Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 63

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Stad kan ook koelte-eiland zijn
  Kleis, R. ; Pietersen-Theeuwes, N.E. - \ 2015
  Resource: weekblad voor Wageningen UR 10 (2015)7. - ISSN 1874-3625 - p. 8 - 8.
  stadsomgeving - stedelijke gebieden - klimaat - meteorologie - atmosferische grenslaag - grenslaagmeteorologie - luchttemperatuur - urban environment - urban areas - climate - meteorology - atmospheric boundary-layer - boundary-layer meteorology - air temperature
  Wat het hitte-eilandeffect is, weet iedereen zo langzamerhand wel. In de stad is het – vooral ’s avonds en ’s nachts – vaak warmer dan op het platteland. De stad slaat overdag energie op en straalt die ’s nachts weer uit. Maar op een rustige en heldere zomerdag kan het ’s ochtends in de stad zomaar een paar graden koeler zijn dan op het omringende platteland. Hoe kan dat? Hoe wordt een hitte-eiland tijdelijk een koelteeiland? Promovendus Natalie Theeuwes van de leerstoelgroep Meteorologie en luchtkwaliteit heeft daar een verklaring voor.
  Urban heat : natural and anthropogenic factors influencing urban air temperatures
  Theeuwes, N.E. - \ 2015
  Wageningen University. Promotor(en): Bert Holtslag, co-promotor(en): Gert-Jan Steeneveld. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462575028 - 157
  microklimaat - warmtestress - luchttemperatuur - stadsomgeving - meteorologie - microclimate - heat stress - air temperature - urban environment - meteorology

  The urban heat island effect is a phenomenon observed worldwide, i.e. evening and nocturnal temperatures in cities are usually several degrees higher than in the surrounding countryside. The main goal of this thesis is to understand the processes that drive the urban air temperature and the urban heat island. First, the effects of street geometry and open water bodies on the diurnal cycle of the urban air temperatures were investigated. This was followed by a search for a universal scaling of the meteorological variables into a diagnostic equation for the daily maximum urban heat island. Finally, it is explored how the daytime urban heat island is influenced by atmospheric boundary-layer dynamics and how it may induce a counterintuitive urban cool island during the morning.

  Effect of temperature and relative humidity on the survival of airborne bacteria = Effect van temperatuur en relatieve luchtvochtig-heid op de overleving van bacteriën in de lucht
  Hoeksma, P. ; Aarnink, A.J.A. ; Ogink, N.W.M. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research report 864) - 27
  luchttemperatuur - vochtigheid - relatieve vochtigheid - bacteriën - micro-organismen - huisvesting, dieren - landbouwschuren - diergezondheid - gezondheid op het platteland - landbouw en milieu - veehouderij - dierenwelzijn - air temperature - humidity - relative humidity - bacteria - microorganisms - animal housing - barns - animal health - rural health - agriculture and environment - livestock farming - animal welfare
  It is generally agreed upon that pathogenic microorganisms emitted from livestock buildings in wet and dry aerosols may cause animal and human diseases by airborne transmission. The processes involved in the transmission of microorganisms via the airborne route are still not well revealed. Airborne microorganisms are exposed to meteorological factors, particularly temperature, humidity, wind velocity and solar radiation. These factors may have significant effects on the survival and spreading of these micro-organisms. Effects may be different for different species. The objective of this study is to investigate the effects of temperature and humidity on the survival of different bacteria types in the air.
  Linking leaf initiation to the aerial environment: when air temperature is not the whole story
  Savvides, A. - \ 2014
  Wageningen University. Promotor(en): Leo Marcelis, co-promotor(en): Wim van Ieperen; Anja Dieleman. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462571136 - 154
  bladeren - plantenontwikkeling - initiatie - knoppen - bladmeristemen - licht - luchttemperatuur - leaves - plant development - initiation - buds - leaf meristems - light - air temperature

  The initiation of new leaves, which takes place at the shoot apical meristem, is essential for plant growth and development. Leaf initiation rate (LIR) is very sensitive to meristem temperature. However, in practice meristem temperature is hardly ever monitored and air temperature is often used instead. It can be questioned whether relating LIR solely to air temperature is valid. This thesis aims at linking LIR to the aerial environment in two main horticultural crops: tomato and cucumber. It was shown that meristem temperature often differs from air temperature, depending on other environmental factors (e.g. radiation, humidity and wind speed) and species-specific traits. LIR was solely influenced by meristem temperature even when it largely deviated from air temperature. In addition, LIR was reduced at low light levels. Consequently, air temperature is not the whole story when relating leaf initiation to the environment.

