Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 36

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Potentie Kringlooplandbouw en onderwaterdrainage in veenweide : Voorstudie naar de potentie van kringlooplandbouw en onderwaterdrainage in veenweidevoor minder verliezen naar bodem en water en beter bedrijfsresultaat
  Schipper, P.N.M. ; Hendriks, R.F.A. ; Noij, I.G.A.M. ; Honkoop, W. ; Eekeren, N.J.M. van; Boekhorst, L. - \ 2015
  Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2684) - 29
  waterkwaliteit - veenweiden - graslanden - melkveehouderij - drainage - voedingsstoffen - verliezen uit de bodem - water quality - peat grasslands - grasslands - dairy farming - drainage - nutrients - losses from soil
  In dit onderzoek is verkend of en hoe kringlooplandbouw en onderwaterdrainage in veenweidepolders kunnen bijdragen aan verbetering van de waterkwaliteit en het bedrijfsresultaat van de melkveehouders. Dit als voorstudie op een voorgenomen vierjarig experiment om kringlooplandbouw in de polder breed te implementeren en de effecten nauwgezet te volgen. Uit de voorstudie blijkt dat een set aan kringlooplandbouwmaatregelen kan leiden tot een betere benutting van meststoffen en daarmee de nutriëntenverliezen naar de bodem en de diffuse belasting van het oppervlaktewater aanzienlijk afnemen. Onderwaterdrainage is gunstig doordat het maaivelddaling afremt, broeikasgasemissie daalt, de draagkracht voor bodembewerkingen verbeterd en grasopbrengsten goed blijven. Net als kringlooplandbouwmaatregelen biedt onderwaterdrainage ook potentie voor verbetering van de waterkwaliteit, omdat minder fosfaat en stikstof af- en uitspoelen.
  Growing Sugarcane for Bioenergy – Effects on the Soil
  Hartemink, A.E. - \ 2010
  In: Proceedings 19th World Congress of Soil Science, Brisbane, Australia, 01 - 06 August, 2010. - - p. 13 - 15.
  suikerriet - bodemdegradatie - verzuring - brandstofgewassen - uitspoelen - verliezen uit de bodem - verontreiniging - biobased economy - sugarcane - soil degradation - acidification - fuel crops - leaching - losses from soil - pollution - biobased economy
  An increasing area of sugarcane is being growing for the production of bioenergy. Sugarcane puts a high demands on the soil due to the use of heavy machinery and because large amounts of nutrients are removed with the harvest. Biocides and inorganic fertilizers introduces risks of groundwater contamination, eutrophication of surface waters, soil pollution and acidification. This paper reviews the effect of commercial sugarcane production on soil chemical, physical and biological properties using data from the main producing areas. Although variation is considerable, soil organic C decreased in most soils under sugarcane and, also, soil acidification is common as a result of the use of N fertilizers. Increased bulk densities, lower water infiltration rates and lower aggregate stability occur in mechanized systems. There is some evidence for high leaching losses of fertilizer nutrients as well as herbicides and pesticides. Eutrophication of surface waters occurs in high-input systems. Sugarcane cultivation can substantially contribute to the supply of renewable energy, but that improved crop husbandry and precision farming principles are needed to sustain and improve the resource base on which production depends.
