Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 314

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  Kansen voor regionale innovatieprojecten, verkenning voor de vollegrondsgroentesector in Zuidoost Nederland
  Haan, J.J. de; Verhoeven, J.T.W. ; Wolf, P.L. de - \ 2016
  Wageningen : Stichting DLO (PPO/PRI-rapport 3750302800 ) - 26
  akkerbouw - groenteteelt - groenten - kleine landbouwbedrijven - limburg - ondernemerschap - innovaties - kennisoverdracht - kennissystemen - kennis van boeren - kennis - subsidies - arable farming - vegetable growing - vegetables - small farms - limburg - entrepreneurship - innovations - knowledge transfer - knowledge systems - farmers' knowledge - knowledge - subsidies
  The Dutch province of Limburg has asked Wageningen UR to develop an initial knowledge- and innovation agenda for the outdoor vegetable production sector, including three concrete project ideas for the POP3 framework. Besides this, Wageningen UR was asked to evaluate three innovation projects with farmers and SMEs to make recommendations to optimise the POP3 framework. Recommendations for POP3 Based on experiences in three different subsidy projects, recommendations are formulated for POP3. The main conclusion is that subsidy schemes do not match with the situation of agricultural businesses and small SMEs, although the schemes aim to support such companies with innovation. It is recommended to leave the ownership of the innovation with the companies, but without the full project management responsibility. Moreover, it is important to make the conditions more suitable for small enterprises, e.g. the minimum subsidy sum and the required contribution in cash. Second problem is the inflexibility of subsidy schemes, limiting the dynamics of innovation projects or forcing them to start procedures for acceptance of changes in the plan and budgeting. It is recommended to make schemes more flexible, e.g. asking less detailed plans and creating more room for changes in partners, activities and budgets. Third problem is the limitation for consortium partners to get their full costs paid, affecting research and advisory partners. This is often solved through very complicated constructions (outsourcing, secondary partnership), causing inequalities in the project (some partners are fully paid, others are not). Recommendation: allow projects to involve the right partners for the project, with the possibility to pay real costs and without complicated constructions. Last common problem is the artificial distinction between knowledge development and knowledge use/uptake, causing problems within projects when necessary research activities are not accepted by the subsidy scheme. Recommendation: allow projects to do all activities they believe are necessary for the innovation process.
  Vissen in de nieuw aangelegde hoogwatergeul in de Raaijweide bij Venlo
  Pollux, B.J.A. ; Korosi, A. ; Nagelkerke, L.A.J. ; Pollux, P.M.J. - \ 2016
  Natuurhistorisch Maandblad 105 (2016)5. - ISSN 0028-1107 - p. 100 - 106.
  nature development - river forelands - channels - fish fauna - natural areas - limburg - flood control - aquatic ecology - fishes - natuurontwikkeling - uiterwaarden - kanalen, klein - visfauna - natuurgebieden - limburg - hoogwaterbeheersing - aquatische ecologie - vissen
  De afgelopen decennia is er in toenemende mate aandacht gekomen voor natuurontwikkeling in rivieruiterwaarden. Een belangrijk onderdeel hiervan vormt het graven van hoogwatergeulen: korte nevenlopen die (bij hoogwater) parallel aan de hoofdstroom met de rivier meestromen en die gedurende de rest van het jaar ook water houden. Zulke geulen worden vaak gekenmerkt door een lagere stroomsnelheid dan de rivier zelf, gevarieerde oevers met ondiepe zandbanken en een rijke oever- en onderwatervegetatie. In dit artikel wordt de visfauna beschreven in een recent aangelegde hoogwatergeul in natuurgebied de Raaijweide bij Venlo.
