Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 77

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Effect van klimaatverandering en vergrijzing op waterkwaliteit en drinkwaterfunctie van Maas en Rijn
  Sjerps, Rosa M.A. ; Laak, T.L. ter; Zwolsman, G.J. - \ 2016
  H2O online (2016)augustus.
  climatic change - drinking water - water quality - surface water - pesticides - radiography - drug residues - water pollution - river meuse - river rhine - prognosis - klimaatverandering - drinkwater - waterkwaliteit - oppervlaktewater - pesticiden - radiografie - geneesmiddelenresiduen - waterverontreiniging - maas - rijn - prognose
  Door de vergrijzing zal de emissie van geneesmiddelen en röntgencontrastmiddelen naar het oppervlaktewater toenemen. De effecten van toenemende emissies op de waterkwaliteit worden versterkt bij lage rivierafvoeren, die naar verwachting steeds vaker en langduriger zullen optreden in een veranderend klimaat. In deze studie zijn prognoses gemaakt van de toekomstige concentraties van een aantal relevante organische microverontreinigingen in de Rijn en Maas in het jaar 2050. De voorspelde concentraties van diverse geneesmiddelen en röntgencontrastmiddelen in de Rijn en de Maas overschrijden de ERM-streefwaarden voor oppervlaktewater als bron van drinkwater. Sporen van enkele organische microverontreinigingen kunnen doordringen in het drinkwater.
  Rapportage dioxines, dioxineachtige- en niet dioxineachtige PCB's in rode aal uit Nederlandse binnenwateren
  Leeuwen, S.P.J. van; Dam, G. ten; Hoogenboom, L.A.P. ; Kotterman, M.J.J. - \ 2015
  Wageningen : RIKILT Wageningen UR (RIKILT rapportage dioxines 2015 ) - 19
  vissen - zoet water - ecotoxicologie - dioxinen - polycyclische koolwaterstoffen - european eels - monitoring - ijsselmeer - waterwegen - maas - rijn - waal - volkerak-zoommeer - ijssel - hollandsch diep - voedselveiligheid - fishes - fresh water - ecotoxicology - dioxins - polycyclic hydrocarbons - european eels - monitoring - lake ijssel - waterways - river meuse - river rhine - river waal - volkerak-zoommeer - river ijssel - hollandsch diep - food safety
  In 2014 zijn in het kader van het monitoringsprogramma "Monitoring contaminanten ten behoeve van de Nederlandse sportvisserij" 17 zoetwaterlocaties in Nederland bemonsterd. Van de gevangen rode alen zijn mengmonsters samengesteld voor de lengteklassen 30-40 cm en >45 cm en geanalyseerd op de aanwezigheid van dioxines, dioxineachtige- en nietdioxineachtige PCB's. De gevonden gehaltes sluiten goed aan bij de resultaten van 2013. Mengmonsters van kleine alen zijn onderzocht op 12 locaties en in 3 gevallen werden één of meerdere normen overschreden. De mengmonsters van grotere alen (>45 cm) voldeden op 9 van de onderzochte locaties niet aan één of meerdere normen. Naast aal uit de gesloten gebieden betrof dat ook aal uit het open gebied Amsterdam-Rijnkanaal bij Diemen. Per 1-1- 2015 behoort het Amsterdam-Rijnkanaal ook tot de gesloten gebieden. Anderzijds waren er ook locaties binnen de gesloten gebieden waar de mengmonsters aal wel voldeden aan de normen. Dit betrof beide locaties van het Volkerak.