  Bijbemesting met Pulstec in consumptieaardappelen op zandgrond : Verslag van veldonderzoek in 2009
  Geel, W.C.A. van; Verstegen, H.A.G. - \ 2010
  Lelystad : PPO AGV (Projectrapport ) - 19
  consumptieaardappelen - aardappelen - zandgronden - uitspoelen - verliezen uit de bodem - stikstof - bemesting - table potatoes - potatoes - sandy soils - leaching - losses from soil - nitrogen - fertilizer application
  Voor uitspoelingsgevoelige gewassen op zandgrond wordt gezocht naar mogelijkheden om de stikstofbenutting te verhogen om daardoor de uitspoeling van nitraat naar het grondwater te verminderen en (het risico van) opbrengstderving en kwaliteitsverlies door verlaging van de stikstofgebruiksnormen te beperken. In aardappel wordt de stikstofgift veelal gesplitst in een basisgift vóór poten en een bijmestgift bij begin knolzetting (rond 1 juni). In geval van bijbemesting met een korrelmeststof zoals KAS komen de korrels (deels) onderin de geulen te liggen, tussen de ruggen, waardoor de stikstof mogelijk minder goed wordt opgenomen door het gewas. Doel van deze proef was om na te gaan of door plaatsing van de bijmestgift in de aardappelruggen de stikstof beter door het gewas wordt opgenomen dan bij volvelds strooien. Tevens is nagegaan of door een betere plaatsing van de bijmestgift de basisgift stikstof die vóór het poten wordt gegeven, kan worden verlaagd, ervan uitgaande dat de stikstof uit de bijmestgift sneller beschikbaar is voor het gewas.
  Verkenning van de mogelijkheden voor de ontwikkeling van een metamodel voor de uitspoeling van stikstof uit landbouwgronden
  Salm, C. van der; Hoogland, T. ; Walvoort, D.J.J. - \ 2008
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 110) - 71
  landbouwgronden - stikstof - uitspoelen - modellen - denitrificatie - voorspelling - immobilisatie - verliezen uit de bodem - agricultural soils - nitrogen - leaching - models - denitrification - prediction - immobilization - losses from soil
  Op basis van een groot aantal runs van SWAP/ANIMO is een metamodel voor de voorspelling van de stikstofuitspoeling ontwikkeld. In deze studie zijn twee verschillend benaderingen gevolgd om een metamodel te ontwikkelen: (i) een (statistisch) model waarbij de modelstructuur gebaseerd is op de procesformulering een eenvoudig massabalans model voor stikstof en (ii) een zuiver statistisch model waarvoor variabelen zijn gebruikt waarvan verwacht wordt dat zij de stikstofuitspoeling beïnvloeden (landgebruik, Gt, bodemtype, N.input ed.). De verklaarde variantie voor de stikstofuitspoeling was bij beide modellen laag (40.6 en 60.9 %). De matige perfomance van de metamodellen lijkt sterk samen te hangen met de sterke variatie van de (im)mobilisatie en denitrificatiefluxen in het moedermodel. Deze variatie kan slechts beperkt verklaard worden aan de hand van simpele parameters als bodemtype, landgebruik en Gt.
  Stikstofrijenbemesting in een late herfstteelt bloemkool op zandgrond : project: Telers mineraal paraat, deelproject: Efficiënt bemesten in vollegrondsgroenten
  Geel, W.C.A. van; Wilms, J.A.M. - \ 2008
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. (Rapport / PPO ) - 20
  groenteteelt - stikstofmeststoffen - zandgronden - rijenbemesting - verliezen uit de bodem - uitspoelen - normen - gewasopbrengst - bloemkolen - vollegrondsteelt - vollegrondsgroenten - vegetable growing - nitrogen fertilizers - sandy soils - band placement - losses from soil - leaching - standards - crop yield - cauliflowers - outdoor cropping - field vegetables
  Voor uitspoelingsgevoelige gewassen op zandgrond zal de stikstofgebruiksnorm in de toekomst mogelijk verder worden verlaagd. Dit kan te koste gaan van de opbrengst en kwaliteit van de betreffende teelten. Daarom zijn in 2006 en 2007 in diverse teelten, waaronder bloemkool, de mogelijkheden verkend om de stikstofbenutting in uitspoelingsgevoelige gewassen op zandgrond te verhogen, om daarmee het risico van opbrengst? en kwaliteitsverlies te minimaliseren alsook het stikstofverlies naar het grond? en oppervlakte? water te verminderen. In een late herfstteelt bloemkool op zandgrond in Limburg is in 2007 nagegaan of stikstofrijenbemesting al dan niet in combinatie met minder?uitspoelingsgevoelige meststoffen tot een betere stikstofbenutting zou kunnen leiden
  Teelt op hogere zandgrond zit in de verdrukking
  Haan, J.J. de; Clevering, O.A. - \ 2007
  Groenten en Fruit. Algemeen 2007 (2007)26. - ISSN 0925-9694 - p. 32 - 33.
