Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 51

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Onderzoek in het kader van het ‘Actieplan Minder Virus in Tulp’, uitgevoerd door PPO- Bloembollen, Lisse en Proeftuin Zwaagdijk in 2013 en 2014
  Dam, M.F.N. van; Verbeek, M. ; Stijger, I. ; Kreuk, F. - \ 2015
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V., Sector Bomen, Bollen & Fruit - 66
  tuinbouw - bloembollen - tulpen - gewasbescherming - virusziekten - tulpenmozaïekvirus (tulip breaking virus) - tulpenvirus x - tulpenmozaïekvirus (tulip mosaic virus) - plantenziektebestrijding - mineraaloliën - detectie - locatie - afmetingen - landbouwkundig onderzoek - horticulture - ornamental bulbs - tulips - plant protection - viral diseases - tulip breaking virus - tulip virus x - tulip mosaic virus - plant disease control - mineral oils - detection - location - dimensions - agricultural research
  Doelstellingen van het Actieplan “Minder virus in Tulp” zijn: Dit project organiseert de opstart en de uitvoering van een actieplan dat leidt tot minder virus in tulp in een economisch rendabele teelt. De aandacht ligt met name bij TBV, TVX, Augustaziek, ArMV en LSV. Uitvoering van het actieplan moet leiden tot enthousiasme en power in de sector waardoor ook nieuwe inspiratie voor innovaties ontstaat. De beoogde modulaire en stapsgewijze aanpak van dit project zorgt voor een duidelijke afbakening van doelstellingen, activiteiten en budget en maakt tussentijdse nadere invulling van activiteiten mogelijk. Dit verslag beschrijft een aantal onderzoeken die hebben plaatsgevonden vanaf de start van dit Actieplan.
  Versleping in de mengvoederindustrie : interpretatie van de EU wetgeving met betrekking tot bemonsterings- en controlestrategieën voor coccidiostatica versleping
  Spiegel, M. van der; Sterrenburg, P. ; Egmond, H.J. van - \ 2013
  Wageningen : RIKILT Wageningen UR (Rapport / RIKILT 2013.013)
  mengvoer - voedertoevoegingen - coccidiostatica - protozoa - bemonsteren - voederkwaliteit - voersamenstelling - locatie - wetgeving - gemeenschappelijk landbouwbeleid - Nederland - compound feeds - feed additives - coccidiostats - protozoa - sampling - forage quality - feed formulation - location - legislation - cap - Netherlands
  De doelstelling van dit onderzoek is om aanbevelingen te geven aan het Ministerie van Economische Zaken en de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit voor de interpretatie van de EU-wetgeving m.b.t. de bemonstering en controle voor versleping van coccidiostatica in mengvoeders in Nederland. Hiervoor wordt m.b.v. een enquête de relevante EU-wetgeving geïnventariseerd, en wordt onderzocht hoe Nederland en 7 andere EU-lidstaten de huidige wetgeving wat betreft monstername en analyseresultaten van de spoelcharge interpreteren.
  Sociale Media als bron voor ruimtelijke informatie
  Ligtenberg, A. ; Lammeren, R.J.A. van - \ 2012
  Geo-Info 9 (2012)9. - ISSN 1572-5464 - p. 16 - 20.
  locatie - ruimtelijke analyse - communicatie - location - spatial analysis - communication
  Het gegeven dat veel mensen berichten op en over de locatie waar ze zich bevinden heeft de interesse gewekt van de geocommunity om sociale netwerken te gebruiken als bron voor ruimtelijke informatie. Onderzoek naar het gebruik van sociale media als bron van ruimtelijke informatie richt zich vooral op het detecteren van ruimtelijke events zoals bosbranden, chemische rampen, overstroming en orkanen. Vaak worden technieken gebruikt die gebaseerd zijn op ‘keyword’ filtering voor de selectie van relevante gebeurtenissen.
