Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 20

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Hightech kas voor subtropisch klimaat Taiwan
  Hemming, S. ; Os, E.A. van - \ 2015
  Kas techniek 2015 (2015)5. - p. 56 - 57.
  glastuinbouw - kastechniek - technologieoverdracht - bouwconstructie - klimaatregeling - productiegroei - doelstellingenmanagement - kasgewassen - milieubeheersing - cultuurmethoden - kennisoverdracht - greenhouse horticulture - greenhouse technology - technology transfer - building construction - air conditioning - crop production - management by objectives - greenhouse crops - environmental control - cultural methods - knowledge transfer
  Taiwan is een van de meest innovatieve landen in de wereld als het gaat om technologische ontwikkelingen. Dat geldt echter in mindere mate als het gaat om de lokale productie van verse groenten in kassen. De Taiwanese overheid heeft daarom een strategie uitgezet om de lokale tuinbouwsector te moderniseren, de bijdrage aan de nationale economie te verhogen en de positie op binnen- en buitenlandse markten te versterken. Wageningen UR Glastuinbouw speelt daarin een belangrijke rol.
  Nieuwe kennis sneller naar de praktijk brengen: Eerst de techniek, meteen daarna kennis adopteren en gebruiken (interview met Eric Poot en marc Grootscholten))
  Bezemer, J. ; Poot, E.H. - \ 2010
  Onder Glas 7 (2010)11. - p. 56 - 57.
  teelt onder bescherming - teeltsystemen - duurzaamheid (sustainability) - kwekers - onderzoeksimplementatie - technologieoverdracht - doelstellingenmanagement - glastuinbouw - kennisoverdracht - economische samenwerking - ketenmanagement - protected cultivation - cropping systems - sustainability - growers - implementation of research - technology transfer - management by objectives - greenhouse horticulture - knowledge transfer - economic cooperation - supply chain management
  Vorig jaar ging ‘Samenwerken aan Vaardigheden’ uit de startblokken, een project met Wageningen UR Glastuinbouw en het Improvement Centre aan het roer. Eén van de doelstellingen is nieuwe kennis uit onderzoek sneller in de praktijk te krijgen. Daarom zijn telers, toeleveranciers en overheden bij het initiatief betrokken. De vaart zit er inmiddels goed in.
  Met groene kracht vooruit : richtinggevende visie voor toepassing van bio-energie in de glastuinbouw : management samenvatting
  Schlatmann, S. ; Elbersen, H.W. ; Keijmel, J. - \ 2009
  [S.l.] : Cogen Projects [etc.] - 18
  kassen - bio-energie - verandering - biomassa - biomassa productie - duurzaamheid (sustainability) - doelstellingenmanagement - tuinbouw - nederland - glastuinbouw - biobased economy - greenhouses - bioenergy - change - biomass - biomass production - sustainability - management by objectives - horticulture - netherlands - greenhouse horticulture - biobased economy
  Deze management samenvatting heeft betrekking op een richtinggevende visie die is gemaakt in opdracht van het Ministerie van LNV en het Productschap Tuinbouw, als onderdeel van het Transitiepad Bio-energie, van het programma Kas als Energiebron. De beschikbaarheid van biomassa is uitgezocht en aan de hand van lange termijn doelen is het transitiepad uitgewerkt en worden de benodigde acties voor de kortere termijn gedefinieerd.