  groenteteelt - zandgronden - verliezen uit de bodem - eutrofiëring - kunstmeststoffen - voedingsstoffenbeschikbaarheid - npk-meststoffen - stikstoffosformeststoffen - mineraaltekorten - waterkwaliteit - waterbeheer - drainage - landbouwplantenteelt - groenten - boomteelt - mineralenboekhouding - vollegrondsteelt - vollegrondsgroenten - vegetable growing - sandy soils - losses from soil - eutrophication - fertilizers - nutrient availability - npk fertilizers - nitrogen-phosphorus fertilizers - mineral deficiencies - water quality - water management - drainage - crop husbandry - vegetables - arboriculture - nutrient accounting system - outdoor cropping - field vegetables
  Als aan de Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water moet worden voldaan, is het de vraag of van zandgrond goede vollegrondsgroente kan komen. Daarvoor is relatief veel stikstof en fosfaat nodig, terwijl hiervan maar weinig met het marktbare product wordt afgevoerd. Hoe zijn uitspoelverliezen te voorkomen?
  Bodemvruchtbaarheid en organische stofbeheer in Nutriënten Waterproof
  Haan, J.J. de; Geel, W.C.A. van; Verstegen, H.A.G. ; Smit, A.L. - \ 2006
  organische meststoffen - voedingsstoffen - verliezen uit de bodem - oppervlaktewater - akkerbouw - landbouwkundig onderzoek - teeltsystemen - bemesting - bodemkwaliteit - vollegrondsgroenten - geïntegreerde bedrijfssystemen - organic fertilizers - nutrients - losses from soil - surface water - arable farming - agricultural research - cropping systems - fertilizer application - soil quality - field vegetables - integrated farming systems
  Het onderzoek in nutriënten waterproof is er op gericht om het verlies aan stikstof en fosfaat te beperken door een gewijzigd bemestingspatroon met het behoud van een goede bodemvruchtbaarheid en gewasopbrengst
  Nutrienten waterproof Vredepeel : Gebruikswaardeonderzoek gecontroleerd vrijkomende meststoffen in de vollegrond
  Aendekerk, T.G.L. - \ 2006
  Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Sector Bomen (PPO / Rapport ) - 25
  boomkwekerijen - stikstof - fosfaat - oppervlaktewater - verliezen uit de bodem - voedingsstoffenbalans - agrarische bedrijfsvoering - landbouwkundig onderzoek - uitspoelen - bemesting - forest nurseries - nitrogen - phosphate - surface water - losses from soil - nutrient balance - farm management - agricultural research - leaching - fertilizer application
  Het onderzoek in nutriënten waterproof is er op gericht om het verlies aan stikstof en fosfaat te beperken door een gewijzigd bemestingspatroon met het behoud van een goede bodemvruchtbaarheid en gewasopbrengst
  Alternatieven voor ontijdige toediening van dierlijke mest in de akkerbouw
  Dekker, P.H.M. ; Berg, W. van den; Slabbekoorn, J.J. - \ 2005
  Kennisakker.nl 2005 (2005)15 maart.
  dierlijke meststoffen - stikstofgehalte - denitrificatie - verliezen uit de bodem - bodembiologie - akkerbouw - bemesting - animal manures - nitrogen content - denitrification - losses from soil - soil biology - arable farming - fertilizer application
  Bij najaarstoediening van dierlijke mest kan veel stikstof verloren gaan door uitspoeling en denitrificatie. Dit leidt tot een lagere stikstofwerking van de mest, een hoger gebruik van kunstmeststikstof en het risico van een verhoogd nitraatgehalte in het grond- en oppervlaktewater. Op PPO-proefbedrijf in Westmaas is in 2003/2004 onderzoek uitgevoerd om de stikstofwerking van dierlijke mest op de kleigrond te verbeteren. Er is een aantal mestsoorten en producten van mestscheiding op verschillende tijdstippen toegediend om het effect op de opbrengst en de stikwerking van de mest vast te kunnen stellen. Voorjaarstoediening van mest voor het poten van de aardappelen heeft in dit onderzoek goed voldaan. De stikstofwerking van de najaarstoepassingen was erg laag.
