Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 18 / 18

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==loonbedrijven
Check title to add to marked list
Proefveld Aardappeldemodag gepoot : interview met M. Tramper (PPO Westmaas)
Delleman, J. ; PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2014
Aardappelwereld 68 (2014)4. - ISSN 0169-653X - p. 36 - 37.
akkerbouw - proefboerderijen - proefvelden - veldproeven - gecombineerde zaaimachines - zaaimachines - kunstmeststrooiers - rijenzaai - loonbedrijven - arable farming - experimental farms - experimental plots - field tests - combine drills - seed drills - fertilizer distributors - drilling - wage labour enterprises
Bedrijfsleider Marcel Tramper van PPO Westmaas legt uit wat er komt kijken bij het uitpoten van de proefvelden door de loonwerker met een moderne alles-in-eenspoorcombinatie.
Inventarisatie onkruidbesheersing in maïs : Invloed van het afschaffen van de cross-compliance regeling op de onkruidbestrijdingstrategieën in maïs
Zeeland, M.G. van; Spits, H.G. ; Kroonen-Backbier, B.M.A. ; Weide, R.Y. van der - \ 2009
Lelystad : PPO AGV - 29
maïs - onkruidbestrijding - mechanische bestrijding - pesticiden - eggen als grondbewerking - grondbewerking - inventarisaties - vragenlijsten - loonbedrijven - akkerbouw - maize - weed control - mechanical control - pesticides - harrowing - tillage - inventories - questionnaires - wage labour enterprises - arable farming
Maïs is het grootste akkerbouwmatig geteelde gewas in Nederland. De gewasbescherming richt zich voornamelijk op de ounkruidbestrijding. In 2005 is de cross compliance regeling door de overheid afgeschaft. (Die regeling hield in, dat maximaal 1 kg actieve stof / ha in combinatie met mechanische onkruidbestrijding). Om het effect van de afschaffing van de regeling na te gaan zijn in 2006 enquetes gehouden onder loonwerkers. Deze enquete is nu herhaald
Meer loonwerk bij voerwinning
Bosma, A.H. - \ 1998
Landbouwmechanisatie 49 (1998)4. - ISSN 0023-7795 - p. 20 - 21.
kuilvoerbereiding - graslanden - silo's - kuilvoertoevoegingen - boerderij uitrusting - kwaliteit - prestatieniveau - loonbedrijven - silage making - grasslands - silos - silage additives - farm equipment - quality - performance - wage labour enterprises
De inkuiltechniek heeft invloed op de voerkwaliteit en een toevoegmiddel kan de voeropname verbeteren. De vraag 'loon-werk of eigen mechanisatie' is belangrijk voor de kosten
Loonwerker helpt veehouder bij een betere bedrijfsgezondheid.
Noordhuizen, J.P.T.M. ; Frankena, K. - \ 1997
Landbouwmechanisatie 48 (1997)6/7. - ISSN 0023-7795 - p. 18 - 21.
infectieziekten - ziektepreventie - diergeneeskunde - melkvee - melkveehouderij - dierlijke meststoffen - drijfmest - bacterieziekten - micro-organismen - virusziekten - diergezondheid - hygiëne - boerderij uitrusting - gezondheid op het werk - bedrijfshygiëne - loonbedrijven - infectious diseases - disease prevention - veterinary science - dairy cattle - dairy farming - animal manures - slurries - bacterial diseases - microorganisms - viral diseases - animal health - hygiene - farm equipment - occupational health - industrial hygiene - wage labour enterprises
Net zoals een inseminator, een voorlichter, een dierenarts of willekeurig welke bezoeker is de loonwerker een mogelijke verspreider van smetstof. Hoe zit dat dan met smetstof en mest? Mest als een bron van mogelijke versleep van besmetting tussen bedrijven. Wat kun je er aan doen om die risico's te elimineren of op zijn minst te beperken? Dit artikel geeft u een aantal oplossingen
Kansen GPS en precisielandbouw voor loonwerker.
Goense, D. - \ 1997
Agro Informatica 10 (1997)5. - ISSN 0925-4455 - p. 25 - 27.
precisielandbouw - satellieten - remote sensing - toepassingen - automatisering - landbouwwerktuigen - automatische regeling - voertuigen zonder bestuurder - boerderij uitrusting - loonbedrijven - precision agriculture - satellites - applications - automation - farm machinery - automatic control - driverless vehicles - farm equipment - wage labour enterprises
De auteur beschrijft dat de technologische ontwikkeling een aanzet vormde voor de precisielandbouw. De grote fabrikanten van landbouwwerktuigen werken aan precisiewerktuigen en in verschillende landen worden deze technieken al toegepast
Loonwerk aan de winkel : perspectieven voor de loonwerksector en de loonbedrijven
Reinhard, A.J. - \ 1993
Den Haag : LEI-DLO (Publikatie / Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO), Afdeling Structuuronderzoek 2.201) - ISBN 9789052422053 - 102
boerderij uitrusting - economische situatie - agrarische bedrijfsvoering - rekeningen van landbouwbedrijf - boekhouding van landbouwbedrijf - nederland - loonbedrijven - economische productie - farm equipment - economic situation - farm management - farm accounts - farm accounting - netherlands - wage labour enterprises - economic production
Ondernemen in agrarisch loonwerk : een verkenning van de sector
Reinhard, A.J. - \ 1989
Den Haag : LEI (Publikatie / Landbouw-Economisch Instituut, Afdeling Structuuronderzoek no. 2.189) - ISBN 9789052420523 - 89
landbouw - boerderij uitrusting - personeel - nederland - loonbedrijven - agriculture - farm equipment - personnel - netherlands - wage labour enterprises
Onderzoek naar de structuur van de loonwerksector en de mogelijke toekomstige ontwikkelingen hierin, o.a. gebaseerd op een enquete onder 275 loonbedrijven
Informatisering en automatisering in de loonwerksector.
