Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 25

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  • alert
   We will mail you new results for this query: keywords==lichte zavel
  Check title to add to marked list
  Perspectieven van peulvruchten op Zuidwestelijke zavel
  Timmer, R.D. - \ 2014
  Lelystad : PPO AGV - 21
  peulvruchten - vollegrondsteelt - lichte zavel - zeeuws-vlaanderen - eiwitleverende planten - akkerbouw - phaseolus vulgaris - veldproeven - grain legumes - outdoor cropping - sandy loam soils - zeeuws-vlaanderen - protein plants - arable farming - phaseolus vulgaris - field tests
  In opdracht van het Productschap Akkerbouw zijn diverse bonensoorten en droge peulvruchten in Zeeuws-Vlaanderen proefsgewijs geteeld en de perspectieven hiervan nagegaan. Het betreft de teeltjaren 2012 en 2013. Doel is om de zelfvoorzieningsgraad van plantaardig eiwit in de EU te verhogen.
  Schadeonderzoek met het aaltje Trichodorus similis
  Hoek, J. ; Molendijk, L.P.G. - \ 2011
  Kennisakker.nl 2011 (2011)11 jan.
  trichodorus similis - plantenparasitaire nematoden - vrijlevende nematoden - waardplanten - oogstschade - akkerbouw - vollegrondsgroenten - penen - schorseneren - aardappelen - suikerbieten - zandgronden - lichte zavel - plant parasitic nematodes - free living nematodes - host plants - crop damage - arable farming - field vegetables - carrots - salsify - potatoes - sugarbeet - sandy soils - sandy loam soils
  Het vrijlevende wortelaaltje Trichodorus similis komt op zandgronden en lichte zavelgronden voor. In de praktijk blijkt dat dit aaltje bij een aantal belangrijke gewassen schade kan veroorzaken, maar betrouwbare onderzoeksinformatie over opbrengstverliezen en mogelijke schadedrempels ontbreekt meestal. Het PPO – AGV heeft schadeonderzoek met dit aaltje uitgevoerd bij waspeen, schorseneer, aardappel en suikerbiet. Uit dit onderzoek bleek dat consumptieaardappel en schorseneer schadegevoelig zijn voor dit aaltje, dat suikerbiet weinig schadegevoelig is en dat waspeen niet schadegevoelig is. Daarnaast is de waardplantstatus van de vier genoemde gewassen voor dit aaltje bepaald. Aardappel en suikerbiet zijn een goede waardplant voor T. similis, schorseneer is een matige waardplant en waspeen is een vrij slechte waardplant voor dit aaltje.
  Minder en anders bemesten : onderzoeksresultaat akkerbouw op klei : maaimeststoffen bij aardappel, Van Strien 2010
  Burgt, G.J.H.M. van der; Timmermans, B.G.H. - \ 2010
  [Driebergen] : Louis Bolk Instituut (Publicatie / Louis Bolk Instituut nr. 2010-023 LbP) - 35 p.
  bemesting - biologische landbouw - aardappelen - akkerbouw - lichte zavel - groenbemesters - stikstof - organische stof - veldproeven - fertilizer application - organic farming - potatoes - arable farming - sandy loam soils - green manures - nitrogen - organic matter - field tests
  Op een zavelgrond is een bemestingsexperiment aangelegd in een aardappelgewas in vier herhalingen. Naast de controle is gebruik gemaakt van luzerne vers gesneden, luzerne kuil eerder toegediend, luzerne kuil later toegediend, kippenmest en een mengsel van rundvee dunne mest met vinasse. De stikstofmineralisatie was in het vroege voorjaar (begin april) bij luzerne kuil voldoende snel om binnen drie weken circa 35 kg meer N te leveren dan de controle. De stikstofefficiëntie bij gebruik van luzerne is vergelijkbaar met die van de dunne mest / vinasse. De organische stof balans valt zeker niet ongunstiger en misschien gunstiger uit. Geconcludeerd wordt dat de luzerne een volwaardig alternatief is voor dierlijke mest, en dat luzerne kuil enkele voordelen biedt ten opzichte van verse luzerne maar wel extra handelingen en kosten met zich meebrengt.