  Oplegnotitie bij Beoordelingssystematiek beschermde vissoorten van de Grensmaas
  Deerenberg, C.M. ; Machiels, M.A.M. - \ 2014
  Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C056/13) - 17
  vissen - aquatische ecologie - natura 2000 - waterkracht - krachtcentrales - nadelige gevolgen - maas - fishes - aquatic ecology - natura 2000 - water power - power stations - adverse effects - river meuse
  In het rapport “Beoordelingssystematiek beschermde vissoorten van de Grensmaas” (IMARES rapport C071/12) zijn een wetenschappelijk onderbouwde beoordelingssystematiek en een daaruit afgeleid toetsingskader gepresenteerd voor de gevolgen van een nieuw te bouwen waterkrachtcentrale (WKC) in de Maas, bij Borgharen. Een WKC veroorzaakt extra sterfte aan jonge Zalmen die naar zee trekken. De voorliggende notitie vormt een korte samenvatting van en een toelichting op de ontwikkelde systematiek en daaruit afgeleid toetsingskader. Om de gevolgen van een verandering in of nabij de Grensmaas te kunnen beoordelen, zijn alle relevante factoren, en hun onderlinge relaties, die de uitbreidingsmogelijkheden voor de trekvispopulaties beïnvloeden, in een toetsingskader opgenomen
  Smolts van Roer naar Rotterdam : passage van jonge zalmen langs de ECI waterkrachtcentrale in Roermond
  Roessink, I. ; Ottburg, F.G.W.A. - \ 2013
  Wagenigen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Alterra-rapport 2430) - ISBN 9789461731821 - 44
  vismigratie - zalm - visziekten - schimmels - saprolegnia parasitica - monitoring - tellingen - energiecentrales - waterkracht - maas - midden-limburg - fish migration - salmon - fish diseases - fungi - saprolegnia parasitica - monitoring - censuses - power industry - water power - river meuse - midden-limburg
  Al jarenlang zetten vrijwilligers van VBC Roerdal en Arbeitsgemeinschaft Lachs und Meerforelle 2020 (ArGe Lachs) zich in voor de herintroductie van zalm op de rivier de Roer. Hierbij worden jonge zalmen uit ei opgekweekt en uitgezet in de bovenloop van de Roer. De vrijwilligers hebben echter tot nu toe geen zicht op de daadwerkelijke aantallen smolts (jonge zalmen) die, vanaf deze bovenstroomse delen, naar de Maas en daarmee uiteindelijk naar zee trekken. De smolts kunnen dit namelijk op vier manieren doen, via de smoltval, de aalpijp (aalfuik), de vispassage van de ECI waterkrachtcentrale of via de vispassage van de Hambeek. Verder worden er tijdens, delen van, de migratieperiode met schimmel geïnfecteerde jonge zalmen aangetroffen en is het niet duidelijk waardoor dit veroorzaakt wordt. In de Roer worden ook nog de nodige exotische rivierkreeften en wolhandkrabben gevangen, die mogelijk een bron van infecties zijn. In deze studie werden twee onderzoeksvragen beantwoord, ten eerste of de schimmels die op sommige smolts werden waargenomen wellicht door de toenemende aanwezigheid van exotische kreeften en krabben veroorzaakt kon worden en ten tweede welk deel van het totale aantal passerende smolts in de smoltval van de ECI centrale gemonitord werden tijdens hun trek naar zee.
  Beoordelingssystematiek beschermde vissoorten van de Grensmaas
  Deerenberg, C.M. ; Machiels, M.A.M. ; Kooten, T. van; Sluis, M.T. van der; Paijmans, A.J. - \ 2012
  IJmuiden : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES UR C071/12) - 64
  vissen - aquatische ecologie - natura 2000 - waterkracht - krachtcentrales - nadelige gevolgen - maas - fishes - aquatic ecology - natura 2000 - water power - power stations - adverse effects - river meuse
  Waterkrachtcentrale Borgharen B.V. heeft het voornemen een waterkrachtcentrale (WKC) aan te leggen en in werking te hebben nabij Natura 2000-gebied Grensmaas en heeft daartoe een vergunning aangevraagd in het kader van de Natuurbeschermingswet. De Raad van State heeft de bij de vergunningverlening gehanteerde visschadenorm ontoereikend verklaard en de verleende vergunning vernietigd. Voor het gebied Grensmaas geldt voor de drie soorten rivierprik, zalm en rivierdonderpad behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied. Bovendien is de (landelijke) staat van instandhouding matig ongunstig voor de rivierdonderpad en de rivierprik en zeer ongunstig voor de zalm. In dit rapport wordt een wetenschappelijk onderbouwde beoordelingssystematiek gepresenteerd, die rekening houdt met de matig tot zeer ongunstige staat van instandhouding en de geldende verbeterdoelstelling voor deze drie soorten.
