Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 6 / 6

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Ontwikkeling dieraantallen tot 2020; Provinciaal gedifferentieerde scenario’s
  Koeijer, T.J. de; Jager, J.H. ; Blokland, P.W. ; Bondt, N. ; Horne, P.L.M. van; Hoste, R. - \ 2014
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Nota / LEI 14-087) - 26
  aantallen vee - veetellingen - melkvee - pluimvee - varkens - bedrijfsgrootte in de landbouw - provincies - nederland - livestock numbers - livestock censuses - dairy cattle - poultry - pigs - farm size - provinces - netherlands
  In het kader van de PAS wordt per provincie de depositieruimte en de behoefte aan ontwikkelingsruimte in 2020 en 2030 in kaart gebracht. Om de behoefte aan ontwikkelingsruimte te kunnen bepalen, is allereerst inzicht nodig in de te verwachten ontwikkeling van de veehouderij en de bijbehorende dieraantallen in 2020. Voor zowel de ontwikkeling van de melkvee- als de varkens- en de pluimveehouderij is door respectievelijk de provincie Friesland en de provincie Overijssel een scenario voor 2020 opgesteld. Echter, in deze scenario’s is geen rekening gehouden met provinciale verschillen. Om de te verwachten depositie per provincie zo nauwkeurig mogelijk te kunnen berekenen, is het daarom van belang dat de scenario’s met betrekking tot de verwachte ontwikkeling van de veehouderij per provincie worden verfijnd. Het doel van dit onderzoek is de door de provincies Friesland en Overijssel ontwikkelde scenario’s met betrekking tot de ontwikkeling van de dieraantallen per provincie nader te onderbouwen en per provincie verder te verfijnen.
  Economische betekenis en perspectief van de Nederlandse veehandel
  Hoste, R. ; Bolhuis, J. ; Wisman, J.H. - \ 2013
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI-rapport : Onderzoeksveld Markt & ketens ) - ISBN 9789086156252 - 56
  dierenhandel - melkkoeien - vleesvee - kalveren - zeugen - varkens - schapen - slachtdieren - aantallen vee - landbouwontwikkeling - landbouwstatistieken - internationale handel - trade in animals - dairy cows - beef cattle - calves - sows - pigs - sheep - meat animals - livestock numbers - agricultural development - agricultural statistics - international trade
  De bruto toegevoegde waarde van de veehandels- en veetransportsector in Nederland bedraagt 300 mln. euro, op basis van prijzen en kosten in 2011. De belangrijkste sectoren zijn de runder- en kalverhandel met 160 mln. euro en de varkenshandel met 125 mln. euro. De totale omzet van de veehandel- en veetransportsector bedraagt 4,8 mld. euro. De bruto toegevoegde waarde bedraagt 6,3% van de omzet van veehandel en -transport in Nederland. De structurele veranderingen in de veehouderij (minder dieren en minder bedrijven) hebben niet geleid tot minder omzet voor de veehandel, omdat dit gepaard ging met een sterk toenemende internationale handel. Circa een derde van de handelaren in herkauwers en iets meer dan de helft van de varkenshandelaren is fulltimer. Neveninkomsten zijn een belangrijke pijler voor veehandelaren. Daar komt bij dat een op de tien veehandelaren minstens 65 jaar is. Van de handelaren, die al weten of er een opvolger zou kunnen zijn, heeft 70% geen opvolger. Het gebrek aan opvolgers zal ertoe leiden dat het aantal zelfstandige veehandelaren sterk krimpt. Veehandelaren hebben een groot netwerk van leveranciers en afnemers en diverse afzetkanalen. Ze weten daardoor de dieren op de juiste plaats af te zetten. De toegevoegde waarde van de handel verschilt tussen diersoorten, type handelaar en type veehouders. Naarmate de dierstromen kleinschaliger en meer divers zijn (zoals bij kalveren en runderen) is het nut van de veehandel voor herverdeling en selectie van dieren groter. Zowel de toegevoegde waarde als het imago van de veehandelaar bij veehouders en bij de maatschappij moet verbeterd worden.
  Gebruik en trends : automatisering in de veehouderij
  Stormink, Henk - \ 2009
  livestock farming - automation - farm size - internet - livestock numbers
  Cattle trade and the risk of importing animal diseases into the Netherlands
  Achterbosch, T.J. ; Dopfer, D.D.V. - \ 2005
  Den Haag : LEI (Report / LEI : Domain 8, Models and data ) - ISBN 9789086150427 - 87
  agrarische bedrijfsvoering - landbouwbeleid - dierziekten - rundveeziekten - rundvee - epidemiologie - mond- en klauwzeer - bovine spongiforme encefalopatie - leptospirose - landbouwbedrijven - aantallen vee - diergezondheid - projecties - risico - handel - import - kleine landbouwbedrijven - nederland - farm management - agricultural policy - animal diseases - cattle diseases - cattle - epidemiology - foot and mouth disease - bovine spongiform encephalopathy - leptospirosis - farms - livestock numbers - animal health - projections - risk - trade - imports - small farms - netherlands
  This study examines the risk of importing animal diseases into the Netherlands through livestock trade. It presents projections of Dutch cattle imports until 2010, and applies quantitative epidemiology to estimate the related probabilities of importing three animal diseases (foot and mouth disease, bovine tuberculosis, and leptospirosis). A key result is that trade flows involving large numbers of cattle from a large number of small-scale farms poses alarming risks to veterinary health in the Netherlands.
  Hogere veebezetting, minder steun
  Galama, P.J. ; Wierda, C. - \ 2003
  Praktijkkompas. Rundvee 17 (2003)3. - ISSN 1570-8586 - p. 22 - 23.
  melkveehouderij - melkveebedrijven - aantallen vee - bedrijfsstructuur in de landbouw - agrarische structuur - extensieve veehouderij - intensieve veehouderij - bedrijfsgrootte in de landbouw - landbouwbeleid - milieubeleid - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - agrarische bedrijfsvoering - bezettingsdichtheid - veebezetting - mineralenboekhouding - dairy farming - dairy farms - livestock numbers - farm structure - agricultural structure - extensive livestock farming - intensive livestock farming - farm size - agricultural policy - environmental policy - farm development - farm management - stocking density - stocking rate - nutrient accounting system
  De aanpassingen van het EU-landbouwbeleid, de zogenaamde MidTermReview, zijn gericht op verlagen van de prijssteun en het geven van inkomenstoeslagen.
  Uniformering technische en economische kengetallen varkenshouderij : versie 2001-1
  Lenskens, P. ; Kuunders, L. - \ 2001
  Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij (Rapport / Praktijkonderzoek Veehouderij ) - 136
  varkenshouderij - bestuur - aantallen vee - registratie - terminologie - nomenclatuur - standaardisering - nederland - pig farming - administration - livestock numbers - registration - terminology - nomenclature - standardization - netherlands
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.