Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 12 / 12

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Effect Ca- en Mg-meststoffen op bodemkwaliteit en grasproductie op veengrond
  Deru, Joachim ; Eekeren, Nick van; Lenssinck, F.A.J. ; Bloem, J. - \ 2016
  V-focus 13 (2016)3. - ISSN 1574-1575 - p. 29 - 31.
  veengronden - graslanden - stikstof - calciummeststoffen - magnesiummeststoffen - indicatoren - bodemkwaliteit - duurzaam bodemgebruik - landbouwkundig onderzoek - peat soils - grasslands - nitrogen - calcium fertilizers - magnesium fertilizers - indicators - soil quality - sustainable land use - agricultural research
  Uit onderzoek in 2010 blijkt dat het gemeten stikstofleverend vermogen van veengraslanden varieert tussen 170 en 340 kg N per ha, en dat de verhouding tussen calcium (Ca) en magnesium (Mg) in de bodem hier een belangrijke voorspeller voor is. In het kader van het project ‘Bodemindicatoren voor duurzaam bodemgebruik in de veenweiden’ hebben het Louis Bolk Instituut, het Veenweiden Innovatiecentrum en WUR-Alterra onderzocht of er ook een oorzakelijk verband is tussen de Ca/Mg-verhouding en het stikstofleverend vermogen. Verschillende calcium- en magnesiummeststoffen zijn hiervoor getoetst.
  Bladbemesting suikerbieten : veldproef in suikerbieten op proefbedrijf Kooijenburg
  Russchen, H.J. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR - 28
  bladbemesting suikerbieten - arable farming - sugarbeet - foliar application - field tests - experimental farms - sandy soils - boron fertilizers - molybdenum fertilizers - magnesium fertilizers - plant protection - akkerbouw - suikerbieten - toediening op blad - veldproeven - proefboerderijen - zandgronden - boriummeststoffen - molybdeenmeststoffen - magnesiummeststoffen - gewasbescherming
  Voor de suikerbietenteelt heeft Yara de bladmeststof Brassitrel Pro in het pakket en heeft de experimentele product F3521 ontwikkeld. De doelstelling van het proefveldonderzoek is om de meerwaarde van de bladmeststoffen Brassitrel Pro en F3521 in de bietenteelt aan te tonen en te vergelijken met gangbare bladmeststoffen Bortrac en Molytrac.
  Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouwgewassen : secundaire hoofdelementen
  Geel, W.C.A. van; Haan, J.J. de - \ 2013
  Kennisakker.nl 2013 (2013)20 maart.
  akkerbouw - gewassen - mest - magnesiummeststoffen - calciummeststoffen - toepassing - dosering - bodemtypen - bemesting - arable farming - crops - manures - magnesium fertilizers - calcium fertilizers - application - dosage - soil types - fertilizer application
  Tot de zogenoemde secundaire hoofdelementen die nodig zijn voor de plantengroei, behoren magnesium, zwavel en calcium. In dit artikel worden adviezen gegeven voor de bemesting van akkerbouwgewassen met magnesium en calcium.
  Rijenbemesting in relatie tot schilkwaliteit tafelaardappelen, 2010
  Slabbekoorn, J.J. - \ 2011
  Lelystad : PPO AGV - 41
  akkerbouw - aardappelen - precisielandbouw - bemesting - kwaliteit na de oogst - schillen - kaliummeststoffen - magnesiummeststoffen - teeltsystemen - teelt in rijen - rijenbemesting - arable farming - potatoes - precision agriculture - fertilizer application - postharvest quality - rinds - potassium fertilizers - magnesium fertilizers - cropping systems - alley cropping - band placement
  De consument wil een stabiele, goede kwaliteit verse aardappel gedurende het gehele seizoen. Met kwaliteit bedoelen we presentatie, inwendige kwaliteit, smaak en geschiktheid voor consumptietoepassing. Om op heterogene kleipercelen een homogener kwaliteitsproduct te telen kan precisielandbouw helpen, door plaatsspecifiek te bemesten, aaltjes en andere ziekten en plagen te bestrijden, plantafstanden te variëren, loofvernietiging toe te passen enz. We willen de effecten van een aantal bestaande en nieuwe teelt: en bemestingsadviezen beoordelen op resultaat en vervolgens vertalen naar een onderbouwd advies. Verschillende meststoffen kunnen een effect hebben op de schilkwaliteit. Ook de wijze van toediening van de meststoffen, breedwerpig of in de de rij, kan invloed hebben op schilkwaliteit of opbrengst. Als in de praktijk ook nog sprake is van (pleksgewijze) toediening van middelen tegen aaltjes of ritnaalden, wat is dan het effect van de combinatie van al deze middelen, meststoffen en wijze van toediening op groei van het gewas, opbrengst en (schil)kwaliteit?
