Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 20

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Monitoring en evaluatie van adaptatie op regionaal en lokaal niveau
  Klostermann, J.E.M. ; Sandt, K.H. van de; Minnen, J. van; Betgen, C.D. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport )
  klimaatadaptatie - regionale planning - plaatselijke planning - indicatoren - hydrologie - waterkwaliteit - monitoring - gemeenten - rotterdam - zuid-holland - climate adaptation - regional planning - local planning - indicators - hydrology - water quality - monitoring - municipalities - rotterdam - zuid-holland
  Eindrapport van onderdeel Kennis voor Klimaat met de titel “Monitoren en evalueren van effecten, kwetsbaarheden en adaptatiebeleid als gevolg van klimaatverandering op verschillende ruimtelijke schalen”. Het rapport beschrijft twee casussen waarin monitoren van klimaatadaptatie op de lokale en regionale schaal is onderzocht. De eerste case studie gaat over de Stadsregio Rotterdam en de tweede over de regio Haaglanden. Gebaseerd op deze case studies is een advies geschreven hoe monitoring op lokale en regionale schaal opgestart kan worden. Er zijn tabellen opgesteld met voor het lokale en regionale niveau mogelijk relevante indicatoren van adaptatie.
  Webinar Msc Forest and Nature Conservation
  Wageningen UR, ; Scheffer, M. - \ 2014
  Wageningen UR
  ecosystemen - ecologische verstoring - natuurreservaten - klimaatverandering - maatregelen - plaatselijke planning - ecosystems - ecological disturbance - nature reserves - climatic change - measures - local planning
  Mondiaal beeldbepalende ecosystemen zoals het Groot Barrière Rif en het Amazonewoud lopen het risico op instorting door klimaatverandering. Dat risico kan echter fors worden verkleind door lokale maatregelen zoals het inperken van overbevissing, vervuiling en boskap, zo stelt een internationaal team van wetenschappers onder leiding van Marten Scheffer van Wageningen University in Science van 20 maart 2015
  Natuurbrug Laarderhoogt : ecologische toetsing van plannen voor een Nationaal Tenniscentrum en crematorium nabij de natuurbrug
  Grift, E.A. van der; Ottburg, F.G.W.A. - \ 2013
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2446) - 42
  fauna - wildpassages - heidegebieden - migratie - ecologische verstoring - tennis - ecologische hoofdstructuur - nadelige gevolgen - openluchtrecreatie - plaatselijke planning - het gooi - noord-holland - fauna - wildlife passages - heathlands - migration - ecological disturbance - tennis - ecological network - adverse effects - outdoor recreation - local planning - het gooi - noord-holland
  In opdracht van de provincie Noord-Holland is onderzocht wat de aanleg van een Nationaal Tennis Centrum en een crematorium op het voormalige AZC-terrein nabij rijksweg A1 betekent voor het ecologisch functioneren van de hier geplande Natuurbrug Laarderhoogt. Er is ook onderzocht welke maatregelen eventuele negatieve effecten op het functioneren van het ecoduct kunnen mitigeren dan wel opheffen. Deze natuurbrug is net ten oosten van Bussum gepland en zal hier zowel de rijksweg A1 als de ten noorden daarvan gelegen Naarderstraat overspannen. Deze verbindingszone heeft als doel de natuurgebieden ten zuiden van de rijksweg (o.a. Bussummerheide, Westerheide, Zuiderheide) te verbinden met die ten noorden van de rijksweg (o.a. Blaricummerheide, Tafelbergheide)
  Value added planning: yes, in my backyard! : understanding value added planning in the city of Amersfoort, the Netherlands
  Diemont, E. ; Cilliers, J. ; Stobbelaar, D.J. ; Timmermans, W. - \ 2011
  [S.l.] : INTERREG IVB [etc.] - ISBN 9789085859697 - 55
  openbaar groen - economische aspecten - plaatselijke planning - gemeenten - landschapsbeleving - utrecht - public green areas - economic aspects - local planning - municipalities - landscape experience - utrecht
  Amersfoort local municipality would like to renew the quality of the green spaces within the urban areas, to enhance the value of these spaces and to determine the economic value of green spaces. The concept of Value Added Planning was introduced to address these objectives. The value of green is highly dependent on the specific local environmental circumstances, but also on broader developments such as the market tendency and overall economic trends. Reflecting on the various perspectives in this report it is argued that, in order to support value added planning in future it is relevant to consider the process of planning rather than direct benefits as outcomes of planning processes.
