Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 11 / 11

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Ontwikkeling epifauna, infauna en kreeften (T0, T1, T2) op een ecologisch aantrekkelijke vooroeverbestorting (Schelphoek, Oosterschelde) : monitoring Building for Nature proefvak Schelphoek
  Tangelder, Martijn ; Ooijen, Tim van; Kluijver, Mario de; Ysebaert, Tom - \ 2017
  Den Helder : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C039/17) - 69
  fauna - oosterschelde - milieumonitoring - zeekreeften - mariene sedimenten - kalksteen - zandsteen - macrofauna - substraten - oesters - biodiversiteit - fauna - eastern scheldt - environmental monitoring - lobsters - marine sediments - limestone - sandstone - macrofauna - substrates - oysters - biodiversity
  Rijkswaterstaat voert vooroeverbestortingen uit op het deel van de dijk dat onder water ligt in de Oosteren Westerschelde. Dit is nodig om de stabiliteit van de dijk en daarmee de waterveiligheid te kunnen blijven garanderen. Eerst werd hierbij alleen op veiligheidsdoelen gelet. Nieuw inzicht is dat je door gebruik van bepaalde materialen ook de natuur kunt faciliteren, dit principe wordt ‘Building for Nature’ genoemd. In 2014 is bij de oostelijke strekdam van locatie Schelphoek in de Oosterschelde een bestorting van zeegrind uitgevoerd. In het oorspronkelijke ontwerp was een basis van staalslakken voorzien, maar bij de uitvoering van het werk is vanwege beperkte beschikbaarheid van staalslakken voor zeegrind gekozen. Op het zeegrind zijn riffen van twee verschillende typen breuksteen gestort: kalksteen en zandsteen. Er is gekozen voor deze aangepaste bestorting om de ecologische meerwaarde van dit ontwerp te kunnen onderzoeken. Doel van dit onderzoek is om de rekolonisatie en ontwikkeling van hardsubstraatsoorten (epifauna) en soorten die leven in het sediment (infauna), en het voorkomen van kreeften op de nieuwe bestorting van kalksteen, zandsteen en zeegrind bij de locatie Schelphoek gedurende twee jaar na bestorting te volgen (T1-2015 en T2-2016) en te vergelijken met de situatie voor bestorten (T0-situatie in 2014).
  Lobster trap detection at the Saba Bank
  Beek, I.J.M. van - \ 2012
  Den Helder : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C091/12) - 35
  zeekreeften - vallen - detectie - visserijbeheer - saba - lobsters - traps - detection - fishery management - saba
  According to previous studies and anecdotal evidence there are a lot of lost lobster traps at the Saba Bank. One study estimated the loss to be between 210 and 795 lobster traps per year. The Saba Bank is an approximately 2,200 km2 submerged area and spiny lobster (Panulirus argus) is one of the main fisheries with an annual economic value over USD 1 million. The traps get lost due to a combination of bad weather moving or damaging traps and marker buoy lines, ship traffic running into and cutting marker buoy lines and removal of marker buoy or theft of traps by vandals. Lost traps are a concern for the Saba Bank fisheries management, because of the potential impact of ghost fishing by lost traps and the damage to the benthic environment. IMARES was commissioned by the Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovation to advise on a method to detect lost lobster traps. The objective of this desk study was to provide information for the sustainable management of the lobster fisheries and the conservation of the Saba Bank. In this report we investigate the most efficient method for the detection of lost lobster traps from a small vessel in water between 15 and 50 meter depth. We not only address methods for the location of traps, but also recommend methods for the retrieval of traps and measurement of ghost fishing. Side scan sonar in combination with a magnetometer is recommended as the best, most efficient method to locate lost lobster traps in order to retrieve them. This is not necessarily the most cost-efficient method to respond to the problem of future traps loss, as preventive measures tend to be more effective and less costly than curative measures. However, a detection survey can be used to better estimate the magnitude of the problem of already lost traps. It is not realistic that a detection survey can locate all lost traps that are present on the Saba Bank.
  Kabeljauwvangst in de Noorse kreeftvisserij
  Nijman, R.R. ; Rasenberg, M.M.M. ; Quirijns, F.J. - \ 2012
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C192/11) - 36
  demersale visserij - schaal- en schelpdierenvisserij - zeekreeften - kabeljauw - visserijbeleid - demersal fisheries - shellfish fisheries - lobsters - cod - fishery policy
  Op de Noordzee werden vanaf 6 december 2010 voor een periode van 3 maanden verschillende ICES kwadranten gesloten voor de demersale bordenvisserij met als doel het beschermen van het kabeljauw bestand. In een aantal van deze ICES kwadranten valt een belangrijk visgebied (het Botney Gat) voor de Nederlandse Noorse kreeftvisserij, die door deze sluiting een groot deel van hun omzet mislopen. Daarom is door deze vissers een ontheffing aangevraagd bij het ministerie van EL&I voor het vissen in dit gebied tijdens de sluiting. Het ministerie van EL&I ging akkoord met een ontheffing voor een selecte groep vissers, maar stelde een aantal voorwaarden. Eén van de voorwaarden was het meewerken van de sector aan een onderzoek naar kabeljauwvangsten in de Noorse kreeftvisserij. Ook moesten mogelijkheden om de kabeljauwvangst nog verder terug te dringen worden onderzocht.
