Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 66

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==loss prevention
Check title to add to marked list
Effectiviteit wildschadepreventie : beoordelingsmethodiek en literatuurreview
Buij, R. ; Lammertsma, D.R. ; Melman, T.C.P. - \ 2016
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2740) - 41 p.
schade - beweidingsschade - wilde dieren - methodologie - schadepreventie - damage - browsing damage - wild animals - methodology - loss prevention
Er is een methodiek opgesteld om studies naar middelen voor wildschadepreventie te kunnen beoordelen. De methodiek betreft enerzijds de wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek en anderzijds de effectiviteit van de middelen. Naast effectiviteit van de middelen wordt ook aandacht geschonken aan aspecten als ontwikkelingsfase van het middel, aanschaf- en gebruikskosten, neveneffecten e.d. Aan de hand van deze methodiek is voor de tien belangrijkste schadesoorten in Nederland een literatuurreview gemaakt van onderzoeken naar de effectiviteit van verjagingsmiddelen. Wat betreft internationale literatuur hebben we ons beperkt tot peer-reviewed publicaties, voor Nederlands onderzoek is ook gekeken naar grijze literatuur.
Nieuwe sluipwespen tegen turkse mot, Chrysodeixis chalcites, in paprika : Opsporen en toetsen
Grosman, A.H. ; Bloemhard, C.M.J. - \ 2014
Bleiswijk : Wageningen UR (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 1306) - 44
glastuinbouw - gewasbescherming - capsicum - paprika's - plantenplagen - chrysodeixis chalcites - sluipwespen - schadepreventie - landbouwkundig onderzoek - greenhouse horticulture - plant protection - sweet peppers - plant pests - parasitoid wasps - loss prevention - agricultural research
De Turkse mot, C. chalcites, geeft schade in de paprikateelt van voor- tot najaar. In het verleden werden vooral spontaan in de kas optredende bestrijders of bestrijders van verwante soorten in het onderzoek meegenomen. Dit gaf onvoldoende resultaat. Mogelijk waren deze sluipwespen niet aangepast aan het agressieve gedrag van deze rups. Dit gaf aanleiding om soorten op te sporen die zich van nature daarin gespecialiseerd hebben, in het oorspronkelijke verspreidingsgebied, o.a. in Spanje. Er zijn een eiparasiet ‘Trichogramma sp.’, een solitaire soort ‘Hyposoter didymator’ en een gregaire soort ‘Cotesia vanessae’ opgespoord. Wat betreft zoekvermogen en populatie opbouw in de kas waren ze alle drie succesvol. Voor telers is vooral een eiparasiet interessant, omdat deze de meeste schade voorkomt. Praktijkproeven zouden de goede prestaties nog moeten bevestigen.Bovendien zijn Trichogramma species makkelijk te kweken. Voor massaproductie van H. didymator en C. vanesae bestaan echter nog geen geschikte kweekmethodes. Microplitis spinolae is een nieuwkomer, opgespoord in een Nederlandse kasteelt. Deze soort maakt twee verschillenden poppen, waarvan één waarschijnlijk een overwinteringspop is. Dit maakt M. spinola interessant voor onderzoek.Chrysodeixis chalcites give damage in growing sweetpeppers from spring to autumn. In the past, especially in the greenhouse spontaneously occurring wasps or wasps of related species were included in the research programs. This gave unsatisfactory results. This may caused by wasps were not adjusted to the aggressive behavior of this caterpillar. This research was focussed to trace specialized wasp in the native area of C. chalcites, among others in Spain. Species that were found are the egg parasite ‘Trichogramma sp.’, a solitary wasp ‘Hyposoter didymator’ and a gregarious wasp ‘Cotesia Vanessa’. Regarding searching ability and population growth in the greenhouse , they were all successful. For growers primarily a egg parasite is interesting because this one avoid most of the damage. Trials in commercial greenhouses must confirm the good results.Moreover Trichogramma species are easy to rear. Unfortenately there are no suitable rearing methods yet for mass production of H. didymator and C. vanesae. Microplitis spinolae is a newcomer, detected in a Dutch greenhouse. This specie produces two different kind of pupae. Probably one to overwinter. This makes M. spinola interesting for research.
Ventilatie sturen op CO2 kost alleen maar extra energie
Wildschut, J. ; Lans, A.M. van der; Dijkema, M.H.G.E. - \ 2014
BloembollenVisie 2014 (2014)298. - ISSN 1571-5558 - p. 26 - 26.
bloembollen - opslag - kooldioxide - ventilatie - schadepreventie - landbouwkundig onderzoek - ornamental bulbs - storage - carbon dioxide - ventilation - loss prevention - agricultural research
Bij de bewaring van bloembollen leeft de vraag sterk hoe hoog de schadedrempel voor de CO2 is. Op veel bedrijven wordt de ventilatie gestuurd op basis van het gemeten CO2-gehalte. In veel gevallen niet nodig, zo bleek uit onderzoek van PPO onder een flink aantal voorjaarsbloeiers.