  Maas moet nog schoner
  Meuffels, G.J.H.M. - \ 2012
  Kennis Online 9 (2012)april. - p. 14 - 15.
  agrarische bedrijfsvoering - gewasbescherming - pesticiden - oppervlaktewaterkwaliteit - maas - drinkwater - zuid-nederland - farm management - plant protection - pesticides - surface water quality - river meuse - drinking water - south netherlands
  Jaarlijks wordt echter een half miljard liter Maaswater gebruikt voor drinkwaterproductie in Zuid- Nederland. Maar het rivierwater bevat nog steeds gewasbeschermingsmiddelen in concentraties die de milieukwaliteitsnormen overschrijden. In het tweejarige project Samen werken aan een schone Maas zoeken Wageningen UR en adviesbureaus CLM en DLV Plant met overheden, agrarische ondernemers en zeven spuitmachinefabrikanten naar oplossingen
  Verspreiding inlaatwater in beeld met nieuwe tracer
  Rozemeijer, J. ; Siderius, C. ; Verheul, M. ; Pomarius, H. - \ 2011
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 12 (2011). - ISSN 0166-8439 - p. 33 - 35.
  oppervlaktewaterkwaliteit - tracers - tracer technieken - nieuwe producten - nutriëntenstromen - watersystemen - hydrologie van stroomgebieden - maas - land van maas en waal - surface water quality - tracers - tracer techniques - new products - nutrient flows - water systems - catchment hydrology - river meuse - land van maas en waal
  Inlaatwater heeft in de polder Quarles van Ufford zelfs in een droge periode geen invloed op de waterkwaliteit van kleine landbouwsloten. Dat blijkt uit metingen van de concentratie gadolinium, die zijn uitgevoerd voor het project Monitoring Stroomgebieden. Hiermee komt voor dit gebied een einde aan de twijfel over de invloed van inlaatwater op de oppervlaktewaterkwaliteit en is er meer duidelijkheid over de belasting vanuit de landbouw.
  Discharge simulations performed with a hydrological model using bias corrected regional climate model input
  Pelt, S.C. van; Kabat, P. ; Maat, H.W. ter; Hurk, B.J.J.M. van den; Weerts, A.H. - \ 2009
  Hydrology and Earth System Sciences 13 (2009). - ISSN 1027-5606 - p. 2387 - 2397.