  Staltypen nabij Natura 2000-gebieden
  Doorn, A.M. van; Smidt, R.A. - \ 2012
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 297) - 34
  natuurgebieden - natura 2000 - gemeenschappelijk landbouwbeleid - veehouderijbedrijven - locatie - luchtreinigers - ammoniakemissie - intensieve veehouderij - natural areas - natura 2000 - cap - livestock enterprises - location - air cleaners - ammonia emission - intensive livestock farming
  Voor de PBL- studie Opties herziening Gemeenschappelijk Landbouwbeleid zijn gegevens over de aanwezigheid van aantallen stalplaatsen, staltype en aanwezigheid van luchtwassers rond (ammoniakgevoelige ) Natura 2000-gebieden gegenereerd. Eerst zijn de ammoniakgevoelige Natura2000-gebieden in kaart gebracht. Dit betrof 125 gebieden (van de 162, dus meer dan 75%). In deze gebieden overschrijdt de gemiddelde depositie de kritische depositie waarde (kdw) (meetgegevens 2005). In sommige gebieden wordt de kdw meer dan zeven keer overschreden. In 16 gebieden wordt de kdw niet overschreden, dit zijn met name de grote zoete en zoute wateren. In een straal van 5 km rondom de Natura 2000-gebieden komen 14.709 bedrijven voor. Hiervan is 63% rundveehouderij, 28% varkenshouderij en 8% pluimveehouderij. De varkenshouderij heeft relatief de meeste emissiearme stallen, circa 26%. Bij de andere twee sectoren zijn verreweg de meeste stallen traditionele stallen.
  Effectafstand van stikstof uit verkeersemissies op de vegetatie - een inventarisatie van de literatuur
  Schaffers, A.P. - \ 2010
  Wageningen : Wageningen UR - 22
  wegtransport - infrastructuur - locatie - luchtverontreiniging - natuurgebieden - road transport - infrastructure - location - air pollution - natural areas
  Stikstof afkomstig van het wegverkeer kan in natuurgebieden leiden tot een afname van de natuurkwaliteit en kan het behalen van de natuurdoelen in Natura 2000-gebieden in de weg staan. Het is echter niet eenvoudig om op één bepaalde plaats vast te stellen welk deel van de stikstofbelasting aan het wegverkeer op een nabij gelegen weg toe te schrijven is en welk deel aan andere bronnen. Als het gaat om daadwerkelijk aangetoonde effecten is echter maar weinig kennis aanwezig. Daarom is vanuit Rijkswaterstaat de volgende vraag gedefinieerd: Welke onderzoeksgegevens bestaan er m.b.t. dosis - effect relaties van stikstof (NH3 en NOx) geproduceerd door het verkeer, op langs de weg gelegen natuurgebieden. Daarbij staat vooral de vraag centraal tot op welke afstand deze effecten zich nog doen gelden.
  Geschiktheid van Staatsbosbeheer-terreinen voor groene buitenschoolse opvang, Locatieanalyse
  Langers, F. ; Bosch, F.J.P. van den - \ 2010
  Wageningen : Alterra - 25
  dagopvang voor kinderen - natuurgebieden - speelterreinen - inventarisaties - relaties tussen stad en platteland - locatie - child day care - natural areas - playgrounds - inventories - rural urban relations - location
  De ambitie van Staatsbosbeheer is om een groot deel van haar plannen voor de jeugd te realiseren in achttien groene gebieden in dichtbevolkte delen van ons land, de zogenaamde Recreatie-om-de-stad (Rods)-gebieden. Recreatie om de stad is een jong, maar veelbelovend initiatief: de ambitie voor de achttien gebieden ligt hoog: de omvang moet uitbreiden van 2.500 naar 5.000 hectare, de gebieden moeten straks vrij toegankelijk zijn, goed bereikbaar én intensief en op uiteenlopende manieren te gebruiken zijn voor verschillende doelgroepen. Drie van de achttien Rods-gebieden fungeren de komende jaren als etalagegebied. Dat zijn het Diemerbos bij Amsterdam-Zuidoost, het Gagelbos aan de noordrand van Utrecht en de aangesloten gebieden de Balij en het Bieslandse Bos tussen Zoetermeer, Nootdorp, Pijnacker en Delft. Staatsbosbeheer is met name geïnteresseerd in de kansen voor groene BSO in de etalagegebieden.