  Juridica; Bos, bouw en gemeenten
  Kistenkas, F.H. - \ 2011
  Vakblad Natuur Bos Landschap 8 (2011)10. - ISSN 1572-7610 - p. 21 - 21.
  natuurbeleid - ecologische hoofdstructuur - woningbouw - plaatselijke planning - nature conservation policy - ecological network - house building - local planning
  Bouwen in het bos van de ecologische hoofdstructuur. Geen probleem als niemand bezwaar maakt.... Uiteindelijk is de gemeente vergunningverlener aan zichzelf, is wetgever in eigen zaak en maakt voor zichzelf een lucratief bestemmingsplan. Aldus de analyse van wetskenner Fred Kistenkas
  Instrumenten voor regioleren in ondernemerschapsonderwijs
  Kortstee, H.J.M. - \ 2011
  agrarisch onderwijs - leeractiviteiten - plaatselijke planning - leerervaringen - ondernemerschap - vaardigheden - samenwerking - probleemgestuurd onderwijs - regioleren - agricultural education - learning activities - local planning - learning experiences - entrepreneurship - skills - cooperation - problem-based learning - regional atelier
  Arrangementen voor regioleren worden ervaren als potentieel krachtige leeromgevingen voor het ontwikkelen van ondernemerschapscompetenties en tevens worden er resultaten geboekt die waardevol voor de ondernemer/de regio zijn. Maar er zijn ook obstakels. Docenten, studenten en betrokken ondernemers moeten allemaal een rol aannemen die ze (nog) niet gewend zijn, waarvoor ze zich de competenties dus nog moeten eigen maken. Daarom richt dit project zich op het instrumenteren van regioleren.
  Voorbeelden Duurzame Voedselplanning, Een inventarisatie van 10 steden en gemeentes die invulling geven aan duurzame voedselplanning
  Stuiver, M. ; Schrijver, R.A.M. - \ 2010
  wageningen : Alterra - 33
  duurzaamheid (sustainability) - gemeenten - stimulansen - voedsel - duurzame ontwikkeling - voedselconsumptie - voeding en gezondheid - voedselproductie - regionale voedselketens - stadslandbouw - plaatselijke planning - sustainability - municipalities - incentives - food - sustainable development - food consumption - nutrition and health - food production - regional food chains - urban agriculture - local planning
  Welke internationale voorbeelden van steden zijn er die op lokaal niveau beleid maken om duurzaam voedsel te bevorderen? Wat zeggen die voorbeelden wat je als gemeente op lokaal niveau kan doen om duurzaam voedsel te bevorderen? In dit document staan 10 voorbeelden van gemeenten wereldwijd die lokaal beleid daarvoor maken. Dit zijn de gemeenten Rostock in Duitsland; Malmo in Zweden; Turijn in Italië; Aylsham en Rotherham in Engeland, Portland in de USA; Richmond in Canada; Wenen in Oostenrijk; Kinsale in Ierland en Chiran+Kawanabe+Kaseda+Kinpo in Japan.
  Kennis voor Nationale Landschappen, een analyse van kennisuitwisseling en implementatie in 2007 en 2008
  Schröder, R.R.G. ; Koomen, A.J.M. ; Kranendonk, R.P. ; Tersteeg, J.L. - \ 2008
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1786) - 48
  landschap - regionale planning - plaatselijke planning - frankrijk - zwitserland - nationale landschappen - beleidsprocessen - landscape - regional planning - local planning - france - switzerland - national landscapes - policy processes
  Frankrijk en Zwitserland hebben een planningssysteem met verplichte ruimtelijke plannen en vrijwillige landschapsplannen. Landschap als een verplicht onderdeel van ruimtelijke plannen. Landschapsplannen worden vaak gemaakt in een samenwerking van meerdere lokale overheden. Ze worden aan het begin van een planningsproces ingezet voor het maken van een analyse, het creëren van draagvlak en het vormen van een visie. Het Nederlandse beleid voor landschapsontwikkelingsplannen zou kunnen leren van het buitenland door meer landschapsregels in te zetten en een centrale kennisbasis op te zetten. Het gaat dan om kennisuitwisseling onder landschapskundigen en afstemming van methoden van landschapsplanning.