  Effecten stijgende energieprijzen voor de Nederlandse glastuinbouw
  Velden, N.J.A. van der - \ 2008
  Den Haag : LEI (LEI-rapport : Werkveld Sectoren en bedrijven ) - 36
  tuinbouwbedrijven - kassen - energiegebruik - energiekosten - aardgas - doelstellingenmanagement - agrarische bedrijfsvoering - verwarmingssystemen - prijzen - economische evaluatie - energiebesparing - market gardens - greenhouses - energy consumption - energy expenditure - natural gas - management by objectives - farm management - heating systems - prices - economic evaluation - energy saving
  Het energiegebruik is voor de glastuinbouw een belangrijke kostenpost en bestaat voor het overgrote deel uit aardgas. In de komende jaren wordt een verdere substantiële stijging van de energieprijzen verwacht. Hierdoor is inzicht gewenst in de consequenties voor de kosten voor de bedrijven, de financiële positie van de bedrijfstak, de oplossingrichtingen voor de kostenproblematiek en het lange termijn perspectief van de sector bij structureel hogere energieprijzen. Dit onderzoek is vooralsnog gericht op de consequenties voor de kosten en de financiële positie en dient als basis voor de resterende onderzoeksvragen
  Stilte rond Ecologische Hoofdstructuur is slechts schijn van bescherming van planten en dieren naar dienst aan mens en maatschappij
  Smits, M.J.W. ; Gaaff, A. - \ 2007
  Spil 235-236 (2007)2. - ISSN 0165-6252 - p. 15 - 20.
  natuurbescherming - beschermingsgebieden - bedreigde soorten - doelstellingenmanagement - motivatie - managementbenaderingen - vegetatiebeheer - communicatie - informatiebehoeften - ecologische hoofdstructuur - agrarisch natuurbeheer - dierenbescherming - nature conservation - conservation areas - endangered species - management by objectives - motivation - management philosophies - vegetation management - communication - information needs - ecological network - agri-environment schemes - animal protection
  Het huidige kabinet wil socialer en groener zijn dan het vorige. De Ecologische Hoofdstructuur (EHS), het centrale begrip in het Nederlandse natuurbeleid, wordt in de hoofdtekst van het Coalitieakkoord echter niet een keer genoemd. In de financiële bijlagen komt de EHS alleen voor in combinatie met plattelandsbeleid. Vindt men de EHS niet belangrijk? Of staat deze als een huis, en hoeft er dus geen woord meer aan vuil gemaakt te worden? Men is het er over eens dat de EHS er moet komen, maar achter de schermen staat de invulling ervan wel ter discussie. Zie de budgetten, die keer op keer worden bijgesteld. Zie de wijze van uitvoering: minder aankoop van gronden door de staat en meer particulier initiatief. De in dit artikel verdedigde stelling is dat er een verschuiving plaatsvindt van een EHS met als belangrijkste doel bescherming van planten en dieren naar een EHS in dienst van mens en maatschappij. De auteurs stellen niet dat deze verschuiving per se verkeerd hoeft te zijn, en evenmin dat deze in 2007 is begonnen. Ze vinden echter wel dat verandering van motieven voor beleid helder moet worden gecommuniceerd, en niet mag plaatsvinden zonder dat er ruchtbaarheid aan wordt gegeven. Vooral omdat zo’n wijziging consequenties heeft voor de wijze waarop het beleid dient te worden beoordeeld
  Environmental management in the Dutch food and beverage industry : a longitudinal study into the joint impact of business network and firm characteristics on the adoption of environmental management capabilities
  Haverkamp, D.J. - \ 2007
  Wageningen University. Promotor(en): Onno Omta, co-promotor(en): Harry Bremmers. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085047575 - 209
  food industry - beverage industry - firms - enterprises - environmental management - management by objectives - environmental protection - netherlands - business management - cradle to cradle - voedselindustrie - drankenindustrie - firma's - ondernemingen - milieubeheer - doelstellingenmanagement - milieubescherming - nederland - bedrijfsmanagement - cradle to cradle
  The present study aims for a deeper understanding of the internal and external factors, such as firm strategy and pressure from the business network (government, buyers, suppliers, local inhabitants, etc.), that have an impact on the adoption of environmental management capabilities in firms in the Dutch food and beverage industry. A recent investigation by the Arthur D. Little Innovation High Ground Survey among 40 multinationals (Sony, Procter & Gamble, Vodafone, etc.) showed that managers in general expect that sustainability-driven innovation, such as environmentally product (re)design, has a growing potential to deliver value to business. However, only 5% indicated to pay attention to environmental issues in their strategic planning and decision-making. These figures would probably look even worse if small- and medium-sized firms were included. This thesis focuses on the commitment to the environment in terms of the adoption of environmental management capabilities. These comprise different environmental management items, such as an environmental action program, regular environmental auditing to evaluate strategic environmental targets, and an environmental database to keep record of environmental performance. In short, they reflect the capacity of the firm to take care of the environment on a structural basis. The study design integrates the outside-in and the inside-out perspective. According to the outside-in perspective, the firm’s competitiveness depends on industrial forces, such as rivalry among competitors and entrance of new market parties. External factors measured in this study are