Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 113

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Ontwikkeling epifauna, infauna en kreeften (T0, T1, T2) op een ecologisch aantrekkelijke vooroeverbestorting (Schelphoek, Oosterschelde) : monitoring Building for Nature proefvak Schelphoek
  Tangelder, Martijn ; Ooijen, Tim van; Kluijver, Mario de; Ysebaert, Tom - \ 2017
  Den Helder : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C039/17) - 69
  fauna - oosterschelde - milieumonitoring - zeekreeften - mariene sedimenten - kalksteen - zandsteen - macrofauna - substraten - oesters - biodiversiteit - fauna - eastern scheldt - environmental monitoring - lobsters - marine sediments - limestone - sandstone - macrofauna - substrates - oysters - biodiversity
  Rijkswaterstaat voert vooroeverbestortingen uit op het deel van de dijk dat onder water ligt in de Oosteren Westerschelde. Dit is nodig om de stabiliteit van de dijk en daarmee de waterveiligheid te kunnen blijven garanderen. Eerst werd hierbij alleen op veiligheidsdoelen gelet. Nieuw inzicht is dat je door gebruik van bepaalde materialen ook de natuur kunt faciliteren, dit principe wordt ‘Building for Nature’ genoemd. In 2014 is bij de oostelijke strekdam van locatie Schelphoek in de Oosterschelde een bestorting van zeegrind uitgevoerd. In het oorspronkelijke ontwerp was een basis van staalslakken voorzien, maar bij de uitvoering van het werk is vanwege beperkte beschikbaarheid van staalslakken voor zeegrind gekozen. Op het zeegrind zijn riffen van twee verschillende typen breuksteen gestort: kalksteen en zandsteen. Er is gekozen voor deze aangepaste bestorting om de ecologische meerwaarde van dit ontwerp te kunnen onderzoeken. Doel van dit onderzoek is om de rekolonisatie en ontwikkeling van hardsubstraatsoorten (epifauna) en soorten die leven in het sediment (infauna), en het voorkomen van kreeften op de nieuwe bestorting van kalksteen, zandsteen en zeegrind bij de locatie Schelphoek gedurende twee jaar na bestorting te volgen (T1-2015 en T2-2016) en te vergelijken met de situatie voor bestorten (T0-situatie in 2014).
  Relatie KRW-doelen en macrofauna in beken in Noord-Brabant
  Verdonschot, Ralf ; Verdonschot, Piet - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research - ISBN 9789463436205 - 50
  waterlopen - ecologisch herstel - kaderrichtlijn water - macrofauna - indicatoren - soortensamenstelling - streams - ecological restoration - water framework directive - macrofauna - indicators - species composition
  De toestand en ontwikkeling van macrofauna in de langzaam stromende Noord-Brabantse laaglandbeken en -riviertjes (KRW-watertypen R4, R5 en R6) blijft in veel gevallen ver achter bij de doelen die voor deze beken geformuleerd zijn in het kader van, onder andere, de KRW. Om de oorzaken hiervan te identificeren zijn monitoringsdata van de waterschappen, gegevens afkomstig van de NDFF en historische gegevens geanalyseerd, waarbij gekeken is naar de status van voorkomen en de milieu- en habitatpreferenties van de in de macrofauna maatlat genoemde kenmerkende soorten voor de verschillende watertypen.
