Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 17 / 17

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Competence modelling for export performance improvement in Ethiopia
  Birru, W.T. - \ 2016
  Wageningen University. Promotor(en): Martin Mulder, co-promotor(en): Piety Runhaar; Thomas Lans. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462578999 - 146
  competency based education - professional competence - organizations - international organizations - international trade - management science - management skills - ethiopia - east africa - vaardigheidsonderwijs - vakbekwaamheid - organisaties - internationale organisaties - internationale handel - bedrijfswetenschap - managementvaardigheden - ethiopië - oost-afrika

  Export is increasingly seen as an important route for entrepreneurial firms to realize their growth potential. Consequently, a better understanding of the determinant factors for export performance of the firm is of great importance for firms’ success and expansion in the export markets. In this context, international business competence (IBC) is an essential intangible strategic resource that engenders export performance of the firm. This thesis studies the relationships between international business competence and export performance in a developing country context. The thesis shows that IBC comprises a number of specific competence domains; hence, in order to strengthen the said competitive advantages and achieve enhanced export performance, firms need to have suitable IBCs to the context in which they are operating. Furthermore, the thesis shows that IBCs influence each other’s effects, and organizational learning orientation strengthens the effects of the various IBCs. The thesis generally argues that firms need to develop the required competencies in their context to increase export performance, but if this would be exclusively based on the direct relationships between the competencies and export performance, results may be suboptimal. Thus, they need to maintain the optimal balance between their competencies on the one hand, and establish and maintain higher levels of organizational learning orientations on the other hand. The thesis implies that studies that ignore the interaction between different competencies and which do not include contextual factors in the examination provide an incomplete and simplistic picture of the relationship between international business competencies and export performance.

  Naar een professioneel middenkader op agrarische bedrijven
  Slobbe, R.B. ; Splinter, G.M. ; Knijff, A. van der - \ 2011
  Den Haag, onderzoeksveld Sector & Ondernemerschap : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Sector en ondernemerschap ) - ISBN 9789086155156 - 77
  akkerbouw- en tuinbouwbedrijven - boomkwekerijen - bedrijfsmanagement - managementvaardigheden - vakbekwaamheid - agrarisch onderwijs - ontwikkeling van leidinggevenden - professionaliteit - tuinbouw - middenkader - crop enterprises - forest nurseries - business management - management skills - professional competence - agricultural education - management development - professionalism - horticulture - middle management
  Rapport met een aantal handvatten voor de verdere professionalisering van het (toekomstige) middenkader in de agrarische sector in Nederland.
  Naar een professioneel middenkader op agrarische bedrijven
  Koppen, K. van; Splinter, G.M. - \ 2010
  Den Haag : LEI (LEI-nota : Onderzoeksveld Sector & ondernemerschap ) - 72
  akkerbouw- en tuinbouwbedrijven - boomkwekerijen - agrarische bedrijfsvoering - ondernemerschap - vakbekwaamheid - professionaliteit - managementvaardigheden - inventarisaties - plantenkwekerijen - agrarisch onderwijs - ontwikkeling van leidinggevenden - glastuinbouw - kwalitatieve methoden - glasgroenten - middenkader - crop enterprises - forest nurseries - farm management - entrepreneurship - professional competence - professionalism - management skills - inventories - nurseries - agricultural education - management development - greenhouse horticulture - qualitative methods - greenhouse vegetables - middle management
  Rapportage over de belangrijkste bevindingen over de ontwikkeling van middenkader op tuinbouw- en boomkwekerijbedrijven in Nederland.
