Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 7 / 7

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Agrimatie : alle feiten en cijfers Nederlandse land- en tuinbouw (LEI Wageningen UR )
  Fernhout, C.Y. - \ 2015
  LEI Wageningen UR
  agro-industriële sector - landbouw - informatieverspreiding - informatie - informatiediensten - marktinformatie - kennisoverdracht - bedrijfsvoering - agrarische bedrijfsvoering - bedrijven - lesmaterialen - agroindustrial sector - agriculture - diffusion of information - information - information services - market intelligence - knowledge transfer - management - farm management - businesses - teaching materials
  Heel Nederland heeft te maken met de agrosector: of het nu gaat om werk, voedsel of vrije tijd. Op Agrimatie.nl staan gegevens verzameld van allerlei projecten, databases en 1500 agrarische ondernemers (helemaal anoniem natuurlijk).
  Nederlandse aquacultuursector gaat internationaal samenwerken
  Rothuis, A.J. - \ 2014
  Aquacultuur 29 (2014)1. - ISSN 1382-2764 - p. 22 - 23.
  aquacultuur - marktinformatie - marketing - deskundigen - associaties - clubs - aquaculture - market intelligence - marketing - experts - associations - clubs
  In tal van agrarische sectoren, denk aan de tuinbouw en melkveehouderij, werken Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen al samen om de internationale markt te bedienen. Tot voor kort was dat niet het geval in de aquacultuur. Maar daar gaat verandering in komen. Op 19 december 2013 hebben een aantal bedrijven en IMARES/Wageningen UR besloten om een nieuwe vereniging op te richten genaamd "Dutch Aquaculture Experts".
  Business Case Fishmasters
  Ham, E. van der; Ras, P. ; Splinter, G.M. - \ 2013
  Stichting versterking Afzetpositie Producenten van glasgroenten (STAP) - 10
  visverwerkende industrie - visproducten - marktinformatie - ketenmanagement - samenwerking - fish industry - fish products - market intelligence - supply chain management - cooperation
  Case waar de strategie vanFishmasters, onderdeel van de Kennemervis Groep en leverancier van een breed scala aan verse, diepgevroren en voorbewerkte vis en visproducten wordt beschreven aan de hand van de zeven bouwstenen van STAP. STAP staat voor “STichting versterking Afzetpositie Producenten van glasgroenten in Nederland.
  The Russian paradox: Great opportunities for Dutch companies in the Russian agri-food and horticultural sector
  Wijnands, J.H.M. ; Valeeva, N.I. ; Berkum, S. van - \ 2013
  LEI Wageningen UR
  tuinbouw - agro-industriële sector - landbouwindustrie - handelsrelaties - export - internationale handel - rusland - marktinformatie - horticulture - agroindustrial sector - agribusiness - trade relations - exports - international trade - russia - market intelligence
  Russia aims for improving its food security situation. Although it has abundant agricultural land and water resources, the country imports a significant share of the food it consumes. Despite recent modernisation, efficiency in the whole supply chain including food distribution needs further improvement to meet domestic food demand that continues to increase (both in quantity and quality terms) in parallel with economic growth. Major opportunities are available for the Dutch agribusiness sector, including exports of products and equipment as well as knowledge transfer via sales and direct implementation. The scale and scope of these opportunities have been carefully researched and explained by LEI Wageningen UR on assignment of the Ministry of Economic Affairs. The resulting report makes essential reading for all companies looking to do business in Russia today… and tomorrow. Here is a foretaste of what you can learn.
  Liquiditeit varkens en legpluimvee onder druk
  Vermeij, I. - \ 2011
  V-focus 8 (2011)6. - ISSN 1574-1575 - p. 34 - 35.
  varkenshouderij - pluimveehouderij - hennen - liquiditeit - marktinformatie - pig farming - poultry farming - hens - liquidity - market intelligence
  Vanwege de aanhoudende slechte marktsituatie in de varkens- en legpluimveesector, zijn op verzoek van onder meer de Dienst Regelingen van EL&I en banken liquiditeitsuitgangspunten opgesteld. Deze worden gebruikt bij aanvragen voor de BBZ en Garantstelling Landbouw. Deze kortermijnverwachtingen worden alleen afgegeven als liquiditeitstekorten ontstaan door langdurig lage voerwinsten. De liquiditeitsuitgangspunten zijn veel minder rooskleurig dan de langetermijnverwachtingen, die in KWIN-Veehouderij 2011-2012 staan vermeld. Alle vermelde prijzen zijn exclusief btw.
  Business Intelligence in de Sierteeltsector. Analyse, generieke aanpak en praktijk voorbeeld
  Beulens, A.J.M. ; Bloemhof, J.M. ; Snels, J.C.M.A. - \ 2010
  Wageningen : Wageningen University, section LDI - ISBN 9789086154210
  bedrijfssystemen - marktinformatie - sierteelt - glastuinbouw - gewasanalyse - analyse - bedrijfsvoering - farming systems - market intelligence - ornamental horticulture - greenhouse horticulture - plant analysis - analysis - management
  In het project Business Intelligence (BI) in de Sierteelt, dat ingediend is bij Pieken in de Delta Zuidvleugel in 2006, staat de uitwisseling van operationele gegevens tussen partners in de keten (ketentransparantie) en het intelligente gebruik daarvan voor verbetering van de bedrijfsvoering op keten niveau centraal. Het doel van het project was om een theoretisch kader en praktische tools te ontwikkelen voor het intelligent gebruiken van operationele gegevens in de sierteelt. In dit rapport wordt een beschrijving gegeven over de ontwikkelingen met betrekking tot BI in de theorie en de praktijk waarbij vanuit diverse invalshoeken is gewerkt. Daarnaast is in het project aandacht besteed aan het operationeel maken van het gedachtegoed van operationele BI. Dat heeft zijn vorm gevonden in een blauwdruk voor de aanpak van BI projecten in de sector en een beschrijving van een uitgevoerd pilotproject. Uit de studie komt naar voren dat operationele BI waardevol is voor de verbetering van de bedrijfsvoering op ketenniveau en dat een (her)bruikbare blauwdruk is ontwikkeld.
  Teelthandleiding vezelvlas : economie
  Paauw, J.G.M. - \ 2005
  Kennisakker.nl 2005 (2005)15 april.
  teelt - cultuurmethoden - linum usitatissimum - vlas - vezelgewassen - rendement - akkerbouw - marktinformatie - teelthandleidingen - cultivation - cultural methods - linum usitatissimum - flax - fibre plants - returns - arable farming - market intelligence - cultivation manuals
  In deze teelthandleiding wordt ingegaan op saldoberekening, marktordening en keuring zaaizaad bij vezelvlas.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.