  Monitoring effecten zandsuppletie Leuvenumse beek 2016
  Verdonschot, Ralf ; Dekkers, Dorine ; Verdonschot, Piet - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research - ISBN 9789463431170 - 34
  waterlopen - herstel - ecologisch herstel - zandsuppletie - macrofauna - gelderland - streams - rehabilitation - ecological restoration - sand suppletion - macrofauna - gelderland
  In de Leuvenumse beek wordt vanaf 2014 het suppleren van zand als beekherstelmaatregel toegepast door Waterschap Vallei en Veluwe en Natuurmonumenten. Omdat over deze relatief nieuwe maatregel nog niet veel kennis voorhanden is, worden sindsdien de hydromorfologische en biologische ontwikkelingen gevolgd. In 2016 zijn in een aantal suppletietrajecten metingen verricht aan het profiel van de beekbodem, zijn substraatschattingen en metingen aan stroomsnelheid en diepte van de beek verricht en is de samenstelling van de macrofaunalevensgemeenschap onderzocht met behulp van een quickscan-techniek. De macrofauna- en substraatmetingen zijn een herhaling van metingen in 2014, zodat de ontwikkeling in de tijd is vastgelegd.
  Doorstroommoerassen en moerasbeken : typebeschrijvingen en ontwikkeling maatlatten voor de biologische kwaliteitselementen
  Verdonschot, Ralf ; Runhaar, Han ; Buijse, Tom ; Bijkerk, Ronald ; Verdonschot, Piet - \ 2016
  Wageningen : Wageningen Environmental Research - ISBN 9789463431118 - 128
  moerassen - wateropslag - waterlopen - ecologisch herstel - herstel - macrofauna - marshes - water storage - streams - ecological restoration - rehabilitation - macrofauna
  In deze rapportage worden maatlatten beschreven voor het beoordelen van doorstroommoerassen en moerasbeken. In dit rapport wordt de nadruk gelegd op beken met moerasontwikkeling op zandgrond (KRW-typen R4 en R5), omdat deze wateren talrijk en wijd verspreid voorkomen op de Nederlandse hogere zandgronden. In hoofdstuk 2 wordt een systeembeschrijving gegeven van het doorstroommoeras en de moerasbeek. Ook wordt de relatie tussen deze wateren en de bestaande KRW-typen beschreven. In hoofdstuk 3 tot en met 8 wordt een aanzet gegeven voor maatlatten voor de verschillende biologische, fysisch-chemische en hydromorfologische kwaliteitselementen op basis van de huidige kennis van deze systemen en beschikbare datasets uit Nederland en het buitenland. In hoofdstuk 9 een monitoringsprotocol gegeven, omdat de huidige voorschriften niet in alle gevallen bruikbaar zijn in doorstroommoerassen en moerasbeken. Ten slotte zijn in de hoofdstukken 11 en 12 de maatlatbeschrijvingen opgenomen analoog aan de beschrijvingen opgenomen in Van der Molen et al. (2012).
  Evaluatie van de ecologische effectiviteit van de houtconstructies in de Snelle loop
  Verdonschot, R.C.M. ; Brugmans, Bart ; Moeleker, Mieke ; Verdonschot, P.F.M. - \ 2016
  H2O online (2016)27 juli.
  ecologie - waterlopen - noord-brabant - hydrologie - macrofauna - monitoring - bemonsteren - hout - aquatische ecosystemen - dood hout - ecology - streams - noord-brabant - hydrology - macrofauna - monitoring - sampling - wood - aquatic ecosystems - dead wood
  In de Snelle Loop zijn in 2012 verschillende typen houtconstructies aangebracht. Waterschap Aa en Maas en studenten van de HAS Hogeschool in Den Bosch verrichten sindsdien jaarlijks fysisch-chemische, hydromorfologische en biologische metingen. In deze studie zijn de tot nu toe verzamelde gegevens over de effecten op de levensgemeenschap na drie jaar geëvalueerd. Het hout bleek effect te hebben op de levensgemeenschap, maar grote jaarlijkse verschillen lieten zien dat met name effecten op een groter schaalniveau een sturende rol spelen. Er worden aanbevelingen gedaan voor de opzet van monitoring om onderscheid te kunnen maken tussen effecten op verschillende schaalniveaus
  Zandsuppletie in de Leuvenumse beek: monitoring van de fysische en biologische effecten 2014-2015
  Verdonschot, R.C.M. ; Dekkers, T.B.M. ; Besse-Lototskaya, A.A. ; Verdonschot, P.F.M. - \ 2016
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR - ISBN 9789462577886 - 51
  zandsuppletie - zand - waterlopen - macrofauna - gelderland - sand suppletion - sand - streams - macrofauna - gelderland
  In 2014-2105 zijn de fysische en biologische korte-termijn-effecten van het herhaaldelijk suppleren van zand op een drietal locaties in de Leuvenumse beek onderzocht. Er is gekeken naar de mate van ophoging en verspoeling van het ingebrachte zand, de interactie tussen het zand en houtpakketten, de consequenties van depositie van organisch materiaal als gevolg van verstuwing van de beek en tenslotte naar de effecten op de macrofauna.