  neerslag - afvoer - hydrologie van stroomgebieden - maas - klimaatverandering - modellen - precipitation - discharge - catchment hydrology - river meuse - climatic change - models - land-use changes - extreme floods - runoff - europe - impact - output - flows - basin
  Studies have demonstrated that precipitation on Northern Hemisphere mid-latitudes has increased in the last decades and that it is likely that this trend will continue. This will have an influence on discharge of the river Meuse. The use of bias correction methods is important when the effect of precipitation change on river discharge is studied. The objective of this paper is to investigate the effect of using two different bias correction methods on output from a Regional Climate Model (RCM) simulation. In this study a Regional Atmospheric Climate Model (RACMO2) run is used, forced by ECHAM-5 under the condition of the SRES-A1B emission scenario, with a 25 km horizontal resolution. The RACMO2 runs contain a systematic precipitation bias on which two bias correction methods are applied. The first method corrects for the wet day fraction and wet day average (WD bias correction) and the second method corrects for the mean and coefficient of variance (MV bias correction). The WD bias correction initially corrects well for the average, but it appears that too many successive precipitation days were removed with this correction. The second method performed less well on average bias correction, but the temporal precipitation pattern was better. Subsequently, the discharge was calculated by using RACMO2 output as forcing to the HBV-96 hydrological model. A large difference was found between the simulated discharge of the uncorrected RACMO2 run, the WD bias corrected run and the MV bias corrected run. These results show the importance of an appropriate bias correction
  Jaarrapportage Passieve Vismonitoring Zoete Rijkswateren: fuik- en zalmsteekregistraties in 2008
  Wiegerinck, J.A.M. ; Boois, I.J. de; Keeken, O.A. van; Westerink, H.J. - \ 2009
  IJmuiden : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES C028/09) - 54
  zoetwatervissen - visserij - monitoring - european eels - rijn - maas - freshwater fishes - fisheries - monitoring - european eels - river rhine - river meuse
  Op 29 locaties wordt in de periode mei tot en met oktober door beroepsvissers voor de passieve monitoring van de visstand in de zoete rijkswateren hun vangst op twee manieren geregistreerd: enerzijds wordt sinds 1993 een vangstregistratie van de commerciële fuikenvisserij op aal bijgehouden. De gegevens die in 2008 zijn verzameld worden in dit rapport gepresenteerd. Naast de doelsoort paling worden ook van de andere bijgevangen vissoorten de aantallen en lengtes bepaald. Het andere onderdeel binnen de passieve monitoring is de zalmsteekregistratie. Hierbij wordt sinds 1994 op vier locaties in de Rijn en Maas met traditionele grofmazige fuiken (zalmsteken) in de zomer en de herfst gericht gevist op riviertrekvissen als zalm en zeeforel.
  Massale sterfte onder Aziatische korfmosselen in de Maas
  Foekema, E.M. ; Hulst, O. ; Reeze, B. - \ 2008
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 41 (2008)3. - ISSN 0166-8439 - p. 45 - 48.
  waterkwaliteit - mossels - doodsoorzaken - watertemperatuur - zuurstof - voedsel - meting - maas - waterstand - water quality - mussels - causes of death - water temperature - oxygen - food - measurement - river meuse - water level
  In de zomers van 2003 en 2006 kwam in de Maas massale sterfte voor van de Aziatische korfmossel Corbicula fluminea. Op basis van beschikbare gegevens van de waterkwaliteit in de Maas in 2006 lijkt de oorzaak te liggen in een combinatie van ongunstige factoren, zoals een hoge watertemperatuur in combinatie met lage zuurstofgehalten en/of een laag voedselaanbod, die het sterkst lokaal tot uiting komen tijdens een (zomer)periode met lage waterafvoer. Duidelijk werd dat de standaardgegevens van de vaste meetstations onvoldoende informatie leveren om de oorzaak van de lokale mosselsterfte met zekerheid vast te stellen. Hiervoor is het noodzakelijk om zo snel mogelijk na een melding van sterfte op locatie metingen te verrichten. Rijkswaterstaat Limburg heeft hiertoe inmiddels praktische en organisatorische maatregelen genomen
  On biogeochemical processes influencing eutrophication and toxicity in riverine wetlands
  Loeb, R. - \ 2008
  Radboud University Nijmegen. Promotor(en): J.G.M. Roelofs, co-promotor(en): L.P.M. Lamers. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789090235455 - 173
  bodemeigenschappen - biogeochemie - inundatie - eutrofiëring - toxiciteit - waterkwaliteit - vegetatie - voedingsstoffen - uiterwaarden - rijn - maas - soil properties - biogeochemistry - flooding - eutrophication - toxicity - water quality - vegetation - nutrients - river forelands - river rhine - river meuse
  Roos Loeb laat zien dat de water- en bodemkwaliteit in de uiterwaarden niet overal geschikt is om daar nieuwe natuurgebieden aan te leggen, vooral als er de wens ligt om bepaalde karakteristieke en kritische plantensoorten terug te laten keren of zich te laten vestigen. Zij onderzocht de chemische processen in de bodem van natte natuurgebieden en de gevolgen voor de ecologie, zowel in laboratoriumopstelling als in het veld. IJzer blijkt een sleutelrol te spelen in het beschikbaar komen van voedingsstoffen en de vorming van giftige stoffen. Op grond van haar onderzoek adviseert Loeb om ook in de uiterwaarden hier en daar hooilandbeheer toe te passen: met alleen grote grazers winnen overal de snel groeiende planten die veel mest verdragen, en blijven de gewenste plantensoorten weg of sterven uit
  Neerslag-afvoerrelatie solide basis voor keuzen in hoogwaterbeheer
  Velner, R. ; Moorman, A.F.M. ; Warmerdam, P.M.M. ; Kole, J.W. - \ 2008
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 41 (2008)9. - ISSN 0166-8439 - p. 36 - 40.
