Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 41

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  • alert
   We will mail you new results for this query: keywords==linings
  Check title to add to marked list
  Schorherstel in de Ooster- en Westerschelde met gebruik van schorrenmatten
  Tangelder, M. ; Dalen, J. van; Ijzerloo, L. van; Ysebaert, T. - \ 2015
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C024/15) - 54
  wetlands - kweldergronden - herstel - dijken - bekledingen - habitat vernietiging - natuurtechniek - oosterschelde - westerschelde - salt marsh soils - rehabilitation - dykes - linings - habitat destruction - ecological engineering - eastern scheldt - western scheldt
  Projectbureau Zeeweringen verbetert de dijkbekledingen langs de Oosterschelde en Westerschelde. Daarbij kan helaas niet voorkomen worden dat kwetsbare schorren en slikken verstoord en deels vernietigd worden tijdens de dijkverbeteringswerkzaamheden. Het doel van deze studie was om na te gaan onder welke omstandigheden herstel en groei van schorvegetatie in dijkwerkstroken en pionierzones mogelijk is door het aanplanten van Engels Slijkgras (Spartina anglica) in zogenaamde kokosmatten. Het basiskokosmateriaal fungeert als substraat en bescherming tegen erosie voor de jonge planten gedurende de eerste groeiperiode totdat ze goed geworteld zijn in de bodem.
  Variatie en trend van de gehaltes zware metalen op locatie Zeelandbrug: Data rapport 2013
  Schellekens, T. ; Glorius, S.T. ; Heuvel-Greve, M.J. van den - \ 2014
  Yerseke : IMARES (Technisch rapport / IMARES Wageningen UR C055/14) - 26
  oeverbescherming van rivieren - bekledingen - milieufactoren - milieueffect - mossels - ecotoxicologie - oosterschelde - riverbank protection - linings - environmental factors - environmental impact - mussels - ecotoxicology - eastern scheldt
  Om erosie aan oevers van de Oosterschelde en Westerschelde tegen te gaan, is er in 2008 (pilot) en 2009 (structureel) begonnen om op die locaties waar deze erosie de stabiliteit van de waterkering in gevaar brengt of de reeds bestaande oeverwerken ondermijnt, ‘bestortingen’ uit te voeren om de oevers te beschermen. Deze bestortingen zijn uitgevoerd met staalslakken en breukstenen. Om met zekerheid vast te kunnen stellen dat er geen negatieve effecten optreden op het mariene milieu n.a.v. de oeververdediging is door Rijkswaterstaat besloten om een monitoringsprogramma op te zetten en uit te voeren.
  Monitoring vooroeververdediging Oosterschelde 2013
  Tangelder, M. ; Schellekens, T. ; Kluijver, M. de; Heuvel-Greve, M.J. van den - \ 2014
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C102/14) - 62
  oeverbescherming van rivieren - bekledingen - steenwerk - flora - fauna - zware metalen - mossels - oesters - ecotoxicologie - oosterschelde - monitoring - riverbank protection - linings - stonework - heavy metals - mussels - oysters - ecotoxicology - eastern scheldt
  Dit rapport beschrijft de uitkomsten van de eco(toxico)logische monitoring van de vooroeververdediging in de Oosterschelde. Aanleiding hiervoor is dat Rijkswaterstaat sinds 2009 op locaties met voortschrijdende erosie in de Ooster- en Westerschelde bestortingen met staalslakken en breuksteen uitvoert op de vooroever van de dijken om de veiligheid tegen overstromingen te kunnen blijven garanderen. Het doel van deze monitoring is het bepalen van de samenstelling en biodiversiteit van de aanwezige levensgemeenschappen op harde en zachte substraten, en de bepaling van de gehalten aan zware metalen in mosselen en oesters op de nieuwe vooroever en referentie-locaties. Dit is in 2013 gedaan voor de locatie Zeelandbrug (oost/midden/west), waar voor het vierde opeenvolgende jaar is gemonitord na de bestorting in 2009. Daarnaast is de nulsituatie in kaart gebracht voor de locatie Zierikzee die in 2014 bestort zal worden. Ook zijn er verschillende referentie-locaties in de Oosterschelde meegenomen.