  Gaffkemia van kreeften door Aerococcus viridans
  Engelsma, M.Y. ; Haenen, O.L.M. - \ 2011
  Aquacultuur 26 (2011)5. - ISSN 1382-2764 - p. 34 - 35.
  homarus americanus - homarus gammarus - zeekreeften - aerococcus viridans - bacterieziekten - homarus americanus - homarus gammarus - lobsters - aerococcus viridans - bacterial diseases
  Artikel over een bacteriële ziekte van onder andere kreeften, de zogenaamde Gaffkemia, veroorzaakt door de bacterie Aerococcus viridans. Deze ziekte is in Nederland nog niet eerder gevonden bij kreeften, maar zou met importen van kreeftachtigen mee kunnen komen.
  Implications of fisheries during the spawning season for the sustainable management and recovery of depleted fish stocks: life history characteristics of several North Sea species
  Overzee, H.M.J. van; Rijnsdorp, A.D. - \ 2009
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR no. C095/09) - 17
  visserij - haringen - kabeljauw - makrelen - schol - zeekreeften - zolen - limanda limanda - tarbot - visserij-ecologie - zeevisserij - fisheries - herrings - cod - mackerels - plaice - lobsters - soles - limanda limanda - turbot - fisheries ecology - marine fisheries
  Fish traders and NGOs have put the idea forward that in order to not disturb the spawning process and hence improve the reproductive success of a fish population one should stop fishing during the spawning period. This idea has resulted in the project “Vis & Seizoen”. Within this project a theoretical framework is being developed to examine the possible effect of fishing during the spawning season. This is the first report within the project. It presents a summary of the life history characteristics that are related to the reproduction of nine important commercial fish species.
  Voorstudie naar de effecten van de garnalenvisserij op de bodemfauna, met advies over te sluiten gebieden en uit te voeren onderzoek
  Lavaleije, M.S.S. ; Dankers, N. - \ 1993
  Wageningen : IBN-DLO (IBN - rapport 001) - 36
  zeekreeften - garnalen - steurgarnalen - milieu - nadelige gevolgen - milieueffect - menselijke activiteit - ecologisch evenwicht - schade - mens - dieren - fauna - natuurbescherming - herstel - hydrobiologie - visserijbiologie - natuur - verstoring - menselijke invloed - waddenzee - oosterschelde - lobsters - shrimps - prawns - environment - adverse effects - environmental impact - human activity - ecological balance - damage - man - animals - fauna - nature conservation - rehabilitation - hydrobiology - fishery biology - nature - disturbance - human impact - wadden sea - eastern scheldt
  De rol van de garnalenvisserij voor de Nederlandse kottervloot
  Salz, P. ; Wilde, J.W. de - \ 1990
  Den Haag : LEI (Publikatie / Landbouw-Economisch Instituut, Afdeling Visserij 5.81) - ISBN 9789052420974 - 65
  vissersschepen - zeekreeften - garnalen - steurgarnalen - schaal- en schelpdierenvisserij - nederland - fishing vessels - lobsters - shrimps - prawns - shellfish fisheries - netherlands
  Het belang van de garnalen voor de Nederlandse visserij wordt in dit rapport beknopt beschreven en gekwantificeerd.
  Profiel van de garnalenmarkt
  Smit, J.G.P. ; Wilde, J.W. de - \ 1980
  's-Gravenhage : L.E.I. (Mededelingen / Landbouw-Economisch Instituut no. 234) - 54
  handel - zeekreeften - garnalen - steurgarnalen - nederland - west-europa - trade - lobsters - shrimps - prawns - netherlands - western europe
  De Nederlandse garnalenvisserij : economische perspectieven van een bedrijfstak in de knel
  Boddeke, R. ; Houwing, H. ; Smit, W. - \ 1977
  Den Haag : L.E.I. (Visserij en bosbouw / L.E.I. afd. 5, no. 48) - 54
  zeekreeften - nederland - steurgarnalen - garnalen - lobsters - netherlands - prawns - shrimps
  Krill (Euphausia superba)
  Anonymous, - \ 1976
  Wageningen : Pudoc (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie no. 3968)
  bibliografieën - crustacea - zeekreeften - steurgarnalen - garnalen - bibliographies - crustacea - lobsters - prawns - shrimps
  On the volatile flavour compounds of cooked trassi, a cured shrimp paste condiment of the Far East
  Soedarmo Moeljohardjo, D. - \ 1972
  Landbouwhogeschool Wageningen. Promotor(en): W. Pilnik. - Wageningen : Centre for Agricultural Publishing and Documentation (Pudoc) - ISBN 9789022004135 - 55
  chemische structuur - vis - visverwerkende industrie - visproducten - voedselbewaring - voedingsmiddelen - zeekreeften - organoleptische kenmerken - steurgarnalen - conserven - relaties - garnalen - biologische eigenschappen - chemical structure - fish - fish industry - fish products - food preservation - foods - lobsters - organoleptic traits - prawns - preserves - relationships - shrimps - biological properties

  The volatile compounds of cooked trassi, a cured shrimp paste condiment of the Far East have been studied. The techniques of volatiles isolation, concentration, fractionation as well as methods of identification have been described. 138 volatile compounds, which included 16 hydrocarbons, 7 alcohols, 46 carbonyls, 7 fatty acids, 3 esters, 15 sulfur compounds, 34 nitrogenous compounds, and 10 miscellaneous compounds, were identified. Carbonyls represented the most preponderant group and pyrazines were the second. The development of certain volatile compounds in autolyzed shrimp was studied. The experiment indicated that dimethyldisulfide developed enzymatically.

  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.