Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 68

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==loose housing
Check title to add to marked list
Ontwikkeling van de N-balans, het N-verlies en de beddingsamenstelling van vrijloopstal Langenkamp-Niens in 2014/2015
Boer, H.C. de - \ 2016
Wageningen UR, Livestock Research (Livestock Research rapport 936) - 42 p.
melkvee - melkveehouderij - loopstallen - ligstro - samenstelling - stikstofverliezen - vervluchtiging - verontreiniging - dierlijke productie - dairy cattle - dairy farming - loose housing - litter - composition - nitrogen losses - volatilization - pollution - animal production
Bodembeoordelaar : Indicatie geschiktheid bodemmaterialen vrijloopstallen
Kasper, G.J. ; Galama, P.J. - \ 2015
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research - 71
dierenwelzijn - dierlijke productie - melkvee - diergezondheid - huisvesting, dieren - loopstallen - animal welfare - animal production - dairy cattle - animal health - animal housing - loose housing
Vrijloopstallen Utrecht
Galama, P.J. ; Boer, H.C. de; Dooren, H.J.C. van; Kasper, G.J. - \ 2015
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research - 45
melkvee - loopstallen - vloeren - ligstro - organische stof - houtspaanders - bagger - ammoniakemissie - utrecht - dierenwelzijn - dairy cattle - loose housing - floors - litter - organic matter - wood chips - dredgings - ammonia emission - animal welfare
De afgelopen jaren heeft de huisvesting van melkvee een grote ontwikkeling doorgemaakt. In de jaren 60 van de vorige eeuw werd de ligboxenstal geïntroduceerd als vervanger van de grupstal. Het belangrijkste doel hiervan was het verbeteren van de arbeidsefficiëntie waardoor boeren meer koeien konden houden. Met de ligboxenstal veranderde ook de mestopslag van een gescheiden systeem voor gier en vaste mest in een systeem voor drijfmest. Ook kregen de koeien meer bewegingsruimte. De afgelopen jaren namen de eisen ten aanzien van welzijn en milieu steeds verder toe, wat geleid heeft tot aanpassing van afmetingen, vloeren, mestopslagsystemen en ventilatie in ligboxenstallen. Toch hebben sommige melkveehouders behoefte aan een stal die enerzijds de koeien nog meer bewegingsruimte geeft dan een ligboxenstal en anderzijds mest oplevert met een hoger organische stof gehalte dan drijfmest. De Provincie Utrecht stimuleert innovatieve stallenbouw.
Management bedding : vrijloopstal met composterende bedding van houtsnippers
Boer, H.C. de; Wiersma, M. ; Galama, P.J. ; Szanto, G.L. - \ 2015
V-focus 12 (2015)4. - ISSN 1574-1575 - p. 31 - 33.
melkveehouderij - huisvesting van koeien - loopstallen - houtspaanders - compostering - dierlijke meststoffen - strooisel - agrarische bedrijfsvoering - richtlijnen (guidelines) - arbeid (werk) - bewerking - dierenwelzijn - dairy farming - cow housing - loose housing - wood chips - composting - animal manures - litter (plant) - farm management - guidelines - labour - handling - animal welfare
In de vrijloopstal liggen de koeien meestal op een organische bedding en scheiden daar mest (feces en urine) uit. Om de bedding voldoende droog en schoon te houden wordt er regelmatig nieuw strooisel aangevoerd en wordt de toplaag bewerkt. Op basis van onderzoek- en praktijkervaringen tot nu toe kunnen een aantal richtlijnen gegeven worden om dit type beddingmanagement succesvol uit te voeren. Naast de praktische bruikbaarheid van de richtlijnen geeft een uitwerking daarvan ook een idee van wat er komt kijken bij het managen van een bedding in de vrijloopstal.
Laag stikstofverlies kan : vrijloopstallen met composterende houtsnipperbedding
Boer, H.C. de; Galama, P.J. - \ 2015
V-focus 12 (2015)4. - ISSN 1574-1575 - p. 28 - 30.
melkveehouderij - huisvesting van koeien - loopstallen - houtspaanders - stikstofverliezen - compostering - dierlijke meststoffen - landbouwkundig onderzoek - dierenwelzijn - dairy farming - cow housing - loose housing - wood chips - nitrogen losses - composting - animal manures - agricultural research - animal welfare
Op de vloer van een vrijloopstal ligt meestal een organische bedding. Deze moet aan een aantal voorwaarden voldoen om geschikt te zijn voor gebruik in de vrijloopstal. Een belangrijke voorwaarde is dat de vervluchtiging van stikstof (N) uit de bedding, en daarmee uit de hele stal, beperkt blijft. Een laag N-verlies is mogelijk, en bij uitrijden van ‘compost’ op het land is er nauwelijks emissie.