  Het uitzetten van macrofauna als beekherstelmaatregel
  Verdonschot, R.C.M. ; Verdonschot, P.F.M. - \ 2015
  H2O online (2015)3 oktober.
  herstelbeheer - waterlopen - macrofauna - ecologisch herstel - waterbeheer - evaluatie - larven - veluwe - restoration management - streams - macrofauna - ecological restoration - water management - evaluation - larvae - veluwe
  In het voorjaar van 2014 zijn in de herstelde middenloop van de Heelsumse beek op de Veluwe enkele duizenden larven van de voor laaglandbeken karakteristieke kokerjuffer Lepidostoma basale uitgezet. De reden om de natuur een handje te helpen is dat veel beekinsecten zich slecht verspreiden. Soorten die van nature in zo’n beek thuishoren lijken veel door beekherstelmaatregelen geschikt gemaakte beken niet te kunnen bereiken. In dit artikel wordt de situatie een jaar na het uitzetten van dieren besproken. Was het project succesvol en welke consequenties heeft dit voor de evaluatie van beekherstelprojecten?
  ESF stromende wateren en stroomgebiedsbrede ecologische systeemanalyse
  Verdonschot, P.F.M. ; Verdonschot, R.C.M. ; Besse-Lototskaya, A.A. - \ 2015
  H2O online (2015)28 augustus.
  hydrologie van stroomgebieden - kaderrichtlijn water - watersystemen - ecologische beoordeling - macrofauna - nutriëntenstromen - catchment hydrology - water framework directive - water systems - ecological assessment - macrofauna - nutrient flows
  Het halen van de doelen van de Kaderrichtlijn water (KRW) verloopt moeizaam, deels doordat de aanpak vaak te kleinschalig is en niet integraal. Stroomgebiedsbrede ecologische systeemanalyse (SESA) kan helpen bij het doorgronden van het ecologisch functioneren van watersystemen. Dat gaat uit van haalbare doelen en ondersteunt bij het afwegen van de verschillende gebruiksfuncties die oppervlaktewateren vervullen. Door de ecologische sleutel-, stress- en stuurfactoren aan elkaar te koppelen en te integreren in de stroomgebiedsbrede ecologische systeemanalyse ontstaat een integrale benadering die leidt tot doelgerichte maatregelen en een succesvollere aanpak van de KRW-waterproblematiek
  Herstel van laaglandbeken door het herintroduceren van macrofauna
  Verdonschot, R.C.M. ; Kleef, H.H. ; Verdonschot, P.F.M. - \ 2015
  Driebergen : VBNE, Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren - 91
  waterlopen - macrofauna - beekdalen - geïntroduceerde soorten - ecologisch herstel - kaderrichtlijn water - streams - macrofauna - brook valleys - introduced species - ecological restoration - water framework directive
  Nederland heeft circa 17.000 kilometer beken, waarvan een groot deel niet voldoet aan de ecologische kwaliteitsdoelen en normen gesteld vanuit de KaderRichtlijn Water (KRW). De kwaliteit laat sterk te wensen over: van de Europese landen neemt Nederland de tweede laatste positie in wat betreft de kwaliteit van de beken en rivieren. Op een groot aantal locaties zijn inmiddels beekherstelmaatregelen genomen. Het resultaat van beekherstel blijft biologisch gezien op veel plekken achter ten opzichte van de positieve ontwikkelingen met betrekking tot de waterkwaliteit. Een belangrijke reden hiervoor is dat veel voor laaglandbeken kenmerkende soorten maar een beperkt verspreidingsvermogen hebben. Door habitatvernietiging en vervuiling zijn deze typische soorten teruggedrongen in kleine, geïsoleerde populaties. De kans op terugkeer is hierdoor minimaal. In dit soort gevallen kan herintroductie een uitkomst zijn.
