Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 25

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==market prices
Check title to add to marked list
Competitiveness of the EU poultry meat sector : International comparison base year 2013
Horne, P.L.M. van; Bondt, N. - \ 2014
The Hague : LEI Wageningen UR (LEI-report 2014-038) - ISBN 9789086156917 - 49
pluimveevlees - pluimveehouderij - pluimveebedrijf - marktconcurrentie - productiekosten - invoerrechten - internationale handel - marktprijzen - europese unie - poultry meat - poultry farming - poultry industry - market competition - production costs - import levies - international trade - market prices - european union
In this report the Agricultural Economics Research Institute (LEI), an independent research institute of Wageningen UR (University and Research) in the Netherlands, presents the results of a study on the competitiveness of the EU poultry meat sector. The production costs for poultry meat are calculated for several EU and non-EU countries. Based on these data, several scenarios are described and their effect is calculated to illustrate the impact of lower import levies and changes in exchange rates.
Market intelligence champignons : productie en handel van Nederlandse champignons in context
Logatcheva, K. ; Smit, P.X. ; Meulen, H.A.B. van der - \ 2014
LEI Wageningen UR
eetbare paddestoelen - champignonbedrijven - economische situatie - marktconcurrentie - marktprijzen - consumptie - nederland - agrarische handel - export - edible fungi - mushroom houses - economic situation - market competition - market prices - consumption - netherlands - agricultural trade - exports
De Nederlandse champignonsector staat onder grote druk. De financiële resultaten dalen, evenals het aantal bedrijven en het areaal. Dit komt door de hevige concurrentie in binnen- en buitenland. Deze factsheet geeft informatie over recente ontwikkelingen in productie, handel, consumptie en prijs van champignons.
Actuele ontwikkeling land- en tuinbouw in 2014 : samenvatting
Meulen, H.A.B. van der; Everdingen, W.H. van; Smit, A.B. ; Silvis, H.J. - \ 2014
Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI report 2014-040) - ISBN 9789086156924 - 39
landbouw - tuinbouw - bedrijfsresultaten in de landbouw - landbouwsituatie - inkomsten uit het landbouwbedrijf - marktprijzen - agrarische economie - rentabiliteit - agrarische structuur - agriculture - horticulture - farm results - agricultural situation - farm income - market prices - agricultural economics - profitability - agricultural structure
In dit rapport wordt een beeld gegeven van de actuele economische ontwikkelingen in de land- en tuinbouw in Nederland. Voor de land- en tuinbouwbedrijven is het gemiddelde inkomen in 2014 geraamd op 35.000 euro per onbetaalde arbeidsjaareenheid (aje). Dat is een daling van 8.000 euro ten opzichte van 2013 die vooral veroorzaakt wordt door een prijsdaling van de producten. Opvallend zijn dit jaar de grote inkomensverschillen tussen de sectoren en tussen bedrijven binnen een sector. De sterkste inkomensstijging in 2014 komt voor rekening van de leghennenhouders na het forse verlies in 2013. De lagere voerkosten zorgen voor de vleeskuikenbedrijven voor een sterke inkomensverbetering. Varkensbedrijven, fruittelers en akkerbouwers incasseren een forse inkomensdaling. Het aantal land- en tuinbouwbedrijven is in 2014 met 2,9% teruggelopen ten opzichte van 2013 tot ruim 65.500 bedrijven. Deze afname is nagenoeg gelijk aan de gemiddelde afname per jaar vanaf 2000. Vooral bij varkens- en glastuinbouwbedrijven was de afname in 2014 opnieuw groot, respectievelijk 6% en 8%.
Afvoerkosten van mest voor de intensieve veehouderij
Wisman, J.H. - \ 2014
Agri-monitor 14-127a (2014). - ISSN 1383-6455 - p. 1 - 4.
mest - dierlijke meststoffen - melkproductie - quota's - intensieve veehouderij - productiekosten - marktprijzen - manures - animal manures - milk production - quotas - intensive livestock farming - production costs - market prices
De afschaffing van de melkquotering in 2015 leidt tot een grotere concurrentie op de Nederlandse mestmarkt. Hoewel de precieze invulling van de melkveewet nog niet bekend is, kan worden aangenomen dat de mestafzetkosten van de veehouderij erdoor zullen stijgen.1 De varkenshouderij is hiervoor veel gevoeliger dan de pluimveehouderij. Dit artikel blikt terug op de ontwikkeling van de mestafzetkosten in deze sectoren. Op pluimveebedrijven zijn de betaalde mestkosten sinds de top in 2007 gedaald naar gemiddeld circa 9.000 euro per bedrijf in 2013. Op varkensbedrijven zijn de kosten echter opgelopen tot gemiddeld 31.000 euro per bedrijf in 2013.
