Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 11 / 11

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Bomen en stroming verhogen ecologische kwaliteit. Herstel Hierdense beek
  Verdonschot, R.C.M. ; Puijenbroek, P.J.T.M. van; Verdonschot, P.F.M. - \ 2013
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 30 (2013)3. - ISSN 0169-6300 - p. 83 - 92.
  waterlopen - herstel - beperkende factoren - macrofauna - waterkwaliteit - aquatische gemeenschappen - kaderrichtlijn water - veluwe - streams - rehabilitation - limiting factors - macrofauna - water quality - aquatic communities - water framework directive - veluwe
  Veel beken hebben een onvoldoende ecologische kwaliteit. Ondanks dat sterk wordt ingezet op beekherstel, leidt dit niet altijd tot het gewenste kwaliteitsverbetering. De oorzaak hiervan is het eenzijdig aanpakken van bepaalde factoren in plaats van het geheel dat sturend is voor een levensgemeenschap. Aan de hand van de Hierdense Beek laten we zien hoe verschillende factoren inwerken op de ecologische kwaliteit en waar de kansen en beperkingen liggen voor beekherstel.
  Complexiteit van nutriëntenlimitaties in oppervlaktewateren
  Loeb, R. ; Verdonschot, P.F.M. - \ 2009
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 128)
  eutrofiëring - voedingsstoffen - oppervlaktewater - ecohydrologie - beperkende factoren - koolstof - fosfor - stikstof - silicium - fytoplankton - algen - cyanobacteriën - kwaliteitscontroles - kaderrichtlijn water - aquatische ecosystemen - eutrophication - nutrients - surface water - ecohydrology - limiting factors - carbon - phosphorus - nitrogen - silicon - phytoplankton - algae - cyanobacteria - quality controls - water framework directive - aquatic ecosystems
  Voor het oplossen van eutrofiëringsproblemen is het van belang te weten welk nutriënt er sturend is voor het optreden van deze effecten. In aquatische systemen is de bepaling van het groeilimiterende (sturende) nutriënt lastig, doordat toename van dit nutriënt niet noodzakelijkerwijs gepaard gaat met biomassatoename vanwege interacties met lichtlimitatie. Uit literatuur blijkt dat fosfor, zoals werd aangenomen, het nutriënt is dat het vaakst limiterend is voor algenbloei. Ook limitering door stikstof, koolstof en silicium komen echter voor. Voor het behoud van karakteristieke soorten water- en oeverplanten en van de biodiveristeit, zoals wordt vereist door de Kaderrichtlijn Water, is stikstof echter ook van groot belang.
  Socio-economic assessment of two small-scale irrigation schemes in Adami Tullu Jido Kombolcha Woreda, Central Rift Valley of Ethiopia
  Assefa, M. ; Wesseler, J.H.H. ; Hengsdijk, H. - \ 2008
  Wageningen : Environmental Economics and Natural Resources Group - 102
  duurzaamheid (sustainability) - irrigatie - landbouw - beperkende factoren - hulpbronnenbeheer - waterbeheer - grondproductiviteit - sustainability - irrigation - agriculture - limiting factors - resource management - water management - land productivity
  The sustainability of irrigated agriculture is questioned and the challenge is to increase simultaneously land and water productivity in the face of the limited availability of land and water in the CRV, the Central Rift Valley. The aim of this research is to assess the social-economic performance of two communitybased small-scale irrigation schemes in Adami Tullu Jido Kombolcha Woreda (ATJK) and to identify options to improve irrigation performance and resource management
  Limits to irrigated agriculture: A case study in the Central Rift Valley of Ethiopia
  Hengsdijk, Huib - \ 2007
  irrigation - irrigation water - limiting factors - agriculture - ethiopia - case studies
  Developments in deriving critical limits and modelling critical loads of nitrogen for terrestrial ecosystems in Europe
  Vries, W. de; Kros, H. ; Reinds, G.J. ; Wamelink, W. ; Mol, J. ; Dobben, H.F. van; Bobbink, R. ; Emmett, B. ; Smart, S. ; Evans, C. ; Schlutow, A. ; Kraft, P. ; Belyazid, S. ; Sverdrup, H. ; Hinsberg, A. van; Posch, M. ; Hettelingh, J.P. - \ 2007
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1382) - 206
  stikstof - depositie - luchtverontreiniging - ecosystemen - bossen - beperkende factoren - wiskundige modellen - europa - nitrogen - deposition - air pollution - ecosystems - forests - limiting factors - mathematical models - europe
  This collaborative report of Alterra and the Coordination Center for Effects (MNP-CCE), in co-operation with various participants of the International Cooperative programme on Modelling and Mapping (ICP-MM) includes: 1. A summarizing overview of adverse nitrogen deposition effects on terrestrial ecosystems in terms of impacts on plant species and faunal biodiversity, forest nutrient status in relation to impacts on soil and solution chemistry and on ground water quality. 2. An overview of integrated dynamic biogeochemical models with plant species diversity models, that allow the assessment of critical loads and target loads of nitrogen in view of plant species diversity impacts. 3. A review of currently used critical limits for N concentrations in soil solution and derivation of new critical limits, based on field (literature) data and integrated soil vegetation models, that can be used in the computation of critical loads by steady state soil models. This updated knowledge of N effects, critcal N load methodologies (integrated models) and critical N limits a can contribute to a more appropriate data submission on critical N loads by the National Focal Centres to the CCE, specifically in view of biodiversity impacts, to be used for support of the UNECE and EU air pollution policies.