  Ondernemerschap in relatie tot systeeminnovatie en transitie
  Schans, Jan Willem van der - \ 2007
  entrepreneurship - management - objectives - management skills - innovations - quality management - strategic management - sustainable agriculture
  Netwerken met vrije actoren : stimuleren van duurzame innovaties met netwerken in de veehouderij
  Wielenga, E. ; Zaalmink, B.W. ; Bergevoet, R.H.M. ; Geerling-Eiff, F.A. ; Holster, H.C. ; Hoogerwerf, L. ; Vrolijk, M. - \ 2007
  Lelystad : Wageningen UR - 68
  innovaties - netwerken (activiteit) - informatieverspreiding - innovatie adoptie - veehouderij - managementbenaderingen - managementvaardigheden - netwerken - systeeminnovatie - innovations - networking - diffusion of information - innovation adoption - livestock farming - management philosophies - management skills - networks - system innovation
  Na een kleine drie jaar ervaring met 115 netwerken van veehouders mogen we spreken van een nieuwe benadering die perspectief biedt voor het stimuleren van duurzame innovaties: de aanpak van ‘netwerken met vrije actoren’, met actoren die sturen op energie en verbinding. Spelers met ruimte om die verbindende rol te spelen zijn schaars geworden op de kennismarkt. Een vrije actor heeft de ruimte, het inzicht en de positie om te doen wat nodig is om het netwerk over de grootste obstakels heen te helpen. Het programma levert vrije actoren op tijdelijke basis in de vorm van kenniswerkers die hun weg weten te vinden in de kennisinfrastructuur, interveniëren in het proces om de interne interactie gezond te houden en assisteren bij het op gang brengen van de nodige interactie met de buitenwereld. Het programma ‘Netwerken in de Veehouderij’ (NidV) heeft deze rol op een nieuwe manier met kenniswerkers ingevuld. Het programma is niet gestart vanuit een theorie of een methode maar vanuit een zoekrichting. In deze publicatie beschrijven we de aanpak en haar wordingsgeschiedenis, de theoretische onderbouwing en de conclusies die we op grond van de ervaring tot nu toe kunnen trekken
  Zelf verantwoordelijkheid nemen voor duurzaam produceren
  Wijnands, F.G. - \ 2007
  Syscope Magazine (2007)14. - p. 3 - 5.
  kwekers - agrarische bedrijfsvoering - managementvaardigheden - samenwerking - duurzaamheid (sustainability) - multi-stakeholder processen - geïntegreerde bedrijfssystemen - growers - farm management - management skills - cooperation - sustainability - multi-stakeholder processes - integrated farming systems
  Verduurzamen van de teelt lukt alleen als alle belanghebbenden daar samen aan werken. Dat is wat het netwerk Telen met toekomst in praktijk brengt. Samen met de deelnemende telers ontwikkelt Tmt nieuwe kennis over duurzame teelt, die ze samen met de stakeholders uitdragen naar de praktijk. In het proces zijn stakeholdermanagement en conflictmanagement belangrijke elementen die hebben bijgedragen aan het succes van dit project, en dat ging niet vanzelf
  Leerervaringen van drie netwerken
  Vrolijk, M. - \ 2007
  Syscope Magazine (2007)13. - p. 28 - 35.
  innovaties - duurzaamheid (sustainability) - managementvaardigheden - agrarische bedrijfsvoering - alternatieve landbouw - peer tutoring - geïntegreerde bedrijfssystemen - kennisoverdracht - innovations - sustainability - management skills - farm management - alternative farming - peer tutoring - integrated farming systems - knowledge transfer
  Een gezamenlijk doel en een gedeelde wens om te leren. Zie daar één van de kenmerken van netwerken die binnen verschillende onderzoeksprogramma’s werken aan kennis-co-creatie. De ondernemers en onderzoekers zoeken stelsel matig naar nieuwe verbindingen voor het vergroten van de strategische ruimte en versterking van het leerproces. Dit artikel gaat in op de ervaringen van met name Netwerken in de Veehouderij aangevuld met die van SynErgie (p.33) en Waardewerken (p.34-35)
  Pioniers onder de loep
  Noorduyn, L. - \ 2006
  Syscope Magazine (2006)12. - p. 9 - 11.
  ondernemerschap - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - agrarische bedrijfsvoering - innovaties - bedrijfssystemenonderzoek - managementvaardigheden - beroepsvaardigheden - productiefactoren - systeeminnovatie - geïntegreerde bedrijfssystemen - entrepreneurship - farm development - farm management - innovations - farming systems research - management skills - job skills - factors of production - system innovation - integrated farming systems
  Vijfentwintig pioniers, even zovele manieren van werken. De onderzoekers hebben de innovaties van de pioniers getypeerd in drie innovatierichtingen: herfundering, verdieping en verbreding, met daarbinnen weer verschillende bedrijfsstrategieën. Waartoe dit dient? Door te laten zien wat hen drijft, kunnen overheden, onderzoek en advisering pioniers gerichter en op maat ondersteunen. Dit versnelt de omslag van de land- en tuinbouw en de pioniers zelf komen makkelijker vooruit
  'Goed personeelsbeleid leidt tot hogere opbrengst'
  Noorduyn, L. - \ 2006
  Syscope Magazine (2006)12. - p. 7 - 8.