  On Nash equilibria of a competitive location problem
  Sáiz Pérez, M.E. ; Hendrix, E.M.T. ; Pelegrin, B. - \ 2009
  Wageningen : Wageningen University (Working paper / Mansholt Graduate School of Social Sciences : Discussion paper ) - 11
  bedrijven - firma's - vestigingsplaats van de productie - locatietheorie - optimalisatie - evenwicht - marktconcurrentie - locatie - businesses - firms - location of production - location theory - optimization - equilibrium - market competition - location
  De digitale wichelroede en haar gebruikers : interactieve location based services voor cultuur-historische landschapsbeleving
  Goossen, C.M. ; Lammeren, R.J.A. van; Ligtenberg, A. - \ 2008
  Wageningen : CGI / Alterra (Alterra report 1759) - 92
  openluchtrecreatie - lopen - fietsen - informatiesystemen - cultuurlandschap - locatie - virtuele realiteit - outdoor recreation - walking - bicycling - information systems - cultural landscape - location - virtual reality
  Project de Digitale Wichelroede onderzoekt hoe op innovatieve wijze cultuurhistorische kennis beschikbaar gemaakt kan worden via een PDA met GPS en UMTS-transmissie voor de wandelaar of fietser die zijn omgeving fysiek en virtueel wil beleven, en via de Volksmondfunctie op interactieve wijze informatie kan toevoegen. Circa 70% van de deelnemers oordeelt positief over de Digitale Wichelroede. De belangrijkste conclusie is dat een wandel- of fietstocht met de digitale wichelroede een meerwaarde bevat ten opzichte van een “gewone” wandel- of fietstocht
  Cultural heritage and history in the European metal scene
  Klepper, S. de; Molpheta, S. ; Pille, S. ; Saouma, R. ; During, R. ; Muilwijk, M. - \ 2007
  Utrecht [etc.] : Belvedere Educational Network [etc.] - 108
  muziek - popmuziek - vocale muziek - cultureel erfgoed - historische gebouwen - locatie - music - pop music - vocal music - cultural heritage - historic buildings - location
  This paper represents an inquiry on the use of history and cultural heritage in the metal scene. It is an attempt to show how history and cultural heritage can possibly be spread among people using an unconventional way. The followed research method was built on an explorative study that included an analysis of elements of the music, such as lyrics, performance and fashion, together with interviews of bands and people from the metal scene. The research (a cooperation between Belvedere and Wageningen University) shows how history and cultural heritage are used by many bands as an inspiration as well as how it can play a role in forming a common identity among fans and musicians.
  Nieuwe activiteiten in het landelijk gebied : een verkennende studie naar natuur en landschap als vestigingsfactor
  Rijk, P.J. ; Bos, E.J. ; Leeuwen, E.S. van - \ 2007
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 49) - 86
  landbouwbedrijfsgebouwen - plattelandsontwikkeling - plattelandsomgeving - landschap - economie - nevenactiviteiten - locatie - natuur - het gooi - drenthe - friese wouden - farm buildings - rural development - rural environment - landscape - economics - ancillary enterprises - location - nature - het gooi - drenthe - friese wouden
  Nieuwe bedrijvigheid op voormalige boerderijen. Als gevolg van de terugloop van het aantal agrarische bedrijven komen in toenemede mate bedrijfsgebouwen vrij. Dit WOT rapport komt met een LEI inventarisatie van nieuwe bedrijvigheid. Het onderzoek bevat een literatuurstudie en beschrijft het belang van natuur en landschap als vestigingsfactor hierbij. Voor twee gebieden is dit nader onderzocht: de gemeente Wijdemeren en de gemeente De Wolden
  Geodata voor wandelaars en fietsers : beschikbaarheid en geschiktheid voor netwerken met betrekking tot de provincies Gelderland en Utrecht
  Rip, F.I. ; Lammeren, R.J.A. van - \ 2007
  Wageningen : Wageningen University (CGI-rapport 2007-001) - 57
  openluchtrecreatie - lopen - fietsen - informatiesystemen - globale plaatsbepalingssystemen - locatie - cultuurlandschap - outdoor recreation - walking - bicycling - information systems - global positioning systems - location - cultural landscape
  Dit rapport beschrijft het onderzoek naar de beschikbaarheid en kwaliteit van geodata met netwerkgegevens voor wandel- en fietsactiviteiten. De achterliggende cultuurhistorische informatie wordt ontleend aan de KennisInfrastructuur Cultuur Historie (KICH). Het onderzoek maakt onderdeel uit van het project Digitale Wichelroede
  De digitale wichelroede en haar gebruik
  Lammeren, R.J.A. van; Goossen, C.M. - \ 2007
  Agro Informatica 20 (2007)3. - ISSN 0925-4455 - p. 25 - 28.
  globale plaatsbepalingssystemen - geografie - recreatie - cultureel toerisme - informatie - projecten - locatie - navigatie - cultuurgeschiedenis - cultuurlandschap - landschapsbeleving - global positioning systems - geography - recreation - cultural tourism - information - projects - location - navigation - cultural history - cultural landscape - landscape experience
  De partners in dit project ontwikkelen een locatiebepaalde service. Een service die zich richt op cultuurtoerisme, d.w.z. een service die toeristen en recreanten mogelijkheden biedt om tijdens het volgen van een fiets- of wandelroute meer kennis op te doen over de cultuurhistorie van het omringende landschap.