  Onderzoek met het aaltje Trichodorus similis in mais
  Hoek, H. - \ 2010
  trichodorus similis - maïs - productie - zandgronden - lichte zavel - gewasopbrengst - productiegroei - trichodorus similis - maize - production - sandy soils - sandy loam soils - crop yield - production growth
  Poster over onderzoek met het aaltje Trichodorus similis in maïs. Gekeken is naar het verband tussen de besmetting met T. similis en opbrengst(verlies).
  Verbetering structuur ondergrond; Verslag van veldonderzoek op een zavelgrond te Lelystad 2006-2007
  Geel, W.C.A. van; Dekker, P.H.M. ; Groot, W.J.M. de - \ 2009
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO-rapport ) - 45
  landbouwgronden - bodemverdichting - bodemvruchtbaarheid - landbouwwerktuigen - berijdbaarheid (bodem) - bodemeigenschappen - oogstmachines - lichte zavel - flevoland - agricultural soils - soil compaction - soil fertility - farm machinery - trafficability - soil properties - harvesters - sandy loam soils - flevoland
  Verdichting van de ondergrond leidt tot achteruitgang van de bodemkwaliteit en het productievermogen van de grond. De verdichting ontstaat door het berijden van het land met zware (oogst)machines onder natte omstandigheden en is moeilijk op te heffen. Verdichte percelen blijven langer nat, waardoor de kans op verdere verdichting toeneemt bij berijden met zware machines. Verdichting komt ook op de relatief jonge landbouwgronden in Flevoland voor
  Een inventariserend onderzoek naar de ondergrondverdichting van zandgronden en lichte zavels
  Akker, J.J.H. van den; Groot, W.J.M. de - \ 2008
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1450) - 77
  ondergrond - bodemverdichting - zandgronden - lichte zavel - bodemfysica - infiltratie - bodemporiënsysteem - bodemvruchtbaarheid - bodemkwaliteit - subsoil - soil compaction - sandy soils - sandy loam soils - soil physics - infiltration - soil pore system - soil fertility - soil quality
  Bodemverdichting en met name ondergrondverdichting is in de Europese Bodemstrategie aangemerkt als één van de bedreigingen voor de bodem. Uit literatuuronderzoek en een analyse van bodemdata in BIS (Bodem Informatie Systeem) blijkt dat in Nederland vooral ondergronden van lichte zavels en zandgronden sterk zijn verdicht. Een nader inventariserend onderzoek is uitgevoerd naar de fysische bodemkwaliteiten van deze ondergronden en van een lössgrond en naar het effect van het losmaken van de ondergrond van een zware zavel. De ondergronden blijken sterk verdicht met slechte fysische bodemeigenschappen. Vergelijking van het middendeel van de percelen met de kopakkers leert dat de eigenschappen nog verder kunnen verslechteren. Uit een vergelijking met dichtheden van de percelen in het verleden blijkt dat de ondergrondverdichting is toegenomen. Het losmaken van de ondergrond van de zware zavel bleek geen verbetering van de bodemkwaliteiten op te leveren
  Precisiebemesting met organische mest bij aardappel op zavelgrond; rapportage van veldexperimenten op de Lovinkhoeve in 2001
  Assinck, F.B.T. - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 624) - 37
  aardappelen - organische meststoffen - toedieningswijzen - lichte zavel - experimenteel veldonderzoek - precisielandbouw - akkerbouw - bemesting - bodemvruchtbaarheid - nutriëntenbalans - stikstof - Overijssel - Marknesse - potatoes - organic fertilizers - application methods - sandy loam soils - field experimentation - precision agriculture
  Op een zavelgrond is door middel van een veldproef onderzocht of het dichter bij de gepote aardappels (poters) plaatsen van organische mest tot een verbetering leidt van de stikstofopname bij aardappels en dus tot een betere benutting van de mest ten opzichte van de gangbare praktijksituatie. In tegenstelling tot eerder onderzoek heeft deze vorm van plaatsing geen positief effect gehad in deze studie. De productie van aardappels (versgewicht) en de stikstofopname zijn afgenomen en er is meer minerale stikstof achtergebleven in het bodemprofiel aan het einde van het groeiseizoen. De wortels hebben zich minder verdeeld in de bodem.
  Pw-getal zegt niet alles....