the different stakeholder influences from the business network, including government and societal groups as well as other chain and network actors, such as buyers, suppliers, consumers and bank and insurance firms. The inside-out perspective states that the firm’s competitiveness depends on acquiring valuable resources, competences, and (dynamic) capabilities to deal with the external influences. Internal factors measured in this study are firm characteristics, including firm strategy and enabling capabilities, such as internal communication on environmental issues. The central research question is formulated as follows: What is the joint impact of the business network (government, buyers, suppliers, customers, etc.) and firm characteristics on the adoption of environmental management capabilities in Dutch food and beverage firms? Semi-structured interviews are held with 13 environmental managers of different firms, while also two large-scale surveys are carried out in 2002 and 2005 in the Dutch food and beverage industry. The interviews are carried out to get more insight into environmental management practices. The aim of the survey questionnaires was to measure the business network influences on the attention for the environment, which formed the longitudinal backbone of the present study. However, the survey of 2002 concentrated on the relationship with government, as well. In total, 492 questionnaires could be used for the analyses, of which 386 originated from micro and small (5-50 employees) and 106 from medium-sized and large firms (50 or more employees). In 2005, special attention was paid to firm strategy and enabling capabilities. The survey included medium-sized and large firms only to get a more homogenous sample. In total, 100 questionnaires could be used. Differences between micro, small, medium-sized and large firms hare analyzed using t-tests. Furthermore, correlation and regression analyses are carried out. A cluster analysis is performed to get more insight in different firm profiles with respect to the joint impact of the business network and firm characteristics. A longitudinal analysis is carried out to get insight in changes with respect to business network impacts on the adoption of environmental management capabilities between 2002 and 2005. An increased impact of the business network is measured from 2002 to 2005. Interestingly, banks and insurance firms appeared to be important as well as chain actors and competitors. This might implicate that the attention for environmental issues in the business networks has extended from government and environmental organizations to include stakeholders that are of primary interest to attain commercial business goals. The perceived impact of environmental organizations was stronger in 2005 compared to 2002, which might reflect growing environmental concerns of society and also increased success of these organizations to get media attention for environmental issues. However, the results demonstrate also that government is (still) a dominant environmental stakeholder. Concerning the public-private relationship, public-private voluntary environmental agreements (or environmental covenants) and the contact intensity with (lower) government appeared to be important. Furthermore, the results demonstrate that firms with an innovative business strategy (i.e. prospector strategy) adopted more cradle-to-cradle environmental management capabilities, including attention for environmentally friendly product (re)design. Regarding the research question, a cluster analysis indicates that four different environmental taxonomies can be distinguished with respect to business network and firm characteristics. In conclusion, the present study shows that for micro and small firms, strong ties with government through frequent contacts with local governmental agencies are essential to stay informed about environmental regulations. Such regular contacts have as a side-effect that the understanding and consequently the appreciation of public environmental policy improves. Governmental agencies are therefore recommended to provide micro and small firms environmental information (e.g. through e-mails or news letters) and, more importantly, maintain frequency of visits even if no direct monitoring or control reasons exist. The micro and small firms typically lack expertise to fundamentally change their environmental behavior. Environmental training and education programs could therefore be organized to increase the expertise to deal with environmental measures. Furthermore, cooperative pilot projects on the implementation of clean technologies can serve as a platform for knowledge exchange. Intermediaries, such as branch-organizations, are important to be involved in these initiatives, since they can take care of the administrative consequences. In the medium-sized and large firms with a defensive environmental strategy, the adoption of environmental management capabilities is most likely provoked by command-and-control regulations, while voluntary public-private environmental initiatives can be used to support proactive firms. Environmental covenants can put a strong focus on innovation addressing environmental targets at the product level (e.g. percentage of recycled components or re-usable parts) and at the chain level (e.g. chain level energy reduction targets). Large firms in particular are able to stimulate their chain partners to be included in environmental initiatives, which is essential for environmentally friendly product (re)design and to achieve chain-oriented environmental targets.