  Een nieuwe economische basis voor de kudde in het Gulpdal? : zoektocht naar draagvlak voor gescheperde begrazing met streekeigen Mergellandschapen
  Schrijver, R.A.M. ; Westerink, J. - \ 2016
  Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wageningen UR Wetenschapswinkel 326) - 46
  schapenhouderij - kuddes (herds) - begrazing - natuurbeheer - vegetatiebeheer - landbouwkundig onderzoek - limburg - financieren - landbouwbeleid - sheep farming - herds - grazing - nature management - vegetation management - agricultural research - limburg - financing - agricultural policy
  Het vinden van een nieuwe economische basis voor gescheperde kuddes is van belang voor het landschap, de natuur en het levend cultuurhistorisch erfgoed. Dit onderzoek draagt bij aan het nadenken over nieuwe richtingen en het vinden en opbouwen van een nieuwe ‘klantenkring’. Binnen het kader van het grotere onderzoeksproject ligt de nadruk van het onderzoek door Wageningen op het in kaart brengen van de belangen van alle betrokken partijen en het van hieruit ontwerpen van een nieuw sociaal contract waarmee de schaapskudde in het Gulpdal duurzaam in stand kan worden gehouden.
  Accounting for ecosystem services and biodiversity in Limburg province, the Netherlands
  Remme, R.P. - \ 2016
  Wageningen University. Promotor(en): Rik Leemans; Lars Hein. - Wageningen : Wageningen UR - ISBN 9789462576100 - 213
  ecosystem services - biodiversity - models - nature conservation - netherlands - limburg - ecosysteemdiensten - biodiversiteit - modellen - natuurbescherming - nederland - limburg

  Ecosystem services and biodiversity are important for human well-being. Ecosystem services are the contributions of ecosystems to benefits used in economic and other human activity. This thesis aims to empirically assess how spatial models for ecosystem service flows and biodiversity can be applied in the context of ecosystem accounting, management and conservation for Limburg province, the Netherlands. Ecosystem accounting is a systematic approach to measure and monitor ecosystems, ecosystem services and their contribution to human and economic activity. Biophysical models are developed to analyze seven ecosystem services for ecosystem accounting. Based on the biophysical models, the ecosystem services are valued in monetary terms, using methods that are consistent with national economic accounting. In addition, this thesis examines how ecosystem contributions (i.e. the ecosystem services) and human contributions to human benefits can be distinguished. In addition, different biodiversity indicators are spatially modelled and analyzed for Limburg, to assess their applicability in biodiversity accounting. Scenario analysis is applied to measure the effects budget limitations on the further development of Limburg’s biodiversity conservation network, and the effects of including ecosystem services into the network. This thesis contributes substantially to operationalizing ecosystem accounting by empirically testing applicable indicators, spatial modelling methods and monetary valuation methods, delineating caveats and assessing uncertainties. The research stresses the importance of accounting for ecosystem services in both biophysical and monetary terms, and including additional information on biodiversity. Ecosystem accounting, management and conservation are all necessary to ensure the safeguarding of natural and managed ecosystems and for sustaining human well-being.

  'Actief Burgerschap' : een verkenning naar burgerinitiatieven in de Limburgse samenleving
  Kruit, J. ; Breman, B.C. - \ 2016
  Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 328) - 23
  bewonersparticipatie - buurtactie - maatschappelijke betrokkenheid - gemeenschappen - platteland - limburg - nederland - community participation - community action - community involvement - communities - rural areas - limburg - netherlands
  De Vereniging Kleine Kernen Limburg (VKKL) is als actieve speler in Limburg betrokken bij het borgen van de leefbaarheid in kleine kernen. Ze brengt als kennismakelaar partijen bij elkaar, ze behartigt belangen richting provincie, ze zorgt voor expertiseontwikkeling bij haar leden en ze voedt haar leden met nieuwe kennis en inzichten, onder andere via de organisatie van het plattelandsparlement in Limburg en de Limburglabs. De Limburgse samenleving verandert. De VKKL ziet een ontwikkeling dat Limburgers meer en meer zelf een actieve rol (moeten) spelen in het borgen van de leefbaarheid. Steeds meer nieuwe initiatieven, netwerken en samenwerkingsverbanden zonder vastomlijnde organisatievorm komen op. De VKKL probeert grip te krijgen op de aard- en de dynamiek van deze (verschillende typen) ‘burgerkracht’ in Limburg én aan te sluiten op de ondersteuningsbehoefte die bestaat vanuit deze initiatieven. Het onderzoek, uitgevoerd door twee masterstudenten en een ACT1 groep vanuit Wageningen UR heeft duidelijk gemaakt dat: er enorm veel verschillende soorten burgerinitiatieven in Limburg zijn te vinden, dat deze initiatieven veelal in grotere netwerken functioneren, dat het daarbij ook gaat over de verbinding tussen overheid én burgerinitiatief en dat initiatieven op verschillende manieren kunnen ontstaan, waarbij ook andere netwerkpartijen een prominente rol kunnen hebben. Ook werd duidelijk dat de VKKL nog niet altijd vanzelfsprekend in beeld is bij de verschillende bottom-up initiatieven en de samenwerkende overheden. In een creatieve sessie met de VKKL zijn ideeën opgehaald en uitgewerkt die worden meegenomen in het beleidsplan 2017-2021. Deze ideeën gaan over het werken aan een organisatie die onderscheidend en herkenbaar is. Van belang daarbij is dat de organisatie lokaal zichtbaar is en tegelijkertijd grensoverschrijdend leren en samenwerken stimuleert. Ook essentieel is dat de groep ondersteuners wordt verbreed en dat die ook nog meer gebruikt maakt van (sociale) media om kennis en informatie beter te ontsluiten.