  hoogwaterbeheersing - watersystemen - nederland - hydrologie - neerslag - afvoer - overstromingen - klimaatverandering - maas - noord-brabant - flood control - water systems - netherlands - hydrology - precipitation - discharge - floods - climatic change - river meuse - noord-brabant
  Voor deelstroomgebieden van de rivieren de Dommel en de Aa zijn neerslagafvoerrelaties bepaald. Dit is gedaan met een neerslagafvoermodel dat het toenemen en afnemen van afvoer uit de deelstroomgebieden in de tijd beschrijft. Dit artikel behandelt de modelkeuze, -kalibratie en -validatie en de constructie van een langjarige afvoerreeks voor één van de deelstroomgebieden. De berekende afvoeren worden in een hydrodynamisch model in SOBEK-1D2D gebruikt om stroming in open waterlopen en de daarbij optredende waterstanden en inundaties te analyseren. De bouw van het model is geheel geautomatiseerd vanuit GIS-bestanden
  Validatie van ecotopenkaarten van de rijkswateren
  Knotters, M. ; Brus, D.J. ; Heidema, A.H. - \ 2008
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1656) - 47
  aquatisch milieu - ecologie - kaarten - nauwkeurigheid - bemonsteren - gegevens verzamelen - gegevensanalyse - modellen - statistiek - aquatische ecologie - ijsselmeer - volkerak-zoommeer - rijn - maas - aquatic environment - ecology - maps - accuracy - sampling - data collection - data analysis - models - statistics - aquatic ecology - lake ijssel - volkerak-zoommeer - river rhine - river meuse
  Dit rapport behandelt de kaartzuiverheid en classificatiefouten met betrekking tot gegevens over IJsselmeer, Volkerak-Zoommeer, Rijntakken en Maas. Meer specifiek die van de Rijn- Maasmonding. Die kaartzuiverheid van de ecotopenkaarten van de rijkswateren moet door middel van validatie worden vastgesteld. De ecotopenkaart van de Rijn-Maasmonding is gevalideerd op basis van een kanssteekproef. Dit heeft als voordeel dat de nauwkeurigheid van de geschatte kaartzuiverheid zonder modelveronderstellingen kan worden berekend. De nauwkeurigheid van de geschatte kaartzuiverheden wordt bepaald door het aantal en de ruimtelijke spreiding van de steekproeflocaties
  Mogelijke oorzaken Corbicula sterfte in de Maas: een verkennend onderzoek naar beschikbare informatie in 2006
  Foekema, E.M. ; Slijkerman, D.M.E. ; Kaag, N.H.B.M. - \ 2007
  Den Helder : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES nr. C069/07) - 27
  visserij - kokkels - mortaliteit - milieufactoren - nederland - waterkwaliteit - maas - fisheries - clams - mortality - environmental factors - netherlands - water quality - river meuse
  De afgelopen jaren is er gedurende de zomer een aantal keren lokale en massale sterfte geconstateerd onder Aziatische korfmosselen in de Maas. Toen er bij RWS in juli en september 2006 weer meldingen van sterfte binnen kwamen werd besloten tot nader onderzoek. De studie heeft een verkennend karakter. Aanbevolen wordt, om direct na nieuwe meldingen een aantal metingen ter plekke te verrichten (naar: temperatuur, zuurstofgehalte en zwevend stofgehalte van het water)
  NCR-days 2007 : A sustainable river system?!
