Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 44

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==literatuur
Check title to add to marked list
Endnote X7
Brouwer, J.H.D. ; Renkema, J.M.S. ; Kersten, A.M.P. - \ 2014
[Wageningen] : Wageningen UR Library - 42
computer software - bibliografieën - databanken - indexeren - literatuur - publicaties - documentatie - bibliographies - databases - indexing - literature - publications - documentation
Update BCF's in Sedisoil
Kotterman, M.J.J. ; Heuvel-Greve, M.J. van den - \ 2010
IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C142/10) - 14
verontreinigende stoffen - literatuur - oppervlaktewater - opname van contaminanten - computational science - nederlandse wateren - oppervlaktewaterkwaliteit - pollutants - literature - surface water - contaminant uptake - computational science - dutch waters - surface water quality
In het Sedisoil programma wordt het risico van contaminanten voor de mens berekend. Belangrijke parameters in deze berekening zijn de BCF waarden voor de contaminanten. Als de concentratie van een bepaalde contaminant in water bekend is, kan met behulp van de BioConcentratie Factor (BCF) de concentratie in de vis geschat worden. BCF waarden zijn lastig te bepalen en de BCF’s uit de literatuur kunnen sterk verschillen. Er zijn daarom ook theoretische rekenmodellen ontwikkeld om BCF waarden te berekenen. Op verzoek van RWS zijn BCF waarden voor diverse contaminanten, relevant voor de Nederlandse oppervlaktewateren, in de literatuur opgezocht. Indien naast BCF waarden ook goed omschreven BAF (bioaccumulatie factor) of BSAF (biota sediment accumulatie factor) waarden zijn gevonden zijn die ook meegenomen.
Analysing the data-rich-but-information-poor syndrome in Dutch water management in historical perspective
Timmerman, J.G. ; Beinat, E. ; Termeer, C.J.A.M. ; Cofino, W.P. - \ 2010
Environmental Management 45 (2010)5. - ISSN 0364-152X - p. 1231 - 1242.
waterbeheer - waterkwaliteit - informatiebehoeften - gebruikswaarde - literatuur - geschiedenis - monitoring - nederland - water management - water quality - information needs - use value - literature - history - monitoring - netherlands - policy - systems
Water quality monitoring has developed over the past century from an unplanned, isolated activity into an important discipline in water management. This development also brought about a discontent between information users and information producers about the usefulness and usability of information, in literature often referred to as the data-rich-but-information-poor syndrome. This article aims to gain a better understanding of this issue by studying the developments over some five decades of Dutch national water quality monitoring, by analyzing four studies in which the role and use of information are discussed from different perspectives, and by relating this to what is considered in literature as useful information. The article concludes that a “water information gap” exists which is rooted in different mutual perceptions and expectations between the two groups on what useful information is, that can be overcome by improving the communication. Such communication should be based on willingness to understand and deal with different mindframes and should be based on a methodology that guides and structures the interactions.
Tijd en ruimte : nieuwe toepassingen van GIS in de alfawetenschappen
Boonstra, O. ; Schuurman, A.J. - \ 2009
Utrecht : Matrijs - ISBN 9789053453889 - 232
geografische informatiesystemen - cartografie - kaarten - geschiedenis - archeologie - kunst - literatuur - geografie - geesteswetenschappen - tijd - landgebruik - ruimte - taal - geographical information systems - mapping - maps - history - archaeology - arts - literature - geography - humanities - time - land use - space - language
Geografische Informatiesystemen (GIS) eisen een steeds grotere rol op in onze samenleving. De digitale representatie van ruimte is bijvoorbeeld al door ‘Tom-Tom’ en ‘GoogleMaps’ dicht bij de doorsnee gebruiker gebracht. Het gebruik van ‘geo-informatie’ maakt een opvallende bloei door, maar er is nog maar bij een beperkte groep onderzoekers kennis over aanwezig. Dit boek laat zien dat GIS op meerdere onderzoeksvelden toepasbaar is. Zo is men begonnen met het toepassen van GIS binnen de onderzoeksgebieden van de geschiedenis, archeologie, kunstgeschiedenis en de taal- en letterkunde. De toepassing van GIS kan ook in deze onderzoeksgebieden, de zogenaamde alfawetenschappen, interessante nieuwe vraagstukken en resultaten opleveren.