  Onderbouwing kwaliteitsborging HYDROSTAB : aanvullend veld-, laboratoirum- en modelonderzoek
  Boels, D. ; Bril, J. - \ 2006
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1374) - 85
  afvalstortplaatsen - stortterreinen - kwel - lekkage - bekledingen - permeabiliteit - silicagel - materialen - kwaliteit - waste disposal sites - landfills - seepage - leakage - linings - permeability - silica gel - materials - quality
  Hydrostab bestaat uit reststoffen en waterglas voor de afdichting van stortplaatsen. Vrije CaO uit bijgemengde vliegassen reageren met puzzolane stoffen tot CSH-gel. Hydrostab gaat minstens 100 jaar mee als initieel minstens 20 g CSH per kg ds ontstaat. Simpele methoden zijn ontwikkeld voor vaststelling van geschiktheid van vlieg-assen en het CSH-gehalte. Hydrostab tast HDPE niet aan en is zelf ongevoelig voor de chemische samenstelling van aangrenzende lagen. De gerealiseerde kwaliteit van Hydrostab te Nuenen, Schijndel en Antwerpen blijkt gelijk aan die op het (oud) proefveld te Hengelo. Aanvullende eisen t.a.v. grondstoffen en mengsels zijn geformuleerd. Een levensduur van 100 jaar onder een systeem van sluitende kwaliteitsborging blijkt mogelijk.
  Groundwater modelling to assess the effect of interceptor drainage and lining; hydrological and modelling concepts
  Jansen, H.C. - \ 2003
  pakistan - irrigatiekanalen - bekledingen - lekkage - hydrologie - modellen - irrigation channels - linings - leakage - hydrology - models
  Recharge to the aquifer through seepage from irrigation canals is often quoted as one of the main causes for waterlogging in Pakistan. In the design of drainage systems to control this waterlogging, rules-of-thumb are often used to quantify the seepage from canals. This paper presents the option to use a groundwater model for a more detailed assessment. Groundwater models can assist in evaluating the effect of recharge reducing measures such as interceptor drains along irrigation canals and lining. These measures are commonly aimed at reducing the drainage requirement of adjacent agricultural lands. In this paper the hydrological concepts with respect to leakage from irrigation canals and interception by interceptor drains are presented. A good understanding of these concepts is critical for the proper application of numerical groundwater models and for the correct quantification of model parameters. Key hydraulic parameters are the infiltration resistance of the bed and slopes of irrigation canals, the drain entry resistance of interceptor drains, hydraulic conductivity and hydraulic resistance of soil layers and equivalent depth of groundwater flow. The paper shows how the hydrological concepts can be transferred into model parameters for the widely used groundwater modelling package MODFLOW. Most concepts, however, can also be applied in other modelling packages. The presented hydrological and modelling concepts have been applied in a numerical model for the Fordwah Eastern Sadiqia project, Pakistan. This model application is reported in a separate paper.