  personeelsmanagement - agrarische bedrijfsvoering - productiefactoren - innovaties - managementvaardigheden - personnel management - farm management - factors of production - innovations - management skills
  Een goed personeelsbeleid loont, is de overtuiging van komkommerteler Eric Mensen. Met vaste krachten en ook een vast team van scholieren, tegen een iets hoger uurloon, is de zorg voor het gewas beter waardoor ook de opbrengst hoger is. Daarmee steekt hij gunstig af tegen veel van zijn collega’s. Zo scoort Mensen tegelijkertijd op de p van people en de p van profit
  Ondernemersgroepen in de glastuinbouw : een experiment met themabijeenkomsten
  Vermeulen, P.C.M. ; Lans, C.J.M. van der; Woerden, S.C. van; Buck, A.J. de - \ 2005
  PPO Glastuinbouw - 44
  tuinbouwbedrijven - bedrijfsvergelijking in de landbouw - ketenmanagement - maatschappelijk verantwoord ondernemen - bedrijfsmanagement - ondernemerschap - managementvaardigheden - market gardens - farm comparisons - supply chain management - corporate social responsibility - business management - entrepreneurship - management skills
  In 2005 is door het PPO samen met de GIBO groep, DLV advies, LTO Noord en Hessel Marketing & Com: municatie een pilot georganiseerd van zogenaamde Ondernemersgroepen. Deze ondernemersgroepen zijn elk zes keer bijeen geweest om rondom een thema samen eigen ervaringen te delen, van een inleider de achterliggende theorie te krijgen en deze ervaringen en theorie te toetsen in een discussie over de toepasbaarheid. De doelgroep van deze bijeenkomsten zijn ondernemers die tegen knelpunten aanlopen in hun eigen bedrijf. Het doel is de ondernemers bewust te maken van de verschillende aspecten van het ondernemerschap en de verschillende manieren hoe daarmee omgegaan kan worden. De deelnemers zijn voor driekwart doeners en hebben moeite met echt verantwoordelijkheden en bevoegdheden te delegeren. Hun hart ligt in de tuin en niet op het kantoor. Ze zijn niet echt gewend ver buiten het eigen bedrijf of de sector te kijken om van te leren.
  Nieuwe inzichten verankeren via goed ondernemerschap
  Noorduyn, L. - \ 2005
  Syscope Magazine 2005 (2005)7. - p. 3 - 4.
  agrarische bedrijfsvoering - ondernemerschap - persoonlijke ontwikkeling - duurzaamheid (sustainability) - managementvaardigheden - kennisoverdracht - systeeminnovatie - farm management - entrepreneurship - personal development - sustainability - management skills - knowledge transfer - system innovation
  André van der Goes, paprikateler in Bemmel heeft de eerste bijeenkomsten van de nieuwe cursus “Kijk …. mijn bedrijf achter de rug”. ‘Met de cursus wil ik eens kritisch naar ons bedrijf kijken en ervaringen uitwisselen met collega’s. Waar zitten bij ons ingesleten gewoontes en waar letten collega’s op bij een goede bedrijfsvoering.’
  'Waardewerkers' werken aan imago van verbrede landbouw
  Noorduyn, L. - \ 2005
  Syscope Magazine 2005 (2005)8. - p. 4 - 5.
  innovaties - nevenactiviteiten - ondernemerschap - managementvaardigheden - diversificatie - netwerken (activiteit) - professionaliteit - zorgboerderijen - agrarisch natuurbeheer - multifunctionele landbouw - innovations - ancillary enterprises - entrepreneurship - management skills - diversification - networking - professionalism - social care farms - agri-environment schemes - multifunctional agriculture
  De achttien innovatieve en multifunctionele ondernemers van het netwerk Waardewerken willen met ondersteuning van Wageningen UR hun vorm van landbouw uit hun isolement te halen. Alleen kunnen ze dat niet. Daarom zoeken ze samenwerking met andere partijen. In ‘keukentafelgesprekken’ geven ze een aanzet voor concrete en gezamenlijk acties
  Hoezo Waardering? Het waarderen van ketenpartners in kwaliteitsgerichte ketens
  Ingenbleek, P.T.M. - \ 2004
  Voedingsmiddelentechnologie 12 (2004)juni 2004. - ISSN 0042-7934 - p. 54 - 55.