Advies inzet kennisbasismiddelen 2009 : KB 7 Transitieprocessen, instituties, bestuur en beleid
Poppe, K.J. - \ 2009
Den Haag : LEI - 104
agrarische economie - innovaties - literatuur - onderzoek - economie - agricultural economics - innovations - literature - research - economics
Institutional bottlenecks and supply-driven researchers are some of the bottlenecks in system innovations. The Lead-user approach holds the promise to overcome some of these problems. In this project a literature research will be done and reported in a paper to report the state of the art in science concerning the lead user approach. Based on this a further empirical test of the method will be developed
Hoezo representatief? : over de betekenissen van representatief in de KRW literatuur
Knotters, M. ; Brus, D.J. ; Gruijter, J.J. de - \ 2009
Stromingen : vakblad voor hydrologen 15 (2009)1. - ISSN 1382-6069 - p. 3 - 14.
hydrologie - gegevensanalyse - nomenclatuur - literatuur - monitoring - waterkwaliteit - ecologie - kaderrichtlijn water - hydrology - data analysis - nomenclature - literature - water quality - ecology - water framework directive
We gaan in op de selectie van representatieve locaties en representatieve tijdstippen bij monitoring voor de Europese Kaderrichtlijn Water. Het blijkt dat 'representatief' veel kan betekenen, wat niet altijd bijdraagt aan duidelijkheid over de steekproef opzet. Wij pleiten er daarom voor om het woord 'representatief' niet te gebruiken, maar de opzet en het doel van de steekproef gedetailleerd te beschrijven. 'Representatief' wordt wel eens in verband gebracht met kanssteekproeven, waarbij de eenheden aselect, at rondom, worden gekozen. Wij benadrukken dat, afhankelijk van het doel, in het ene geval een gerichte steekproef beter is en in het andere geval een kanssteekproef.
En de boer, hij ploegde niet meer? : literatuurstudie naar effecten van niet kerende grondbewerking versus ploegen
Weide, R.Y. van der; Alebeek, F.A.N. van; Broek, R.C.F.M. van den - \ 2008
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenteteelt - 45
ploegen als grondbewerking - grondbewerking - bodembeheer - bodemstructuur - bodembiologie - nederland - literatuur - ploughing - tillage - soil management - soil structure - soil biology - netherlands - literature
Teeltsystemen met minimale grondbewerking maken wereldwijd een stormachtige ontwikkeling door. Ook in Nederland is er aandacht voor een meer duurzaam bodembeheer. In dat kader is er volop discussie over de mogelijkheden en noodzaak voor niet kerende grondbewerkingssystemen. Telers op erosiegevoelige gronden in Limburg brengen dit vooralsnog het meeste in praktijk. Binnen de biologische landbouw is er een brede belangstelling om minder intensief de grond te bewerken. Gevoed door de overtuiging, dat dit het bodemleven bevordert, de bodemstructuur verbetert, het gehalte aan organische stof verbetert
Mensen kijken: Je weet niet wat je ziet! Essay
Haan, H.J. de - \ 2007
Topos : periodiek over landschapsarchitectuur, ruimtelijke planning en sociaal-ruimtelijke analyse 17 (2007)1. - ISSN 1572-302X - p. 20 - 23.
architectuur - regionale ontwikkeling - open ruimten - literatuur - identiteit - architecture - regional development - open spaces - literature - identity
In recente Nederlandstalige literatuur spelen mens en ruimte een belangrijke rol. Dimitri Verhulst geeft in zijn boek "De helaasheid der dingen" een indringend beeld van een locale subcultuur die op allerlei manieren in aanraking komt met een bemoeizuchtige buitenwereld. Met behulp van dit boek laat Henk de Haan in dit essay zien dat als we iets willen weten over mensen, we vaak uit romans meer inspiratie kunnen putten dan uit de wetenschappelijke literatuur. Identiteit is een centraal begrip in de relatie tussen mens en ruimte
De verzamelaar
Schaminée, J.H.J. - \ 2006
In: De ander. Literatuurprijs Helmond 2006 / Goris-Aerts, M., - p. 61 - 64.