  Functionele levensduur van minerale afdichtingsmaterialen en kunststoffen in vloeistofdichte eindafwerking van stortplaatsen
  Boels, D. ; Breen, J. - \ 2001
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 290) - 125
  stortterreinen - afvalverwijdering - bodembescherming - levensduur - bekledingen - chemie - fysica - milieubeheer - vuilstort - landfills - waste disposal - soil conservation - lifespan - linings
  De levensduur van zandbentoniet, Trisoplast, en bentonietmatten wordt hoofdzakelijk bepaald door het niveau van de totale concentratie en de verhouding tussen een- en tweewaardige ionen in de bodemoplossing (uitgedrukt in een SAR-waarde). Voor Hydrostab is het stabiel blijven van het vochtgehalte van belang. Verandering van vochtgehalte in Hydrostab is niet waarschijnlijk, zodat mag worden aangenomen dat deze duurzaam is. Goed aangelegde zand-bentoniet en Trisoplast behouden hun functie "eeuwigdurendbij geringere zoutconcentratie in de bodemoplossing dan respectievelijk 115 en 225 meq/l, ongeacht de SAR-waarde. Bentonietmatten verlangen een van de concentratie afhankelijke minimale SAR-waarde. In steunlagen treft men concentraties aan van minder dan10 tot circa 500 meq/l en SAR-waarden van minder dan 0,35 tot meer dan 5. In de meeste gevallen zullen de minerale afdichtingen hun functie "eeuwigdurend" behouden. Verlenging van levensduur door toeslag van soda aan de steunlaag is onder bepaalde kritieke omstandigheden mogelijk, maar kan niet als generieke maatregel worden toegepast. Voor kunststoffen zijn de belangrijkste degradatieprocessen thermische oxidatie, langzame scheurgroei en hydrolyse. De microbiologische afbraak van de toegepaste kunststoffen is verwaarloosbaar. Een levensduur van 100 jaar voor geomembranen, drainagelagen, drainageleidingen en weefsels in bentonietmatten is haalbaar, mits ze zijn vervaardigd uit een beperkt aantal grondstoffen grades, waarvan de samenstelling is geoptimaliseerd op duurzaamheid.
  Effectiviteit bodembeschermende voorzieningen voor spoelbassins in de bloembollensector; veldonderzoek
  Boels, D. ; Hamminga, W. ; Pankow, J. - \ 1999
  Wageningen : Staring Centrum - 65
  bloembollen - schoonmaken - wassen (activiteit) - bodemverontreiniging - bodembescherming - bekledingen - ornamental bulbs - cleaning - washing - soil pollution - soil conservation - linings
  Drie principes van bodembeschermende voorzieningen voor spoelbassins zijn in de praktijk onderzocht: remming van infiltratiesnelheid (met klei en folie afdichtingen), hydrologische isolatie (interceptor drains met en zonder afdichtingslaag) en adsorptie. Op zand-, zavel en lössgronden is afdichten met klei of leem nodig wanneer de bodem boven de grondwaterspiegel ligt om recirculatie mogelijk te maken, maar deze maatregel is onvoldoende voor de bescherming van de bodem en zijn aanvullende voorzieningen nodig (bijvoorbeeld hydrologische isolatie). In kwelgebieden en in situaties met een verlaagde bodem is deze variant wel effectief. De effectiviteit van hydrologische isolatie en adsorptielagen lopen uiteen van 90 tot 95%. De investeringen voor bodembeschermende voorzieningen bedragen f 3,00 tot f 13,00 per m3 en de jaarlijkse kosten f 1,70 tot f 2,20 per m3 bassin inhoud. Monitoring dient zich te richten op verspreiding bij hydrologische isolatie en infiltratieremming, aangevuld met monitoring van de kwaliteit van het grondwater. Monitoring van adsorptielagen dient zich te richten op de kwaliteit van de adsorptielaag en de bodem daaronder.