  Stekende insecten Griendtsveen : situatie 2015
  Verdonschot, P.F.M. ; Dekkers, T.B.M. ; Besse-Lototskaya, A.A. - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2680)
  culicidae - insecten - steken - steken (activiteit) - limburg - waterstand - culicidae - insects - stings - stinging - limburg - water level
  Naar aanleiding van het advies van de Tijdelijke Adviescommissie LIFE+ Mariapeel om een onderzoek naar de muggenoverlast te verrichten is door de gemeente Horst aan de Maas gezamenlijk met de provincie Limburg een onderzoeksopdracht aan Alterra – Wageningen UR verstrekt. Alterra is gevraagd om de muggenoverlast te monitoren en daarmee de nulsituatie vast te stellen, de mate van overlast aan te geven en te adviseren over de effecten van voorgenomen maatregelen op de overlast.
  Vermaatschappelijking van natuurbeleid : een verkennend onderzoek bij drie provincie
  Kamphorst, D.A. ; Selnes, T. ; Nieuwenhuizen, W. - \ 2015
  Wageningen : WOT Natuur & Milieu, Wageningen UR (WOt-technical report 42) - 44
  natuurbeleid - socialisatie - natuurbescherming - gelderland - overijssel - limburg - nederland - nature conservation policy - socialization - nature conservation - gelderland - overijssel - limburg - netherlands
  In dit onderzoek is in drie provincies (Gelderland, Overijssel en Limburg) verkend welke strategieën deze provincies ontwikkelen om het natuurbeleid na de decentralisatie te vermaatschappelijken. Vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid is een thema in de drie provincies, terwijl ze tegelijkertijd hun beleidsinspanningen willen toeleggen op de internationale verplichtingen in het natuurbeleid. Het blijkt dat provincies vooral in de internationale natuur veel verwachten van de samenleving en maatschappelijke partners, met name van professionele maatschappelijke organisaties die de provincie werk uit handen kunnen nemen. De manier waarop de provincies deze partners benaderen en met hen samenwerken verschilt. Een andere groep maatschappelijke actoren die provincies uitnodigen om groen te ontwikkelen, zijn ondernemers in het buitengebied, veelal buiten het Natuurnetwerk Nederland. Provincies ondersteunen ook groene burgerinitiatieven, maar burgerinitiatief en betrokkenheid van burgers bij besluitvorming over Natura 2000-gebieden lijken niet te zijn toegenomen
  Duurzaam bodemgebruik op Brabantse zandgronden : Goede productie, handhaven bodemkwaliteit en schoon water als uitdaging
  Postma, R. ; Rombouts, P. ; Haan, J.J. de; Harthoorn, L.F. - \ 2014
  Bodem 24 (2014)6. - ISSN 0925-1650 - p. 10 - 12.
  duurzaam bodemgebruik - zandgronden - grondwaterkwaliteit - nitraatuitspoeling - mestbeleid - landbouw en milieu - noord-brabant - limburg - sustainable land use - sandy soils - groundwater quality - nitrate leaching - manure policy - agriculture and environment
  De landbouwpraktijk op de zuidoostelijke zandgronden heeft geleid tot hoge nitraatgehalten in grondwater en hoge fosfaattoestanden in de bodem. Het mestbeleid wordt daarom steeds verder aangescherpt, wat ten koste kan gaan van gewasopbrengsten en het organische stofgehalte in de bodem. Vandaar de vraag: is het mogelijk landbouwkundige en milieukundige doelen te verenigen?