Vloeren met mestscheiding in vrijloopstallen
Houwers, H.W.J. ; Galama, P.J. - \ 2015
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 908) - 17
huisvesting van koeien - doorlaatbare vloeren - vloertypen - loopstallen - mestschuiven - diergezondheid - dierenwelzijn - ammoniakemissie - dierlijke productie - melkvee - cow housing - permeable floors - floor type - loose housing - dung scrapers - animal health - animal welfare - ammonia emission - animal production - dairy cattle
In dit document vindt u informatie over de doorlatende en de hellende vloeren. Van de doorlatende vloer zijn er twee types, de Weidevloer en de High Welfare Vloer, te onderscheiden. Van de hellende vloer wordt een type, de matrassenstal, beschreven. Ook vindt u informatie over het beoogde doel van de kunststofvloer, de mestafvoer, de vereiste bovenbouw en tot slot welke factoren leiden tot een succes van de kunststofvloer in de vrijloopstal.
Notitie over de geschiktheid van stalveen als bodemmateriaal bij droge koeien in een vrijloopstal : vrijloopstal Hoogland
Kasper, G.J. ; Galama, P.J. - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 900)
loopstallen - stalinrichting - huisvesting van koeien - veengronden - turf - rundveehouderij - melkveehouderij - utrecht - vloerbedekking - dierenwelzijn - loose housing - animal housing design - cow housing - peat soils - peat - cattle husbandry - dairy farming - floor coverings - animal welfare
Dit is een rapport over een oriënterende proef met stalveen als bodemmateriaal. Een proef in opdracht van de provincie Utrecht, uitgevoerd in een vrijloopstal voor koeien van bedrijf Hoogland.
NPK balans, N-verlies en beddingsamenstelling van vrijloopstal Hoogland in 2014
Boer, H.C. de - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 886) - 24
rundvee - huisvesting van koeien - loopstallen - dierenwelzijn - stikstofkringloop - stikstof - vervluchtiging - bemesting - vergelijkingen - landbouw en milieu - stikstofverliezen - dierlijke productie - melkvee - milieu - cattle - cow housing - loose housing - animal welfare - nitrogen cycle - nitrogen - volatilization - fertilizer application - comparisons - agriculture and environment - nitrogen losses - animal production - dairy cattle - environment
Een aantal Nederlandse melkveehouders stapt de laatste jaren over van een ligboxenstal met roostervloer naar een vrijloopstal zonder boxen en met een organische bedding. Een belangrijke reden voor deze overstap is het realiseren van een beter dierenwelzijn in de stal. Naast een beter dierenwelzijn heeft de overstap ook andere effecten, waaronder op de stikstofkringloop op het bedrijf. Stikstof (N) verdwijnt uit deze kringloop onder andere door vervluchtiging uit de stal, uit de mestopslag en na het uitrijden van mest op het land. N kan vervluchtigen in de vorm van ammoniak (NH3), lachgas (N2O), stikstofgas (N2) en overige stikstofoxiden (NOx). De vervluchtiging van ammoniak kan bijdragen aan verzuring en eutrofiëring van de natuur en vervluchtiging van lachgas aan opwarming van de aarde. De vervluchtiging van stikstofgas heeft geen directe negatieve effecten op de omgeving. Echter, door het verdwijnen van N uit de bedrijfskringloop moet er wel meer N op het bedrijf aangevoerd worden om de productiviteit van de bodem, de gewassen en de koeien op niveau te houden. Gebeurt dit met dierlijke mest of kunstmest, dan leidt dit alsnog tot een hogere milieubelasting. Gezien de bovenstaande consequenties is het wenselijk om de N-vervluchtiging op het melkveebedrijf zo laag mogelijk te houden. Om inzicht te krijgen in milieu- en productiviteitseffecten van de omschakeling van een ligboxenstal naar een vrijloopstal is het dus nodig om inzicht te krijgen in de hoeveelheid N die vervluchtigt uit de vrijloopstal en deze te vergelijken met de ligboxenstal. N vervluchtigt niet alleen uit de stal maar ook na het uitrijden van mest uit de stal op het land. Een stalsysteem met een relatief lage Nvervluchtiging direct uit de stal kan een relatief hoge N-vervluchtiging na mesttoediening hebben, en omgekeerd. Bij de ligboxenstal met productie van drijfmest wordt bijna de helft van de totale Nvervluchtiging (stal + land) na het emissiearm uitrijden van de mest op het land gerealiseerd (zie paragraaf 2.4). Om een meer volledig en betrouwbaar beeld te hebben van de N-vervluchtiging van een stalsysteem is het daarom gewenst om de N-vervluchtiging direct uit de stal en na mestaanwending gezamenlijk te beoordelen.