  Os, A.G. van; Alterra - Centrum Landschap, - \ 2007
  Delft : NCR (NCR-publication 32-2007) - 71
  waterbeheer - rivieren - hoogwaterbeheersing - overstromingen - waterstroming - watersystemen - transportprocessen - conferenties - rijn - maas - water management - rivers - flood control - floods - water flow - water systems - transport processes - conferences - river rhine - river meuse
  NCR staat voor Nederlands Centrum voor Rivierkunde. Het is een samenwerkingsverband van 10 wetenschappelijke onderzoekinstituten in Nederland, dat op 8 oktober 1998 is opgericht. Het doel van NCR is het bevorderen van samenwerking tussen de belangrijkste wetenschappelijke instituten op het gebied van rivieronderzoek in Nederland. De verschillende subthema’s van de NCR-dagen 2007, (i) rivierprocessen (ii) overstromingsrisico’s en (iii) waterbeheer, dekken een groot gedeelte van het onderzoek, dat in Nederland op rivierkundig gebied wordt uitgevoerd
  Helpdesk-vraag: effecten van visserij binnen een radius van 500 m. van stuwen, dammen en waterkrachtcentrales
  Winter, H.V. ; Jansen, H.M. - \ 2007
  IJmuiden : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES no. C055/07) - 19
  vissen - stuwen - zoetwaterconstructies - visserij - palingen - ijsselmeer - maas - rijn - fishes - weirs - freshwater structures - fisheries - eels - lake ijssel - river meuse - river rhine
  Directie Visserij van LNV is van plan een visverbod in te stellen bij een stuw en waterkrachtcentrale binnen een afstand van 500 meter. Nagegaan wordt, in welke mate dat effectief is voor het de doelsoort aal; en wat de impact is voor bijvangsten van migrerende soorten zoals zalm en zeeforel. Behalve een literatuurstudie bevat dit onderzoek een paar case studies op de Maas bij Lith en Linne; op de Lek bij Hagestein en de Afsluitdijk bij Kornwerderzand
  De effecten van waterkracht en visserij tijdens de stroomafwaartse trek van schieraal in de Maas: zender-onderzoek gedurende 2002 - 2006
  Winter, H.V. ; Jansen, H.M. - \ 2006
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES C072/05) - 30
  palingen - european eels - migratie - rivieren - waterkracht - telemetrie - mortaliteit - maas - eels - european eels - migration - rivers - water power - telemetry - mortality - river meuse
  In deze rapportage worden de belangrijkste conclusies en resultaten gepresenteerd van een in opdracht van het Ministerie van LNV uitgevoerde studie naar effecten van visserij en waterkracht en andere sterftefactoren tijdens de stroomafwaartse migratie van schieraal gedurende 2002-2006. Deze rapportage is gebaseerd op een viertal wetenschappelijke publicaties die zijn opgesteld en een EU rapportage in samenwerking met KEMA, RIZA en twee Duitse partners (EU-project SILVEREEL).