  Verwantschap en herkomst van de Limburgse populaties van het Wild zwijn
  Groot, G.A. de; Jansman, H.A.H. ; Hofmeester, T.R. - \ 2014
  Natuurhistorisch Maandblad 103 (2014)7. - ISSN 0028-1107 - p. 177 - 182.
  fauna - wilde varkens - habitats - inventarisaties - monitoring - limburg - fauna - wild pigs - habitats - inventories - monitoring - limburg
  Het Wild zwijn (Sus scofa) mag in Limburg officieel alleen voorkomen in Nationaal Park De Meinweg en een deel van het Meerlebroek ten noorden van Swalmen. Hierbuiten geldt een nulstandbeleid: zwijnen worden in principe niet getolereerd en mogen worden afgeschoten. Op veel plaatsen in dit nulstandgebied worden echter Wilde zwijnen waargenomen en hun aantallen nemen bovendien toe. Deels betreft het mogelijk rondzwervende dieren uit De Meinweg, Duitsland of België, maar het idee bestaat inmiddels op meerdere plaatsen sprake is van zelfstandige lokale populaties. De Provincie Limburg vroeg Alterra om onderzoek te doen naar de dynamiek van deze nieuwe populaties en om hun herkomst te achterhalen.
  Vergelijking van het WOG-WOD model en het MAMBO-STONE model : berekende en gesimuleerde nitraatconcentraties in de zandgebieden
  Groenendijk, P. ; Renaud, L.V. ; Schoumans, O.F. ; Schroder, J.J. ; Koeijer, T.J. de; Luesink, H.H. - \ 2014
  Alterra : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2549) - 57
  zandgronden - bemesting - nitraten - bodemchemie - modellen - grondwater - uitspoelen - noord-brabant - limburg - sandy soils - fertilizer application - nitrates - soil chemistry - models - groundwater - leaching - noord-brabant - limburg
  In een verkenning van de gevolgen van het 5de Nitraat Actieprogramma, volgens inzichten van medio 2013, bleken de modellen WOG-WOD en MAMBO-STONE verschillende resultaten te geven voor de nitraatconcentraties in het Zuidelijke zandgebied. In dit rapport is nagegaan wat de overeenkomsten en de verschillen tussen de modellen en de aannames zijn. In beide modellen wordt de nitraatconcentratie in het grondwater berekend uit het N-overschot. De verschillende berekeningswijzen leiden bij gelijke modelinvoer tot vergelijkbare resultaten. Echter, in de studie met het WOG-WOD model is verondersteld dat op akkerbouwpercelen uitsluitend varkensmest en kunstmest wordt toegepast, terwijl in MAMBO-STONE een belangrijk deel van de dierlijke mest op akkerbouw van graasdieren afkomstig is.
  Herijking van de EHS voor drie verschillende provincies
  Wamelink, G.W.W. ; Pouwels, R. ; Eupen, M. van; Grift, E.A. van der - \ 2014
  Vakblad Natuur Bos Landschap 11 (2014)106. - ISSN 1572-7610 - p. 24 - 26.
  natuurbeleid - natuurgebieden - ecologische hoofdstructuur - beleidsevaluatie - gelderland - overijssel - limburg - nature conservation policy - natural areas - ecological network - policy evaluation - gelderland - overijssel - limburg
  Bij het aantreden in 2010 van het kabinet Rutte I is het natuurbeleid drastisch veranderd. De plannen voor de Ecologische hoofdstructuur (EHS), het natuurnetwerk van Nederland, werden versoberd. De herziening van het natuurbeleid bood echter ook kansen om na ruim twintig jaar werken aan de EHS te kijken waar verbetering mogelijk is. Provincies ontwikkelden daarom plannen voor een ‘herijkte EHS’. Vijf provincies vroegen aan Alterra om uit te zoeken in hoeverre deze herijkte EHS tot ecologische verbeteringen leidt. In dit artikel beschrijven we de aanpak van de evaluaties van de provinciale plannen voor een herijkte EHS, waarbij we de studies voor Gelderland, Overijssel en Limburg in meer detail beschrijven.