literatuur - literature
Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2005 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.) : Biologische gegevens van bot en milieukritische stoofen in bot
Kotterman, M.J.J. - \ 2006
IJmuiden : RIVO (Rapport / Wageningen IMARES C024/06) - 11
visserij - visserijbeheer - bot (vissen) - analytische methoden - literatuur - chemische biologie - fisheries - fishery management - flounder - analytical methods - literature - chemical biology
In opdracht van RWS-RIKZ werden door het RIVO werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De opdracht hield in het verkrijgen van biologische gegevens van bot. De werkzaamheden bestonden uit het verzamelen van monsters bot waarvan biologische parameters werden bepaald. Tevens werden in deze botten milieukritische stoffen geanalyseerd. De verzamelde gegevens en analyse uitkomsten werden aangeleverd.
Asperge als gewas in Nederland
Brandenburg, W.A. - \ 2005
In: Asperge in olieverf - een koninklijke groente in de zeventiende eeuw. - Zwolle : Waanders - ISBN 9040090629 - p. 57 - 66.
asparagus - stengelgroenten - schilderijen - literatuur - groenteteelt - agrarische geschiedenis - stem vegetables - paintings - literature - vegetable growing - agricultural history
Aan de hand van schilderijen wordt de geschiedenis van de aspergeteelt in Nederland besproken. Het belang van gewasgeschiedenis voor de verdere ontwikkeling van de teelt wordt benadrukt.
Bloei van gladiolen
Groen, N.P.A. - \ 2004
Lisse : PPO Bloembollen - 94
gladiolus - bloei - houdbaarheid (kwaliteit) - forceren van planten - bloembollen - literatuur - flowering - keeping quality - forcing - ornamental bulbs - literature
De vraag is wat de oorzaak van het slecht openkomen kan zijn en of er wat tegen gedaan kan worden. De houdbaarheid in dagen wordt over het algemeen wel als voldoende beoordeeld. Besloten werd een literatuuronderzoek te doen omdat er vooral in de zestiger en zeventiger jaren veel publicaties over de houdbaarheid van gladiolen en over houdbaarheidsmiddelen zijn gepubliceerd. Er zijn meer dan 100 publicaties over de houdbaarheid en het openkomen van gladiolen. De conclusie uit deze literatuurstudie zijn als volgt: Geen problemen met open komen bij: • De juiste cultivarkeuze • Het goede snijstadium • Niet langer dan 1 week koel bewaren • Direct na snijden naar de koeling • Koelen bij 4-8°C • Niet laten uitdrogen • Geen (gebreks)ziekten • Geen lichtgebrek voor het oogsten • Goed water Verbeteringen zijn mogelijk door: • Voorwateren • Op water aanvoeren Verbeteringen bij slechte condities zijn mogelijk door: • Bij de consument in water met 600 ppm 8-HQC + 4% suiker of • Voorwateren direct na het oogsten in 20% suiker + bactericide gedurende 20 uur bij 21°C.
Trends in woonbossen op Groot-Veluwe en de interactie tussen bewonersgroepen. Motto: Bomen doe je niet alleen!
Luttik, J. ; Verbij, E.E.M. - \ 2003
Nederlands Bosbouwtijdschrift 75 (2003)1. - ISSN 0028-2057 - p. 21 - 25.
ruimtelijke ordening - huisvesting - bossen - huisvesting op het platteland - bosbeheer - nederland - literatuur - toekomst - veluwe - physical planning - housing - forests - rural housing - forest administration - netherlands - literature - future
Eerste, prijswinnend essay uit een wedstrijd die in 2002 werd uitgeschreven door de Stichting Koningsschool. In 2150 staat laaggelegen Nederland onder water en woont men, behalve in floating cities zoals New Gouda en New Zoeterzee, hoog en droog in bostorens en woonbossen, o.a. in woonbos Groot-Veluwe
An overview of 49 volumes of the Netherlands Journal of Agricultural Science
Struik, P.C. ; Wienk, J.F. ; Gerritsma, W. - \ 2002
NJAS Wageningen Journal of Life Sciences 50 (2002)2. - ISSN 1573-5214 - p. 119 - 131.