  Magnesium, mysterieuze meststof
  Paauw, J.G.M. - \ 2005
  Boerderij/Akkerbouw (2005)12. - ISSN 0169-0116 - p. 18 - 19.
  aardappelen - gewasproductie - gewasopbrengst - kunstmeststoffen - magnesiummeststoffen - gewaskwaliteit - proefvelden - onderzoek - potatoes - crop production - crop yield - fertilizers - magnesium fertilizers - crop quality - experimental plots - research
  De aardappel trekt zich weinig aan van hoge of lage magnesiumgehalten in zand-, dal- en kleigrond. Hoog of laag, opbrengsten verschillen nauwelijks, laat twee jaar onderzoek zien
  Het belang van mangaan-, magnesium- en zwavelbemesting in akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt
  Paauw, J.G.M. - \ 2003
  Kennisakker.nl 2003 (2003)1 juli.
  groenteteelt - groenten - sporenelementen - magnesiummeststoffen - mangaanmeststoffen - zwavelmeststoffen - mestbehoeftebepaling - vollegrondsteelt - bemesting - vollegrondsgroenten - akkerbouw - vegetable growing - vegetables - trace elements - magnesium fertilizers - manganese fertilizers - sulfur fertilizers - fertilizer requirement determination - outdoor cropping - fertilizer application - field vegetables - arable farming
  Naar aanleiding van de behoefte in de praktijk om meer duidelijkheid over de noodzaak van bemesting met secundaire en sporenelementen is in dit project een bureaustudie uitgevoerd. Hierbij is gekozen voor magnesium, mangaan en zwavel bij een selecte groep akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen. Per voedingsstof is achtergrondinformatie gegeven over de functie ervan in de plant, beschikbaarheid in de bodem, gebreksziekten en bronnen van aan- en afvoer. Vervolgens zijn resultaten van veldproeven besproken van de laatste twee decennia en gereflecteerd aan de huidige bemestingsadviezen. Tenslotte is aangegeven in welke mate de huidige kennis voldoet om twijfels in de praktijk over bemesting met het betreffende element weg te kunnen nemen.
  Gekoelde teelt van aardbei is op haar toekomst voorbereid
  Rovers, J.A.J. - \ 1999
  PAV-bulletin. Vollegrondsgroenteteelt / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt 1999 (1999)feb. - ISSN 1385-5298 - p. 28 - 31.
  aardbeien - duurzaamheid (sustainability) - geïntegreerde plagenbestrijding - kunstmeststoffen - toedieningshoeveelheden - fosformeststoffen - kaliummeststoffen - magnesiummeststoffen - stikstofmeststoffen - gewasbescherming - plantenplagen - plantenziekten - opbrengsten - kwaliteit - vollegrondsteelt - geïntegreerde bedrijfssystemen - strawberries - sustainability - integrated pest management - fertilizers - application rates - phosphorus fertilizers - potassium fertilizers - magnesium fertilizers - nitrogen fertilizers - plant protection - plant pests - plant diseases - yields - quality - outdoor cropping - integrated farming systems
  De gekoelde teelt van aardbei leent zich uitstekend voor een manier van telen met behoud van opbrengst en kwaliteit
  Geintegreerde teelt van sla vraagt nog alle aandacht
  Rovers, J.A.J.M. ; Kroonen - Backbier, B.M.A. - \ 1998
  PAV-bulletin. Vollegrondsgroenteteelt / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt 2 (1998)4. - ISSN 1385-5298 - p. 12 - 16.