  Scouting Vollegrondsgroenten op zand (2007-2010), een verkennend onderzoek
  Hooijboer, A.E.J. ; Meer, R.W. van der; Fraters, B. ; Leeuwen, T.C. van - \ 2014
  Bilthoven : Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - 47
  vollegrondsteelt - groenteteelt - bladgroenten - asparagus - aardbeien - preien - nitraatuitspoeling - zandgronden - noord-brabant - limburg - nederland - bedrijfsvergelijking in de landbouw - emissie - grondwater - outdoor cropping - vegetable growing - leafy vegetables - asparagus - strawberries - leeks - nitrate leaching - sandy soils - noord-brabant - limburg - netherlands - farm comparisons - emission - groundwater
  Het onderzoek omvat twaalf bedrijven die asperges, aardbeien, prei of bladgewassen (zoals sla) verbouwen, voornamelijk gelegen in de zandgebieden van Limburg en Noord-Brabant (Zand Zuid). Alle bedrijven blijken een hoge nitraatconcentratie in het grondwater te hebben (meer dan 80 milligram per liter). De hoge nitraatconcentratie valt deels te verklaren door de droge zandgrond waarop de bedrijven liggen. In dit type grond wordt weinig nitraat afgebroken en spoelt er relatief veel uit naar het grondwater.
  Bestrijdingsmiddelen en nieuwe stoffen en in beeld gebracht voor Maasstroomgebied
  Verhagen, F. ; Kruijne, R. ; Klein, J. - \ 2014
  H2O online 2014 (2014)26 feb.
  hydrologie van stroomgebieden - waterverontreiniging - pesticiden - geneesmiddelen - inventarisaties - kaderrichtlijn water - kwaliteitsnormen - limburg - noord-brabant - zuidhollandse eilanden - catchment hydrology - water pollution - pesticides - drugs - inventories - water framework directive - quality standards - limburg - noord-brabant - zuidhollandse eilanden
  De schadelijkheid van bestrijdingsmiddelen en nieuwe stoffen – zoals geneesmiddelen – in het water staat steeds meer in de belangstelling. Hoe groot is het probleem? Worden normen overschreden? En wat is de herkomst van de verontreiniging? Voor het Maasstroomgebied zijn deze vragen in diverse studies in beeld gebracht. Dit artikel geeft een overzicht.
  Video Kennis-As Limburg - in opdracht Provincie; interview B. Kroonen
  Kroonen-Backbier, Brigitte - \ 2013
  regional development - educational institutions - cooperation - public-private cooperation - knowledge transfer - lifelong learning - innovations - noord-limburg - regional atelier - limburg - Netherlands
  Effecten van het aanbieden van voedselgewassen op de talrijkheid van overwinterende akkervogels: een eerste analyse
  Stip, A. ; Kleijn, D. ; Teunissen, W. - \ 2013
  Limosa 86 (2013)3. - ISSN 0024-3620 - p. 132 - 139.
  bouwland - vogels - fauna - overwintering - foerageren - landgebruik - akkerbouw - proefprojecten - oost-nederland - limburg - arable land - birds - fauna - overwintering - foraging - land use - arable farming - pilot projects - east netherlands - limburg
  Veel wijst er op dat de problemen van Europese akkervogels tenminste voor een deel worden veroorzaakt door voedselschaarste in de winter, als gevolg van een steeds efficientere landbouwpraktijk waarin onkruiden en oogstresten zeldzame verschijnselen zijn geworden. Als maatregel om deze bottleneck op te heffen valt te denken aan het inzaaien van kleine oppervlakten akkerland met gewassen die voor vogels geschikt wintervoedsel opleveren. In dit artikel worden de eerste, hoopgevende resultaten besproken van een experiment waarin dit in een aantal Nederlandse akkergebieden is gebeurd.