  Alblas, J. ; Schoot, J.R. van der - \ 2000
  PAV-bulletin. Vollegrondsgroenteteelt / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt 4 (2000)1. - ISSN 1385-5298 - p. 34 - 37.
  fosformeststoffen - bodemvruchtbaarheid - kunstmeststoffen - fosfor - proeven - mineralen - boekhouding - lichte zavel - bemesting - phosphorus fertilizers - soil fertility - fertilizers - phosphorus - trials - minerals - accounting - sandy loam soils - fertilizer application
  PAV heeft fosfaatgegevens van een perceel kalkrijke zavel geanalyseerd. De analyse bevestigt dat het huidige bemestingsadvies (streefwaarde Pw 25) en de Minas-norm (maximaal 85 kg/ha) goed bruikbaar zijn
  Praktijkproef Nutriëntenbalans : Nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater via drainagewater van akkerbouwpercelen op zavelgrond
  Eertwegh, G.A.P.H. van den; Hoekstra, J.R. ; Meinardi, C.R. - \ 1999
  Wageningen : Wageningen Universiteit (Rapport / Sectie Waterhuishouding, Departement Omgevingswetenschappen, Universiteit Wageningen 75) - 124
  drainagewater - waterverontreiniging - oppervlaktewater - nitraten - fosfaten - akkerbouw - lichte zavel - nederland - zeeland - drainage water - water pollution - surface water - nitrates - phosphates - arable farming - sandy loam soils - netherlands - zeeland
  De gebruikswaarde van GFT-compost voor de akkerbouw en de groenteteelt in de volle grond : het gedrag van stikstof in GFT-compost en het effect van de GFT-compost op de opbrengst en kwaliteit van de geteelde gewassen = Effects of urban organic waste compost on yield and quality of arable crops and vegetables and on the behaviour of nitrogen in the soil
  Kok, V.P.H.M. de - \ 1996
  Lelystad : PAGV (Verslag / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond nr. 225) - 46
  compost - compostering - voedselafval - organisch afval - keukenafval - veldgewassen - akkerbouw - plantenvoeding - kunstmeststoffen - mest - stikstof - zandgronden - organische gronden - histosols - veengronden - lichte zavel - zware kleigronden - experimenteel veldonderzoek - vollegrondsteelt - composts - composting - food wastes - organic wastes - kitchen waste - field crops - arable farming - plant nutrition - fertilizers - manures - nitrogen - sandy soils - organic soils - histosols - peat soils - sandy loam soils - clay soils - field experimentation - outdoor cropping
  Pesticide leaching on loamy sands
  Groen, K.P. ; Feddes, R.A. ; Boesten, J.J.T.I. ; Schultz, E. ; Koopmans, R. ; Dam, J.C. van - \ 1996
  In: Crop - water - environmental models : selected papers 16th ICID congress, Cairo, 1996 / Ragab, R., Cairo : ICID - p. 1 - 16.
  uitspoelen - persistentie - pesticidenresiduen - pesticiden - gewasbescherming - lichte zavel - bodem - leaching - persistence - pesticide residues - pesticides - plant protection - sandy loam soils - soil
  Toediening van dierlijke mest op loess-, dal- en lichte zavelgrond = Application of animal manure on loess and sandy soils
  Postma, S. - \ 1995
  Lelystad : PAGV (Verslag / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond nr. 197) - 111
  stalmest - lössgronden - nederland - stikstof - lichte zavel - bodem - farmyard manure - loess soils - netherlands - nitrogen - sandy loam soils - soil
  Breken van storende lagen in zavelgronden in de Noordoostpolder = Breaking up interfering layers in sandy clay soils in the Noordoostpolder
  Rops, A.H.J. ; Schouten, C.A.M. ; Soesbergen, G.A. van - \ 1994
  Lelystad : PAGV (Verslag / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond nr. 172) - 48
  diepploegen - diepe grondbewerking - verbetering - lichte zavel - bodem - technologie - Nederland - noordoostpolder - deep ploughing - deep tillage - improvement - sandy loam soils - soil - technology - Netherlands - noordoostpolder
  Verbeteren van de zekerheid van opkomst bij peen
  Schoneveld, J.A. - \ 1993
  In: Jaarboek 1993-1996 : verslagen van afgesloten onderzoeksprojecten op de Regionale Onderzoekcentra en het PAGV. Vollegrondsgroenteteelt Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond [etc.] (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra No. 70b-81B) - p. 83 - 88.