  Waarom zijn kabeljauwen zo dol op windmolens?
  Lindeboom, H.J. - \ 2015
  Universiteit van Nederland
  noordzee - kabeljauw - windmolens - windmolenpark - biodiversiteit - macrofauna - lesmaterialen - north sea - cod - windmills - wind farms - biodiversity - macrofauna - teaching materials
  Kabeljauwen halen hun geschubde schouders op om duurzame energie, en toch worden ze erg enthousiast van windmolens die in zee staan. De bodem waar die op rusten heeft namelijk 300 keer zo hoge biomassa dan andere stukken bodem. Prof. dr. Han Lindeboom van de Wageningen UR deed onderzoek naar die gebieden, en daarover vertelt hij in dit college.
  Meerwaarde ongewervelde exoten voor Nederlandse wateren?
  Verdonschot, R.C.M. ; Verdonschot, P.F.M. - \ 2014
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 31 (2014)3. - ISSN 0169-6300 - p. 173 - 177.
  aquatische ecologie - invasieve exoten - macrofauna - biologische processen - monitoring - aquatic ecology - invasive alien species - macrofauna - biological processes - monitoring
  Exoten staan in een kwaad daglicht. Naar onze mening wordt daardoor voorbijgegaan aan het feit, dat sommige ongewervelde exoten een positieve bijdrage kunnen leveren aan het fuctioneren van aquatische systemen. Dit lijkt met name op te gaan voor waterlichamen die sterk gedegradeerd zijn onder invloed van stressoren zoals eutrofiëring, verzilting en hydromorfologische degradatie.
  Natuurkwaliteit Drentse vennen gaat vooruit
  Dam, H. van; Arts, G.H.P. ; Bijkerk, R. ; Boonstra, H. ; Belgers, J.D.M. ; Mertens, A. - \ 2014
  De Levende Natuur 155 (2014)5. - ISSN 0024-1520 - p. 215 - 221.
  stilstaand water - waterkwaliteit - macrofauna - eutrofiëring - inventarisaties - drenthe - standing water - water quality - macrofauna - eutrophication - inventories - drenthe
  Door de rijkdom aan bijzondere soorten planten en dieren zijn de Drentse vennen van (inter)nationale betekenis. In 18 van deze vennen zijn de laatste decennia flora en fauna gevolgd en zijn veranderingen vastgelegd in relatie tot beïnvloeding en beheer. Herstellen de vennen van verzuring, verdroging en een veel te hoge stikstofdepositie?
  Fifty shades of grey : variability in metric-based assessment of surface waters using macroinvertebrates
  Keizer-Vlek, H.E. - \ 2014
  Wageingen : Alterra (Alterra scientific contributions 44) - ISBN 9789032704025 - 221
  macrofauna - waterkwaliteit - biologische monitoring - waterlopen - macrofauna - water quality - biomonitoring - streams
  Biologische beoordeling van oppervlaktewateren wordt vaak gebaseerd op gegevens over de aanwezige macrofaunagemeenschap. In de huidige situatie ontbreekt echter inzicht in de betrouwbaarheid en precisie van gegevens die voortkomen uit biologische monitoring. Het belangrijkste doel van dit proefschrift is daarom het kwantificeren van de betrouwbaarheid en precisie die gepaard gaat met biologische beoordeling gebaseerd op de macrofaunagegevens, om daarmee richting te geven aan: 1) het proces van metric selectie voor de ontwikkeling van biologische beoordelingssystemen en 2) het proces van standaardisatie ten aanzien van het verzamelen en verwerken van macrofaunamonsters.
