Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 66

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Een nieuwe en handzame lysimeter: eerste stap naar een nationaal netwerk voor de werkelijke verdamping?
  Voortman, Bernard ; Witte, J.P. ; Rheenen, Hans van; Bosveld, F. ; Elbers, J.A. ; Bolt, F.J.E. van der; Heijkers, J. ; Hoogendoorn, Jan ; Bolman, A. ; Spek, T. ; Voogt, M. - \ 2016
  Stromingen : vakblad voor hydrologen 22 (2016)2. - ISSN 1382-6069 - p. 49 - 63.
  hydrologie - neerslag - waterbalans - grondwater - lysimeters - evaporatie - hydrology - precipitation - water balance - groundwater - lysimeters - evaporation
  Vrijwel overal op aarde verdampt meer dan de helft van het neerslagwater, ook in Nederland. Toch wordt deze grote verliespost in ons land slechts sporadisch gemeten. Door inspanningen van kennisinstituten, bedrijven en overheid is daarom een lysimeter ontwikkeld. Metingen in 2014 en 2015 op twee locaties vertonen opvallende verschillen, maar ook grote overeenkomsten, met eddy-correlatiemetingen. Schattingen van de verdamping via satellietdata zijn hoger dan de metingen. Tijd daarom, om metingen in het veld te combineren met modellen en waarnemingen vanuit de ruimte
  Beheersing emissie grondgebonden kasteelten
  Voogt, W. ; Balendonck, J. ; Janse, J. ; Swinkels, G.L.A.M. ; Winkel, A. van - \ 2015
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1363) - 38
  teelt onder bescherming - snijbloemen - emissie - beslissingsondersteunende systemen - biologische landbouw - irrigatie - lysimeters - sensors - water - voedingsstoffenbalans - voedingsstoffen - optimalisatie - protected cultivation - cut flowers - emission - decision support systems - organic farming - irrigation - lysimeters - sensors - water - nutrient balance - nutrients - optimization
  To make growers to be in control of the emission, a decision support system is developed for irrigation in soil grown crops. In 2013-2014 the implementation was continued and several greenhouse crops were monitored. As was found earlier, the organic greenhouse growers are able to control irrigation in a way that emission is reduced to a minimum. The results obtained at (conventional) flower growers show sometimes high emission of nitrogen. This is due at one hand to high irrigation surpluses but also to high fertilisation of nitrogen. Better tuning of the water- and nitrogen supply to the crop demand is necessary. For these stapes growers need better soil-moisture sensors.
  Emissiemanagement grondgebonden teelten : Monitoring water en meststoffen op praktijkbedrijven en ontwikkeling robuuste vochtsensor in 2014
  Voogt, W. ; Balendonck, J. ; Winkel, A. van; Janse, J. ; Swinkels, G.L.A.M. - \ 2015
  Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1351) - 36
  tuinbouw - glastuinbouw - waterbeheer - irrigatie - emissiereductie - voedingsstoffen - pesticiden - sensors - lysimeters - tomaten - alstroemeria - chrysanthemum - horticulture - greenhouse horticulture - water management - irrigation - emission reduction - nutrients - pesticides - sensors - lysimeters - tomatoes - alstroemeria - chrysanthemum
  To make growers to be in control of the emission, a decision support system is developed for irrigation in soil grown crops. In 2014 the implementation was continued and several greenhouse crops were monitored. As was found earlier, the organic greenhouse growers are able to control irrigation in a way that emission is reduced to a minimum. The results obtained at (conventional) flower growers show sometimes high emission of nitrogen. This is due at one hand to high irrigation surpluses but also to high fertilisation of nitrogen. Better tuning of the water- and nitrogen supply to the crop demand is necessary. For these steps growers need better soil-moisture sensors. A start was made to develop the ideal, robust and wireless sensor, however due to technical problems this was not finished in 2014.
  Watergift en emissie "De lysimeter en vochtsensoren"
  Helm, Frank van der - \ 2014
  greenhouse horticulture - cropping systems - lysimeters - irrigation water - sensors - instruments - monitoring - emission
  Glastuinbouw waterproof grondgebonden : stand van zaken lysimeter en vochtsensoren
  Voogt, Wim - \ 2014
  greenhouse horticulture - cropping systems - lysimeters - moisture - moisture meters - air conditioning - greenhouse soils - greenhouse experiments - tomatoes - chrysanthemum
  Project emissiemanagement implementatie 'de lysimeter en vochtsensoren' : stand van zaken
  Voogt, Wim - \ 2014
  greenhouse horticulture - cropping systems - lysimeters - sensors - emission - irrigation water - instruments - models - greenhouse crops
  De emissiemanagement-tool : vochtsensoren
  Balendonck, Jos - \ 2014
  greenhouse horticulture - sensors - lysimeters - cropping systems - instruments - irrigation water - decision making - control
  Watergift en emissie bij alstroemeria, toepassing lysimeter en vochtsensoren
  Voogt, Wim - \ 2014
  greenhouse horticulture - alstroemeria - cultural methods - sensors - lysimeters - instruments - irrigation water - emission
  Nauwelijks uitspoeling mineralen op biologische glasbedrijven : zorgplicht in plaats van emissienormen
  Kierkels, T. ; Voogt, W. - \ 2014
  Onder Glas 11 (2014)12. - p. 40 - 41.