Aanzet voor keuring op Dickeya in werkbollen Delft Blue : Inventarisatie van de latente besmetting met Dickeya-soorten (agressief snot) bij uitgangsmateriaal van hyacint voor de vermeerdering
Vreeburg, P.J.M. ; Doorn, J. van - \ 2013
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF - 21
bloembollen - dickeya - plantenziekteverwekkende bacteriën - aantasting - besmetting - tests - hyacinthus - schadepreventie - bollen - cultivars - ornamental bulbs - plant pathogenic bacteria - infestation - contamination - loss prevention - bulbs
Hyacint ondervindt jaarlijks zeer veel schade door agressief snot, veroorzaakt door de bacteriesoort Dickeya. Er worden inmiddels door de bedrijven veel maatregelen genomen om de schade te beperken. Een van de maatregelen is uitgaan van werkbollen die vrij zijn van een besmetting met Dickeya. Het is echter niet bekend welk percentage besmetting in de werkbollen aanwezig is. Om een goed beeld van de besmetting te krijgen is gekozen om alle werkbollenpartijen van de veel geteelde gevoelige cultivar Delft Blue te laten toetsen op aanwezigheid van Dickeya middels de DNA-toets die beschikbaar is bij de NAK Agro. Delft Blue is een Dickeya-gevoelige cultivar, waarvan zowel werkbollen door werkbollentelers worden geteeld als door telers die de werkbollen alleen zelf gebruiken.
Risicoanalyse van Q-organismen in de glastuinbouw
Asseldonk, M.A.P.M. van; Breukers, M.L.H. ; Benninga, J. ; Bremmer, J. ; Hennen, W.H.G.J. ; Slobbe, R.B. - \ 2012
Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI-rapport : Onderzoeksveld Markt & ketens ) - ISBN 9789086155361 - 74
plantenziekten - quarantaine organismen - verzekering - kwantitatieve analyse - glastuinbouw - kwekers - sierteelt - fytosanitair beleid - schadepreventie - plant diseases - quarantine organisms - insurance - quantitative analysis - greenhouse horticulture - growers - ornamental horticulture - phytosanitary policies - loss prevention
Een plantgezondheidsfonds of verzekering voor ondernemers kan ondernemers aansporen om het risico te verminderen op q-organismen, oftewel quarantaine(waardige) organismen. Het LEI maakte een model om de premies voor een dergelijk fonds te berekenen. Met behulp van een kwantitatieve analyse is een viertal Q-organismen, Tomatengeelkrulbladvirus, aardappelspindelknolviroïde (PSTVd), Thrips palmi en Clavibacter in kaart gebracht.
Weerbaar substraat: Opstellen matrix: Bouwstenen voor weerbaar telen
Wurff, A.W.G. van der; Blok, C. ; Janse, J. ; Messelink, G.J. ; Hofland-Zijlstra, J.D. ; Driever, S.M. ; Staaij, M. van der; Postma, J. ; Wubben, J. ; Vaate, J. Bij de; Holtman, W. ; Oppedijk, B. - \ 2011
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1119) - 90
cultuurmethoden - teelt onder bescherming - substraten - alternatieve methoden - schadepreventie - plagenbestrijding - glastuinbouw - nederland - cultural methods - protected cultivation - substrates - alternative methods - loss prevention - pest control - greenhouse horticulture - netherlands
Abstract The greenhouse horticulture sector is looking for new plant protection methods such as “resilient cultivation”. The means that are used in practice are summarized by composts, microorganisms, extracts and nutrients. Resilient cultivation provides perspective based on the basis of both scientific literature and practical experience of growers. It is not always a given effect, but growers are pleased with additives such as especially within a concept approach which includes a water treatment, and the use of compost or compost tea and seaweed or algae. However, major issues exist such as legal authority, knowledge about optimal conditions, homogeneity in composition and durability and shelf life of products. Application of bacterial and fungal preparations for soil cultivation is mainly an expected value when added to planting material or with supporting materials. Also, the efficacy of agents against diseases and pests is a big question mark, because there are no fast methods to assess their effects. In nature it is usually a stack of mechanisms responsible for a drastic reduction in damage to the plant. In addition, as well with respect to an increased probability that a treatment is decisive, it is advisable to use a concept approach that utilizes different mechanisms.