  Tussen Grave en Gennep en Arcen en Velden : archeologische verwachtingen langs de boorden en in het winterbed van de Maas in het stuwpand Grave en het stuwpand Sambeek vanuit fysisch- en historisch-geografisch perspectief
  Bont, C.H.M. de; Maas, G.J. - \ 2005
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1174) - 101
  rivieren - fysische geografie - archeologie - landschap - waterbeleid - maas - noord-limburg - rivers - physical geography - archaeology - landscape - water policy - river meuse - noord-limburg
  In het stuwpand Grave en het stuwpand Sambeek worden in het kader van de Maaswerken rivierverruimende maatregelen in het winterbed van de Maas voorbereid. In deze archief- en literatuurstudie zijn voor een ca. 2 km brede zone aan weerszijden van de Maas gebieden met een hoge archeologische verwachtingswaarde en aandachtsgebieden voor archeologisch veldonderzoek gelokaliseerd. Het onderzoek schetst tevens een historisch landschappelijk kader waarin de vondsten en waarnemingen die tijdens de uitvoering van de maatregelen worden gedaan kunnen worden geplaatst. Hierin zijn opgenomen een beschrijving van het natuurlijke landschap voor de bedijking, het oude cultuurlandschap, rivier en waterwerken, vestingwerken en linies.
  Solid-solution partitioning of heavy metals in floodplain soils of the rivers Rhine and Meuse : Field sampling and geochemical modelling
  Schröder, T.J. - \ 2005
  Wageningen University. Promotor(en): Sjoerd van der Zee, co-promotor(en): J.P.M. Vink. - Wageningen : WUR - ISBN 9789085043102 - 172
  geologische sedimentatie - zware metalen - bodemchemie - rivieren - nederland - rijn - maas - uiterwaarden - geological sedimentation - heavy metals - soil chemistry - rivers - netherlands - river rhine - river meuse - river forelands
  In this study, the solid-solution partitioning of Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn and As in floodplain soils of the Dutch part of the rivers Rhine and Meuse is assessed by combining extensive field sampling with advanced geochemical modelling. The aim of this study was threefold: to develop tools to study the solid-solution partitioning of the heavy metals, to characterise the temporal and spatial variability of the partitioning including the effect of redox conditions, and to investigate the feasibility to predict the partitioning by geochemical modelling
  Modeling of the solid-solution partitioning of heavy metals and arsenic in embanked flood plain soils of the rivers Rhine and Meuse
  Schröder, T.J. ; Hiemstra, T. ; Vink, J.P.M. - \ 2005
  Environmental Science and Technology 39 (2005)18. - ISSN 0013-936X - p. 7176 - 7184.
  bodemverontreiniging - zware metalen - arsenicum - stroomvlakten - rivieren - geochemie - nederland - bodemkwaliteit - rijn - maas - soil pollution - heavy metals - arsenic - floodplains - rivers - geochemistry - netherlands - soil quality - river rhine - river meuse - ray-absorption spectroscopy - hydrous manganese oxide - natural organic-matter - goethite alpha-feooh - biotic ligand model - ion-binding - surface complexation - contaminated soils - pb(ii) sorption - acute toxicity
  The aim of this study is to predict the solid-solution partitioning of heavy metals in river flood plain soils. We compared mechanistic geochemical modeling with a statistical approach. To characterize the heavy metal contamination of embanked river flood plain soils in The Netherlands, we collected 194 soil samples at 133 sites distributed in the Dutch part of the Rhine and Meuse river systems. We measured the total amounts of As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, and Zn in the soil samples and the metal fraction extractable by 2.5 mM CaCl2. We found a strong correlation between heavy metal contamination and organic matter content, which was almost identical for both river systems. Speciation calculations by a fully parametrized model showed the strengths and weaknesses of the mechanistic approach. Cu and Cd concentrations were predicted within one log scale, whereas modeling of Zn and Pb needs adjustment of some model parameters. The statistical fitting approach produced better results but is limited with regard to the understanding it provides. The log RMSE for this approach varied between 0.2 and 0.32 for the different metals. The careful modeling of speciation and adsorption processes is a useful tool for the investigation and understanding of metal availability in river flood plain soils
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.