  Droge lucht toevoeren via slurven onder het gewas bj Gerbera en Matricaria
  Weel, P.A. van; Raaphorst, M.G.M. - \ 2012
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten WUR GTB 1173) - 30
  matricaria - gerbera - cultuurmethoden - luchtstroming - luchttemperatuur - kastechniek - energiebesparing - luchtdroging - ventilatoren - landbouwkundig onderzoek - matricaria - gerbera - cultural methods - air flow - air temperature - greenhouse technology - energy saving - air drying - ventilators - agricultural research
  Voor twee gewassen, Matricaria en Gerbera, is onderzocht hoe buitenlucht effectief kan worden ingeblazen. De bedoeling is hierbij dat de luchtvochtigheid kan worden beheerst met zo min mogelijk inbreng van warmte. Bij Matricaria is een systeem getoetst dat buitenlucht inbrengt via luchtslurven in het gewas. Vanwege gebrek aan ruimte bleek de capaciteit van het systeem tekort te schieten, zodat wordt gezocht naar alternatieven. Bij Gerbera werd buitenlucht via luchtslangen onder de goten ingeblazen en werd de lucht boven het gewas met nivolatoren in beweging gebracht. Dit systeem werkt goed, maar is te duur om te worden bekostigd met alleen energiebesparing, zodat voorstellen worden gedaan ter vereenvoudiging van het systeem.
  Invloed lagere nachttemperatuur tijdens opkweek Phalaenopsis
  Kromwijk, J.A.M. ; Campen, J.B. - \ 2011
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1115) - 80
  phalaenopsis - hybriden - cultivars - luchttemperatuur - orchidaceae - bloei-inductie - teelt - energiebesparing - nederland - glastuinbouw - sierteelt - phalaenopsis - hybrids - cultivars - air temperature - orchidaceae - flower induction - cultivation - energy saving - netherlands - greenhouse horticulture - ornamental horticulture
  In Amerika bleven twee Phalaenopsiscultivars geteeld bij een hoge dag- en lage nachttemperatuur (29/23 oC en 29/17 oC) volledig vegetatief. In Nederlands onderzoek, gefinancierd door het ministerie van EL&I en het Productschap Tuinbouw in het kader van het programma Kas als Energiebron, bleek dat het tegenhouden van de bloei door middel van een dagtemperatuur van 29°C en een lage nachttemperatuur sterk afhankelijk is van de cultivar. Bij de cultivars ‘Boston’, ‘Bristol’ en ‘Lennestadt’ werd de bloemtakvorming gedurende de eerste 23 weken van de opkweek wel voldoende tegen gehouden, maar bij de andere 5 cultivars (‘Chalk Dust’, ‘Fire Fly’, ‘Liverpool’, ‘Precious’ en ‘Vivaldi’) werden al meer of minder snel voortakken gevormd. Ondanks het achterblijven van de bladafsplitsing en de weggeknipte voortakken na een opkweek bij een hoge dag- en lage nachttemperatuur, was het percentage meertakkers (=planten met minimaal 2 bloemtakken) in het veilingrijpe stadium maar 5 tot 8% lager dan na een gangbare opkweek bij een constante temperatuur van 28 oC. Voor toepassing van een lagere nachttemperatuur onder gangbare praktijkomstandigheden is een energiebesparing berekend van 8%.
  Eric Vereijken: "Geen kier, geen kou binnenhalen en toch actieve planten" (interview met o.a. Marcel Raaphorst)
  Arkesteijn, M. ; Raaphorst, M.G.M. - \ 2010
  Onder Glas 7 (2010)6/7. - p. 50 - 51.
  kassen - teelt onder bescherming - klimaatregeling - schermen - luchtdroging - luchttemperatuur - milieubeheersing - agrarische bedrijfsvoering - glastuinbouw - groenten - greenhouses - protected cultivation - air conditioning - blinds - air drying - air temperature - environmental control - farm management - greenhouse horticulture - vegetables
  De broers Vereijken hebben de helft van hun 10 ha nieuwe locatie ingericht met een dubbel scherm en actieve luchtontvochtiging via luchtbehandelingskasten in de twee kopgevels. De opgewarmde droge buitenlucht halen ze via luchtslangen onder het gewas. De warme vochtige kaslucht verdwijnt via overdruk door luchtramen in de kopgevels. Daarnaast zitten er luchtslurven onder het gewas, waarmee kaslucht wordt rondgepompt. Dit moet zorgen voor een gelijkmatige temperatuurverdeling en een dood klimaat voorkomen.
