Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 46

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Effect van alternatieve mestaanwendingsmethoden op mestbenutting door het gras : Resultaten van twee oriënterende veldproeven
  Schooten, H.A. van; Houwelingen, K.M. van; Huijsmans, J.F.M. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR, Livestock Research (Livestock Research rapport 912) - 43
  animal manures - application equipment - manure spreaders - ammonia emission - dilution - nitrogen - grasslands - dierlijke meststoffen - toedieningsapparatuur - mestverspreiders - ammoniakemissie - verdunning - stikstof - graslanden
  Stimulering mestgebruik
  Paauw, Jan - \ 2012
  fertilizer application - manure spreaders - placement - field tests - animal manures - arable farming - farm machinery
  Precisiebemester klaart klus in één dag : Interview met Willem van Geel
  Doorn, J. van; Geel, W.C.A. van - \ 2012
  Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Noord 8 (2012)2. - ISSN 1871-0875 - p. 30 - 30.
  bemesting - akkerbouw - mestverspreiders - verdelers voor vloeibare meststoffen - precisielandbouw - plaatsing (van meststoffen) - mechanisatie - fertilizer application - arable farming - manure spreaders - liquid fertilizer distributors - precision agriculture - placement - mechanization
  De precisiebemestingsrobot moet in april 2012 zijn eerste rondjes draaien over akkerbouwland. De robot rijdt na elke werkgang zelfstandig naar een mobiel vulstation en wordt daar automatisch bijgevuld. Hij kan in één werkgang de volledige bemestingsbehoefte geven. Onderzoekers van PPO AGV en Wageningen UR Livestock Research deden op verzoek van NCOR in de zomer van 2011 proeven met de zodebemester-PPL op grasland.
  Mest op kleigrond na poten kan goed
  Paauw, J.G.M. ; Dekker, P.H.M. - \ 2003
  Boerderij/Akkerbouw 88 (2003)5. - ISSN 0169-0116 - p. 28 - 29.
  plantenvoeding - mest - dierlijke meststoffen - aardappelen - solanum tuberosum - toepassingsdatum - toedieningswijzen - mestverspreiders - mengmestverspreiders - stikstof - drijfmest - klei - gewasopbrengst - opbrengsten - gewaskwaliteit - voedingsstoffenbeschikbaarheid - bemesting - plant nutrition - manures - animal manures - potatoes - solanum tuberosum - application date - application methods - manure spreaders - slurry spreaders - nitrogen - slurries - clay - crop yield - yields - crop quality - nutrient availability - fertilizer application
  PPO onderzocht de toepassing van dierlijke mest op klei in het voorjaar voor aardappelen. Voor de bemesting vóór het poten werden de mestband Terracare en een zodebemester beproefd, voor de bemesting na het poten een tank op 3 meter spoorbreedte en een tank op tandem (6 meter). Een tweede arbeidsgang was nodig om de mest voldoende in te werken; daarvoor werden drie machines beproefd: vóór het poten een triltandcultivator en na het poten een speedridger en een schijvenaanaarder. In tabellen de opbrengst en kwaliteit van de aardappelen, en de stikstofwerking van varkensdrijfmest en runderdrijfmest in aardappelen na het poten
  De mestband voldoet goed in de praktijk
  Dooren, H.J. van; Blanken, K. - \ 1999
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 12 (1999)5. - ISSN 1386-8470 - p. 11 - 13.
  stalmest - mestverspreiders - bodeminjecteurs - farmyard manure - manure spreaders - soil injectors
  Op weinig draagkrachtige grond kan toedienen van drijfmest in het voorjaar grote problemen opleveren. Bij een nat voorjaar ontstaat snel schade aan het grasland. De mestband heeft een groot contactoppervlak en daardoor is de bodemdruk laag.
  Toetsing prototype monstername-apparatuur voor dunne mest in transsportwagens = Testing prototype sampling devices for liquid manure in transport tankers
  Hoeksma, P. ; Derikx, P.J.L. ; Ogink, N.W.M. - \ 1997
  Wageningen : IMAG-DLO (Rapport / Dienst Landbouwkundig Onderzoek, Instituut voor Milieu- en Agritechniek 97-06) - ISBN 9789054061540 - 25
  mestverspreiders - mengmestverspreiders - landbouwwerktuigen - boerderij uitrusting - gereedschappen - monstertrekkers - rioolwater - afvalwater - bemonsteren - experimenten - manure spreaders - slurry spreaders - farm machinery - farm equipment - tools - samplers - sewage - waste water - sampling - experiments
  Vervluchtiging van ammoniak uit dierlijke mest; literatuuronderzoek ten behoeve van de watersysteemverkenningen
  Roelsma, J. - \ 1997
  Wageningen : DLO-Staring Centrum - 32
  dierlijke meststoffen - drijfmest - luchtverontreiniging - ammoniak - emissie - vervluchtiging - mestverspreiders - mengmestverspreiders - animal manures - slurries - air pollution - ammonia - emission - volatilization - manure spreaders - slurry spreaders
  SC-DLO heeft een literatuuronderzoek uitgevoerd naar de emissieroutes en vervluchtigingspercentages van ammoniak uit dierlijke mest. Er is uitgegaan van de situatie dat nog geen emissiereducerende maatregelen in de landbouwsector zijn ingevoerd. De ammoniakemissie blijkt sterk afhankelijk te zijn van het ammoniakgehalte en de pH van mest en van de blootstelling van mest aan de open lucht. Bij oppervlakkige toediening van dierlijke mest blijken weersinvloeden een grote rol te spelen.