  Afdichtende functie van met waterglas geimmobiliseerde afvalstoffen
  Boels, D. ; Beuving, J. - \ 1996
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 482)
  afvalverwijdering - huisvuilverwijdering - afvalstortplaatsen - stortterreinen - vuilnisbelten - bodembescherming - verzegelen - aanwendingen - toepassingen - Nederland - bekledingen - overijssel - waste disposal - municipal refuse disposal - waste disposal sites - landfills - refuse tips - soil conservation - sealing - uses - applications - Netherlands - linings
  Zuiveringsslib, zeefzand en vliegas mengsels verstevigd met waterglas zijn onderzocht als afdichtingsmateriaal voor stortplaatsen
  Doorlatendheid van TRISOPLAST voor verschillende vloeistoffen
  Boels, D. ; Veerman, G.J. - \ 1996
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 487) - 23
  hydraulisch geleidingsvermogen - infiltratie - stortterreinen - huisvuilverwijdering - vuilnisbelten - verzegelen - kwel - bodembescherming - afvalverwijdering - afvalstortplaatsen - bekledingen - hydraulic conductivity - infiltration - landfills - municipal refuse disposal - refuse tips - sealing - seepage - soil conservation - waste disposal - waste disposal sites - linings
  TRISOPLAST is een mengsel van zand, bentoniet en een polymeer en wordt wegens zijn zeer lage doorlatendheid toegepast voor afdichtingen in bodembeschermende constructies. TRISOPLAST is ongevoelig voor aceton, ruwe olie, fenol en enigszins gevoelig voor diesel en zeewater na een blootstellingsduur van 21 maanden. Als het in contact komt met mierenzuur, kan kooldioxide worden gevormd. De korrelgrootteverdeling van het gebruikte zand heeft geen invloed op de doorlatendheid. Toevoeging van 2% TRISOPLAST aan vormzand verlaagt de doorlatendheid met 85%. In bepaald zand komt van nature een stof voor die het zwelvermogen van bentoniet volledig tot nul reduceert. TRISOPLAST is hiervoor ongevoelig.
  Toepassingsmogelijkheden van vormzand voor de afdichting van afval- en reststofbergingen
  Boels, D. ; Veerman, G.J. - \ 1995
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 406) - 23
  stortterreinen - huisvuilverwijdering - vuilnisbelten - verzegelen - bodembescherming - afvalverwijdering - afvalstortplaatsen - bekledingen - landfills - municipal refuse disposal - refuse tips - sealing - soil conservation - waste disposal - waste disposal sites - linings
  Vormzand is een mengsel van zand en bentoniet, glanskoolvormers en gemalen vetkolen, dat wordt gebruikt in de ijzergieterij. Door het gietproces wordt een fractie van de bentoniet inactief. Een deel van het vormzand wordt uit de kringloop verwijderd en is bruikbaar voor de afdichting van afval- en reststofbergingen. De benodigde bentonietaanvulling wordt aan de hand van de zwelfactor bepaald. Vormzand is goed te verwerken en te verdichten met gangbare werktuigen en werkmethoden. Het gehalte aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) wisselt en moet per geval beoordeeld worden. Functioneel is vormzand gelijkwaardig aan zand-bentonietmengsels in de referentie-afdichtingsconstructies van afval- en reststofbergingen.
  Toepassingsmogelijkheden van TRISOPLAST voor de afdichting van afval- en reststofbergingen
  Weitz, A.M. ; Boels, D. ; Wiegers, H.J.J. - \ 1994
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO - Staring Centrum 300) - 59
  bodembescherming - verzegelen - bodem - uitspoelen - afvalverwijdering - huisvuilverwijdering - afvalstortplaatsen - stortterreinen - vuilnisbelten - adsorptie - sorptie - Nederland - bekledingen - soil conservation - sealing - soil - leaching - waste disposal - municipal refuse disposal - waste disposal sites - landfills - refuse tips - adsorption - sorption - Netherlands - linings
  TRISOPLAST is de handelsnaam van een mengsel van bentoniet, zand en een polymeer. Het polymeer gaat hierbij een binding aan met bentoniet.
