - agro-industriële ketens - ondernemerschap - levenslang leren - kennisoverdracht - beroepsvaardigheden - sociaal bewustzijn - nederland - agricultural sector - agroindustrial sector - agro-industrial chains - entrepreneurship - lifelong learning - knowledge transfer - job skills - social consciousness - netherlands
  Om te komen tot ketens die als geheel responsiever, ondernemender, duurzamer, efficiënter en flexibeler zijn is een integrale aanpak nodig met de volgende drie elementen: Versterking van het ondernemerschap in de primaire land- en tuinbouw; Versterking van het ondernemerschap en ondernemendheid bij medewerkers, waaronder erfbetreders en bestuurders in andere ketenschakels; Versterking van integraal ketenondernemerschap. Met name voor directie- en bestuursleden in de agribusiness is een 'out of the box'-aanpak van wezenlijk belang. Daarnaast wordt aanbevolen de competenties en vaardigheden van de (overige) medewerkers, met name van erfbetreders/ relatiebeheerders, regelmatig te toetsen en te ontwikkelen.
  Kom naar de Kas met Kennis: strategieën voor kennisvalorisatie
  Derkx, M.P.M. ; Geerling-Eiff, F.A. ; Splinter, G.M. - \ 2013
  Wageningen : Wageningen UR - 63
  kennisvalorisatie - kennisoverdracht - kennisniveau - economische sectoren - levenslang leren - samenwerking - wetenschappelijk onderzoek - ondernemerschap - knowledge exploitation - knowledge transfer - knowledge level - economic sectors - lifelong learning - cooperation - scientific research - entrepreneurship
  De internationale concurrentiekracht neemt toe in de tuinbouwsector. Ondernemers innoveren zodat ze internationale uitdagingen aan kunnen gaan. (Toekomstige) ondernemers moeten hierbij niet alleen verstand hebben van telen, maar ook van marketing, logistiek, enz. Tegelijkertijd is het groene kennissysteem aan verandering onderhevig door onder andere het nieuwe topsectorenbeleid, het afbouwen van de Productschappen, overheidsbezuinigingen en de gewenste veranderingen in het groene onderwijssysteem (Human Capital Agenda, de commissie Blad Plukken, etc.). Dit zorgt voor een nieuwe uitdaging voor de tuinbouwsector, mede om robuuste relaties op te bouwen tussen kenniswerkers (onderzoek, advies en onderwijs) en ondernemers, in het bijzonder het MKB. Dit leidt tot de volgende onderzoeksvraag: Wat zijn bewezen alternatieve kennis, valorisatiemodellen en voorbeelden vanuit het groene, niet-groene domein en internationaal, om de kenniskloof tussen ondernemer en kenniswerker te verkleinen, zodat kennis op goede wijze benut wordt in het MKB (anno nu)?
  Greenport Venlo vraagt om grote verhalen en kleine vernieuwingen
  During, R. - \ 2013
  Syscope Magazine 2013 (2013)31. - p. 10 - 13.
  regionale ontwikkeling - regionale planning - noord-limburg - agro-industriële sector - innovaties - verandering - kennisoverdracht - levenslang leren - regional development - regional planning - noord-limburg - agroindustrial sector - innovations - change - knowledge transfer - lifelong learning
  Noord-Limburg met Venlo is een voorbeeld van een regio die goed in weet te spelen op het Europese en nationale beleid voor regionale ontwikkeling. De ambities zijn hoog. Greenport Venlo wil de toegevoegde waarde van de agribusiness verdubbelen van 1 naar 2 miljard euro. Dat roept de vraag op hoe de veranderingen precies verlopen. Of ze het gevolg zijn van een vooraf bepaalde beleidsmatige aanpak of dat er andere mechanismen spelen. Het kennisbasisproject Regionale Transities probeert daar een beeld van te krijgen.
  Inventarisatie ondernemerschapsproducten voor Ondernemers Academie
  Hamers-van den Berkmortel, N.W.T.H. ; Mensink, W. - \ 2012
  Ondernemers Academie een initiatief van Partners voor Ondernemerschap - 208
  agrarisch onderwijs - ondernemerschap - onderwijsmiddelen - levenslang leren - kennisvalorisatie - vaardigheden - inventarisaties - agricultural education - entrepreneurship - educational resources - lifelong learning - knowledge exploitation - skills - inventories
  Naar verwachting wordt eind 2011 de Ondernemers Academie opgericht. De Ondernemers Academie wil het ondernemerschap in Nederland versterken. Missie van de Ondernemers Academie is: De Ondernemers Academie inspireert met kennis en kunde de ondernemer in de groene ruimte. De Ondernemers Academie is een initiatief van Partners voor Ondernemerschap. De inventarisatie is uitgevoerd om de consistentie en verbinding in het huidige aanbod van ‘onderwijsproducten/ondernemerschapsonderwijs’ beter in beeld te brengen.