  Uit de mest- en mineralenprogramma's : Alternatieven voor ontijdige toediening van dierlijke mest op kleigrond (2002-2003)
  Dekker, P.H.M. ; Slabbekoorn, J.J. ; Schröder, J.J. - \ 2005
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. (Informatieblad / PPO-AGV 398.68) - 2
  dierlijke meststoffen - toepassingsdatum - verliezen uit de bodem - optimalisatiemethoden - landbouwkundig onderzoek - animal manures - application date - losses from soil - optimization methods - agricultural research
  Bij najaarstoediening van dierlijke mest gaat veel stikstof verloren door uitspoeling en denitrificatie. Dit leidt tot een lagere stikstofwerking van de mest, hoger gebruik van kunstmeststikstof en het risico van een verhoogd nitraatgehalte in het grond- en oppervlaktewater. Uit eerder onderzoek blijkt dat de werkingscoëfficiënt van drijfmest die in het najaar wordt toegediend niet meer dan 20 tot 25% bedraagt en bij voorjaarstoepassing hoger is dan 60%. Aan voorjaarstoediening kleven echter ook nadelen, waaronder risico's van structuurbederf van de grond of uitstel van een poot- of zaaitijdstip. Ook spelen er allerlei logistieke problemen in het voorjaar. Op PPO-proefbedrijf in Westmaas is in 2002/2003 en in 2003/2004 onderzoek uitgevoerd om de stikstofwerking van dierlijke mest op de kleigrond te verbeteren. In dit informatieblad wordt op de resultaten hiervan ingegaan
  Hoog peil niet altijd gunstig voor milieu
  Alblas, J. ; Clevering, O.A. - \ 2004
  Boerderij/Akkerbouw 89 (2004)7. - ISSN 0169-0116 - p. 16 - 17.
  irrigatie - ondergrondse irrigatie - landbouw met irrigatie - plant-water relaties - waterbescherming - grondwater - grondwaterstand - infiltratie - akkerbouw - plantenvoeding - opbrengsten - gewasopbrengst - voedingsstoffenbeschikbaarheid - uitspoelen - verliezen uit de bodem - grondwaterverontreiniging - bodemwaterregimes - waterstand - bemesting - irrigation - subsurface irrigation - irrigated farming - plant water relations - water conservation - groundwater - groundwater level - infiltration - arable farming - plant nutrition - yields - crop yield - nutrient availability - leaching - losses from soil - groundwater pollution - soil water regimes - water level - fertilizer application
  PPO onderzocht de voor- en nadelen van waterconservering door in het zuidoostelijk zandgebied (Vredepeel en Veulen) twee akkerbouwpercelen in te richten met een hoog en een laag grondwaterpeil. Het verhoogde peil werd bereikt door infiltratie van slootwater via stuwen en ondiep gelegen drains. Bij het hoge peil hoeft niet beregend te worden en blijken er geen lagere opbrengsten te zijn voor de verschillende gewassen (aardappel, conservenerwt, waspeen, suikerbieten, stamslabonen), mits volgens advies bemest wordt; bij bemesting beneden het advies kan de stikstofvoorziening beperkend zijn. Voordeel van peilverhoging is dat de nitraatuitspoeling minder is; wel is er meer fosfaatuitspoeling
  Het cliché: biologisch is goed voor het milieu - ook in de biologische melkveehouderij moeten we scherp blijven op stikstofverliezen
  Pinxterhuis, J.B. - \ 2004
  Ekoland 24 (2004)11. - ISSN 0926-9142 - p. 12 - 13.