Biofuels and Vertical Price Transmission: The Case of the US Corn, Ethanol, and Food Markets
Drabik, D. ; Ciaian, P. ; Pokrivcak, J. - \ 2014
KU Leuven, LICOS
voedsel versus brandstof - biobrandstoffen - marktprijzen - agrarische economie - economische analyse - maïs - bioethanol - voedselprijzen - vs - biobased economy - food vs fuel - biofuels - market prices - agricultural economics - economic analysis - maize - food prices - usa
This is the first paper to analyze the impact of biofuels on the price transmission along the food chain. We analyze the U.S. corn sector and its vertical links with food and ethanol (energy) markets. We find that biofuels affect the price transmission elasticity in the food chain compared to a no biofuel production situation but the effect depends on the source of the market shock and the policy regime: the price transmission elasticity declines under a binding blender’s tax credit and a food market shock. Our results also indicate that the response of corn and food prices to shocks in the corn and/or food markets is lower in the presence of biofuels. Finally, the sensitivity analyses indicate that our results are robust to different assumptions about the model parameters.
Trade effects of the EU-Morocco Association Agreement
Berkum, S. van - \ 2013
Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI report / LEI Wageningen UR 2013-070) - ISBN 9789086156634 - 40
tuinbouw - internationale handel - handelsakkoorden - marktconcurrentie - handelsrelaties - marktprijzen - europese unie - marokko - horticulture - international trade - trade agreements - market competition - trade relations - market prices - european union - morocco
This study investigates the effects of the 2012 amendment of the Protocol on EU imports of horticultural products from Morocco. Currently, Morocco’s exports of tomato, oranges and clementines outcompete EU’s main producers of these products in months during which Morocco’s supply is on the market. Expanded tariff free import quotas (TRQs) for tomatoes and clementines, and complete elimination of the TRQ for sweet oranges will not result in an immediate expansion of Morocco’s exports to the EU, but depend on Morocco’s ability to expand its production capacity for these products. Next to institutional reform, infrastructural investments and extension, improving water productivity is key in this respect.
Crisispreventie via een telersvereniging : casus de Nederlandse champignonsector
Meulen, H.A.B. van der; Asseldonk, M.A.P.M. van; Jukema, G.D. ; Leeuwen, K. van; Litjens, M.E.G. - \ 2013
Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI-nota / LEI Wageningen UR : Werkveld Sectoren en bedrijven ) - 42
agrarische economie - paddestoelen - agaricus - marktprijzen - prijsvorming - aanbod - coöperatieve verenigingen - crises - wetgeving - Nederland - agricultural economics - mushrooms - market prices - price formation - supply - cooperative societies - legislation - Netherlands
Er is behoefte aan aanbodstabiliteit door organisatie van de champignonketen. De champignonketen moet van fragmentatie en gebrek aan samenwerking naar een situatie van organisatie en langetermijnsamenwerking. Dit vraagt om afstemming van vraag en aanbod door marktgerichte productie van telers via een krachtige telersvereniging met behulp van het preventie-instrument clearing house. In het huidige onderzoek is een analyse gemaakt van de toepassingsmogelijkheden naar de marktsituatie in champignons op basis van tijdreeksanalyse van prijzen en volumes. De Gemeenschappelijke Marktordening (GMO)-Verordening biedt voor producenten meer mogelijkheden met betrekking tot aanbodbundeling dan tot nu toe in Nederland ingezet wordt. Het is mogelijk producenten en mededingingsautoriteiten duidelijkheid te bieden over de nationale uitwerking van de GMO-verordening, waardoor fricties met de mededingingsregels niet meer voorkomen.