  Bestaande kennis gebruiken voor innovatie
  Jager, M.J.G. de; Engelbart, F.W.G.A. ; Wubben, E.F.M. - \ 2004
  Voedingsmiddelentechnologie 37 (2004)24. - ISSN 0042-7934 - p. 32 - 33.
  landbouw - agro-industriële sector - voedselindustrie - kennis - innovaties - marketingbeleid - economische sectoren - onderzoeksinstituten - bedrijfsvoering - doelstellingenmanagement - bedrijven - efficiëntie - agriculture - agroindustrial sector - food industry - knowledge - innovations - marketing policy - economic sectors - research institutes - management - management by objectives - businesses - efficiency
  Actief en doelgericht jagen op innovaties wenselijk, maar moeilijk. Daarom onderzocht Rijnconsult samen met Wageningen UR hoe de agrifoodsector van kennis tot innovatie kan komen en welke factoren daarbij essentieel zijn. Samen ontwikkelden zij het model 'kennis inside'
  Praktisch beleid voor het beheer van de openbare ruimte
  Veen, G.J. van 't; Oosterbaan, A. ; Hoek, C. van der - \ 2003
  Groen : vakblad voor groen in stad en landschap 59 (2003)9. - ISSN 0166-3534 - p. 42 - 48.
  hulpbronnenbeheer - bedrijfsvoering - kwaliteit - beoordeling - doelstellingenmanagement - optimalisatiemethoden - openbaar groen - gemeenten - veluwe - resource management - management - quality - assessment - management by objectives - optimization methods - public green areas - municipalities - veluwe
  Gedurende vier maanden hebben adviesbureau Stad en Alterra de gemeente Apeldoorn geholpen met het opzetten van een beheerstrategie voor het onderhoud van de groenvoorzieningen. Daarbij is gebruik gemaakt van het systeem "integro", als beoordeling van de kwaliteit van het stedelijk groen
  Levensproductie moet naar 40.000 kg
  Poelarends, J.J. ; Smolders, E.A.A. - \ 2002
  Nieuwsbrief Koeien & Kansen 2002 (2002)9. - p. 4 - 4.
  melkveehouderij - melkproductie - levensduurresultaat - conferenties - doelstellingenmanagement - agrarische bedrijfsvoering - bedrijfsresultaten in de landbouw - dairy farming - milk production - lifetime performance - conferences - management by objectives - farm management - farm results
  “De gemiddelde leeftijd van de Nederlandse veestapel is aan de lage kant. Koeien produceren in hun leven gemiddeld niet meer dan 26.000 kg melk. Dat is niet goed voor onze uitstraling. Je krijgt al snel verhalen over dat koeien na twee lactaties zijn opgebrand. Hoewel dat op zich onterecht is, willen we er wel aan werken dat beeld te verbeteren. We zijn er van overtuigd dat de koeien het in zich hebben om veel ouder te worden en in hun leven meer melk te produceren. Als we ze als veehouders maar de kans geven. Onze doelstelling wordt het realiseren van een levensproductie van 40.000 kg per koe”. Aldus Cees Sikkenga op het symposium van Koeien & Kansen “Melkers van morgen”.