Ontwikkeling van de N-balans, het N-verlies en de beddingsamenstelling van vrijloopstal Hartman in 2013/2014
Boer, H.C. de - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 885) - 43
stikstofbalans - stikstofverliezen - stallen - landbouwschuren - huisvesting van koeien - stikstofkringloop - melkveehouderij - duurzame veehouderij - mest - landbouw en milieu - rundveehouderij - dierenwelzijn - loopstallen - nitrogen balance - nitrogen losses - stalls - barns - cow housing - nitrogen cycle - dairy farming - sustainable animal husbandry - manures - agriculture and environment - cattle husbandry - animal welfare - loose housing
Een aantal Nederlandse melkveehouders stapt de laatste jaren over van een ligboxenstal met een roostervloer naar een vrijloopstal met een organische bedding. Deze overstap heeft meerdere effecten, waaronder op de stikstofkringloop op het melkveebedrijf. Stikstof (N) verdwijnt uit deze kringloop onder andere door vervluchtiging uit de stal, uit de mestopslag en na het uitrijden van mest op het land. N-vervluchtiging kan negatieve effecten hebben op de milieukwaliteit en leiden tot verlies van productiviteit. Daarom is het wenselijk om het N-verlies door vervluchtiging op het melkveebedrijf zo laag mogelijk te houden. Het onderzoek in dit rapport richtte zich op het vaststellen van het totale N-verlies door vervluchtiging uit de vrijloopstal van de familie Hartman in Heibloem (Limburg).
Ontwikkeling van de N-balans, het N-verlies en de beddingsamenstelling van vrijloopstal Ottema-Wiersma in 2013/2014
Boer, H.C. de - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 881)
huisvesting van koeien - melkveehouderij - stikstofbalans - stikstofverliezen - stikstofkringloop - vervluchtiging - rundveemest - stalinrichting - loopstallen - rundveeteelt - dierenwelzijn - landbouw en milieu - cow housing - dairy farming - nitrogen balance - nitrogen losses - nitrogen cycle - volatilization - cattle manure - animal housing design - loose housing - cattle farming - animal welfare - agriculture and environment
Een aantal Nederlandse melkveehouders stapt de laatste jaren over van een ligboxenstal met een roostervloer naar een vrijloopstal met een organische bedding. Deze overstap heeft meerdere effecten, waaronder op de stikstofkringloop op het melkveebedrijf. Het onderzoek in dit rapport richtte zich op het vaststellen van het N-verlies door vervluchtiging uit de vrijloopstal van de VOF Ottema-Wiersma in Midwolde (Groningen).
Einde compostbodem : Vrijloopstal is nog niet klaar
Boer, Herman de; Dooren, Hendrik Jan van - \ 2014
dairy farming - loose housing - use value - subsoil - composts
Bedded pack barns for dairy cattle in the Netherlands
Galama, P.J. ; Boer, H.C. de; Dooren, H.J.C. van; Ouweltjes, W. ; Poelarends, J.J. ; Driehuis, F. - \ 2014
Wageningen : Wageningen UR - 15
dierenwelzijn - melkveehouderij - huisvesting van koeien - melkvee - dierlijke productie - ligstro - loopstallen - compost - duurzaamheid (sustainability) - animal welfare - dairy farming - cow housing - dairy cattle - animal production - litter - loose housing - composts - sustainability
The bedded pack barn offers good perspective on animal welfare, animal health and public perception, but has disadvantages in terms of mineral management (nitrogen losses and fertilising value) and the presence of TAS (Thermophilic Aerobic Spore formers). Bedded packs with compost have a too high ammonia emission in the barn and lead to too high concentrations of TAS in sterile dairy products and therefore have no perspective. A controlled composting process with wood chips may have more future perspective. However, the availability and/or the price of wood chips can be a bottleneck if demand is increasing. The search for alternative TAS-poor bedding materials deserves continuation.