  Analyses of changes in spatial distribution of the beam trawl fleet and their effects on the plaice and sole stock, 1990 - 2005
  Quirijns, F.J. ; Rijnsdorp, A.D. ; Grift, R.E. - \ 2006
  IJmuiden : IMARES (Report / Wageningen IMARES C075/06) - 27
  visserij - visserijbeheer - beperkende factoren - effecten - vis vangen - druk - boomkorvisserij - visvangsten - vlootdynamica - fisheries - fishery management - limiting factors - effects - fishing - pressure - beam trawling - fish catches - fleet dynamics
  Management measures directed at limiting fishing effort may have had an influence on the behaviour of the beam trawl fleet that negatively affected the North Sea plaice and sole stocks. This study analyses trends in fleet behaviour and fishing pressure in relation to management measures proposed by the fishing industry.
  Benadering van temperatuur grenzen bij temperatuurintegratie
  Gelder, A. de - \ 2003
  Naaldwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Glastuinbouw - 18
  temperatuur - integratie - teelt onder bescherming - cultuurmethoden - energie - beperkende factoren - snijbloemen - binnenklimaat - temperature - integration - protected cultivation - cultural methods - energy - limiting factors - cut flowers - indoor climate
  Het project Inventarisatie grenzen temperatuurintegratie voor meerdere gewassen is in 2002 uitgevoerd. Gitta Scholte-Wassink en Karst Weening hebben met de leveranciers van kasklimaatregelingen gesproken en hebben interviews gehouden met gewasonderzoekers en een aantal telers. Zij hebben via literatuuronderzoek gezocht naar het antwoord op de vraag welke grenzen moet een teler in acht nemen bij toepassing van temperatuurintegratie. De zoektocht daarnaar leverde feitelijk weinig op. De leveranciers hebben geen harde cijfers en in het onderzoek is nooit naar een grens voor temperatuur gezocht maar altijd naar een optimale constante temperatuur. De literatuur geeft op de vragen naar grenswaarden feitelijk weinig of geen antwoorden. In de loopt van dit project en door andere projecten die gericht zijn op temperatuurintegratie is het besef gegroeid dat temperatuurintegratie niet los gezien kan worden van andere factoren. Plantontwikkeling, lichtintensiteit, CO2 beschikbaarheid, gewenste sturing van het gewas zijn allemaal factoren die mede het toepassen van temperatuurintegratie bepalen. Bovengenoemde samenspel van elementen heeft er in geresulteerd dat dit project niet de vooraf gewenste producten oplevert. Het rapport geeft een beschouwing waarom het resultaat niet bereikt kon worden. Achteraf gezien was de doelstelling te ambitieus en is onvoldoende nagedacht over de vraag of grenswaarden wel zo simpel zijn op te schrijven. Dat temperatuurintegratie een instrument is dat telers kunnen inzetten om minder energie te gebruiken staat niet ter discussie. Door het ontbreken van harde grenzen wordt niet het maximale rendement. Dit onderzoek brengt daarin geen duidelijke verbetering.