  Sturen op temperatuur- en vochtverschillen
  Kierkels, T. ; Balendonck, J. ; Schoor, R. van der - \ 2010
  Onder Glas 7 (2010)5. - p. 16 - 17.
  kassen - klimaatregeling - temperatuurmeters - vochtigheidsmeters - luchttemperatuur - meting - sensors - monitoren - glastuinbouw - groenten - snijbloemen - potplanten - greenhouses - air conditioning - temperature gauges - humidity gauges - air temperature - measurement - sensors - monitors - greenhouse horticulture - vegetables - cut flowers - pot plants
  Wageningen UR Glastuinbouw heeft op twee groente- en twee sierteeltbedrijven een draadloos sensorsysteem uitgeprobeerd. Door met meerdere sensoren te werken krijg je meer informatie over horizontale en verticale verschillen in temperatuur en vochtigheid, dan wanneer je alleen op de meetbox afgaat. Op de deelnemende bedrijven vonden de onderzoekers diverse ‘probleemplekken’. De sensoren zijn goedkoper dan de meetbox. Dat maakt het mogelijk op meer punten te meten en daarop te regelen. Deze aanpak kan daarmee energie besparen.
  Verticale ventilatie in twee varianten (interview met Peter van Weel)
  Jagers op Akkerhuis, F. ; Weel, P.A. van - \ 2009
  Vakblad voor de Bloemisterij 64 (2009)51. - ISSN 0042-2223 - p. 32 - 33.
  ventilatie - vochtigheid - microklimaat - gewasbescherming - luchttemperatuur - glastuinbouw - energiebesparing - ventilation - humidity - microclimate - plant protection - air temperature - greenhouse horticulture - energy saving
  Verticale ventilatie is een goede oplossing om te zorgen voor een actief klimaat als het energiedoek gesloten blijft en de ramen minder vaak en mider ver open gaan. Er zijn daarvoor twee systemen op de markt, de Aircobreeze of Kasnivolator en de Verti-Fan. De eerste zorgt voor een rustigere en homogenere luchtvermenging, de tweede brengt lucht beter onderin dichte gewassen.
  Ventilatievoud: de praktijk
  Bontsema, J. ; Hemming, J. ; Budding, J. ; Steenbakkers, M. ; Rispens, S. ; Janssen, H.J.J. - \ 2009
  Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 294)
  kassen - relatieve vochtigheid - luchttemperatuur - natuurlijke ventilatie - klimaatregeling - regulatie - prestatie van apparatuur - computeranalyse - toepassing - glastuinbouw - greenhouses - relative humidity - air temperature - natural ventilation - air conditioning - regulation - equipment performance - computer analysis - application - greenhouse horticulture
  Eindrapport van het project 'ventilatievoud: de praktijk 1'. Dit project is een vervolg op het project 'Online-schatting van het ventilatievoud van kassen'. In dit rapport wordt beschreven hoe de ontwikkelde ventilatiemonitor in de praktijk gebruikt kan worden. De resultaten van de test bij verschillende tuinders worden beschreven, evenals de visie van een adviseur
  Nieuwe vormen van verwarming van gewas(delen)
  Jongschaap, R.E.E. ; Gelder, A. de; Heuvelink, E. ; Kempkes, F.L.K. ; Stanghellini, C. - \ 2009
  Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Nota / Wageningen UR Glastuinbouw 597) - 76
  teelt onder bescherming - energiegebruik - klimaatregeling - luchttemperatuur - gewaskwaliteit - verwarmingssystemen - milieubeheersing - glastuinbouw - energiebesparing - protected cultivation - energy consumption - air conditioning - air temperature - crop quality - heating systems - environmental control - greenhouse horticulture - energy saving
  De verwarming in de glastuinbouw is er op gericht om het gewas te verwarmen zodat het goed groeit en zich goed kan ontwikkelen. Op het ogenblik vindt het grootste deel van de gewasverwarming plaats door het verwarmen van de kaslucht die het gewas omringt. De kaslucht staat echter in direct contact met zowel het gewas als de bodem, de gevel en het kasdek en verliest op die manier energie naar de omgeving. Bovendien worden gewasdelen verwarmd die deze warmtebehoefte misschien niet hebben. Als de kasluchttemperatuur verlaagd kan worden terwijl de gewasgroei en gewasontwikkeling door een directe verwarming van gewasdelen op peil kan blijven, betekent dit energiebesparing. Een literatuurstudie en modelberekeningen laten zien wat de mogelijkheden zijn
  Sturing gewastemperatuur aan herziening toe
  Stanghellini, C. ; Heuvelink, E. - \ 2008
  Groenten en Fruit. Algemeen 2008 (2008)34. - ISSN 0925-9694 - p. 18 - 19.