  Studie naar onderafdichtingsconstructies voor afval- en reststofbergingen
  Boels, D. - \ 1993
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 247) - 62
  stortterreinen - huisvuilverwijdering - Nederland - vuilnisbelten - verzegelen - bodembescherming - afvalverwijdering - afvalstortplaatsen - bekledingen - landfills - municipal refuse disposal - Netherlands - refuse tips - sealing - soil conservation - waste disposal - waste disposal sites - linings
  Verspreiding van stoffen uit afvalstortterreinen in relatie tot de kwaliteit van afdichtingen
  Boels, D. ; Groenendijk, P. ; Hengeveld, A.G. - \ 1993
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 246) - 69
  hydraulisch geleidingsvermogen - infiltratie - stortterreinen - modellen - huisvuilverwijdering - vuilnisbelten - onderzoek - kwel - bodembescherming - bodemoplossing - afvalverwijdering - afvalstortplaatsen - bekledingen - hydraulic conductivity - infiltration - landfills - models - municipal refuse disposal - refuse tips - research - seepage - soil conservation - soil solution - waste disposal - waste disposal sites - linings
  Geschiktheid van tertiaire kleien en waterglas voor afdichting van afval- en reststofbergingen
  Boels, D. ; Koenis, E.P.W. ; Loovers, E.M. - \ 1993
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 291) - 45
  bodemgeschiktheid - verzegelen - bodembescherming - bodemkarteringen - bekledingen - soil suitability - sealing - soil conservation - soil surveys - linings
  Effect van vorst op de kwaliteit van zand - bentoniet - afdichtingen
  Weitz, A.M. ; Boels, D. - \ 1993
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 301) - 36
  vorst - stortterreinen - huisvuilverwijdering - vuilnisbelten - verzegelen - bodembescherming - afvalverwijdering - afvalstortplaatsen - bekledingen - frost - landfills - municipal refuse disposal - refuse tips - sealing - soil conservation - waste disposal - waste disposal sites - linings
  Toepassingsmogelijkheden van boorgruis in afdichtingslagen van afval- en reststofbergingen
  Beuving, J. ; Boels, D. - \ 1992
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 204) - 33
  stortterreinen - huisvuilverwijdering - vuilnisbelten - verzegelen - bodembescherming - afvalverwijdering - afvalstortplaatsen - bekledingen - landfills - municipal refuse disposal - refuse tips - sealing - soil conservation - waste disposal - waste disposal sites - linings
  De waterdichtheid van natuurlijke materialen in relatie met de bovenafdichting van stortterreinen
  Oosterom, H.P. - \ 1990
  Wageningen : Staring Centrum (Rapport / Staring Centrum 69) - 66
  stortterreinen - huisvuilverwijdering - vuilnisbelten - verzegelen - bodembescherming - afvalverwijdering - afvalstortplaatsen - bekledingen - landfills - municipal refuse disposal - refuse tips - sealing - soil conservation - waste disposal - waste disposal sites - linings
  Richtlijnen voor ontwerp en konstruktie van eindafdekkingen van afval- en reststofbergingen
  Hoeks, J. ; Oosterom, H.P. ; Boels, D. - \ 1990
  Wageningen : Staring Centrum (Rapport / Staring Centrum 91) - 173
  constructie - ontwerp - ontwikkeling - stortterreinen - uitspoelen - huisvuilverwijdering - vuilnisbelten - verzegelen - bodem - bodembescherming - afvalverwijdering - afvalstortplaatsen - regelingen - Nederland - bekledingen - construction - design - development - landfills - leaching - municipal refuse disposal - refuse tips - sealing - soil - soil conservation - waste disposal - waste disposal sites - regulations - Netherlands - linings
  Duurzame werking van zand - bentoniet afdichtingen in eindafdekkingen van stortplaatsen
  Boels, D. ; Wiebing, R. - \ 1990
  Wageningen : Staring Centrum (Rapport / Staring Centrum 115) - 27
  stortterreinen - huisvuilverwijdering - vuilnisbelten - verzegelen - bodembescherming - afvalverwijdering - afvalstortplaatsen - bekledingen - landfills - municipal refuse disposal - refuse tips - sealing - soil conservation - waste disposal - waste disposal sites - linings
  Bovenafdichting op afvalstortplaatsen met natuurlijke materialen
  Hoeks, J. - \ 1988
  Milieutechniek 5 (1988)4. - ISSN 0926-843X - p. 107 - 111.
  luchtverontreiniging - stortterreinen - uitspoelen - huisvuilverwijdering - vuilnisbelten - verzegelen - bodem - bodembescherming - bodemverontreiniging - afvalverwijdering - afvalstortplaatsen - bekledingen - air pollution - landfills - leaching - municipal refuse disposal - refuse tips - sealing - soil - soil conservation - soil pollution - waste disposal - waste disposal sites - linings
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.