  penen - daucus carota - kieming - histosols - organische gronden - veengronden - lichte zavel - carrots - daucus carota - germination - histosols - organic soils - peat soils - sandy loam soils
  Tussen 1987 en 1991 zijn 8 proeven uitgevoerd, 5 op lichte zavelgrond en 3 op veenkoloniale grond, om de mogelijkheden na te gaan tot verbeteringen in teeltomstandigheden
  Losmaken van storende lagen van zavelgronden in de Noordoostpolder
  Soesbergen, G. van; Alblas, J. ; Rops, A.H.J. - \ 1993
  In: Jaarboek 1993-1996 : verslagen van afgesloten onderzoeksprojecten op de Regionale Onderzoekcentra en het PAGV. Vollegrondsgroenteteelt Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond [etc.] (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra No. 70b-81B) - p. 107 - 110.
  bodemstructuur - bodemdeeltjes - grondanalyse - lichte zavel - diepe grondbewerking - diepploegen - oogsttoename - oogstverliezen - opbrengsten - drainage - noordoostpolder - soil structure - aggregates - soil analysis - sandy loam soils - deep tillage - deep ploughing - yield increases - yield losses - yields - drainage - noordoostpolder
  Het doel van dit onderzoek was om het effect vast te stellen van het losmaken c.q. breken van de storende laag direct onder de bouwvoor, alsmede het tussendraineren op de lucht- en waterhuishouding van de grond en op de groei en produktie van gewassen
  Effect of traffic intensity on soil structure and root development in a field experiment on a sandy clay loam soil in the Netherlands
  Ouwerkerk, C. van; Noordwijk, M. van - \ 1991
  In: Soil tillage for agricultural sustainability : proceedings of the 12th conference of ISTRO, 8 - 12 July 1991, Ibadan, Nigeria / Lal, R., Elsevier (Soil and tillage research vol. 20, no. 2-4; vol. 27, no. 1-4) - p. 253 - 262.
  plantenontwikkeling - plantenfysiologie - wortels - lichte zavel - bodemverdichting - machines - plant development - plant physiology - roots - sandy loam soils - soil compaction - machines
  Diep losmaken van zavelgronden in Zuidwest - Nederland : verslag van de Werkgroep 'Losmaken ondergrond Zuidwesten'
  Alblas, J. ; Vos, E.C. ; Wander, J.G.N. - \ 1989
  Lelystad : PAGV (Verslag / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond nr. 89) - 63
  diepploegen - diepe grondbewerking - Nederland - lichte zavel - zuidwest-nederland - deep ploughing - deep tillage - Netherlands - sandy loam soils - south-west netherlands
  Bodemkundige waarnemingen en de invloed van bodemaspecten op de gewasopbrengsten zijn uitgevoerd bij aardappelen, wintertarwe, zomergerst, suikerbieten en spruitkool
  Effect van stikstofbemesting bij Lilium 'Enchantment' op zandgrond en lichte zavel : opbrengst, broeikwaliteit en houdbaarheid van de bloem
  Boon, J. van der; Niers, H. - \ 1987
  Haren (Gr.) : IB (Rapport / Instituut voor Bodemvruchtbaarheid 2-87) - 75
  snijbloemen - liliaceae - stikstof - stikstofmeststoffen - voedingsstoffen - bloembollen - prestatieniveau - plantenvoeding - kwaliteit - lichte zavel - zandgronden - oogsttoename - oogstverliezen - opbrengsten - cut flowers - liliaceae - nitrogen - nitrogen fertilizers - nutrients - ornamental bulbs - performance - plant nutrition - quality - sandy loam soils - sandy soils - yield increases - yield losses - yields
  Produktierelaties voor kettinggravers bij drainaanleg op zavel
  Wilde, J.G.S. de; Florax, J. - \ 1987
  Wageningen : ICW (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 1778) - 43
  drainageploegen - drainage uitrusting - arbeid (werk) - drainage door leidingen - lichte zavel - buisdrainage - tijd - arbeidskunde - drain ploughs - drainage equipment - labour - pipe drainage - sandy loam soils - tile drainage - time - work study
  Verslempingsonderzoek in een zavelgrond op de proefboerderij "Westmaas" te Westmaas
  Boersma, O.H. - \ 1985
  Wageningen : STIBOKA (Rapport / Stichting voor Bodemkartering no. 1923) - 17
  lichte zavel - bodemdegradatie - bodemstructuur - nederland - zuid-holland - zuidhollandse eilanden - sandy loam soils - soil degradation - soil structure - netherlands
  Onderzoek naar verslemping van kleigronden, proefbedrijf in de Hoekse Waard
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.