  glastuinbouw - biologische productie - tomaten - groenten - irrigatie - toedieningswijzen - bemesting - controle - lysimeters - biologische landbouw - greenhouse horticulture - biological production - tomatoes - vegetables - irrigation - application methods - fertilizer application - control - lysimeters - organic farming
  Grondtelers moeten in het algemeen nog een flinke slag maken om uitspoeling van mineralen te voorkomen, verplicht op grond van Europese regelgeving. Maar dat geldt niet voor de biologische telers. Zij hebben de watergift tot kunst verheven en ook bemesting op maat is een voortdurend punt van aandacht. Resultaat: nauwelijks uitspoeling.
  Implementatie emissiemanagementsysteem grondgebonden teelten
  Voogt, W. ; Balendonck, J. ; Heinen, M. ; Helm, F.P.M. van der; Janse, J. ; Swinkels, G.L.A.M. - \ 2014
  Beiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 1312)
  glastuinbouw - cultuurmethoden - instrumenten (meters) - lysimeters - irrigatie - bemesting - emissie - optimalisatiemethoden - meting - beslissingsondersteunende systemen - greenhouse horticulture - cultural methods - instruments - lysimeters - irrigation - fertilizer application - emission - optimization methods - measurement - decision support systems
  Bij telers bleek een sterke behoefte voor een eenvoudiger en goedkopere versie van de eerder ontwikkelde lysimeter met automatische drainmeter. Daarom is er een zogenaamde “light” versie van de lysimeter ontwikkeld, met een handmatige meting van de drain. Verder is er een inventarisatie gedaan naar alternatieven voor de eerder gebruikte vochtsensoren. Helaas zijn er (nog) geen sensoren die aan álle randvoorwaarden voldoen voor grondgebonden kasteelten. Met de ontwikkelde tools: lysimeter, drainmeter, sensoren en modellen, kan de watergift en bemesting geoptimaliseerd worden en bijdragen tot emissievermindering bij grondteelten. Bedrijven die de tools actief gebruiken bleken in staat de uitspoeling sterk te kunnen beperken. De interpretatie van vochtsensoren blijft een lastig fenomeen, vanwege de grote verschillen tussen grondsoorten en aspecten van de bedrijfsvoering. Dit vraagt de nodige ervaring die in de loop van meerdere teelten en jaren moet worden opgedaan. De resultaten van de waterbalansen op de bedrijven laten zien dat het goed mogelijk is de berekeningen via het verdampingsmodel en de gegevens van de lysimeter met elkaar in overeenstemming te brengen via een calibratiefactor.
  Nieuwsbrief Glastuinbouw Waterproof, grondgebonden - alle artikelen
  Voogt, W. - \ 2013
  Nieuwsbrief Glastuinbouw Waterproof. Substraat 3 (2013)1.
  tuinbouw - glastuinbouw - kastechniek - proeven - duurzaamheid (sustainability) - waterbeheer - hydrologische gegevens - meetsystemen - drainage - lysimeters - sensors - grondwater - grondbewerking - horticulture - greenhouse horticulture - greenhouse technology - trials - sustainability - water management - hydrological data - measurement systems - drainage - lysimeters - sensors - groundwater - tillage
  De doelstelling van dit project is het in de praktijk verder testen en verbeteren van het emissie management systeem dat ontwikkeld is in het KRW project Glastuinbouw Waterproof: grondgebonden. In deze nieuwsbrief wordt een kort overzicht gegeven van de resultaten van het afgeronde project (welke een looptijd had tot oktober 2012).