  Afvaldumping in de natuur : een verkennend onderzoek naar de omvang en achtergronden van afvaldumping in de natuur en een inventarisatie van mogelijke oplossingen
  Raffe, J.K. van; Boer, T.A. de - \ 2007
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1530) - 37
  afvalverwijdering - afvalstortplaatsen - inventarisaties - landgebruik - locatie - natuur - waste disposal - waste disposal sites - inventories - land use - location - nature
  Hoewel beheerders afvaldumping een groot probleem vinden, is er tot nu toe nog maar weinig onderzoek gedaan naar de omvang, achtergronden en mogelijke oplossingsrichtingen. Vandaar dat bij het BO-cluster Ecologische hoofdstructuur een 'helpdeskvraag' is ingediend om het probleem te verkennen
  Is Nederland een aantrekkelijke vestigingsplaats voor agrarische bedrijvigheid? : Visies uit de praktijk.
  Berkum, S. van; Hoste, R. ; Stokkers, R. - \ 2006
  Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 2, Bedrijfsontwikkeling en concurrentiepositie ) - ISBN 9789086150946 - 52
  agrarische economie - landbouwindustrie - vestigingsplaats van de productie - boeren - kapitaalvennootschappen - overheidsbeleid - ondernemerschap - nederland - locatie - agricultural economics - agribusiness - location of production - farmers - companies - government policy - entrepreneurship - netherlands - location
  Dit rapport analyseert de factoren die de vestigingsplaats van Nederlandse bedrijven in de agrarische keten bepalen. Het onderzoek is gebaseerd op drie casestudies: de bloembollenketen, de varkenshouderijketen en handelsbedrijven. De studie stelt voor bedrijven in deze drie clusters de kritische vestigingsfactoren vast en de (mogelijke) motieven voor vertrek naar het buitenland. De geïnterviewde bedrijven geven een overwegend positief beeld van Nederland als vestigingsplaats, maar zien ook minpunten. De overheid speelt een belangrijke rol bij de vestigingsvoorwaarden, onder andere op het gebied van logistiek, ruimtelijke ordening, regelgeving, kennisontwikkeling en - verspreiding. This report analyses the factors determining the location of Dutch agribusiness. The research is based on three case studies: the bulb chain, the pig production chain and trade businesses. The study determines the critical factors of business location and (possible) reasons for moving overseas. The interviewed farmers and companies view the Netherlands as a favourable business location, but also note negative issues. The state plays an important role in the business conditions in The Netherlands, among others in the area of logistics, spatial planning, rules, knowledge development and knowledge dissemination.
  Ruimte voor reconstructie. Over de invloed van autonome en recente beleidsmatige ontwikkelingen op het aantal bedrijfsverplaatsingen in het kader van de reconstructie
  Vogelzang, T.A. ; Bavel, M.A.H.J. van; Kuhlman, J.W. ; Wagenberg, C.P.A. van - \ 2005
  onbekend : LEI (Rapport / LEI : Domein 4, Ruimte en economie ) - ISBN 9789052420004 - 72
  intensieve veehouderij - dierlijke meststoffen - overheidsbeleid - veehouderijbedrijven - platteland - zandgronden - ruimtelijke ordening - waterbeheer - richtlijnen (directives) - geografische verdeling - standplaatsfactoren - plattelandsplanning - reconstructie - invloeden - locatie - physical planning - geographical distribution - site factors - livestock enterprises - intensive livestock farming - sandy soils - water management - directives - government policy - rural planning - rural areas - netherlands - reconstruction - location - influences
  In dit rapport wordt ingegaan op de vraag welke invloed autonome ontwikkelingen in de intensieve veehouderij en recente ontwikkelingen inzake het mestbeleid en de Kaderrichtlijn Water zullen hebben op het aantal te verplaatsen veehouderijbedrijven in het kader van de uitvoering van de Reconstructiewet. Op basis van een kwalitatieve en een kwantitatieve modelmatige analyse is bepaald hoeveel bedrijven er in principe in aanmerking komen voor hervestiging vanuit extensiveringsgebieden en hoeveel bedrijven daadwerkelijk de stap naar verplaatsing zullen gaan zetten. This report examines the question of how autonomous developments in intensive livestock farming and recent developments in the manure policy and the Water Framework Directive will affect the number of livestock holdings to be relocated under the Reconstruction Act. A qualitative and quantitative analysis model has been used to determine how many holdings are theoretically eligible for relocation and how many will actually decide to relocate.