  kassen - gesloten systemen - teelt onder bescherming - klimaatregeling - kasgewassen - huidmondjes - luchttemperatuur - zonnestraling - convectie - vaporisatie - glastuinbouw - greenhouses - closed systems - protected cultivation - air conditioning - greenhouse crops - stomata - air temperature - solar radiation - convection - vaporization - greenhouse horticulture
  De temperatuur van een gewas hangt af van veel factoren. Een plant ontvangt niet alleen energie, maar geeft die ook af, tot er evenwicht ontstaat. Dat proces wordt gestuurd via de huidmondjes, maar ook een teler heeft mogelijkheden om de gewastemperatuur te sturen
  SynErgie : monitoringsprotocol voor meten in semigesloten kassen
  Kipp, J.A. ; Gieling, T.H. ; Bruins, M.A. - \ 2008
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Nota / Wageningen UR Glastuinbouw 550) - 28
  kassen - monitoring - meting - luchttemperatuur - vochtigheid - wateropname (planten) - energie - glastuinbouw - protocollen - meetsystemen - kastechniek - greenhouses - monitoring - measurement - air temperature - humidity - water uptake - energy - greenhouse horticulture - protocols - measurement systems - greenhouse technology
  Gelijkmatig klimaat door meer meetboxen
  Visser, P. ; Tuijl, B.A.J. van - \ 2008
  Groenten en Fruit. Algemeen 2008 (2008)27. - ISSN 0925-9694 - p. 22 - 23.
  kassen - teelt onder bescherming - klimaatregeling - temperatuurmeters - meters - luchttemperatuur - meting - kastechniek - glastuinbouw - draadloze sensornetwerken - greenhouses - protected cultivation - air conditioning - temperature gauges - gauges - air temperature - measurement - greenhouse technology - greenhouse horticulture - wireless sensor networks
  Het stookpatroon afstemmen op de koudste hoeken in de kas kan aardig wat extra gas kosten. Eerder onderzoek met simulatiemodellen door Wageningen UR Glastuinbouw toonde aan dat telers soms tot 10 procent op hun energierekening kunnen besparen als ze temperatuurverschillen in de kas weten terug te brengen tot 1 graad Celsius. Dit is te bereiken door meer meetboxen in de kas. Hierdoor ontstaat een nauwkeuriger beeld van klimaat- en vochtverschillen in de kas
  Luchtmassa's van boven naar beneden en andersom (Verticaal ventileren in semi-gesloten kassen)
  Bezemer, J. ; Bontsema, J. - \ 2008
  Onder Glas 5 (2008)1. - p. 4 - 5.
  kassen - gesloten systemen - luchttemperatuur - luchtstroming - ventilatie - ventilatoren - vermengen - stromingsconstanten - schermen - kosten-batenanalyse - kastechniek - glastuinbouw - energiebesparing - greenhouses - closed systems - air temperature - air flow - ventilation - ventilators - blending - flow constants - blinds - cost benefit analysis - greenhouse technology - greenhouse horticulture - energy saving
  In een gesloten of semi-gesloten kas wordt meestal ingezet op een hogere temperatuur, een hogere concentratie CO2 en een hogere luchtvochtigheid. De nadelen van een hogere vochtigheid in stilstaande lucht moet een teler echter proberen te vermijden. De verticale ventilator Aircobreeze weet luchtmassa's bovenin en onderin de kas goed met elkaar te mengen. Dat leidt tot een beter kasklimaat en besparingen op energie, bij lage een input van energie. In een praktijkproef bij de gerberatelers Aad en Nelleke Zuiderwijk heeft WUR Glastuinbouw het hele bedrijf inmiddels uitgerust met deze ventilatoren
  Technische fouten geven dure temperatuurverschillen
  Campen, J.B. ; Kempkes, F.L.K. - \ 2007
  Groenten en Fruit. Algemeen 62 (2007)6. - ISSN 0925-9694 - p. 26 - 27.