  Bomen en stroming verhogen ecologische kwaliteit. Herstel Hierdense beek
  Verdonschot, R.C.M. ; Puijenbroek, P.J.T.M. van; Verdonschot, P.F.M. - \ 2013
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 30 (2013)3. - ISSN 0169-6300 - p. 83 - 92.
  waterlopen - herstel - beperkende factoren - macrofauna - waterkwaliteit - aquatische gemeenschappen - kaderrichtlijn water - veluwe - streams - rehabilitation - limiting factors - macrofauna - water quality - aquatic communities - water framework directive - veluwe
  Veel beken hebben een onvoldoende ecologische kwaliteit. Ondanks dat sterk wordt ingezet op beekherstel, leidt dit niet altijd tot het gewenste kwaliteitsverbetering. De oorzaak hiervan is het eenzijdig aanpakken van bepaalde factoren in plaats van het geheel dat sturend is voor een levensgemeenschap. Aan de hand van de Hierdense Beek laten we zien hoe verschillende factoren inwerken op de ecologische kwaliteit en waar de kansen en beperkingen liggen voor beekherstel.
  KRW QuickScan macrofauna ‘overige wateren’
  Vlek, H.E. ; Gylstra, R. ; Verdonschot, R.C.M. ; Verdonschot, P.F.M. - \ 2013
  H2O online 2013 (2013)juni. - 10
  macrofauna - kaderrichtlijn water - monitoring - water framework directive
  Momenteel vindt landelijk een discussie plaats over de invulling van de ecologische doelen van de ‘overige wateren’. In dit kader zou het mooi zijn om voor monitoring en beoordeling van de ‘overige wateren’ aan te sluiten bij de al bestaande KRW-systematiek. Echter, vanwege de hoge kosten voor monitoring lijkt dit niet haalbaar. Om de kosten van de monitoring van de ‘overige wateren’ te reduceren, hebben Alterra en Waterschap Rivierenland de ‘KRW Quick Scan macrofauna’ ontwikkeld.
  De ontwikkeling van niet beviste sublitorale mosselbanken 2009 - 2012
  Glorius, S.T. ; Rippen, A.D. ; Jong, M.L. de; Weide, B.E. van der; Cuperus, J. ; Bakker, A.G. ; Hoppe, M. van - \ 2013
  Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C199/13) - 56
  macrofauna - vogels - mossels - natuurwaarde - biodiversiteit - waddenzee - macrofauna - birds - mussels - natural value - biodiversity - wadden sea
  In de Nederlandse kustwateren vindt mosselzaadvisserij en mosselkweek plaats. Deze wateren herbergen echter belangrijke natuurwaarden en de meeste wateren zijn derhalve aangewezen als natuurgebied, wat Nederland verplicht om er voor te zorgen dat de natuurwaarden in deze gebieden in stand blijven. Verbetering van de kwaliteit is vooral mogelijk ten aanzien van bodemfauna en de vorming van biogene structuren met mossels (en de daaraan geassocieerde biodiversiteit). Het is in de Waddenzee echter niet goed bekend hoe gesloten (i.e. onbeviste) sublitorale mosselzaadbanken zich ontwikkelen in de tijd en welke specifieke natuurwaarden ze herbergen. Om hier inzicht in te verkrijgen is een monitorprogramma, welke loopt van 2010 t/m 2013, opgesteld waarin gesloten sublitorale mosselbanken gevolgd worden.