Risicobeheer in de land- en tuinbouw; Het belang van bewustwording en preventie
Meulen, H.A.B. van der; Asseldonk, M.A.P.M. van; Verstegen, J.A.A.M. - \ 2012
Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI-nota : Onderzoeksveld Sector & ondernemerschap ) - 52
landbouw - tuinbouw - agrarische bedrijfsvoering - risicobeheersing - gewasbescherming - dierziekten - weer - marktprijzen - overheidsbeleid - agriculture - horticulture - farm management - risk management - plant protection - animal diseases - weather - market prices - government policy
Het ministerie van EZ wil de komende jaren naar een vorm van integraal risicobeheer met aandacht voor risicobewustwording en preventie. Hiermee wordt de vraag relevant hoe de overheid in wisselwerking met bedrijfsleven, belangenbehartiging en onderwijs het gedrag van ondernemers kan beïnvloeden, zodat ze zich meer bewust zijn van de risico's en meer aan risicopreventie doen om schade te voorkomen. Bewustwording van risico's bij agrarische ondernemers moet verbeteren voor de vier onderzochte risicogebieden: fytosanitair, veterinair, weer, en markt en prijs.
Eén zwaluw maakt nog geen zomer : nu hogere seizoensprijzen, maar financiering vindt plaats op basis van gemiddelde prijzen
Roelofs, P.F.M.M. - \ 2012
De Fruitteelt 102 (2012)48. - ISSN 0016-2302 - p. 6 - 7.
fruitteelt - rassen (planten) - agrarische handel - marketing - aanbod - marktprijzen - gemiddelde prijzen - fruit growing - varieties - agricultural trade - supply - market prices - average prices
De commissie prijsprognoses appel en peer boog zich onlangs over de lange termijnverwachtingen voor de afzetprijzen van de belangrijkste appel- en perenrassen. Gelukkig zijn de tekenen voor het huidige afzetseizoen gunstig. Bij het opstellen van bedrijfsplannen en financiringsaanvragen moeten telers daarentegen rekenen met te verwachten afzetprijzen op de langere termijn. Die zijn gebaseerd op de (bij voorkeur bedrijfseigen) prijzen van de afgelopen vijf jaar en die stegen gemiddeld niet.
Versterking en stimulering biogas productie in Flevoland : een plan van aanpak voor de ontwikkeling van een instrument voor monitoring, beheren en ontwikkelen van reststromen in Flevoland
Leeuwen, M.A.E. van; Voort, M.P.J. van der - \ 2012
Lelystad : PPO AGV (PPO 525) - 27
gasproductie - biogas - stimulatie - flevoland - biomassa - marktprijzen - co-vergisting - rendement - biobased economy - gas production - stimulation - biomass - market prices - co-fermentation - returns
Dit project is onderdeel van het RINGG Flevoland project wat tot doel heeft de versterking van het agrarische ondernemerschap in biogasproductie in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland. De doelstelling van dit deelproject is om specificaties en een plan van aanpak voor de ontwikkeling van een instrument voor monitoring, beheren en ontwikkelen van reststromen in de regio op te stellen. Om de informatiebehoefte van de ondernemers(groepen) helder te krijgen, om hiermee specificaties voor een instrument te kunnen opstellen, zijn onder andere interviews gehouden. De ondernemers zijn allen helder in hun eisen en wensen. Hierin komt de optie van een instrument of tool voor biomassavoorziening niet naar boven. Uit de interviews en de workshop komen de knelpunten en andere oplossingsrichtingen naar voren. Opvallend is dat de ondernemers (met covergisting) veelal de oplossing van de huidige marktsituatie voor biomassa niet willen oplossen met opties voor de biomassamarkt. De meest gesteunde oplossingsrichtingen betroffen meer inkomsten creëren uit energie en verlagen van kosten voor afvoer van digestaat. Belangrijkste reden hiervoor is het maken van een rendementsverbetering. Deze rendementsverbetering kan tevens de concurrentiepositie op de biomassamarkt sterk verbeteren.
Monitoring mestmarkt 2010; Achtergronddocumentatie
Luesink, H.H. ; Blokland, P.W. ; Bosma, J.N. - \ 2011
Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Sector & ondernemerschap ) - ISBN 9789086155422 - 161
dierlijke meststoffen - mestverwerking - landbouwbeleid - export - marktprijzen - animal manures - manure treatment - agricultural policy - exports - market prices
In 2010 is de druk op de mestmarkt flink toegenomen. Het overschot van alle Nederlandse besdrijven is met 1 mln. kg fosfaat gestegen tot 87 mln. kg, terwijl de afvoer van landbouwbedrijven met 5 mln. kg is gedaald naar 82 mln. kg.