  tuinbouwbedrijven - kassen - luchttemperatuur - onderzoek - schermen - beschaduwen - klimaat - afwijkingen - certificering - binnenklimaat - market gardens - greenhouses - air temperature - research - blinds - shading - climate - abnormalities - certification - indoor climate
  Medewerkers van Wageningen UR Glastuinbouw onderzochten het kasklimaat en vonden dat zelfs onder ideale omstandigheden er horizontale temperatuurverschillen optraden tot 3 graden. Dat is echter geen probleem omdat temperatuurverschillen telkens op andere plaatsen optreden, gemiddelde afwijkingen zijn dan veel kleiner. Systematische lokale afwijkingen zijn echter wel een probleem en dienen serieus te worden behandeld. Een reportage over het optimaliseren van het kasklimaat
  Horizontale variatie
  Campen, J.B. ; Gelder, A. de - \ 2007
  Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 131) - 16
  kassen - luchttemperatuur - variatie - thermische schermen - nederland - binnenklimaat - greenhouses - air temperature - variation - thermal screens - netherlands - indoor climate
  Het klimaat in een kas is nooit helemaal gelijk. Het is onvermijdelijk dat er lokaal koudere of warmere plekken aanwezig zijn, dat de CO2-concentratie varieert, dat de luchtvochtigheidsverdeling niet uniform is, etc. In de praktijk wordt het klimaat geregeld op de koudste, natste of een gemiddelde plek. Het gevolg hiervan is dat het energieverbruik en de gewasontwikkeling niet optimaal zijn. In dit project is onderzocht: -wat de oorzaken en oplossingen zijn voor het bestaan van horizontale variatie - of er gebruik kan worden gemaakt van horizontale variatie - wat in termen van energie en productie de potentie is van mogelijke oplossingen
  On-line schatting van het ventilatievoud van kassen
  Henten, E.J. van; Bontsema, J. ; Kornet, J.G. ; Hemming, J. - \ 2006
  Wageningen : Plant Research International - 60
  kassen - relatieve vochtigheid - luchttemperatuur - natuurlijke ventilatie - klimaatregeling - beluchting - regulatie - warmtebehoud - computeranalyse - glastuinbouw - greenhouses - relative humidity - air temperature - natural ventilation - air conditioning - aeration - regulation - heat conservation - computer analysis - greenhouse horticulture
  Natuulrijke ventilatie is één van de belangrijkste manieren om de luchtvochtigheid en de temperatuur in een kas te meten. Maar hoeveel vocht, warmte en CO2 er door de ramen naar buiten gaan is niet bekend. In dit rapport wordt daarom een methode beschreven om op een eenvoudige manier het ventilatievoud van kassen te bepalen en daarmee ook op eenvoudige manier inzicht te krijgen in de energie- , vocht- en CO2- stromen
  Energiezuinige teeltstrategie in voorjaar en zomer
  Raaphorst, M.G.M. ; Kempkes, F.L.K. ; Elings, A. ; Dieleman, J.A. - \ 2006
  Naaldwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO rapport ) - 53
  energiebehoud - kassen - kooldioxide - luchttemperatuur - nederland - glastuinbouw - energiebesparing - energy conservation - greenhouses - carbon dioxide - air temperature - netherlands - greenhouse horticulture - energy saving
  Iedere teler wil een zo hoog mogelijke productie bij zo min mogelijk (energie)kosten om uiteindelijk een hoog bedrijfsresultaat te behalen. Daarom is onderzocht hoever telers in het voorjaar en de zomer de kastemperatuur en de CO2 concentratie kunnen laten oplopen om dit te bereiken.
  Onder scherm is goed gewas neer te zetten
  Dieleman, J.A. ; Esmeijer, M.H. ; Kempkes, F.L.K. ; Reijnders, C.E. ; Ruijs, M.N.A. - \ 2006
  Groenten en Fruit. Algemeen 2006 (2006)45. - ISSN 0925-9694 - p. 24 - 25.
  tomaten - solanum lycopersicum - komkommers - cucumis sativus - cultuurmethoden - schermen - luchttemperatuur - ventilatie - klimaatregeling - onderzoek - glastuinbouw - tomatoes - cucumbers - cultural methods - blinds - air temperature - ventilation - air conditioning - research - greenhouse horticulture
  Regelmatig gaat er in de teelt iets mis. Het is heel makkelijk om het scherm dan de schuld te geven, maar analyse van de oorzaken toont nogal eens aan dat een andere groeifactor de oorzaak is. Dat bleek ook tijdens het onderzoek bij twee groepen schermende tomaten- en komkommertelers. Het is heel goed mogelijk om onder een scherm een gewas naar de zin neer te zetten
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.