  Doelrealisatie natuur
  Runhaar, J. ; Gehrels, J.C. ; Lee, G. van der; Hennekens, S.M. ; Wamelink, G.W.W. ; Linden, W. van der; Louw, P.G.B. de - \ 2002
  Utrecht : Stowa (STOWA 2002-26) - ISBN 9789057731808 - 149
  hydrologie - vegetatie - grondwaterspiegel - waterbeheer - bodemwater - doelstellingenmanagement - watersystemen - ruimtelijke ordening - nederland - ecohydrologie - aquatische ecosystemen - hydrology - vegetation - water table - water management - soil water - management by objectives - water systems - physical planning - netherlands - ecohydrology - aquatic ecosystems
  DOENAT: een applicatie voor de allocatie van natuurdoeltypen en de berekening van de doelrealisatie; modelbeschrijving en toepassingen
  Hoogland, T. ; Runhaar, J. ; Bierkens, M.F.P. - \ 2001
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 400) - 29
  natuurbescherming - beleid - modellen - doelstellingenmanagement - nederland - grondwaterspiegel - ruimtelijke ordening - natuur - ecohydrologie - bodemkunde - hydrologie - natuurontwikkeling - Gelderland - Brabant - water table - water management - nature conservation - management by objectives - policy - models - netherlands - nature - ecohydrology
  Soms wordt bij het vaststellen van natuurdoelen gewerkt met associaties van natuurdoeltypen, waarbij de ruimtelijke verdeling van de verschillende natuurdoeltypen over het natuurgebied ongedefinieerd blijft. Voor toepassing van de waternoodsystematiekwaarbij op locatie de mate van realisatie van verschillende gebiedsdoelstellingen wordt bepaald, leverde dit problemen op omdat per locatie geen eenduidig doel is vastgesteld. Daarom zijn hier een methode en een ARCVIEW-applicatie ontwikkeld waarmee de ruimtelijke toedeling van natuurdoeltypeassociaties over een natuurgebied kan worden bepaald. De ruimtelijke toedeling van de verschillende natuurdoeltypen van een natuurdoeltypeassociatie vindt plaats op basis van de hydrologisch-bodemkundige geschiktheid in het gebied. Na toedeling van de natuurdoeltypen in het natuurgebied wordt de doelrealisatie voor natuur ruimtelijk en voor het gebied als geheel berekend. De ontwikkelde applicatie biedt gebruikers de mogelijkheid om door het vaststellen van natuurwaarden en gewenste arealen per natuurdoeltype de ruimtelijk toedeling interactief te optimaliseren, rekening houdend met de hydrologisch-bodemkundige gesteldheid van het gebied. Ter illustratrie is de ontwikkelde methode toegepast in twee proefgebieden
  Een beetje water voor veel aardappelen
  Haverkort, A.J. - \ 2001
  Aardappelwereld 55 (2001)3. - ISSN 0169-653X - p. 25 - 27.
  aardappelen - solanum tuberosum - teelt - teeltsystemen - waterbeheer - gewasproductie - droge stof - vochtgehalte - temperatuur - gewassen, groeifasen - doelstellingenmanagement - watergebruiksrendement - potatoes - solanum tuberosum - cultivation - cropping systems - water management - crop production - dry matter - moisture content - temperature - crop growth stage - management by objectives - water use efficiency
  Verslag van het Wereld Water Forum, een internationale bijeenkomst in Den Haag in 2000. In tropische en subtropische streken neemt de aardappelteelt toe omdat dit gewas een aantal voordelen heeft boven granen en rijst
  Bedrijfsplanning geïntegreerd bosbeheer
  Raffe, J.K. van; Wolf, R.J.A.M. - \ 2000
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 51) - 46
  bosbedrijfsvoering - doelstellingenmanagement - planning - bosbouw - natuurbescherming - recreatie - nederland - experimentele bossen - bedrijfsinformatiesystemen - noord-brabant - geïntegreerd bosbeheer - forest management - management by objectives - planning - forestry - nature conservation - recreation - netherlands - experimental forests - management information systems - noord-brabant - integrated forest management
  De gemeentebossen van Someren vormen een voorbeeldbedrijf voor geontegreerd bosbeheer. Voor de bedrijfsvoering van de bossen van Someren heeft Alterra een planningssystematiek ontwikkeld die ertoe moet leiden dat gestelde doelen tegen minimale kosten kunnen worden gerealiseerd. Hoewel de systematiek in eerste instantie bedoeld is voor bosbedrijven die geontegreerd bosbeheer toepassen, is deze ook geschikt voor de planning van andere vormen van bosbeheer.