  Uitrijden verdunde mest met dikkere aanvoerleiding en verdringerpomp biedt perspectief
  Lent, A.J.H. van - \ 1996
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 9 (1996)1. - ISSN 1386-8470 - p. 13 - 15.
  luchtverontreiniging - ammoniak - toedieningshoeveelheden - samenstelling - emissie - stalmest - kunstmeststoffen - graslanden - mestverspreiders - onderzoek - drijfmest - mengmestverspreiders - proeven - vervluchtiging - air pollution - ammonia - application rates - composition - emission - farmyard manure - fertilizers - grasslands - manure spreaders - research - slurries - slurry spreaders - trials - volatilization
  Op proefbedrijf Zegveld is afgelopen groeiseizoen nader onderzoek gedaan naar het toedienen van verdunde mest met de sproeiboom.
  Bijzondere apparatuur op de Waiboerhoeve
  Schippers, H. - \ 1995
  Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve 8 (1995)5. - ISSN 0921-8874 - p. 14 - 16.
  kunstmeststrooiers - mestverspreiders - mest - maaiers - bemonsteren - kuilvoersnijders - grondanalyse - drijfmest - mengers - proefboerderijen - fertilizer distributors - manure spreaders - manures - mowers - sampling - silage cutters - soil analysis - slurries - mixers - experimental farms
  In dit artikel wordt een deel van de speciale machines die op de Waiboerhoeve in gebruik zijn kort beschreven: - een voermengwagen voor vleeskalveren; - een graszaaimachine voor het goed aanleggen van verschillende grasrassen; - een monsterapparaat voor het nemen van grondmonsters; - een kunstmeststrooier; - een grasoogstmachine
  Mesttechniek, goede ervaringen met mestsnijfiltersystemen
  Somers, S.J.H.E. ; Huijsmans, J.F.M. - \ 1995
  Landbouwmechanisatie 46 (1995)8. - ISSN 0023-7795 - p. 38 - 39.
  luchtverontreiniging - ammoniak - toedieningswijzen - toepassingen - capaciteit - emissie - boerderij uitrusting - landbouwwerktuigen - stalmest - kunstmeststrooiers - kunstmeststoffen - injectie - benodigde machines - mestverspreiders - betrouwbaarheid - mengmestverspreiders - bodeminjecteurs - vervluchtiging - air pollution - ammonia - application methods - applications - capacity - emission - farm equipment - farm machinery - farmyard manure - fertilizer distributors - fertilizers - injection - machinery requirements - manure spreaders - reliability - slurry spreaders - soil injectors - volatilization
  Een enquete onder loonwerkers en aanvullende metingen door het IMAG-DLO geven de ervaringen weer en de inzichten in de werking van snij-filtersystemen voor emissie-arme mesttoediening
  Praktijkonderzoek naar de ammoniakemissie bij mesttoediening : het effect van rijsporen op de emissie bij toediening van dunne rundermest met de sleepvoetenmachine in het vroege voorjaar
  Mulder, E.M. ; Hol, J.M.G. - \ 1994
  Wageningen : Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO) (Meetploegverslag 34506-6000) - 22
  air pollution - ammonia - emission - volatilization - cattle manure - animal manures - cattle slurry - slurries - application methods - manure spreaders - slurry spreaders - grasslands - spring
  Grond- en mestmonstergegevens PROPRO Noord-Brabant
  Loonen, J.W.G.M. - \ 1992
  Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve 5 (1992)3. - ISSN 0921-8874 - p. 25 - 28.
  lucht - luchtverontreiniging - ammoniak - dierlijke meststoffen - emissie - kunstmeststrooiers - graslanden - hygiëne - mestverspreiders - mest - drijfmest - vervluchtiging - mengers - noord-brabant - air - air pollution - ammonia - animal manures - emission - fertilizer distributors - grasslands - hygiene - manure spreaders - manures - slurries - volatilization - mixers - noord-brabant
  Tijdens het onderzoek werd de bemestingstoestand van de grond een aantal keren bepaald om de effecten van emissie-arme mesttoediening hierop te kunnen bepalen.