  Bemonstering van de macrofauna op de Zeeuwse Banken in 2011. Data rapport
  Wijsman, J.W.M. ; Goudswaard, P.C. ; Escaravage, V. ; Wijnhoven, S. - \ 2013
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES C032/12) - 64
  bodemfauna - macrofauna - kustgebieden - schaaldieren - inventarisaties - zeeland - soil fauna - macrofauna - coastal areas - shellfish - inventories - zeeland
  Op de Zeeuwse Banken worden de relatief hogere concentraties aan schelpdieren, gastropoden en bivalven, aangetroffen in de diepere troggen (b.v. Middeldiep) tussen de banken. Deze zijn daarmee niet interessant voor schelpdier etende zeevogels, in het bijzonder zee-eenden die een voorkeur hebben voor ondieper water. De hoogste dichtheid aan schelpdieren (Abra alba) is aangetroffen op de locaties 63 en 35 in het Middeldiep (respectievelijk 122 en 125 individuen m-2). De hoogste dichtheid aan Ensis is aangetroffen aan de noordrand van de Rabsbank (23 individuen per m2). Op alle andere bemonsterde locaties was de dichtheid aan schelpdieren minder dan 6 individuen per m2. Op de toppen van de banken zijn de dichtheden van schelpdieren zeer laag. Gezien de lage dichtheden van schelpdieren en/of de grote dieptes van het gebied is het onwaarschijnlijk dat het gebied van betekenis is als foerageergebied voor schelpdier etende vogels.
  Exotische macrofauna en macrofyten in de Nederlandse zoete wateren : voorkomen en beleid in 2012
  Verdonschot, R.C.M. ; Vos, J.H. ; Verdonschot, P.F.M. - \ 2013
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 334) - 32
  macrofauna - zoet water - zoetwaterecologie - zoetwaterorganismen - aquatische ecosystemen - invasieve exoten - waterbeleid - nederland - macrofauna - fresh water - freshwater ecology - freshwater organisms - aquatic ecosystems - invasive alien species - water policy - netherlands
  Tot 2012 zijn er circa 66 macrofauna-exoten en 36 exotische water- en oeverplanten vastgesteld in de Nederlandse zoete wateren. Het exacte aantal is niet vast te stellen omdat de herkomst van een aantal soorten onduidelijk is. Voor de zoetwatermacrofauna is dit ongeveer 3% van de totale fauna, terwijl voor waterplanten dit percentage hoger ligt; rond de 8%. De laatste jaren is het aantal nieuwkomers binnen de macrofauna sterk gestegen. De handel in dieren en planten (waarmee de dieren meeliften) is een zeer belangrijke bron van exoten geworden, terwijl voorheen veel dieren zich verspreidden via nieuw gegraven waterwegen. Het aantal vondsten van exotische waterplanten lijkt niet zo sterk toe te nemen. De bron van deze nieuwkomers is meestal de handel in tuin(vijver)- of aquariumplanten. Veel exotische dieren en planten blijken succesvol te zijn in de Nederlandse wateren. Van het totale aantal waargenomen macrofauna-exoten is circa 27% algemeen tot zeer talrijk en afhankelijk van het watertype komt 13-35% tot dominantie in het systeem. Voor de waterplanten is circa 50% vrij tot zeer algemeen. De meeste soorten worden gevonden in beken, sloten, meren/plassen en kanalen. Het beleid op het gebied van exoten verschilt per waterschap. Vaak wordt er geen onderscheid gemaakt tussen inheemse plaagsoorten en invasieve exoten: beleid en beheer is over het algemeen geconcentreerd op veiligheid, waterkwantiteitsbeheersing, bescherming van de inheemse biodiversiteit en op het voorkómen van economische schade. Ee specifieke maatregel is het convenant waterplanten. Met de ondertekening hebben een aantal partijen afgesproken bepaalde soorten invasieve aquarium- en vijverplanten niet meer te verhandelen
