Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 9 / 9

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Passende Beoordeling Vuurwerk tijdens Sail en Marine dagen, Den Helder 2013
  Deerenberg, C.M. ; Jak, R.G. - \ 2013
  Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C050/13) - 46
  publieksevenementen - festivals - licenties - nadelige gevolgen - vogels - wildbescherming - verontreiniging - natura 2000 - noord-holland - spectator events - festivals - licences - adverse effects - birds - wildlife conservation - pollution - natura 2000 - noord-holland
  De Stichting Sail Den Helder 2013 en de Koninklijke Marine zijn voornemens van 20 tot en met 23 juni 2013 het gecombineerde evenement van Sail & Marinedagen te organiseren in de haven van Den Helder en het Marsdiep voor de kust van Den Helder. Op 20 tot en met 22 juni wordt de dag afgesloten met een vuurwerkshow. De ontbrandingslocatie van het vuurwerk ligt in het Natura 2000-gebied Waddenzee. Naar de mening van het Bevoegd Gezag is de kans op significante gevolgen niet bij voorbaat uit te sluiten. Zij vragen derhalve om een passende beoordeling conform de Natuurbeschermingswet 1998. In deze passende beoordeling wordt vastgesteld of er kans is op significante gevolgen voor de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied Waddenzee. Hierbij wordt gelet op de relevante aspecten van de instandhoudingsdoelstellingen en de mate van zekerheid over het optreden van het effect (aard, grootte) in relatie tot het natuurlijke functioneren van habitattypen, leefgebieden en soorten (met hun natuurlijke fluctuaties en eventuele trends).
  Vuurwerk & vogels provincie Utrecht : afwegingskader voor vergunningverlening ten aanzien van vuurwerkevenementen in en nabij Utrechtse Vogelrichtlijngebieden inclusief twee casestudies
  Ottburg, F.G.W.A. ; Molenaar, J.G. de; Jonkers, D.A. ; Henkens, R.J.H.G. - \ 2012
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2347) - 40
  publieksevenementen - festivals - licenties - nadelige gevolgen - vogels - wildbescherming - geluidshinder - natura 2000 - utrecht - spectator events - festivals - licences - adverse effects - birds - wildlife conservation - noise pollution - natura 2000 - utrecht
  In Alterra rapport 1694 ‘Vuurwerk & Vogels; afwegingskader voor vergunningverlening ten aanzien van vuurwerkevenementen in en nabij Brabantse Vogelrichtlijngebieden’ wordt een afwegingskader voor vergunningverlening voorvuurwerkevenementen in en nabij Brabantse Vogelrichtlijngebieden gegeven. De belangrijkste uitkomsten van deze studie worden samengevat in de tabellen 7 en 8, namelijk ‘Vuurwerktypen en beslisregels met betrekking tot gebruik bij evenementen van Vogelrichtlijngebieden voor de broedvogels en niet-broedvogels van Brabantse Natura 2000-gebieden’. De provincie Utrecht heeft Alterra verzocht om de tabellen 7 en 8 uit rapport 1694 uit te breiden met tien broedvogels en één niet-broedvogel voor de Utrechtse Natura 2000-gebieden en Beschermde Natuurmonumenten in de provincie Utrecht. Naast de gevraagde uitbreiding van vogelsoorten is Alterra ook verzocht om twee casestudies te behandelen; een vuurwerkevenement in de uiterwaard bij Rhenen en een vuurwerkevenement in Maarssen nabij de Oostelijke Vechtplassen.
  Corruption Risks in Water Licensing. With case studies from Chile and Kazakhstan
  Warner, J.F. ; Butterworth, J. ; Wegerich, K. ; Mora Vallejo, A.P. ; Martinez, A. ; Gouet, C. ; Visscher, J.T. - \ 2009
  Stockholm : Stockholm International Water Institute (Report / Stockholm International Water Institute 27) - ISBN 9789197587273 - 20
  watervoorraden - waterbeheer - hulpbronnenbeheer - licenties - corruptie - waterbeleid - watergebruik - risico - chili - kazachstan - water resources - water management - resource management - licences - corruption - water policy - water use - risk - chile - kazakhstan
  Water resource licensing is increasingly becoming a cornerstone for integrated water resources management (IWRM). Licensing and other allocation mechanisms are important because they underpin who gets access to water and provide a means to manage water fairly, efficiently and sustainably. Water licensing is often in the hands of young institutions operating under new laws and sometimes organised along water basins rather than traditional administrative boundaries. With growing water scarcity in an increasing number of countries, there is a significantly greater risk of corruption in the water licensing process. This risk, and its underlying factors, are not well understood. This report explores the nature of the risk using a 2007 field study of Chile and Kazakhstan as case studies for risk mitigation.