  Kwantitatieve aspecten van de verdelingsnauwkeurigheid van meststoffen : simulatie en optimalisatie van de toedieningstechnieken met behulp van het rekenprogramma DISPRO = Quantitative aspects of nutrient distribution : simulation and optimalization of application techniques with the computerprogram DISPRO
  Baumann, D.T. - \ 1991
  Lelystad etc. : PAGV [etc.] (Verslag / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond nr. 136) - 64
  toedieningswijzen - computersimulatie - kunstmeststrooiers - mestverspreiders - mest - simulatie - simulatiemodellen - drijfmest - mengers - application methods - computer simulation - fertilizer distributors - manure spreaders - manures - simulation - simulation models - slurries - mixers
  Mestscheiding
  Kroodsma, W. ; Poelma, H.R. - \ 1985
  Wageningen : I.M.A.G. (Publikatie / Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen no. 209) - 66
  dierlijke meststoffen - klaring - kunstmeststrooiers - vloeistoffen (liquids) - mestverspreiders - mest - scheiding - drijfmest - mengmestverspreiders - opslagloodsen - mestverwerking - animal manures - clarification - fertilizer distributors - liquids - manure spreaders - manures - separation - slurries - slurry spreaders - stores - manure treatment
  In het eerste deel van deze IMAG publikatie wordt de ontwikkeling van een gecombineerd scheidings-/uitmestsysteem in varkensstallen beschreven. De scheiding vindt plaats op een kunststof filterdoek waar de gier doorheen valt en waarvan de vaste bestanddelen dagelijks worden verwijderd. Het systeem heeft een hoog scheidingsrendement en als voordeel dat er stro in de hokken gebruikt kan worden wat beter is voor het welzijn en brandstofbesparend werkt. In het tweede deel worden van een zevental mestscheiders de scheidingsresultaten en de praktische bruikbaarheid zowel bij rundvee- als bij varkensmest nagegaan. Met uitzondering van de zogenaamde zeefbocht zijn goede resultaten haalbaar bij een minimaal drogestofgehalte van de geproduceerde mest van 6%. Vooral voor de grotere bedrijven met een mestoverschot en een tekort aan opslagcapaciteit biedt mestscheiden een goed alternatief
  Onderzoek mestpompen = Series test of slurry pumps
  Bosma, A.H. ; Verkaik, A.P. - \ 1984
  Wageningen : I.M.A.G. (Publikatie / Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen no. 195) - 82
  kunstmeststrooiers - mestverspreiders - mest - prestatieniveau - pompen - kwaliteit - transport - drijfmest - mengers - fertilizer distributors - manure spreaders - manures - performance - pumps - quality - slurries - mixers
  Elf mestpompen zijn onderzocht op de relatie tussen enerzijds capaciteit en druk en anderzijds het hierbij behorende vermogen (pompgrafiek) getest op praktijkbedrijven. Aansluitend op deze gegevens is in de publikatie aandacht besteed aan de mogelijkheden voor het bepalen van leidingkarakteristieken bij het transport van mest van verschillende diktes. Deze informatie maakt het mogelijk om de leidinguitvoering en de pompkeuze af te stemmen op de te verwachten omstandigheden
  Merkenonderzoek mengmestmixers = Series test of slurry mixers
  Anonymous, - \ 1979
  Wageningen : IMAG (Publikatie / Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen no. 121) - 46
  stalmest - mestverspreiders - mengmestverspreiders - farmyard manure - manure spreaders - slurry spreaders
  Merkenonderzoek. Vicon aero pneumatische kunstmeststrooier
  Anonymous, - \ 1978
  Wageningen : I.M.A.G. (Bulletin / Instituut voor mechanisatie, arbeid en gebouwen no. 725) - 12
  kunstmeststrooiers - mestverspreiders - mest - drijfmest - mengers - fertilizer distributors - manure spreaders - manures - slurries - mixers
  Ontwikkeling van een onderzoek aan een zelfrijdende mestinjecteur
  Bosma, A.H. ; Cappon, A. ; Klarenbeek, J.V. - \ 1977
  Wageningen : IMAG (Publikatie / Instituut voor mechanisatie, arbeid en gebouwen no. 87) - 31
  mestverspreiders - mengmestverspreiders - manure spreaders - slurry spreaders
  Merkenonderzoek Hortitherm CO2 toestel type 40
  Anonymous, - \ 1977
  Wageningen : I.M.A.G. (Bulletin / Instituut voor mechanisatie, arbeid en gebouwen no. 681) - 5
  biogas - kooldioxide - boerderij uitrusting - landbouwwerktuigen - kunstmeststrooiers - verwarmingsapparatuur - tuinbouw - mestverspreiders - mest - ventilatoren - drijfmest - mengers - carbon dioxide - farm equipment - farm machinery - fertilizer distributors - heaters - horticulture - manure spreaders - manures - ventilators - slurries - mixers
  Merkenonderzoek Thermo - unit CO2 toestel type CG 10
  Anonymous, - \ 1976
  Wageningen : IMAG (Bulletin / Instituut voor mechanisatie, arbeid en gebouwen no. 609) - 5
  biogas - kooldioxide - boerderij uitrusting - landbouwwerktuigen - kunstmeststrooiers - forceren van planten - kassen - tuinbouw - mestverspreiders - mest - teelt onder bescherming - drijfmest - mengers - carbon dioxide - farm equipment - farm machinery - fertilizer distributors - forcing - greenhouses - horticulture - manure spreaders - manures - protected cultivation - slurries - mixers
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.