  Acceptability of inversely-modelled parameters for non-equilibrium sorption of pesticides in soil
  Horst, M.M.S. ter; Boesten, J.J.T.I. ; Beinum, W. van; Beulke, S. - \ 2013
  Environmental Modelling & Software 46 (2013). - ISSN 1364-8152 - p. 260 - 270.
  sensitivity-analysis - simulation - isoproturon - persistence - lysimeters
  Simulation of the increase of sorption in time is one of the options in higher tiers of pesticide regulatory leaching assessments to obtain more realistic leaching estimates. Therefore, accurate estimates of non-equilibrium sorption parameters are required as input for the pesticide leaching scenarios. Usually, non-equilibrium sorption is described with a two-site equilibrium/non-equilibrium model in which the non-equilibrium sorption is described with two parameters (i.e. the desorption rate coefficient of the non-equilibrium site and the Freundlich sorption coefficient of this site). Estimates of these parameters can be obtained with inverse modelling techniques. At the moment, there is little understanding about whether the confidence intervals provided by inverse modelling can be used as measure of the likely accuracy (i.e. how close the estimated value is to the true value) of these estimates. We set up a semi-global inverse modelling exercise for a large number of parameter sets (Le. different pesticides) using simulated datasets. Inverse modelling of non-equilibrium parameters demonstrated decreasing accuracy of the estimates for decreasing values of the non-equilibrium sorption parameters and the equilibrium sorption coefficient. Furthermore, we found a relationship between the accuracy of a parameter estimate and its CV (coefficient of variation) provided by the inverse modelling technique. Using this relationship we calculated the likelihood of rightly or wrongly accepting or rejecting a parameter estimate as a function of this CV. We recommend to use this likelihood as the basis of communication with decision makers on how to decide on accepting or rejecting parameter estimates. (C) 2013 Elsevier Ltd. All rights reserved.
  Ontwikkeling emissiemanagementsysteem grondgebonden teelt; modellen
  Heinen, Marius ; Assinck, F.B.T. ; Voogt, W. ; Swinkels, G.L.A.M. ; Balendonck, J. - \ 2013
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2369) - 74
  glastuinbouw - chrysanten - chrysanthemum - emissie - simulatiemodellen - lysimeters - stikstof - uitspoelen - evaporatie - greenhouse horticulture - chrysanthemums - chrysanthemum - emission - simulation models - lysimeters - nitrogen - leaching - evaporation
  In het project Glastuinbouw Waterproof - Grondgebonden is een emissiemanagementsysteem ontwikkeld voor de grondgebonden teelt in de glastuinbouw, bestaande uit: 1) een lysimeter en drainmeter, 2) bodemvochtsensoren, 3) modellen, en daarnaast 4) een toetsing in de praktijk. Dit achtergrondrapport gaat nader in op het onderdeel modellen. Op basis van metingen in de kas is de verdamping geschat met een bestaand verdampingsmodel. De berekende verdamping en gemeten irrigatie werden vervolgens doorgegeven aan een bodemmodel waarmee de vochttoestand in de bodem en de drainage onder in de lysimeter werden nagebootst. Deze werden vervolgens vergeleken met de gemeten watergehalten en drainage in de lysimeter. Verschillen in gemeten en gesimuleerde drainage worden toegeschreven aan de onzekerheid in de berekende verdamping. Daarom is de verdamping ook geschat uit de waterbalans over een lange periode. Hieruit zijn correctiefactoren voor het verdampingsmodel afgeleid. Voor de chrysantenteelt bleek dat de verdamping op de bedrijven in dit project met een factor 0.9 moet worden verlaagd.
  Ontwikkeling emissiemanagementsysteem grondgebonden teelt; modellen
  Heinen, Marius ; Assinck, F.B.T. ; Voogt, W. ; Swinkels, G.L.A.M. ; Balendonck, J. - \ 2012
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1192) - 70
  vollegrondsteelt - glastuinbouw - lysimeters - emissie - vochtgehalte - evaporatie - modellen - drainage - sensors - outdoor cropping - greenhouse horticulture - lysimeters - emission - moisture content - evaporation - models - drainage - sensors
  In het project ‘Glastuinbouw Waterproof - Grondgebonden’ is een emissiemanagementsysteem ontwikkeld voor de grondgebonden teelt in de glastuinbouw, bestaande uit: 1) lysimeter en drainmeter, 2) bodemvochtsensoren, 3) modellen, en daarnaast 4) een toetsing in de praktijk. Dit achtergrondrapport gaat nader in op het onderdeel modellen. Op basis van metingen in de kas werd de verdamping geschat met behulp van een bestaand verdampingsmodel. De berekende verdamping en gemeten irrigatie werden vervolgens doorgegeven aan een bodemmodel waarmee de vochttoestand in de bodem en de drainage onder in de lysimeter werden gesimuleerd. Deze werden vervolgens vergeleken met de gemeten watergehaltes en drainage in de lysimeter. Verschillen in gemeten en gesimuleerde drainage werden toegeschreven aan de onzekerheid in de berekende verdamping. Daarom is de verdamping ook geschat uit de waterbalans over een lange periode. Hieruit zijn correctiefactoren voor het verdampingsmodel afgeleid