  slasoorten - duurzaamheid (sustainability) - plantenvoeding - fosformeststoffen - kaliummeststoffen - magnesiummeststoffen - stikstofmeststoffen - onkruiden - geïntegreerde plagenbestrijding - pesticiden - opbrengsten - kwaliteit - geïntegreerde bedrijfssystemen - lettuces - sustainability - plant nutrition - phosphorus fertilizers - potassium fertilizers - magnesium fertilizers - nitrogen fertilizers - weeds - integrated pest management - pesticides - yields - quality - integrated farming systems
  Resultaten van een bedrijfssytemenonderzoek in de periode 1990-1996 op de locaties Meterik, Breda en Westmaas
  Verslag van het landelijk bemestingsonderzoek in bossen 1986 t/m 1991: De effecten van fosfor-, kalium-, en magnesiumbemesting op vitaliteitskenmerken en groei van zes lariksopstanden
  Burg, J. van den - \ 1994
  Wageningen : IBN-DLO (IBN - rapport 105) - 44
  bosbouw - bossen - larix - kunstmeststoffen - fosformeststoffen - kaliummeststoffen - magnesiummeststoffen - effecten - levensvatbaarheid - groei - nederland - forestry - forests - larix - fertilizers - phosphorus fertilizers - potassium fertilizers - magnesium fertilizers - effects - viability - growth - netherlands
  Verslag van het landelijk bemestingsonderzoek in bossen 1986 t/m 1991: De effecten van fosfor-, kalium- en magnesiumbemesting en van bekalking op vitaliteitskenmerken en groei van twaalf herbebossingscultures
  Burg, J. van den - \ 1994
  Wageningen : IBN-DLO (IBN - rapport 103) - 137
  bosbouw - bossen - bebossing - kunstmeststoffen - fosformeststoffen - kaliummeststoffen - magnesiummeststoffen - kalk - calciummeststoffen - effecten - levensvatbaarheid - groei - nederland - forestry - forests - afforestation - fertilizers - phosphorus fertilizers - potassium fertilizers - magnesium fertilizers - lime - calcium fertilizers - effects - viability - growth - netherlands
  Verslag van het landelijk bemestingsonderzoek in bossen 1986 t/m 1991: De effecten van fosfor-, kalium- en magnesiumbemesting op vitaliteitskenmerken en groei van acht douglas- en acht zomereikencultures en -opstanden
  Burg, J. van den - \ 1994
  Wageningen : IBN-DLO (IBN - rapport 102) - 81
  bosbouw - pseudotsuga menziesii - quercus robur - kunstmeststoffen - fosformeststoffen - kaliummeststoffen - magnesiummeststoffen - effecten - levensvatbaarheid - groei - nederland - forestry - pseudotsuga menziesii - quercus robur - fertilizers - phosphorus fertilizers - potassium fertilizers - magnesium fertilizers - effects - viability - growth - netherlands
  Verslag van het landelijk bemestingsonderzoek in bossen 1986 t/m 1991: De effecten van kalium- en magnesiumbemesting op vitaliteitskenmerken en groei van negen grovedennenopstanden en van een Corsicaanse - dennenopstand
  Burg, J. van den - \ 1994
  Wageningen : IBN-DLO (IBN - rapport 101) - 138
  bosbouw - pinus sylvestris - pinus nigra - kunstmeststoffen - magnesiummeststoffen - kaliummeststoffen - effecten - levensvatbaarheid - groei - nederland - forestry - pinus sylvestris - pinus nigra - fertilizers - magnesium fertilizers - potassium fertilizers - effects - viability - growth - netherlands
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.