Vrijloopstallen voor melkvee in de praktijk
Galama, P.J. ; Boer, H.C. de; Dooren, H.J.C. van; Ouweltjes, W. ; Poelarends, J.J. - \ 2014
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research - 85
melkveehouderij - loopstallen - huisvesting van koeien - dierenwelzijn - milieu - ammoniakemissie - diergezondheid - mest - compost - melkvee - dierlijke productie - dairy farming - loose housing - cow housing - animal welfare - environment - ammonia emission - animal health - manures - composts - dairy cattle - animal production
Het perspectief van de vrijloopstal wordt beoordeeld vanuit de gezichtspunten van de melkveehouder, de koe, het milieu en de burger. Deze onderdelen zijn op enkele of alle tien bedrijven onderzocht, dit verschilt per thema.
On farm development of bedded pack dairy barns in The Netherlands : nutrient balances and manure quality of bedding material
Boer, H.C. de - \ 2014
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Report / Wageningen UR Livestock Research 709) - 30
melkveehouderij - huisvesting van koeien - verandering - ligboxen - loopstallen - dierlijke meststoffen - compostering - bemesting - bodemvruchtbaarheid - stikstof - emissie - stikstofbalans - dairy farming - cow housing - change - cubicles - loose housing - animal manures - composting - fertilizer application - soil fertility - nitrogen - emission - nitrogen balance
Nitrogen balances, total gaseous nitrogen emissions from barn and farmland, and manure quality of bedded-pack barns are compared with the free-stall barn.
On farm development of bedded pack dairy barns in The Netherlands : animal welfare and milk quality
Ouweltjes, W. ; Smolders, E.A.A. - \ 2014
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Report / Wageningen UR Livestock Research 708) - 23
melkveehouderij - huisvesting van koeien - loopstallen - compostering - compost - strooisel - houtspaanders - dierenwelzijn - stalinrichting - dairy farming - cow housing - loose housing - composting - composts - litter (plant) - wood chips - animal welfare - animal housing design
This report describes figures on animal health and welfare on three Dutch commercial dairy farms that house their cows in bedded pack barns. Moreover, some milk quality parameters and culling and replacement figures are reported.
On farm development of bedded pack dairy barns in The Netherlands
Galama, P.J. - \ 2014
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Report / Wageningen UR Livestock Research 707) - 22
melkveehouderij - huisvesting van koeien - loopstallen - compostering - compost - strooisel - houtspaanders - dierenwelzijn - stalinrichting - dairy farming - cow housing - loose housing - composting - composts - litter (plant) - wood chips - animal welfare - animal housing design
This report is an introduction for four other reports about bedded pack barns. It describes the bedding and management of three commercial farms involved in the research. It also gives an overview of the total research, types of bedding and the learning process.
Vrijloopstal Wiersma
Galama, P.J. ; Dooren, H.J.C. van; Boer, H.C. de; Ouweltjes, W. ; Smolders, E.A.A. ; Blanken, K. ; Poelarends, J.J. - \ 2013
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 740) - 63
dierenwelzijn - melkveehouderij - huisvesting van koeien - melkkoeien - diergezondheid - emissie - bodemvruchtbaarheid - voedselkwaliteit - loopstallen - compostering - duurzame veehouderij - compost - dierlijke productie - animal welfare - dairy farming - cow housing - dairy cows - animal health - emission - soil fertility - food quality - loose housing - composting - sustainable animal husbandry - composts - animal production
This report describes investigations regarding animal health and welfare, emission of greenhouse gasses, labour and economy, human food safety and soil fertility on a commercial farm with an experimental bedded pack barn. The bedding consisted of a layer of composting wood chips and was aerated actively and cultivated daily.
Vrijloopstallen.nl
Livestock Research, - \ 2013
Wageningen : Livestock Research, Wageningen UR
melkveehouderij - loopstallen - huisvesting van koeien - dierenwelzijn - dierlijke productie - huisvesting, dieren - dairy farming - loose housing - cow housing - animal welfare - animal production - animal housing
De website www.vrijloopstallen.nl biedt de laatste onderzoeksinformatie en ervaringen uit de praktijk over vrijloopstallen voor melkvee. Met videobeelden en foto's van praktijkbedrijven uit binnen- en buitenland delen melkveehouders hun kennis over dit nieuwe, diervriendelijke stalsysteem. Vrijloopstallen is een initiatief van Wageningen UR in samenwerking met AgriMedia.
Ontwikkelingen vrijloopstallen - Stand van zaken onderzoek
Galama, Paul - \ 2013
dairy farming - loose housing - cow housing - animal welfare - sustainability - floors - composts - floor coverings - dairy cattle - animal production
Bedrijfs- en stalsystemen; Grenzen en nieuwe richtingen ...
Galama, Paul - \ 2012
dairy farming - cow housing - cubicles - loose housing - animal welfare - animal production - dairy cattle
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.