  Stand van zaken meetsysteem: Lysimeter en sensoren
  Voogt, Wim - \ 2012
  measurement systems - lysimeters - instruments - models - sensors - drainage - emission - agricultural research
  Resultaten m.b.t. emissies: Voorbeelden van ervaringen
  Voogt, Wim - \ 2012
  cultural methods - water supply - emission - growers - decision making - drainage - lysimeters - instruments - soil types
  Lysimeter, sensoren en bodemmodel: Ervaringen en stand van zaken
  Voogt, Wim - \ 2012
  lysimeters - instruments - sensors - moisture meters - meters - market gardens - drainage - water management - irrigation - agricultural research
  Water, watergift, verdamping (bij chrysant)
  Voogt, Wim - \ 2012
  chrysanthemums - ornamental crops - cropping systems - irrigation - water requirements - transpiration - water uptake - emission - lysimeters - instruments
  Ontwikkeling emissiemanagementsysteem grondgebonden teelt; bodemvochtsensoren en modulaire opbouw van het systeem
  Balendonck, J. ; Voogt, W. ; Winkel, A. van; Swinkels, G.L.A.M. ; Janssen, H.J.J. ; Heinen, Marius ; Dorland, H. van; Zwinkels, F. - \ 2012
  Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1191) - 76
  glastuinbouw - teeltsystemen - emissie - vloeibare meststoffen - drainagewater - lysimeters - instrumenten (meters) - landbouwkundig onderzoek - greenhouse horticulture - cropping systems - emission - liquid manures - drainage water - lysimeters - instruments - agricultural research
  ‘Glastuinbouw Waterproof - Grondgebonden’ heeft een modulair emissiemanagementsysteem opgeleverd waarmee telers hun water en meststoffen gebruik kunnen optimaliseren naar een goed teeltresultaat en een minimale emissie. Kern van dit systeem is de lysimeter, waarmee dagelijks de werkelijke drainhoeveelheid gevolgd kan worden. Door bemonstering en analyse van de drain wordt de emissie van meststoffen inzichtelijk. Het systeem bevat naast de lysimeter, een drainmeter, bodemvochtgehalte sensoren en een beslissingsondersteunend systeem met modellen voor gewasverdamping en watertransport in de bodem. Telers kunnen kiezen welke modules ze naast de lysimeter willen toepassen, en ook hoe ze informatie willen inzien, op hun klimaatcomputer of via een externe dienst zoals Letsgrow.com. Bodemvochtgehalte sensoren zijn toegepast en geëvalueerd bij negen praktijktelers. Op basis van de resultaten is een specifi catie opgesteld voor de beste keus, een marktverkenning uitgevoerd, een handleiding geschreven voor het gebruik, en zijn twee typen robuuste sensoren gekozen en in een pilot experiment getest. Met de lysimeter kunnen telers ervaring opdoen, en zo hun strategie op langere termijn aanpassen. Met sensoren kunnen ze trends in bodemvocht volgen en hun dagelijkse gietbeurten daarop aanpassen. Modellen geven de mogelijk om anticiperend te sturen en water te geven naar behoefte van de plant, gericht op voorkomen van emissies.
  Ontwikkeling emissiemanagementsysteem grondgebonden teelt; de lysimeter en drainmeter
  Voogt, W. ; Zwinkels, F. ; Balendonck, J. ; Dorland, H. van; Winkel, A. van; Heinen, M. - \ 2012
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1190) - 52
  cultuurmethoden - glastuinbouw - lysimeters - instrumenten (meters) - waterstroming - emissie - drainage - evapotranspiratie - drainagesystemen - cultural methods - greenhouse horticulture - lysimeters - instruments - water flow - emission - drainage - evapotranspiration - drainage systems
  Het hoofddoel van het project ‘Glastuinbouw Waterproof, grondgebonden’ was het ontwikkelen van een aantal middelen voor telers van grondgebonden teelten, waarmee zij emissiedoelstellingen kunnen halen. De leidende gedachte hierbij is dat een gesloten waterkringloop zoals toegepast bij substraatteelten onhaalbaar is. Emissiereductie zal vooral via het waterspoor behaald moeten worden en daarom is een brongerichte aanpak, de irrigatie afgestemd op de evapotranspiratie, het meest effectief. Het project omvatte in de eerste plaats het ontwikkelen en combineren van een aantal technische hulpmiddelen en in de tweede plaats het installeren en testen in de praktijk. In dit rapport worden de lysimeter en de bijbehorende drainmeter besproken.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.