  Grenswaarden voor temperatuurintegratie : een definitiestudie
  Buwalda, F. - \ 2003
  Naaldwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Glastuinbouw - 30
  temperatuur - integratie - fluctuaties - beperkende factoren - sierplanten - teelt onder bescherming - temperature - integration - fluctuations - limiting factors - ornamental plants - protected cultivation
  Op grond van jarenlang empirisch onderzoek is duidelijk geworden dat door toepassing van temperatuurintegratie in de glastuinbouw energie kan worden bespaard. Ook bij de doelgroep, telers, tuinbouwvoorlichters en leveranciers van klimaatregelapparatuur voor de glastuinbouw wordt vrij algemeen geaccepteerd dat temperatuurintegratie in principe kan werken. De vraag is binnen welke grenswaarden temperatuurintegratie verantwoord kan worden toegepast. Een volledig antwoord op deze vraag blijkt bijzonder moeilijk te geven. In dit rapport wordt de theorie onderbouwd dat die grenswaarden worden bepaald door plantkundige processen die te maken hebben met de coördinatie tussen aanmaak en verwerking van assimilaten en tussen groei5 en ontwikkelingsprocessen. Voorgesteld wordt om voor dit complex aan afstemmingsprocessen de term 'plantbalans' te gebruiken. Inzicht in de plantbalans maakt het mogelijk om de optimaliseringruimte voor energiebesparing door temperatuurintegratie kwantitatief te bepalen en om de factor temperatuur gericht te gebruiken voor teeltsturing. Dat wil zeggen het gericht beïnvloeden van de teelt om een vooraf bepaalde oogstdatum en/ of (uitwendige) kwaliteitsspecificatie te realiseren.
  Op weg naar een kennissysteem natuurgerichte randvoorwaarden
  Sanders, M.E. ; Dobben, H.F. van; Raterman, B.W. ; Kros, J. ; Hendriks, C.M.A. - \ 2000
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 148) - 83
  natuurbescherming - vegetatie - vegetatiebeheer - milieufactoren - gegevens verzamelen - databanken - informatiesystemen - bedrijfsvoering - beperkende factoren - nederland - nature conservation - vegetation - vegetation management - environmental factors - data collection - databases - information systems - management - limiting factors - netherlands
  Voor het realiseren van natuur-, bos- en landschapsdoelen is het essentieel dat de kwaliteit van het milieu daarvoor geschikt is. Natuurgerichte randvoorwaarden beschrijven kwalitatief en kwantitatief aan welke condities het milieu moet voldoen om hetgewenste doel te bereiken. Om het natuur-, bos- en landschapsbeleid vorm en inhoud te geven moeten deze randvoorwaarden daarom expliciet worden gemaakt en bruikbaar zijn op nationaal, provinciaal en terreinbeheerdersniveau. Doel van het project is het vergaren en het systematisch en geautomatiseerd beschikbaar maken van gegevens voor het berekenen van abiotische randvoorwaarden uit veldwaarnemingen en metingen, zoals pH, per associatie, subdoeltype en natuurdoeltype via vegetatieopnamen.
  Humus en de natuurlijke verjonging van zomer- en wintereik
  Waal, R.W. de; Winteraeken, R.H.E. - \ 1999
  De Levende Natuur 100 (1999)5. - ISSN 0024-1520 - p. 163 - 167.
  natuurlijke verjonging - bossen - bosbouw - bosbedrijfsvoering - zandgronden - beperkende factoren - humus - strooisel - bodemprofielen - quercus robur - quercus petraea - natural regeneration - forests - forestry - forest management - sandy soils - limiting factors - humus - litter (plant) - soil profiles - quercus robur - quercus petraea
  Resultaten van onderzoek naar de beperkende factoren bij natuurlijke verjonging van bossen op arme zandgronden. Naast factoren als kroonbedekking, samenstelling van de ondergroei en vraat, blijkt de dikte en aard van de humuslaag van belang te zijn. Dit heeft consequenties voor de verjongingspraktijk in oude bossen; windworp geeft de beste kansen
  Project VVIBO: landbouw en voedselvoorziening onder autarkische omstandigheden : doeleinden van het onderzoek, achtergronden van de planning op langere termijn
  Bakker, Th. - \ 1979
  Den Haag : Landbouw-Economisch Instituut (Interne nota / Landbouw-Economisch Instituut no. 236) - 134
  agrarische economie - landbouw - voedselvoorziening - zelfvoorziening - gesloten systemen - handelsbarrières - nederland - voedselproductie - beperkende factoren - landbouwbeleid - landbouwproductie - agricultural economics - agriculture - food supply - self sufficiency - closed systems - trade barriers - netherlands - food production - limiting factors - agricultural policy - agricultural production
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.