Kostprijs geitenmelk beter onder controle : ondanks betere vooruitzichten nog werk aan de winkel voor de biologische geitenhouderij
Eekeren, N.J.M. van; Govaerts, W. - \ 2011
Ekoland 2011 (2011)3. - ISSN 0926-9142 - p. 26 - 27.
biologische landbouw - marktprijzen - geitenhouderij - geitenmelk - melkproductiekosten - melkprijzen - bedrijfseconomie - organic farming - market prices - goat keeping - goat milk - milk production costs - milk prices - business economics
In het project Biogeit is vanaf 2004 de kostprijs van biologische geitenmelk berekend. De resultaten stemmen hoopvol : de kloof tussen melkprijs en kostprijs is de laatste jaren kleiner geworden dankzij verlaging van kostprijs. Maar zowel aan de kostprijs als de melkprijs is er nog werk aan de winkel.
Monitoring mestmarkt 2009 : achtergronddocumentatie
Luesink, H.H. ; Blokland, P.W. ; Bosma, J.N. - \ 2009
Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Sector & ondernemerschap ) - ISBN 9789086154791 - 136
mestverwerking - landbouwbeleid - dierlijke meststoffen - export - marktprijzen - manure treatment - agricultural policy - animal manures - exports - market prices
Na vier jaar was in 2009 het met MAMBO berekende aanbod van fosfaat uit dierlijk mest (totaal van alle meststoffen) op de mestmarkt voor het eerst kleiner dan de door Dienst Regelingen geregistreerde afvoer. De belangrijkste oorzaken daarvan zijn de mestexport, die de afgelopen vier jaar flink is gestegen, en de mest die uit de markt wordt genomen door de mestverbrandingscentrale in Moerdijk. Dit rapport beschrijft de eerste twee stappen van de monitoring mestmarkt 2009. De synthese is in een apart rapport beschreven (Hoogeveen et al., 2010)
Eerste kwartaal 2009 vleeskuikens: hoger saldo dankzij lagere voerprijzen
Bolhuis, J. ; Wisman, J.H. - \ 2009
Agri-monitor 2009 (2009)mei. - ISSN 1383-6455 - p. 1 - 2.
pluimveehouderij - pluimvee - vleeskuikens - pluimveevlees - agrarische handel - marktprijzen - poultry farming - poultry - broilers - poultry meat - agricultural trade - market prices
De productie van kuikenvlees in 2008 ten opzichte van het jaar daarvoor iets gestegen. Verwacht wordt dat de productie in 2009 weinig verandert. De prijs van kuikenvlees steeg in het eerste kwartaal van 2009 nauwelijks en bleef onder het niveau van 2008. Door lagere mengvoerprijzen is het saldo echter hoger dan in het eerste kwartaal van 2008
Why are current world food prices so high? : a memo
Banse, M.A.H. ; Nowicki, P.L. ; Meijl, H. van - \ 2008
Wageningen : LEI Wageningen UR (Report / LEI : International policy ) - 27
agrarische economie - wereldmarkten - landbouwprijzen - voedselprijzen - voedselproductie - natuurlijke hulpbronnen - landbouwbeleid - marktprijzen - consumentenprijzen - goederenmarkten - basisproducten - aanbod - vraag - economische groei - populatiegroei - gewasproductie - marktstructuur - economische aspecten - biobased economy - agricultural economics - world markets - agricultural prices - food prices - food production - natural resources - agricultural policy - market prices - consumer prices - commodity markets - commodities - supply - demand - economic growth - population growth - crop production - market structure - economic aspects - biobased economy
World agricultural prices are very volatile which is due to traditional characteristics of agricultural markets such as inelastic (short run) supply and demand curves. A combination of record low global inventory levels, weather induced supply side shocks, surging outside investor influence, record oil prices and structural changes in demand for grains and oilseeds due to biofuels have created the high prices. The question is whether it is a coincidence that the past and current high price levels coincide with high oil prices or whether other reasons for the current price peak are more important.