  Dreijen Regeneration Study: Professional Academy 2007
  Lenzholzer, S. ; Koh, J. ; Meer, E.G. van der - \ 2008
  Wageningen : Wageningen Universiteit - 20
  landschapsarchitectuur - stedelijke planning - architectuur - universiteiten - plaatselijke planning - landscape architecture - urban planning - architecture - universities - local planning
  This year the students of the “Professional Academy”, a combined theory and design class in landscape architecture, elaborated on a vision on the campus “de Dreijen” in Wageningen. This campus will be left by the university within the coming decade, university functions mainly moving towards the new campus “de Born” in the North of the city. Their “research by design” study brought about very different visions, but they all reflected the main theories learnt about urban sustainability and ecology
  Pathways to High-tech Valleys and Research Triangles
  Hulsink, W. ; Dons, H. - \ 2008
  Dordrecht : Springer Verlag (Wageningen UR Frontis Series 24) - ISBN 9781402083365 - 312
  regionale ontwikkeling - firma's - bedrijven - investering - industrie - locatietheorie - plaatselijke planning - universiteiten - innovaties - clustering - ondernemerschap - europa - vs - regionale economie - bedrijventerreinen - publiek-private samenwerking - kennisvalorisatie - kennisoverdracht - regional development - firms - businesses - investment - industry - location theory - local planning - universities - innovations - clustering - entrepreneurship - europe - usa - regional economics - business parks - public-private cooperation - knowledge exploitation - knowledge transfer
  Silicon Valley and the industrial districts of Italy, where shared identity, superior skills, regional specialization and trust-based networking among local firms have produced dynamic and flexible ecosystems, are inspiring examples of the successful promotion of thriving technology and business clusters. Cluster studies, besides acknowledging (the potential of) concentration and spill-overs in a dynamic network of larger companies and new start-up firms, also pay attention to the importance of investors, universities and other supportive institutions that contribute to the international and longer-term competitiveness of local industry clusters. This book looks at why certain regions are successful in creating an innovative technology cluster (with chapters on Silicon Valley and the Italian Food districts) and why aspiring communities and districts seek to learn from those examples and create an internationally successful region or sector (with chapters on the Dutch Biopartner program to stimulate entrepreneurship in the life sciences, on high-tech Israel and on the Italian Slow Food Movement). In some cases internationally renowned universities and/or research laboratories inspire engineers and scientists to become entrepreneurs and take the lead in cluster development (e.g. in the chapters on Food Valley Wageningen, the Knowledge Pearl Leuven-Flanders and the Scandinavian Oresund cluster). In other cases indigenous flagship firms, collaborating with each other and outsourcing many activities to smaller companies, may act as a region’s catalyst (e.g. in the chapters on Flanders Vegetable Valley, the Dutch horticultural industry and the Defence Diversification Agency in the UK). Chapters on North Carolina’s Research Triangle Park and the recent initiative to stimulate innovativeness in East Netherlands show that also an active government can stimulate emerging clusters by making local resources and funds available (e.g. risk capital, high-quality infrastructure), attracting foreign firms to invest and building ties between the private sector, knowledge institutions and local authorities.
  Landscape Services as a Spatial Planning Concept
  Termorshuizen, Jolande - \ 2008
  physical planning - land use - landscape - change - values - local planning - decision making - landscape planning - sustainable development
  A participatory decision support tool to access costs and benefits or tourism development scenarios : application of the ADAPTIVE model to Greater Giyani, South Africa
  Henkens, R.J.H.G. ; Tassone, V.C. ; Grafakos, S. ; Groot, R.S. de; Luttik, J. - \ 2007
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1583) - 81
  ontwikkeling van toerisme - plaatselijke planning - participatief management - participatie - kosten-batenanalyse - zuid-afrika - bewonersparticipatie - beslissingsondersteunende systemen - tourism development - local planning - participative management - participation - cost benefit analysis - south africa - community participation - decision support systems
  The tourism industry represents a thriving business and offers many opportunities for tourism development all around the world. Each development will have its economic, socio-cultural and ecological costs and benefits. Many of these are difficult to assess and to value, which often leads to unsustainable development characterised by short-term economic benefits and high costs on the long-term. The participatory integrated assessment decision support tool named ADAPTIVE and developed within this project, helps policy makers, spatial planners, park managers and other stakeholders to analyse all effects of potential development plans and aggregates them into a total monetary value for each scenario. The tool has been applied for illustrative purpose to the case-study area of Greater Giyani, South-Africa
  Streekeigen natuur : Midden-Drenthe, getekend in het zand
  Stortelder, A.H.F. ; Schaminée, J.H.J. ; Weeda, E.J. - \ 2006
  Wageningen : Alterra - ISBN 9789032703530 - 79
  landschap - natuurbescherming - bedrijfsvoering - nederland - plaatselijke planning - natuur - landschapsbeheer - gemeenten - drenthe - landscape - nature conservation - management - netherlands - local planning - nature - landscape management - municipalities - drenthe
  In overleg met VNG is nagegaan hoe op gemeentelijk niveau de specifieke regionale natuurwaarden in beeld gebracht en geëvalueerd kunnen worden. In deze publicatie betreft dat het landschap en de natuur van de gemeente Midden-Drenthe
  Lessen in vertrouwen : bewoners participeren in planvorming voor het Botteskerkpark, Amsterdam-Osdorp
  Aalbers, C.B.E.M. ; Haars, A. ; Ruiter, E.M.V. de - \ 2006
  Wageningen : Alterra - 72
  openbare parken - bedrijfsvoering - plaatselijke planning - participatie - openbaar groen - public parks - management - local planning - participation - public green areas
  Openbaar groen kan mensen samenbrengen. Zoals dit overzicht laat zien, ontstaan contacten bij het praten over groen. Wil dit uiteindelijk resulteren in een grotere betrokkenheid bij het groen, zal de bewonersparticipatie een goede plek in de planvorming moeten krijgen
  The Dark Zone: Groundwater Irrigation, Politics and Social Power in North Gujarat
  Prakash, A. - \ 2005
  Wageningen University. Promotor(en): Linden Vincent, co-promotor(en): P.P. Mollinga; Dik Roth. - [S.L] : S.n. - ISBN 9789085041580 - 245
  irrigatie - politiek - sociale activiteiten - gujarat - india - grondwaterwinning - putten - watervoorraden - prijzen - marktprijzen - deelpacht - plaatselijke planning - dorpen - communes - irrigation - politics - social activities - gujarat - india - groundwater extraction - wells - water resources - prices - market prices - metayage - local planning - villages - communes
  Een functionele beeldentuin voor het leger
  Assche, K.A.M. van - \ 2004
  Blauwe Kamer 13 (2004)2. - ISSN 1389-742X - p. 40 - 43.