literatuur - landbouwwetenschappen - landbouwkundig onderzoek - tijdschriften - nederland - literature - agricultural sciences - agricultural research - journals - netherlands
Wegwijzer op het world wide web, deel 1
Koster, L.M. - \ 1999
Voeding Nu 1 (1999)9. - ISSN 1389-7608 - p. 16 - 16.
literatuur - informatieontsluiting - informatieverspreiding - informatietechnologie - computer software - toepassingen - documentatie - internet - computernetwerken - lokale netwerken - informatica - literature - information retrieval - diffusion of information - information technology - applications - documentation - computer networks - local area networks - informatics
Gebruik van vochtrijke bijproducten. Een literatuurstudie
Scholten, R. ; Rijnen, M. - \ 1998
Praktijkonderzoek varkenshouderij 12 (1998)5. - ISSN 1382-0346 - p. 24 - 25.
varkens - toevoegingen - voedersupplementen - voer - literatuur - onderzoek - vloeibare voedering - pigs - additives - feed supplements - feeds - literature - research - liquid feeding
Een 'naslagwerk', waarin zowel praktische aspecten, onderzoeksresultaten als de specifieke kenmerken van bijproducten en hun invloed op dierprestaties en -gezondheid worden beschreven, ontbreekt tot op heden. Het Praktijkonderzoek Varkenshouderij heeft daarom een literatuurstudie uitgevoerd naar het gebruik van vochtrijke bijproducten.
Docea : Cooperation for better availability of literature on ecological agriculture
Duizendstraal, M.B. ; Doroszenko, A. - \ 1997
NENOF : newsletter of the European Network for Scientific Research Coordination in Organic Farming 1 (1997)5. - p. 22 - 24.
biologische landbouw - documentatie - literatuur - documentatiecentra - organic farming - documentation - literature - documentation centres
How well documented is information on ecological agriculture in Europe? How easy is it to get this information? How can access to this information be improved? These are the main topics of a Concerted Action financed by the EU, called DOCEA (DOcumentation for Ecological Agriculture), running from 1995 to 1997. In tables you will find size and number of records of participating databases in DOCEA
Evaluation of costs of national registration procedures in traditional and biotechnological plant breeding programmes
Kok, E.J. ; Bijman, W.J.J. ; Dale, M.F.B. - \ 1996
Wageningen etc. : RIKILT-DLO [etc.]
kunst - genetische modificatie - overheidsbeleid - literatuur - plantenveredeling - recombinant dna - wetenschap - arts - genetic engineering - government policy - literature - plant breeding - science
Ontwikkeling van een simulatiemodel voor kasklimaatprocessen : verslag van een literatuuronderzoek
Bokhorst, D. ; Breuer, J.J.G. ; Braak, N.J. van de - \ 1990
Wageningen : IMAG (Nota / Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen P-555) - 80
kassen - klimaat - computersimulatie - simulatie - simulatiemodellen - verwarming - ventilatie - overzichten - samenvatten - literatuur - documentatie - wiskundige modellen - onderzoek - binnenklimaat - greenhouses - climate - computer simulation - simulation - simulation models - heating - ventilation - reviews - abstracting - literature - documentation - mathematical models - research - indoor climate
Literatuurstudie naar voorraden en verblijftijden van elementen in bosecosystemen
Vries, W. de; Hol, A. ; Tjalma, S. - \ 1990
Wageningen : Staring Centrum (Rapport / Staring Centrum 94) - 205
bibliografieën - biomassa - chemie - bosbouw - humus - houtaanwas - literatuur - strooisel - nederland - plantensamenstelling - onderzoek - wortels - bodem - bodemchemie - opstandsontwikkeling - opstandsstructuur - waterrelaties - wetenschap - bibliographies - biomass - chemistry - forestry - increment - literature - litter (plant) - netherlands - plant composition - research - roots - soil - soil chemistry - stand development - stand structure - water relations - science
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.