  Natuurkwaliteit Drentse vennen opnieuw gemeten : bijna een eeuw ecologische veranderingen
  Dam, H. van; Arts, G.H.P. ; Bijkerk, R. ; Boonstra, H. ; Belgers, J.D.M. ; Mertens, A. - \ 2013
  Amsterdam [etc.] : Herman van Dam Adviseur Water en Natuur [etc.] (Alterra-rapport 2351) - 286
  stilstaand water - plassen - zoetwaterecologie - biochemie - macrofauna - aquatische ecologie - ecologisch herstel - zure regen - verdroging - drenthe - standing water - ponds - freshwater ecology - biochemistry - macrofauna - aquatic ecology - ecological restoration - acid rain - desiccation - drenthe
  In 2010-2011 zijn in 18 Drentse vennen inventarisaties uitgevoerd van beïnvloeding en beheer, waterstandsfluctuaties, waterchemie, vegetatie, kiezelwieren, sieralgen en macrofauna. De resultaten worden vergeleken met die van vergelijkbare inventarisaties in 1990 – 1994 en 2003. In de afgelopen dertig jaar is de kwaliteit van de onderzochte vennen aanzienlijk toegenomen, vooral door de afname van verzurende atmosferische depositie, maar ook door maatregelen tegen eutrofiëring zoals het uitbaggeren van vennen en het bestrijden van meeuwenkolonies. Ook anti-verdrogingsmaatregelen hebben rendement opgeleverd. Gemiddeld is de kwaliteit van de vegetatie, sieralgen en kiezelwieren nu even goed als of zelfs beter dan in de eerste helft van de twintigste eeuw. In de meeste vennen is de kwaliteit van de macrofauna sinds begin jaren negentig niet vooruitgegaan, mogelijk door het slechte koloniserende vermogen van veel macrofaunasoorten, de zuurstofarme waterbodem met toxische zwavelverbindingen en een eventuele ontoereikende omgevingskwaliteit van de vennen. In sommige vennen draagt externe belasting door overnachtende ganzen bij tot eutrofiëring. In vennen waar dat niet het geval is treedt soms interne eutrofiëring op. Door stijging van de pH door afname van verzuring wordt organische stof uit het sediment gemineraliseerd en komen voedingsstoffen vrij in de waterlaag. Vooral in de laatste vijf jaar heeft dat tot achteruitgang van de kwaliteit van algen en macrofauna geleid. Er worden aanbevelingen voor beheer en onderzoek gedaan, zoals het continueren van het huidige beheer, aangevuld met het opnieuw graven van veenputten in dichtgroeiende vennen, het beperken van de invloed van ganzen en grazende runderen en het voorkómen van invasies van exoten. Om de effecten van beleidsmaatregelen en beheer in de toekomst te blijven volgen wordt aanbevolen het onderzoek in alle vennen elke 10-12 jaar te herhalen, aangevuld met frequentere monitoring in een klein aantal vennen.
  Nieuwe KRW-maatlat voor macrofauna in de zoete getijdenwateren toetst sedimentvervuiling
  Reeze, B. ; Peeters, E.T.H.M. ; Haye, M.A.A. de la; Lange, H.J. de - \ 2012
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 45 (2012)20. - ISSN 0166-8439 - p. 29 - 32.
  zoet water - sedimentkwaliteit - ecologische beoordeling - getijden - waterkwaliteit - macrofauna - kaderrichtlijn water - fresh water - sediment quality - ecological assessment - tides - water quality - macrofauna - water framework directive
  Recent is een maatlat ontwikkeld voor de beoordeling van de ecologische kwaliteit van zoete getijdenwateren op basis van macrofaunasoorten. Met deze maatlat zijn effecten van verstoringen, zoals baggerwerkzaamheden en sedimentvervuiling, in kaart te brengen. Met name de beoordeling van de vervuiling van het sediment is nieuw. Deze bijdrage presenteert de maatlat aan de hand van enkele voorbeelden.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.