  Een beschermingsplan voor de Spaanse vlag in Limburg
  Wallis de Vries, M.F. ; Groenendijk, D. ; Huigens, M.E. - \ 2013
  Natuurhistorisch Maandblad 102 (2013)8. - ISSN 0028-1107 - p. 177 - 183.
  lepidoptera - natuurbescherming - beschermingsgebieden - natura 2000 - zuid-limburg - limburg - lepidoptera - nature conservation - conservation areas - natura 2000 - zuid-limburg - limburg
  De nachtvlinder Spaans Vlag (Euplagia quadripunctaria) geniet bescherming volgens de Europese Habitatsrichtlijn. In het kader van Natura 2000 is het lastig gebleken om beschermde gebieden voor de soort aan te wijzen. Als alternatief is door de overheid besloten om een regionaal beschermingsplan voor de soort op te stellen (Wallis de Vries & Groenendijk, 2012). Daarbij is ook aanvullend onderzoek naar de larvale ecologie van deze vlinder uitgevoerd.
  Nieuwe wegen naar ontwikkelingsgericht werken : handelingsperspectieven voor de overheid rond duurzame ontwikkeling en maatschappelijke acceptatie van veehouderij
  Os, J. van; Bokma-Bakker, M.H. ; Kuindersma, W. ; Selnes, T. ; Gies, E. - \ 2013
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2450)
  intensieve veehouderij - regionale planning - emissiereductie - landbouw en milieu - duurzaamheid (sustainability) - zandgronden - reconstructie - overijssel - gelderland - noord-brabant - limburg - intensive livestock farming - regional planning - emission reduction - agriculture and environment - sustainability - sandy soils - reconstruction - overijssel - gelderland - noord-brabant - limburg
  In samenwerking met de vier reconstructie-provincies Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg heeft Wageningen UR een onderzoek uitgevoerd naar mogelijkheden voor overheden om bij de vergunningverlening voor veehouderijbedrijven meer ontwikkelingsgericht te werken. Deze benadering is een aanvulling op de (huidige) praktijk waarin aanvragen vooral getoetst worden aan normen en maten, zoals bijvoorbeeld de grootte van het bouwblok. Belangrijkste conclusie is dat ontwikkelingsgericht werken inderdaad mogelijkheden biedt voor overheden om duurzaamheid en innovatie in de veehouderij te stimuleren. Tot nu toe werd vooral gestuurd op bouwblokken en milieunormen (o.a. stank en ammoniak), maar deze aanpak blijkt te star en te weinig stimulerend voor een duurzame en innovatieve veehouderij. In de nieuwe, ontwikkelingsgerichte werkwijze moet de economische ontwikkeling van veehouderijbedrijven hand in hand gaan met ontwikkelingen in duurzaamheid en met een dialoog met de directe omgeving. De vier provincies zijn eensgezind over deze gewenste richting, maar verschillen in hun aanpak.