Vos, H.W. - \ 1989
Landbouwmechanisatie 40 (1989)7. - ISSN 0023-7795 - 41
toepassingen - automatisering - computer software - mechanisatie - loonbedrijven - applications - automation - mechanization - wage labour enterprises
Met name wordt ingegaan op de ontwikkeling van softwarepakketten
Automatisering in de loonwerkersector en de gevolgen voor werknemers
Nigten, A. - \ 1987
Wageningen : Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel 20) - 30
automatisering - werkgelegenheid - boerderij uitrusting - arbeid (werk) - arbeidseconomie - mechanisatie - Nederland - werkorganisatie - werk - arbeidskunde - loonbedrijven - automation - employment - farm equipment - labour - labour economics - mechanization - Netherlands - organization of work - work - work study - wage labour enterprises
Bedrijfsuitkomsten van agrarische loonbedrijven in de weidegebieden : boekjaren 1975 t/m 1978
Bogaerds, N. ; Heemsbergen, E. - \ 1983
Den Haag : LEI ([Publikatie] / Landbouw-Economisch Instituut ) - 57
boerderij uitrusting - bedrijfsresultaten in de landbouw - rentabiliteit - nederland - loonbedrijven - farm equipment - farm results - profitability - netherlands - wage labour enterprises
Bedrijfsuitkomsten van agrarische loonbedrijven in het Zuidwestelijk kleigebied : boekjaren 1973 t/m 1976
Lely, J. van de - \ 1981
Den Haag : L.E.I. (Landbouw-Economisch Instituut ) - 55
boerderij uitrusting - bedrijfsresultaten in de landbouw - rentabiliteit - nederland - zuid-holland - zeeland - noord-brabant - loonbedrijven - farm equipment - farm results - profitability - netherlands - wage labour enterprises
Bedrijfsuitkomsten van agrarische loonbedrijven in de zandgebieden : boekjaren 1973 t/m 1976
Lely, J. v.d. - \ 1981
Den Haag : L.E.I. (Afd. Landbouw / Landbouw-Economisch Instituut no. 3.105) - 55
boerderij uitrusting - zandgronden - bedrijfsresultaten in de landbouw - rentabiliteit - nederland - loonbedrijven - farm equipment - sandy soils - farm results - profitability - netherlands - wage labour enterprises
Organisatie en planning op loonbedrijven en werktuigencooperaties : verslag van een onderzoek op 94 bedrijven
Bouma, J. ; Martens, K. - \ 1970
Wageningen : [s.n.] (Publikatie I.L.R. no. 143) - 52
productie - dienstensector - economische sectoren - coöperaties - landbouw - boerderij uitrusting - landbouwwerktuigen - nederland - loonbedrijven - coöperatieve verenigingen - production - services - economic sectors - cooperatives - agriculture - farm equipment - farm machinery - netherlands - wage labour enterprises - cooperative societies
De Financiele positie van loonbedrijven : gevestigd in Noord - Groningen en Noord - Friesland
Lely, J. van de - \ 1966
's-Gravenhage : [s.n.] (Verslagen / Landbouw-economisch instituut no. 163) - 81
landbouw - nederland - loonbedrijven - friesland - groningen - agriculture - netherlands - wage labour enterprises
Vergelijkend overzicht van een aantal loonbedrijven en werktuigencoöperaties : boekjaar 1963
Oving, R.K. - \ 1965
Wageningen : Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie (Gestencilde mededeling / Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie, Wageningen jrg. 1965, no. 2) - 19
boerderij uitrusting - samenwerking - machinecoöperaties - vergelijkingen - economische analyse - loonbedrijven - landbouwcoöperaties - farm equipment - cooperation - machinery cooperatives - comparisons - economic analysis - wage labour enterprises - agricultural cooperatives
Vergelijkend resultaten-overzicht van een aantal agrarische loonbedrijven en werktuigencoöperaties
Krolis, K.E. ; Oving, R.K. - \ 1964
Wageningen : Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie (Gestencilde mededeling / Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie, Wageningen jrg. 1964, no. 2) - 24
boerderij uitrusting - landbouwwerktuigen - bedrijfsresultaten in de landbouw - loonbedrijven - landbouwcoöperaties - farm equipment - farm machinery - farm results - wage labour enterprises - agricultural cooperatives
Het agrarisch loonbedrijf en de boer
Nieuwenhuijse, L. - \ 1961
Wageningen : Proefstation voor de Akker- en Weidebouw (Publikatie / Proefstation voor de akker- en weidebouw no. 16) - 55
boerderij uitrusting - nederland - loonbedrijven - farm equipment - netherlands - wage labour enterprises
Het loonbedrijf in Nederland
Essenburg, J.F.W. - \ 1961
Wageningen : [s.n.] (Literatuuroverzicht / Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie no. 24)
productie - dienstensector - economische sectoren - landbouw - nederland - loonbedrijven - production - services - economic sectors - agriculture - netherlands - wage labour enterprises
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.