  landschapsarchitectuur - architectuur - militaire gebieden - landgebruik - plaatselijke planning - noord-brabant - landscape architecture - architecture - land use - local planning - military areas - noord-brabant
  Defensie besteedt aandacht aan de architectonische en ecologische kwaliteiten van het nationale rijopleidingscentrum Strijpse Kampen (Oirschot). Het betreft de aanleg van gebouwen en een verkeerscircuit bestemd voor alle krijgsmachtonderdelen, op een 124 ha groot terrein
  Kosten-batenanalyse GIS-implementatie is meer dan optellen en aftrekken
  Peeten, R. - \ 2004
  VI Matrix 12 (2004)3. - ISSN 0929-6107 - p. 28 - 30.
  kosten-batenanalyse - geografische informatiesystemen - landgebruiksplanning - cartografie - plaatselijke planning - noord-brabant - cost benefit analysis - geographical information systems - land use planning - mapping - local planning - noord-brabant
  Dit artikel is gebaseerd op het afstudeerproject 'Kosten baten analyse van GIS projecten', Wageningen Universiteit, 2004
  Transitie naar niet-agrarisch gebruik van het buitengebied; hoe kunnen gemeenten en provincies erop inspelen?
  Vereijken, P.H. ; Agricola, H.J. - \ 2004
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 809) - 59
  platteland - meervoudig landgebruik - landgebruiksplanning - niet-agrarische grond - plaatselijk bestuur - gebieden onder plaatselijke autoriteit - plaatselijke planning - nederland - rural areas - multiple land use - land use planning - non-farm land - local government - local authority areas - local planning - netherlands
  Dit rapport wil provincies en gemeenten attenderen op de waarschijnlijk snelle transitie naar niet-agrarisch gebruik van hun buitengebied, ze helpen de kansen hierop per gemeente in te schatten en aangeven, hoe ze erop kunnen inspelen. Drie vragen staan centraal: 1. Welke indicatoren bepalen de kans op transitie naar niet-agrarisch gebruik van het buitengebied? 2. Wat zijn volgens deze indicatoren de kansen van de Nederlandse gemeenten? 3. Hoe kunnen met name de gemeenten die kans lopen op snelle transitie, hierop inspelen?
  Het langzame net versnellen; aandachtspunten voor de realisatie van het 'langzame netwerk'
  Beunen, R. - \ 2000
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 77) - 36
  voetpaden - rijwielpaden - infrastructuur - ruimtelijke ordening - kwaliteit - transport - levensomstandigheden - plaatselijke planning - nederland - footpaths - cycleways - infrastructure - physical planning - quality - transport - living conditions - local planning - netherlands
  Dit rapport bevat aanbevelingen voor de vormgeving, inrichting en het beheer van het netwerk van verbindingen voor het langzame verkeer (voet- en fietspaden) op lokale schaal. Extra aandacht daarvoor levert een bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit van de dagelijkse leefomgeving. Overheden kunnen veel leren van het onderling uitwisselen van ervaringen met concrete projecten.
  Oosteind, dat unieke stukje Brabant : "Interactieve planvorming met de bewoners van Oosteind"
  Dijk, A. van - \ 1999
  Wageningen : Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel 150) - ISBN 9789067545631 - 68
  ruimtelijke ordening - plaatselijke planning - sociale participatie - levensomstandigheden - huisvesting - buurten - natuurbescherming - planning - nederland - noord-brabant - natuur - physical planning - local planning - social participation - living conditions - housing - neighbourhoods - nature conservation - planning - netherlands - noord-brabant - nature
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.