  Uitwerking bedrijfsplanning geïntegreerd bosbeheer voor gemeente Someren; deel 5 werkplan 2000
  Raffe, J.K. van; Wolf, R.J.A.M. - \ 2000
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 52.5) - 39
  bosbedrijfsvoering - doelstellingenmanagement - planning - bosbouw - bosbouwkundige handelingen - economie - natuurbescherming - nederland - experimentele bossen - bedrijfsinformatiesystemen - geïntegreerd bosbeheer - forest management - management by objectives - planning - forestry - forestry practices - economics - nature conservation - netherlands - experimental forests - management information systems - integrated forest management
  In het voorbeeldbedrijf Someren wordt getoond hoe bos beheerd kan worden volgens de principes van geontegreerd bosbeheer. Daarbij wordt ook veel aandacht besteed aan de bedrijfsvoering die samengaat met de toepassing van geontegreerd bosbeheer. Voor dit doel is een aantal voorbeeldplannen opgesteld (beheervisie, beheerplan en werkplan). Deze plannen, die zijn opgesteld op basis van een door Alterra ontwikkelde planningssystematiek, zijn in dit rapport samengebracht.
  Uitwerking bedrijfsplanning geïntegreerd bosbeheer voor gemeente Someren; deel 3 beheervisie 2000-2029
  Wolf, R.J.A.M. ; Raffe, J.K. van - \ 2000
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 52.3) - 42
  bosbedrijfsvoering - doelstellingenmanagement - planning - bosbouw - recreatie - natuurbescherming - nederland - experimentele bossen - bedrijfsinformatiesystemen - noord-brabant - geïntegreerd bosbeheer - forest management - management by objectives - planning - forestry - recreation - nature conservation - netherlands - experimental forests - management information systems - noord-brabant - integrated forest management
  In het voorbeeldbedrijf Someren wordt getoond hoe bos beheerd kan worden volgens de principes van geontegreerd bosbeheer. Daarbij wordt ook veel aandacht besteed aan de bedrijfsvoering die samengaat met de toepassing van geontegreerd bosbeheer. Voor dit doel is een aantal voorbeeldplannen opgesteld (beheervisie, beheerplan en werkplan). Deze plannen, die zijn opgesteld op basis van een door Alterra ontwikkelde planningssystematiek, zijn in dit rapport samengebracht.
  Uitwerking bedrijfsplanning geïntegreerd bosbeheer voor gemeente Someren; deel 4 beheerplan 2000-2004
  Wolf, R.J.A.M. ; Raffe, J.K. van - \ 2000
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 52.4) - 40
  bosbedrijfsvoering - doelstellingenmanagement - planning - recreatie - natuurbescherming - nederland - experimentele bossen - bedrijfsinformatiesystemen - noord-brabant - geïntegreerd bosbeheer - forest management - management by objectives - planning - recreation - nature conservation - netherlands - experimental forests - management information systems - noord-brabant - integrated forest management
  In het voorbeeldbedrijf Someren wordt getoond hoe bos beheerd kan worden volgens de principes van geontegreerd bosbeheer. Daarbij wordt ook veel aandacht besteed aan de bedrijfsvoering die samengaat met de toepassing van geontegreerd bosbeheer. Voor dit doel is een aantal voorbeeldplannen opgesteld (beheervisie, beheerplan en werkplan). Deze plannen, die zijn opgesteld op basis van een door Alterra ontwikkelde planningssystematiek, zijn in dit rapport samengebracht.