Meer of minder schommelen bij grofweg een gelijke trend : vleeskuikennoteringen in Nederland, België en Duitsland vergeleken
Home, P.L.M. van; Bolhuis, J. - \ 2007
De Pluimveehouderij 37 (2007)7. - ISSN 0166-8250 - p. 14 - 15.
pluimveehouderij - landbouwprijzen - richtprijzen - vleeskuikens - marktprijzen - internationale vergelijkingen - belgië - duitsland - poultry farming - agricultural prices - target prices - broilers - market prices - international comparisons - belgium - germany
Sinds lange tijd staan achter in het blad Pluimveehouderij de basiscontractprijs en de Barneveldse vrije noteringen weergegeven. Daarnaast heeft Nederland de LEI-integratieprijs. België heeft daarentegen de ABC-noteringen en de vrije Deinze-notering en Duitsland de ZMP-prijs. Wat zijn de verhoudingen van deze prijzen tegenover elkaar. Een verslag van prijzen in de pluimveesector
Oorzaken van verschillen in grondprijzen : een hedonische prijsanalyse van de agrarische grondmarkt
Cotteleer, G. ; Luijt, J. ; Kuhlman, J.W. ; Gardebroek, C. - \ 2007
Wageningen : Wageningen UR (WOt-rapport 41) - 84
overdrachten van grond - landbouwgrond - prijsvorming - prijzen - marktprijzen - economische analyse - marktconcurrentie - geografische informatiesystemen - nederland - land transfers - agricultural land - price formation - prices - market prices - economic analysis - market competition - geographical information systems - netherlands
De agrarische grondprijs wordt in verstedelijkte gebieden van Nederland gedomineerd door de mate van stedelijke druk. Daartegenover staat dat in de meer afgelegen landbouwgebieden de hoogte van diezelfde agrarische grondprijs in belangrijke mate bepaald wordt door de verhouding tussen het aantal kopers en verkopers op lokale agrarische grondmarkten. Dit blijkt uit de resultaten van een hedonisch prijsmodel dat het LEI en Wageningen Universiteit samen hebben ontwikkeld. Trefwoorden: EHS, grondmarkt, hedonisch prijsmodel, landbouwgrond, lokale marktverhoudingen, verschillen in grondprijzen, zwaartekrachtformule
Perspectief voor bio-cranberry
Jukema, N.J. - \ 2007
Groenten en Fruit. Algemeen 2007 (2007)43. - ISSN 0925-9694 - p. 37 - 37.
grote veenbessen - biologische productie - biologische landbouw - gewasproductie - rendement - marktprijzen - cranberries - biological production - organic farming - crop production - returns - market prices
Het PPO-agv in Lelystad en het LEI in Den Haag onderzochten de bedrijfseconomische aspecten van de biologische teelt van cranberries in Nederland. Daarbij ging het om arbeidsinkomen, besparingen, liquiditeitstoename en invloed van de prijs op inkomen en financierbaarheid. Biologische cranberries telen is een keus voor de lange termijn. De aanleg van een perceel kost veel, maar een plant gaat tientallen jaren mee
Kostprijs biologisch ei : bijna een cent hoger
Vermeij, I. - \ 2007
De Pluimveehouderij 37 (2007)25. - ISSN 0166-8250 - p. 15 - 15.
pluimvee - pluimveehouderij - eieren - biologische landbouw - landbouwprijzen - marktprijzen - agrarische handel - poultry - poultry farming - eggs - organic farming - agricultural prices - market prices - agricultural trade
Prijsstijgingen van voer, elektra en mestafzet maken de kostprijs van een biologisch ei flink hoger dan een jaar geleden
Goederenovereenkomsten of brede plattelandsontwikkeling? : debat over steun aan de landbouw in ontwikkelingslanden
Burger, C.P.J. ; Ruben, R. - \ 2005
Spil 209-210 (2005)1. - ISSN 0165-6252 - p. 29 - 31.
handelsakkoorden - koffie - cacao - rubber - marktprijzen - internationale handel - ontwikkelingslanden - productiebeperkingen - kritiek - trade agreements - coffee - cocoa - market prices - international trade - developing countries - production restrictions - criticism
Reactie met kanttekeningen op een eerder artikel in Spil 205/206 (2004, 4) van Van Kasteren: 'Afspraken over handel in agrarische producten zijn nodig', betreffende het instellen van goederenovereenkomsten
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.