Nieuw poolfust Utilysys levert hele sector geld op (onderzoek Henk Gude)
Dwarswaard, A. ; Gude, H. - \ 2011
BloembollenVisie 2011 (2011)216. - ISSN 1571-5558 - p. 54 - 54.
kratten - vervoerskwaliteit - bloembollen - schadepreventie - kostenbeheersing - kwaliteitszorg - crates - transporting quality - ornamental bulbs - loss prevention - cost control - quality management
Na een zorgvuldige voorbereiding werd op 31 maart 2011 onder de naam Utilysys een nieuwe krat voor de bloembollen- en vasteplantensector gepresenteerd. Geen gewoon fust, maar een poolfust, bestemd voor het transport van de ene naar de andere partij. De voordelen werden tijdens de officiële presentatie uit de doeken gedaan. Niet alleen aan kosten kan er fors worden bespaard, maar ook op kwaliteitsgebied, omdat er minder hoeft te worden omgestort.
Najaarskaalslag of winterrust
Langerak, E. ; Hop, M.E.C.M. ; Noordam, F. ; Dalfsen, P. van - \ 2010
Tuin en Landschap 32 (2010)25. - ISSN 0165-3350 - p. 34 - 36.
winterafsterving - winter - kaalslag - soortendiversiteit - plantenziekten - schadepreventie - groenbeheer - openbaar groen - functietheorie - winter kill - winter - clear felling - species diversity - plant diseases - loss prevention - management of urban green areas - public green areas - theory of functions
Alle vaste planten afknippen en het laatste uit de border blazen. Dat is wat veel hoveniers tijdens de najaarsbeurt doen. Toch zijn er goede redenen om afgestorven delen van planten juist laten staan. Of te laten liggen.
Muskusrattenbestrijding kan anders
Drees, M. - \ 2010
Nature Today 2010 (2010)08-05.
ondatra zibethicus - knaagdierenbestrijding - bestrijdingsmethoden - nadelige gevolgen - schadepreventie - alternatieve methoden - ondatra zibethicus - rodent control - control methods - adverse effects - loss prevention - alternative methods
De huidige strategie van muskusrattenbestrijding heeft veel nadelen, onder andere voor de natuur. Er zijn alternatieven voor de huidige wijze van bestrijding, maar daar is weinig veldonderzoek naar gedaan. Hoogste tijd dus voor experimenten. Zo bleek tijdens het muskusrattensymposium dat de Zoogdiervereniging onlangs organiseerde.
Voorkomen van gewasschade door rookgassen
Dueck, Tom - \ 2010
loss prevention - fumes - gases - smoke - plant protection - emission - vegetable growing - agricultural research - cogeneration - greenhouse horticulture
Beheersing van botrytis
Hofland-Zijlstra, Jantineke - \ 2010
botrytis - moulds - prevention - loss prevention - control methods
Emissie van gewasbeschermingsmiddelen hoofdzakelijk via het waterspoor
Beerling, E.A.M. - \ 2010
pesticiden - uitspoelen - drainagewater - schadepreventie - milieubescherming - duurzaamheid (sustainability) - glastuinbouw - pesticides - leaching - drainage water - loss prevention - environmental protection - sustainability - greenhouse horticulture
Poster over hoe telers emissie van gewasbeschermingsmiddelen kunnen voorkomen.
Ziekten en plagen in paprika = Diseases and pests in pepper = Chorób i szkodników w uprawie papryki = Hastaliklari ve zararlilari tanima
Wageningen UR Glastuinbouw, - \ 2009
gewasbescherming - paprika's - vruchtgroenten - glastuinbouw - schadepreventie - plagen - virusziekten - schimmelziekten - plant protection - sweet peppers - fruit vegetables - greenhouse horticulture - loss prevention - pests - viral diseases - fungal diseases
Afbeeldingen met uitleg in verschillende talen. Het doel is de buitenlandse werknemers ziekten en plagen in paprikagewas te laten herkennen om verdere schade te voorkomen.
Review of the spatial and temporal distribution by life stage for 19 North Sea fish species
Teal, L.R. ; Hal, R. van; Damme, C.J.G. van; Bolle, L.J. ; Hofstede, R. ter - \ 2009
IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C126/09) - 118
visserijbeheer - geluidsniveaumeters - gehoor - schadepreventie - zwemblaas - ontwrichting - milieueffect - geluiden - visserijbiologie - fishery management - sound level meters - hearing - loss prevention - swim bladder - disruption - environmental impact - sounds - fishery biology
Considering the increase in human activity in the North Sea, particularly cargo shipping and the rapidly expanding construction and operation of oil platforms and wind farms, as well as the continued use of the area for military purposes, fisheries and sand extraction, there is a growing concern about the potentially harmful impacts of such anthropogenic activities on marine life. Particular concerns have been raised about the effect of loud impulse sounds and high noise levels, which may affect marine animal life in different ways: habitat use, such as feeding and migration, and reproduction patterns may be disturbed. In the extreme case animals may suffer from sub-lethal or lethal physical damage such as hearing loss and disrupted swim ladders. Knowledge of the spatial distribution and seasonal patterns in the presence of different life stages of marine species is therefore critical for assessing to what extent the dispersion of marine life overlaps with the distribution of human activities and for estimating how potentially harmful impacts can be mitigated both spatially and temporally. The aim of this desk study is consequently to provide a concise overview of existing information on seasonal patterns in the dispersion of fish species in the North Sea, in particular by highlighting the knowledge gaps.