  bedrijfsvoering - ondernemerschap - managementvaardigheden - voedselindustrie - productiebeleid - kwantiteitscontrole - marketingbeleid - marketing voor de detailhandel - ketenmanagement - productieprocessen - management - entrepreneurship - management skills - food industry - production policy - quantity controls - marketing policy - retail marketing - supply chain management - production processes
  Het waarderen van ketenpartners is essentieel in kwaliteitsgerichte ketens. Via gesprekken met toeleveranciers over hoe de consument beter zou kunnen worden bediend, werden toeleveranciers van twee bedrijven steeds meer betrokken bij de productontwikkeling en kwaliteitsverbetering. De wijze waarop bedrijven met hun ketenpartners omgaan, verschilt
  Adjustment and differences in farm performance : a farm management perspective from the Netherlands
  Poppe, K.J. ; Meijl, H. van - \ 2004
  Den Haag : LEI (Report / LEI : Domain 2, Business development and competitive position ) - ISBN 9789052429519 - 37
  agrarische bedrijfsvoering - prestatieniveau - boeren - managementvaardigheden - innovatie adoptie - inkomsten uit het landbouwbedrijf - landbouwbeleid - nederland - farm management - performance - farmers - management skills - innovation adoption - farm income - agricultural policy - netherlands
  There are differences in performance between farmers. In the Netherlands this has been a major topic of research for at least 30 years. Research has shown that the managerial capacities of farmers play a major role in differences in economic and environmental performance. Management can be measured and the optimal level is not the maximum level. Farmers differ in their objectives, competences and local external situation and there-fore their strategies. These strategies can be identified. In recent years strategic management has become more important and this can be supported with consultancy. Farmers also differ in their adoption and innovation behaviour. These micro-economic results, which correlate with large differences in income and high prices of fixed assets with a limited supply, can be explained as being consistent with economic theory on perfect markets. Although these findings suggest that some farm households have attractive strategies that can cope with policy adjustments, the research supports the hypothesis but does not (yet) prove that a severe adjustment of agricultural policy e.g. towards a more market oriented policy, induces more innovation, and that due to this innovation the effects of adjusting the agricultural policy are less severe than estimated ex ante with current dynamic policy models.
  Onderzoek naar verbeterpunten in het ondernemerschap van geïntegreerde en biologische telers : vertrekpunt voor verdere professionalisering = Research to improve agricultural entrepreneurship of integrated and organic farmers : start for further professionalization
  Lauwere, C.C. de; Schoorlemmer, H.B. ; Smit, A.B. ; Roelofs, P.F.M.M. ; Poelman, A.A.M. - \ 2004
  Wageningen : Agrotechnology & Food Innovations (Rapport / Agrotechnology & Food Innovations nr. 002) - ISBN 9789067547581 - 107
  ondernemerschap - landbouw - bedrijfsvoering - managementvaardigheden - agrarische bedrijfsplanning - gegevens verzamelen - entrepreneurship - agriculture - management - management skills - farm planning - data collection
  De Kenniswaardeketen
  Rip, F.I. - \ 2003
  Agro Informatica 16 (2003)2. - ISSN 0925-4455 - p. 5 - 6.
  kennis - kennisniveau - werkorganisatie - organisatieontwikkeling - managementvaardigheden - kennistheorie - knowledge - knowledge level - organization of work - organizational development - management skills - theory of knowledge
  Inleidend artikel met informatie over de opbouw van het kenniswaardeketen-model om hiermee een visie te ontwikkelen omtrent de kennis in een organisatie
  Ondernemerschap: een kwestie van tijd nemen
  Enting, I. - \ 2002
  Praktijkkompas. Varkens 16 (2002)3. - ISSN 1570-8578 - p. 22 - 23.
  varkenshouderij - agrarische bedrijfsvoering - ondernemerschap - bedrijfsvoering - tijdsbesteding - tijdmanagement - vaardigheden - managementvaardigheden - beoordeling - evaluatie - pig farming - farm management - entrepreneurship - management - time allocation - time management - skills - management skills - assessment - evaluation
  Stilstand is achteruitgang en dat geldt ook voor de ontwikkeling van uw bedrijf en uw ondernemerschap.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.