  Corridor Leusderheide; nut en noodzaak van de verbindingszone en advies voor de dimensionering en positionering van een ecoduct over de N237
  Grift, E.A. van der - \ 2004
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 912) - 85
  wildbescherming - wildbeheer - ontwerp - afmetingen - nederland - wildpassages - locatie - utrecht - ecologische hoofdstructuur - habitatfragmentatie - wildlife conservation - wildlife management - design - dimensions - netherlands - wildlife passages - location - utrecht - ecological network - habitat fragmentation
  In opdracht van de Provincie Utrecht is advies uitgebracht over de dimensionering en positionering van een ecoduct over de Amersfoortsestraat (N237). Het advies is gebaseerd op het uitgangspunt dat het ecoduct voor diersoorten van zowel bos als heide een verbinding moet vormen. Tevens is het ambitieniveau gehanteerd dat het ecoduct mede geschikt moet zijn voor het edelhert als mogelijke toekomstige bewoner van de Heuvelrug. Het ecoduct moet deel gaan uitmaken van een ecologische verbindingszone tussen de natuurgebieden Leusderheide en Stompert/Vlasakkers. Nut en noodzaak van deze verbindingszone is in dit onderzoek tevens onderzocht. Positieve veranderingen in levensvatbaarheid van populaties als gevolg van de aanleg van de corridor maken het ecologisch rendement van de verbinding duidelijk. Inmiddels is er een breed bestuurlijk draagvlak voor de plannen voor een ecologische verbinding, inclusief ecoduct.
  Agrarische grondprijzen onder stedelijke druk : stedelijke optiewaarde en agrarische gebruikswaarde afhankelijk van ligging
  Luijt, J. ; Kuhlman, J.W. ; Pilkes, J. - \ 2003
  Wageningen : Natuurplanbureau (NPB werkdocument 2003/15) - 74
  landbouwgrond - overdrachten van grond - grondprijzen - relaties tussen stad en platteland - nederland - locatie - agricultural land - land transfers - land prices - rural urban relations - netherlands - location
  Grondgebruik onder stedelijke invloed: een analyse van het Natuurplanbureau
  Drinkwater op de juiste plaats
  Biewenga, G. ; Elfrink, D.B.A. - \ 2003
  Praktijkkompas. Rundvee 17 (2003)5. - ISSN 1570-8586 - p. 9 - 9.
  melkveehouderij - melkvee - drinkwater - waterbehoefte - waterkwaliteit - drinkbakken - proeven - locatie - dairy farming - dairy cattle - drinking water - water requirements - water quality - drinkers - trials - location
  Het welzijn van de melkkoe wordt steeds belangrijker. Een goede drinkwatervoorziening speelt hierin een belangrijke rol. De juiste plaats van de drinkbakken en de hoeveelheid drinkpunten zijn daarom van groot belang om de opname van drinkwater zo goedmogelijk te laten verlopen. Op de Waiboerhoeve wordt dit najaar een proef uitgevoerd om de juiste plaats en hoeveelheid te vinden voor het drinkwater.
  De internationale locatie van de tuinbouw bij handelsliberalisatie
  Berkum, S. van; Westerman, A.D. ; Wolswinkel, C.J.W. - \ 2002
  Den Haag : LEI - ISBN 9789052427652 - 99
  agrarische economie - tuinbouw - groenteteelt - bloementeelt - internationale handel - locatietheorie - handelspolitiek - europese unie - marktregulaties - liberalisering van de handel - verenigde europese markt - locatie - agricultural economics - horticulture - vegetable growing - floriculture - international trade - location theory - trade policy - european union - market regulations - trade liberalization - single market - location
  Regionale Economie : van vestigingsplaatstheorie naar regionale ontwikkeling
  Heijman, W.J.M. - \ 2002
  Delft : Eburon - ISBN 9789051669299 - 152
  locatietheorie - vestigingsplaats van de productie - regionale ontwikkeling - locatie - regionale economie - location theory - location of production - regional development - regional economics - location
  Dit boek biedt een inleiding in de regionale economie als specialisatie van de algemene economie. Het is opgebouwd uit twee delen: vestigingsplaatstheorie bouwt voort op de principes van micro-economie, terwijl de regionale ontwikkeling is gebaseerd op de macro-economie. Moderne ontwikkelingen in de regionaal- economische theorie, zoals economische effecten van clustervorming en toepassingen van de speltheorie komen daarbij aan de orde.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.