  biologische landbouw - melkveehouderij - melkveebedrijven - nitraat - nitraten - grondwater - grondwaterverontreiniging - normen - eu regelingen - richtlijnen (directives) - verontreinigingsbeheersing - milieubescherming - stikstof - uitspoelen - verliezen uit de bodem - milieueffect - kaderrichtlijn water - organic farming - dairy farming - dairy farms - nitrate - nitrates - groundwater - groundwater pollution - standards - eu regulations - directives - pollution control - environmental protection - nitrogen - leaching - losses from soil - environmental impact - water framework directive
  In het project Bioveem (gericht op het verbeteren van de biologische melkveehouderij) is op melkveebedrijven op zandgrond jaarlijks het nitraatgehalte van het grondwater bepaald. De meeste bedrijven blijven onder de norm van de EU-nitraatrichtlijn (50 mg/l) maar sommige bedrijven overschrijden de norm. Er is een duidelijke relatie tussen het nitraatgehalte en het aandeel blijvend grasland in het areaal, de beweidingsdruk en het klaveraandeel in het grasland van de Bioveem-bedrijven. Ook op het Praktijkcentrum voor de biologische melkveehouderij Aver Heino is het nitraatgehalte van het grondwater jaarlijks bepaald en is gebleken dat de nitraatgehaltes na de omschakeling duidelijk lager zijn geworden. Gebruik van stikstof uit alleen organische mest en klaver kan dus winst betekenen voor het milieu
  Effecten in 2006 en 2009 van mestakkoord en nieuw EU-Landbouwbeleid
  Hoop, D.W. de; Luesink, H.H. ; Prins, H. ; Daatselaar, C.H.G. ; Bommel, K.H.M. van; Mokveld, L.J. - \ 2004
  Den Haag : Landbouw-Economisch Instituut (Rapport / LEI : Domein 6, Beleid ) - ISBN 9789052429632 - 182
  landbouwbeleid - milieubeleid - verliezen uit de bodem - mineralen - bedrijfsresultaten in de landbouw - akkerbouw - dierhouderij - europese unie - nederland - mestoverschotten - agricultural policy - environmental policy - losses from soil - minerals - farm results - arable farming - animal husbandry - european union - netherlands - manure surpluses
  Juli 2004 is een akkoord met Brussel gesloten over het Mestbeleid na 2006. Het nieuw landbouwbeleid zal ook na 2006 gevolgen hebben voor de landbouw. In opdracht van LNV is een studie uitgevoerd naar de effecten van deze beleidsvoornemens voor 2006. De effecten hebben vooral betrekking op mineralenverbruik en -verliezen, bedrijfseconomische resultaten van veehouderij en akkerbouwbedrijven en het nationale mestoverschot. Effects in 2006 and 2009 of the Manure Agreement and new EU agricultural policy In July 2004 an agreement was reached with Brussels on the Manure Policy to be adopted after 2006. The new agricultural policy will also have consequences for agriculture after 2006. A study has been carried out on behalf of the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality into the effects of these policy proposals in 2006. The effects relate primarily to the consumption and losses of minerals, the commercial results of livestock and arable farms and the national manure surplus
  Modelling nutrient losses by wind and water erosion in northern Burkina Faso
  Visser, S.M. - \ 2004
  Wageningen University. Promotor(en): Leo Stroosnijder, co-promotor(en): Geert Sterk. - Wageningen : S.n. - ISBN 9789058089991 - 169
  voedingsstoffentekorten - droge gronden - watererosie - winderosie - verliezen uit de bodem - denitrificatie - burkina faso - nutrient deficiencies - arid soils - water erosion - wind erosion - losses from soil - denitrification - burkina faso
  In the semi-arid environment of northern Burkina Faso the processes of wind and water erosion occur almost simultaneously and may cause severe soil degradation. Especially in the early rainy season when soils are bare and unprotected, violent winds preceding intense rainfall events result in intense sediment transport by both wind and water. This Ph.D. project aimed at quantifying and modelling wind and water erosion processes, their interaction and related nutrient flows in a Sahelian environment. The source codes of EUROSEM and the stand-alone erosion sub-model of WEPS are translated to the dynamic modelling language PCRaster, further adapted to be applicable to the Sahelian situation and extended with nutrient components. From field measurement and modelling results it is concluded that for water erosion rain splash is the most important detaching agent at the scale of the field and that despite the large volumes of overland flow, erosion is transport capacity limited due to the general low slopes. The material detached by water is available for wind-blown transport. Due to the absence of non-eroding boundaries, intense mass transport under influence of violent winds does not always result in erosion. Depending on wind direction, cover and crust type, net deposition may occur. Further, due to the large spatial variation