  Kennisontwikkeling en kenniscirculatie in de groene sector in Nederland: blik meer naar buiten
  Vilsteren, G.E.T. ; Idema, E.D. - \ 2012
  [S.l.] : Groene Kennis Coöperatie - 15
  agrarisch onderwijs - landbouwsector - landbouwindustrie - economische sectoren - kennis - kennisoverdracht - innovaties - publiek-private samenwerking - levenslang leren - Nederland - agricultural education - agricultural sector - agribusiness - economic sectors - knowledge - knowledge transfer - innovations - public-private cooperation - lifelong learning - Netherlands
  De groene sector is een economisch sterke sector met een internationale focus, waarin ca. 500.000 mensen werkzaam zijn. In deze sector werken ondernemers, onderzoekers, overheid en onderwijs voortdurend aan verbeteringen en innovaties om een maatschappelijk geaccepteerde bedrijfsvoering mogelijk te maken. Hiervoor is kennis nodig. Dit essay schetst een beeld hoe die kennis in de groene sector wordt ontwikkeld en op de juiste plaatsen terecht komt.
  Een leven lang leren; Voortdurende ontwikkeling van ondernemerscompetenties in kenniscoalities
  Kortstee, H.J.M. ; Hamers-van den Berkmortel, N.W.T.H. van den; Grip, K. de; Hermans, B. ; Smit, A.B. ; Stokkers, R. ; Vlas, M.J. de - \ 2012
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Sector en ondernemerschap ) - ISBN 9789086155613 - 132
  tuinbouw - ondernemerschap - kennis - levenslang leren - volwasseneneducatie - agrarische bedrijfsvoering - landbouwsector - vaardigheidsonderwijs - horticulture - entrepreneurship - knowledge - lifelong learning - adult education - farm management - agricultural sector - competency based education
  Voor ondernemers in de land- en tuinbouw is het ontwikkelen van de eigen ondernemerschapscompetenties urgent als zij de komende jaren een belangrijke beslissing hebben te nemen over de ontwikkelingsrichting van het bedrijf.
  Sturen met kennis in Greenport Venlo : het ontstaan van een lerende regio
  Kranendonk, R.P. ; Kersten, P.H. - \ 2011
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 1815) - 69
  regionale ontwikkeling - communities of practice - kennis - samenwerking - levenslang leren - noord-limburg - gebiedsgericht beleid - kennisoverdracht - managementbenaderingen - regioleren - regional development - communities of practice - knowledge - cooperation - lifelong learning - noord-limburg - integrated spatial planning policy - knowledge transfer - management philosophies - regional atelier
  Greenport Venlo is een regionale ontwikkelingsstrategie en een netwerk van overheid, ondernemers, onderzoek, onderwijs en omgeving. In de aanpak worden nieuwe technieken en instrumenten van sturing en regionale ontwikkeling toegepast, waarbij de rol van kennis en leren centraal staat. Vanuit de analyse van de fasen van sturingsstijlen en regionale ontwikkelingsstrategieën ontstaat een nieuw concept voor ontwikkeling dat handvaten biedt om om te gaan met nieuwe complexe regionale vraagstukken: de Lerende Regio. Dit geeft aanknopingspunten voor analyse van regionale ontwikkeling en voor planning en ontwerp. Vanuit de praktijk van Greenport Venlo valt op te maken dat men op weg is een Lerende Regio te vormen. Het concept van de lerende regio kan worden benut om de vervolgstappen voor de ontwikkeling van Greenport Venlo te benoemen. Het concept betekent voor betrokken partijen en personen een nieuwe wijze van samenwerken en kennisontwikkeling binnen regionale ontwikkelingsprocessen.
  Kennisdoorstroom en -circulatie in de pluimveesector : een pilotstudie dier
  Geerling-Eiff, F.A. ; Beuze, M. de - \ 2005
  [Wageningen] : Wageningen UR - 40
  agrarisch onderwijs - beroepsopleiding - kennis - pluimvee - pluimveehouderij - opleiding - levenslang leren - kennisoverdracht - agricultural education - vocational training - knowledge - poultry - poultry farming - training - lifelong learning - knowledge transfer
  In dit rapport zijn de resultaten van de Pilot Dier: Kennisdoorstroom en -circulatie in de pluimveesector beschreven. Deze pilot is onderdeel van het project Pilots: kennisdoor-stroom en -circulatie in de praktijk van het onderzoeksprogramma Kennisdoorstroom en -circulatie tussen groen onderzoek en onderwijs (P420). Op welke wijze draagt een cursus bij aan een levenlang leren, dat wil zeggen een continue structuur om het leren voort te zetten middels educatie en communicatie? Op welke wijze kunnen relaties en posities tussen het onderzoek, onderwijs, beleid en het pluimveebedrijfsleven worden versterkt?
  Leervragen, -mogelijkheden en -motieven van werkenden in de agri-foodsector in het kader van een leven lang leren
  Lans, T. ; Wesselink, R. - \ 2003
  In: Onderwijsvernieuwing en groen onderwijs: naar actief en constructief leren / Biemans, H.J.A., Mulder, M., Wesselink, R., Lans, T., Schlooz, P., 's-Gravenhage : Elsevier Overheid - ISBN 9789059019270 - p. 165 - 177.
  levenslang leren - volwassenenstudie - agro-industriële sector - attitudes - lifelong learning - adult learning - agroindustrial sector - attitudes
  Brainport - een leven lang leren in het Nederlandse agro-foodcomplex
  Lans, T. ; Wesselink, R. ; Mulder, M. ; Biemans, H.J.A. - \ 2003
  Wageningen : Leerstoelgroep Educatie en Competentie Studies - ISBN 9789067547192 - 48
  levenslang leren - agrarisch onderwijs - lifelong learning - agricultural education
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.