  Over planning bij geïntegreerd bosbeheer; naar aanleiding van een workshop op de manifestatie Bos & Bomen 2000
  Wolf, R.J.A.M. ; Raffe, J.K. van - \ 2000
  Nederlands Bosbouwtijdschrift 72 (2000)4. - ISSN 0028-2057 - p. 129 - 132.
  bosbeheer - bosbedrijfsvoering - bosbouw - bedrijfsvoering - doelstellingenmanagement - natuurbescherming - bosbouwkundige handelingen - bosinventarisaties - experimentele bossen - noord-brabant - geïntegreerd bosbeheer - forest administration - forest management - forestry - management - management by objectives - nature conservation - forestry practices - forest inventories - experimental forests - noord-brabant - integrated forest management
  Door Alterra en Eelerwoude Ingenieursbureau is een planningsmethodiek opgesteld voor geïntegreerd bosbeheer en uitgewerkt voor de gemeente Someren (Noord-Brabant). Een aantal aspecten worden besproken: schaal (planningseenheden); zoneren (natuur, houtproductie, recreatie); doelformulering (terreindoelen); maatregelcriteria (voor het uitvoeren van beheersmaatregelen); bosinventarisatie (moment, soort inventarisatie, inventarisatie-eenheid); relatie beheersplanning en Programma Beheer
  Uitwerking bedrijfsplanning geïntegreerd bosbeheer voor gemeente Someren; deel 1 introductie en kaarten
  Wolf, R.J.A.M. ; Raffe, J.K. van; Nierop, L.J.A.M. van - \ 2000
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 52.1) - 50
  bosbedrijfsvoering - doelstellingenmanagement - planning - bosbouw - natuurbescherming - kaarten - nederland - experimentele bossen - bedrijfsinformatiesystemen - noord-brabant - geïntegreerd bosbeheer - forest management - management by objectives - planning - forestry - nature conservation - maps - netherlands - experimental forests - management information systems - noord-brabant - integrated forest management
  In het voorbeeldbedrijf Someren wordt getoond hoe bos beheerd kan worden volgens de principes van geontegreerd bosbeheer. Daarbij wordt ook veel aandacht besteed aan de bedrijfsvoering die samengaat met de toepassing van geontegreerd bosbeheer. Voor dit doel is een aantal voorbeeldplannen opgesteld (beheersvisie, beheersplan en werkplan). Deze plannen, die zijn opgesteld op basis van een door Alterra ontwikkelde planningssystematiek, zijn in dit rapport samengebracht.
  Uitwerking bedrijfsplanning geïntegreerd bosbeheer voor gemeente Someren; deel 2 inventarisatie 1998/1999
  Wolf, R.J.A.M. ; Nierop, L.J.A.M. van; Raffe, J.K. van - \ 2000
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 52.2) - 36
  bosbedrijfsvoering - doelstellingenmanagement - inventarisaties - vegetatie - planning - natuurbescherming - nederland - experimentele bossen - bedrijfsinformatiesystemen - noord-brabant - geïntegreerd bosbeheer - forest management - management by objectives - inventories - vegetation - planning - nature conservation - netherlands - experimental forests - management information systems - noord-brabant - integrated forest management
  In het voorbeeldbedrijf Someren wordt getoond hoe bos beheerd kan worden volgens de principes van geontegreerd bosbeheer. Daarbij wordt ook veel aandacht besteed aan de bedrijfsvoering die samengaat met de toepassing van geontegreerd bosbeheer. Voor dit doel is een aantal voorbeeldplannen opgesteld (beheersvisie, beheersplan en werkplan). Deze plannen, die zijn opgesteld op basis van een door Alterra ontwikkelde planningssystematiek, zijn in dit rapport samengebracht.
  Strategie en risico
  Huirne, R.B.M. - \ 1999
  Wageningen : Wageningen Universiteit - 26
  agrarische bedrijfsvoering - agrarische bedrijfsplanning - risico - onzekerheid - besluitvorming - doelstellingenmanagement - systeemanalyse - farm management - farm planning - risk - uncertainty - decision making - management by objectives - systems analysis
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.