in wind erosion controlling parameters, areas with erosion and deposition can be identified within a field. Based on model results it is concluded that wind erosion is responsible that wind erosion is responsible for the loss of deposition of large amounts of fine sediment and the nutrients attached to these sediments. Though compared to wind erosion, the nutrient losses under influence of water erosion are small, these losses should not be underestimated; these nutrients flow to the nearest stream and are forever lost for the catchment. Due to the interaction between wind and water, nutrient and soil erosion at field scale may be large, but are limited at village scale. Provided a good management of natural resources as tree and shrub cover and a good insight in the distribution of cultivated and fallow fields around the village, long-term productivity is not at risk in the southern Sahelian zone.
  Reducing inputs and losses of nitrogen and energy on dairy farms : final report project AIR3 CT92-0332
  Meer, H.G. van der - \ 2004
  Wageningen : Plant Research International (Note / Plant Research International 210) - 236
  stikstof - nitraten - fosfaten - verliezen uit de bodem - voer - rundveevoeding - melkvee - voersamenstelling - stikstofbalans - ecologisch evenwicht - milieubescherming - intensieve landbouw - bedrijfssystemen - europa - nitrogen - nitrates - phosphates - losses from soil - feeds - cattle feeding - dairy cattle - feed formulation - nitrogen balance - ecological balance - environmental protection - intensive farming - farming systems - europe
  The need to reduce nitrogen (N) and phosphorus (P) losses as well as the (direct and indirect) use of fossil energy on intensive dairy farms in Europe to ecologically acceptable levels requires radical changes of the management of these farms. The objective of the project, (started in 1993) was to develop sustainable dairy farming systems with minimum inputs and losses of nitrogen phosphorus and energy
  The effects of nutrient losses from agriculture on ground and surface water quality: the position of science in developing indicators for regulation
  Schröder, J.J. ; Scholefield, D. ; Cabral, F. ; Hofmans, G. - \ 2004
  Environmental Science & Policy 7 (2004)1. - ISSN 1462-9011 - p. 15 - 23.
  landbouw bedrijven - voedingsstoffen - verliezen uit de bodem - voedingsstoffenbalans - oppervlaktewater - waterkwaliteit - indicatoren - regulatie - milieubeleid - uitspoelen - stikstof - fosfor - wetgeving - richtlijnen (directives) - Nederland - farming - nutrients - losses from soil - nutrient balance - surface water - water quality - indicators - regulation - environmental policy - leaching - nitrogen - phosphorus - legislation - directives - Netherlands - dairy farming systems - nitrous-oxide emission - maize production - use efficiency - cover crops - soil - pollution - denitrification - mineralization - mitigation
  The magnitude of current nutrient losses from agriculture to ground and surface water calls for effective environmental policy, including the use of regulation. Nutrient loss is experienced in many countries despite differences in the organisation and intensity of agricultural production. However, at present there is no internationally agreed practice to assess the effectiveness of different kinds of regulatory practice and compliance level, or to make effective comparisons. There is a wide variety of indicators available for this purpose, ranging from livestock density and input-output balances to nutrient concentrations in soil and water. This paper explores the effectiveness and efficiency of the different indicators, both in terms of achieving a single objective and a comprehensive set of objectives and evaluates how responsive and attributable these indicators are to changes in farm management. Each indicator appears to have its own pros and cons. Unfortunately, there does not seem to be a single indicator that is effective, comprehensive, efficient, responsive and attributable at the same time. Scientifically, there are valid reasons to develop indicators that account for specific regional conditions and to accept the use of varying threshold values within them. Administratively complex indicators and/or strict threshold values appear inevitable wherever intensive production is the dominant form of land use amidst vulnerable local environments. However, at both a national and international level this differentiation of indicators and thresholds may conflict with the desire to treat individual farmers equally and to minimise their administrative burden. The paper concludes with a review of the issues raised in international harmonisation of nutrient loss indicators and threshold values
  Vanggewassen houden meststoffen vast
  Nouwens, F.H.C. - \ 2003
  De Boomkwekerij 16 (2003)37. - ISSN 0923-2443 - p. 8 - 9.