  Genetica van wilde zwijnen in Limburg en Noord-Brabant : verspreiding, herkomst en verwantschap
  Jansman, H.A.H. ; Hofmeester, T.R. ; Groot, G.A. de; Laros, I. ; Bovenschen, J. ; Speelman, M. ; Hout, J.J. van der; Casaer, J. ; Breyne, P. ; Koelewijn, H.P. - \ 2013
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2404) - 62
  sus scrofa - wilde varkens - populatiedynamica - populatiegenetica - genetica - migratie - limburg - noord-brabant - fauna - sus scrofa - wild pigs - population dynamics - population genetics - genetics - migration - limburg - noord-brabant - fauna
  In Limburg komen op verschillende plaatsen buiten het officiële leefgebied De Meinweg wilde zwijnen voor. De aantallen in deze zogenaamde nulstandsgebieden nemen toe, en ook in Noord-Brabant worden in toenemende mate wilde zwijnen gesignaleerd. In opdracht van de provincies Limburg en Noord-Brabant voerde Alterra een genetisch onderzoek uit naar de populatiestructuur en herkomst van de wilde zwijnen in Limburg en Noord-Brabant. Het onderzoek laat zien dat sprake is van een aantal afzonderlijke populaties met een unieke genetische samenstelling. Door gunstigere omstandigheden weten de populaties van wilde zwijnen in Noordwest Europa in aantal en verspreidingsgebied toe te nemen. Genetisch kon dan ook vastgesteld worden dan in de meeste gevallen de nieuwe populaties ontstaan zijn uit de naburige bestaande populaties. In enkele gevallen kan sprake zijn geweest van een (gedeeltelijke) onnatuurlijke oorsprong door ontsnappingen uit gevangenschap of illegale herintroducties. De genetische variatie in de populaties is redelijk, maar laag vergeleken met het buitenland. Onder de huidige omstandigheden lijkt de uitwisseling tussen deze jonge populaties echter voldoende om de variatie in de toekomst op z'n minst in stand te houden.
  Effecten van het aanpassen van de EHS in de provincie Limburg
  Wamelink, G.W.W. ; Pouwels, R. ; Wegman, R.M.A. ; Adrichem, M.H.C. van; Eupen, M. van - \ 2013
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2417) - 64
  ecologische hoofdstructuur - natuurbeleid - natuurgebieden - flora - fauna - nadelige gevolgen - inventarisaties - limburg - ecological network - nature conservation policy - natural areas - flora - fauna - adverse effects - inventories - limburg
  De provincie Limburg heeft de EHS herijkt. Hierdoor wordt een aantal gebieden niet ingericht als natuur. Daarnaast heeft de provincie geschoven met de zogenaamde beheergebieden. Dit zijn gebieden waar economische ontwikkeling beperkt is en beheersmaatregelen worden genomen ten bate van de natuur. Om het ruimtelijk effect van deze wijzigingen op het voorkomen van dier- en plantenpopulaties te onderzoeken is het model de MetaNatuurplanner gedraaid. Modelresultaten laten zien dat er negatieve effecten van de herijking zijn, verspreid over heel Limburg. De veranderingen in de lokalisering van de beheergebieden kunnen een deel van deze achteruitgang opvangen, het is echter onontkoombaar dat de totale natuurkwaliteit in Limburg lager zal blijven dan wanneer de plannen van de oorspronkelijke EHS zouden worden uitgevoerd.
  You gain some funding, you lose some freedom: The ironies of flood protection in Limburg (The Netherlands)
  Wesselink, A. ; Warner, J.F. ; Kok, M. - \ 2013
  Environmental Science & Policy 30 (2013). - ISSN 1462-9011 - p. 113 - 125.
  hoogwaterbeheersing - waterbeheer - besluitvorming - limburg - flood control - water management - decision making - limburg - climate-change - policy
  In this paper we show how applying an analytical framing of hegemony to policy making can draw out strategic positioning and negotiation of the actors involved that would remain hidden with a more rationalistic analysis. We show how long established flood protection management from the Dutch lowlands was imported into Limburg after two major flood events (1993/1995) and we argue this case highlights how existing hegemony is easily replicated in new situations. With the shock caused by these floods came a securitising discourse that transformed the portrayal of flood risks in Limburg as ‘safety’ rather than ‘costly nuisance’. After an intense lobby by Limburg, the Meuse and its floodplains were included into the Dutch Flood Defence Law in 2005, becoming a national responsibility. While most Limburg inhabitants see increased protection against flooding as beneficial, the new law also meant strict design procedures and planning restrictions. Water expertise plays an important role in setting the new rules that determine which local ambitions are compatible with the national laws and policies. While securitisation helped to actively reproduce the existing (perception of) hegemonic relations in this case, the relationship between securitisation and hegemony is context-dependent, and both hegemon and non-hegemon can use a securitisation strategy to their advantage. Exactly how this will happen cannot be predicted, but ‘securitization’ and ‘hegemony’ are important sensitising concepts that can alert the observer to mechanisms of power re-distribution in other situations and settings.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.