Rookgassen uit de WKK: betekenis voor het gewas
Dueck, Tom - \ 2009
greenhouse horticulture - cogeneration - energy - fumes - gases - smoke - pollution - loss prevention - greenhouse crops
Verticillium in laanbomen en rozen onderzocht
Sluis, B.J. van der; Smits, A.P. ; Korthals, G.W. ; Visser, J.H.M. - \ 2009
De Boomkwekerij 22 (2009)34. - ISSN 0923-2443 - p. 8 - 8.
boomkwekerijen - boomteelt - straatbomen - houtachtige planten als sierplanten - verticillium dahliae - rozen - rosaceae - bodemschimmels - ziektepreventie - schadepreventie - forest nurseries - arboriculture - street trees - ornamental woody plants - roses - soil fungi - disease prevention - loss prevention
Verticillium kost de sector jaarlijks miljoenen. Alle reden om uitgebreid onderzoek te doen naar deze bodemschimmel
Vitale potplanten in lange (multi-modale) distributieketens
Boerrigter, H.A.M. - \ 2008
Wageningen : Agrotechnology and Food Sciences Group - 17
potplanten - sierteelt - plantmateriaal - gewasproductie - klimaatfactoren - mediterraan klimaat - logistiek - gewassen, groeifasen - risicofactoren - schadepreventie - pot plants - ornamental horticulture - planting stock - crop production - climatic factors - mediterranean climate - logistics - crop growth stage - risk factors - loss prevention
Zowel in de potplantenvoorzieningsketen als in de logistiek zijn verschuivingen gaande. Steeds meer worden in zuidelijke landen (Centraal Amerika, Verre Oosten) zogenaamde “pre-finished products” geproduceerd. Na (zeecontainer)vervoer naar Nederland worden deze planten in Nederlandse kassen verder geteeld tot ze aan de gestelde specifieke markteisen voldoen (waardetoevoeging). Deze werkwijze levert (kosten)voordelen op voor alle betrokken ketendeelnemers en is bovendien duurzaam door de verkorte teeltperiode. Het doel van deze inventariserende studie is om vast te stellen of bedrijven inderdaad problemen ondervinden bij de distributie van potplanten, wat de aard van deze problemen is en bij welke productsoorten en distributiekanalen dit aan de orde is. Tevens wordt gevraagd of men verder onderzoek naar verbetering van de distributiecondities voor potplanten noodzakelijk/gewenst acht en in welke mate de bedrijven in dat eventuele onderzoek willen participeren.
Bastscheuren in laanbomen
Sluis, B.J. van der - \ 2008
straatbomen - boomkwekerijen - scheur - schors, bomen - landbouwkundig onderzoek - schadepreventie - street trees - forest nurseries - rupture - bark - agricultural research - loss prevention
Powerpointpresentatie over bastscheuren in laanbomen. Doel van het onderzoek is dat openspringende bast steeds vaker optreedt in de teelt van zware laanbomen en Bomen met bastscheuren onverkoopbaa rzijn en vormen daarmee een economische schadepost.
Zo voorkom je beschadiging van bloembollen : telen met toekomst
PPO Bomen-bollen, ; Kool, S.A.M. de - \ 2008
Lelystad : Telen met toekomst - 4
bloembollen - gewasbescherming - beschadigingen - monsters - schadepreventie - ornamental bulbs - plant protection - injuries - samples - loss prevention
De Schade Check is een hulpmiddel waarmee nagegaan kan worden waar tijdens de verwerking schade aan de bollen ontstaat. Door monsters te nemen op verschillende momenten tijdens de verwerking wordt zichtbaar waar de bollen het meest beschadigen. Met tips om beschadiging te voorkomen
Verwerking hyacinten veroorzaakt meer schade dan verwacht
Vreeburg, P.J.M. ; Korsuize, C.A. - \ 2008
BloembollenVisie (2008)143. - ISSN 1571-5558 - p. 30 - 31.
hyacinthus - bollen - schadepreventie - verwerking - plantenziekten - landbouwkundig onderzoek - bloembollen - bulbs - loss prevention - processing - plant diseases - agricultural research - ornamental bulbs
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.