  houtachtige planten als sierplanten - plantenvoeding - uitspoelen - verliezen uit de bodem - voedingsstoffen - onderteelt - diameter - groei - zandgronden - ulmus - ornamental woody plants - ulmus - plant nutrition - leaching - losses from soil - nutrients - catch cropping - diameter - growth - sandy soils
  Om uitspoelen van stikstof gedurende de herfst en winter op zandgronden te voorkomen is gezocht naar mogelijkheden van het inzetten van vanggewassen om deze stoffen te binden. Onderzoek is gedaan naar de nutriëntenopname (N P K) van witte weideklaver, winterrogge, Italiaans raaigras en het effect van deze gewassen op de stamomvang van Ulmus 'Lobel'
  Voorjaarsinzaai pakt goed uit in 2002
  Hoving, I.E. ; Boer, H.C. de; Velthof, G.L. - \ 2003
  Praktijkkompas. Rundvee 17 (2003)5. - ISSN 1570-8586 - p. 24 - 25.
  graslanden - weiden - graslandverbetering - graslandbeheer - opnieuw zaaien - stikstof - verliezen uit de bodem - bodemvruchtbaarheid - proeven op proefstations - grasslands - pastures - grassland improvement - grassland management - resowing - nitrogen - losses from soil - soil fertility - station tests
  Grasland wordt bij voorkeur gescheurd in het najaar. De huidige wetgeving staat scheuren tot uiterlijk 15 september toe. Dit betekent dat eind augustus de laatste snede gewonnen kan worden en dat de oude zode begin september moet worden doodgespoten. De resultaten van een veldproef laten zien dat hierdoor het directe opbrengstverlies in 2002 groter was dan verwacht. Scheuren in het voorjaar pakte relatief positief uit, zeker gezien de beperkte stikstofverliezen!
  Stikstofverliezen door denitrificatie in de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt. Onderzoek op de kernbedrijven Vredepeel en Meterik van het project 'Telen met toekomst'Stikstofverliezen door denitrificatie in de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt. Onderzoek op de kernbedrijven Vredepeel en Meterik van het project 'Telen met toekomst'
  Zwart, K.B. ; Smit, A. ; Rappoldt, C. - \ 2002
  Wageningen : Plant Research International/Alterrra (Publicatie / Telen met toekomst OV 0202) - 16
  denitrificatie - verliezen uit de bodem - stikstof - akkerbouw - groenteteelt - nederland - vollegrondsteelt - limburg - denitrification - losses from soil - nitrogen - arable farming - vegetable growing - netherlands - outdoor cropping - limburg
  Verantwoord grasland vernieuwen
  Hoving, I.E. ; Bussink, D.W. - \ 2002
  Praktijkkompas. Rundvee 16 (2002)6. - ISSN 1570-8586 - p. 12 - 13.
  graslanden - weiden - graslandverbetering - graslandbeheer - opnieuw zaaien - stikstof - verliezen uit de bodem - uitspoelen - rotaties - bodemvruchtbaarheid - zaaitijd - toepassingsdatum - grasslands - pastures - grassland improvement - grassland management - resowing - nitrogen - losses from soil - leaching - rotations - soil fertility - sowing date - application date
  Gemiddeld wordt 13% (125.000 ha) van het grasareaal per jaar vernieuwd.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.