  Import procedures for timber to the European Union : options for streamlining procedures for legal timber
  Kamphuis, B.M. ; Verwaart, D. - \ 2008
  Den Haag : LEI (Report / LEI : Research area 1, International policy ) - ISBN 9789086152445 - 77
  landbouwbeleid - import - importbeperkingen - illegale kap - houthandel - houtproducten - europese unie - licenties - nederland - agricultural policy - imports - import controls - illicit felling - timber trade - wood products - european union - licences - netherlands
  This report provides a description of the institutions involved in timber import and an overview of import procedures and related documents in the Netherlands in the framework of the European Union Action Plan for Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT). FLEGT aims at establishing Voluntary Partnership Agreements (VPAs) between the EU and timber producing countries. The report includes recommendations with respect to streamlining import procedures and electronic document handling.
  Zorgvuldigheid op het erf met spuitmachine : behoud gewasbeschermingsmiddelen en waterkwaliteit staat op het spel
  Werd, H.A.E. de - \ 2007
  Nieuwe oogst / Magazine gewas 3 (2007)14. - ISSN 1871-093X - p. 12 - 13.
  landbouwsector - pesticiden - emissie - waterkwaliteit - milieueffect - milieubescherming - spuiten - licenties - agricultural sector - pesticides - emission - water quality - environmental impact - environmental protection - spraying - licences
  De maatregelen die in de land- en tuinbouw de afgelopen jaren zijn genomen, hebben sterk bijgedragen aan de verbetering van de kwaliteit van het water. De hoeveelheid en hoogte van de overschrijdingen zijn in veel gebieden afgenomen. Om de overgebleven knelpunten voor de waterkwaliteit terug te dringen en het risico op het verdwijnen van middelen te beperken, is aandacht voor emissie vanaf het erf van groot belang, zorgvuldigheid bij het vullen en spoelen van lege verpakkingen voorkomt puntemissie
  Interessante lesprogramma's voor verlenging spuitlicentie
  Os, G.J. van; Looman, B.H.M. - \ 2006
  BloembollenVisie 2006 (2006)81. - ISSN 1571-5558 - p. 20 - 20.
  gewasbescherming - onderwijs - onderwijsprogramma's - onderwijsinstellingen - geïntegreerde bestrijding - spuiten - licenties - kennisoverdracht - plant protection - education - education programmes - educational institutions - integrated control - spraying - licences - knowledge transfer
  Informatie over bijeenkomsten om kennis over geïntegreerde gewasbescherming over te dragen van onderzoekers naar praktijk via docenten van AOC's
  Gewasbescherming als speerpunt: kennisdoorstroom van uit onderzoek naar onderwijs
  Os, G.J. van; Looman, B.H.M. - \ 2006
  Gewasbescherming 37 (2006)3. - ISSN 0166-6495 - p. 73 - 75.
  gewasbescherming - agrarisch onderwijs - spuiten - licenties - communicatie - opleiding - opleidingscentra - kennisoverdracht - plant protection - agricultural education - spraying - licences - communication - training - training centres - knowledge transfer
  Wageningen UR heeft subsidie toegekend aan het project "Kennisdoorstroming gewasbescherming van WUR naar AOC". Hiervoor wordt een drietal producten gemaakt waarbij op verschillende manieren kennis vanuit onderzoek over gewasbescherming doorgesluisd wordt naar het landbouwkundig onderwijs. In dit artikel een korte toelichting op dit project.
  The opium economy in Afghanistan : a supply chain and network analysis
  Pegge, S.M. - \ 2005
  In: Feasibility study on opium licensing in Afghanistan for the production of morphine and other essential medicines : initial findings, september 2005, Kabul, Afganistan / Spivack, D., London : MF Publishing - ISBN 9780955079825 - p. 277 - 308.
  opium - geneesmiddelen - farmaceutische producten - medicinale eigenschappen - aanbodsevenwicht - gereguleerde stoffen - licenties - papaver somniferum - afghanistan - ketenmanagement - opium - drugs - pharmaceutical products - medicinal properties - supply balance - controlled substances - licences - papaver somniferum - afghanistan - supply chain management
  Onderzoek ruiterbewijs in het Mastbos en de boswachterij Groesbeek
  Heytze, J.C. - \ 1990
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / De Dorschkamp Instituut voor Bosbouw en Groenbeheer nr. 593) - 27
  paardrijden - licenties - noord-brabant - rijk van nijmegen - gelderland - horse riding - licences - noord-brabant - rijk van nijmegen - gelderland
  Paardensport onderzoek
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.