Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 178

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Ruimte voor exploratie : agrarische ondernemers op zoek naar klantbehoefte : eindrapportage project Marktgericht Ondernemen 2012-2015
  Valk, O.M.C. van der; Splinter, G.M. - \ 2016
  Wageningen : LEI Wageningen UR (LEI rapport 2016-040) - ISBN 9789462577923 - 19
  tuinbouw - agro-industriële sector - landbouwindustrie - markten - marktconcurrentie - ondernemerschap - innovaties - creativiteit - nederland - horticulture - agroindustrial sector - agribusiness - markets - market competition - entrepreneurship - innovations - creativity - netherlands
  Het project Marktgericht Ondernemen (2012-2015) heeft als doel om de positie van telers en ketenpartners in de tuinbouw te versterken. Via verschillende sporen is er gewerkt aan het creëren van (nieuwe) waarde omdat een lage kostprijs alleen niet meer voldoende is om het verschil te maken. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van onderscheidende producten, productconcepten en duurzame verdienmodellen, het vertalen van markt- en consumententrends naar marktkansen, het versterken van ondernemerschap en het aanjagen van een cultuurverandering. Het project heeft een aantal inzichten opgeleverd. Deze inzichten zijn niet alleen relevant voor tuinbouwondernemers, maar feitelijk voor iedereen binnen de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen die zich betrokken voelt bij het innovatiethema ‘Samenwerkende waardeketens’.1 Dit document is een verslag van vier jaar innoveren en exploreren met ondernemers. Een gezamenlijke ontdekkingstocht die niet stopt na het afsluiten van dit project.
  Het Nieuwe Veehouden mogelijk maken : zoeken naar ruimte voor verduurzaming in de veehouderij
  Bremmer, B. ; Kortstee, H.J.M. ; Vierstra, J. ; Wichen, Yvette ; Veen, Kristel ; Boezem, E. van den - \ 2016
  Wageningen : LEI Wageningen UR (LEI rapport 2016-002) - 51
  duurzame veehouderij - veehouderij - duurzaamheid (sustainability) - marktconcurrentie - fondsgelden - vergunningen - innovaties - agrarische bedrijfsvoering - ondernemerschap - dierenwelzijn - nederland - sustainable animal husbandry - livestock farming - sustainability - market competition - funding - permits - innovations - farm management - entrepreneurship - animal welfare - netherlands
  The Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij (Implementation agenda for sustainable livestock farming, UDV) aims to achieve a Dutch livestock sector that is leading the way by 2023, while maintaining its competitiveness and ensuring that its production duly respects people, animals and the environment. Project implementers are asked to examine why and where innovative entrepreneurs are faced with structural barriers when they try to put an innovative concept into practice. This report also sets out the experiences and insights of the innovative livestock farmers. The project implementers translate these into recommendations in the analysis and conclusions. In order to be able to examine the obstacles faced by livestock farmers in achieving innovation in the thematic areas of the market, funding or permits, it was decided to select two or three entrepreneurs for each theme who appear to have run into difficulties in practice.
  Competitiveness of the EU food industry : ex-post assessmentof trade performance embedded in international economic theory
  Wijnands, J.H.M. ; Verhoog, A.D. - \ 2016
  Wageningen : LEI Wageningen UR (Report / LEI Wageningen UR 2016-018) - ISBN 9789086157358 - 79
  food industry - market competition - competitive ability - terms of trade - economic indicators - international trade - world markets - european union - usa - voedselindustrie - marktconcurrentie - concurrerend vermogen - ruilvoet - economische indicatoren - internationale handel - wereldmarkten - europese unie - vs
  This study assessed the competitiveness of the EU food industry benchmarked against USA, Australia, Brazil and Canada. This assessment is based on trade indicators (Relative Net trade advantage and export share on the world market) and on economic indicators (value added, labour productivity and share value added in total manufacturing). This study is an update of an earlier study executed in 2007. The overall competitiveness performance of the EU28 (intra-EU trade excluded) remained weak: the three economic indicators weakened and the trade indicators improved in period (2) 2008-2012 compared to period (1) 2003-2007. The position in period 2 was even weaker than the relative weak position in period 1. Brazil remained the strongest and the USA became strong.
  Producentenorganisaties als instrument voor concurrentiekracht en innovatie : uitbreiding van perspectief door het nieuwe GLB?
  Smit, A.B. ; Prins, H. ; Litjens, M.E.G. ; Ham, A. van den; Bijman, J. ; Zaalmink, W. - \ 2015
  Wageningen : LEI Wageningen UR (LEI rapport 2015-164a) - 55
  producentengroepen - landbouwproducten - landbouwindustrie - landbouw - tuinbouw - samenwerking - marktconcurrentie - onvolledige mededinging - duurzaamheid (sustainability) - nederland - producer groups - agricultural products - agribusiness - agriculture - horticulture - cooperation - market competition - imperfect competition - sustainability - netherlands
  Producer organisations (POs) in agri- and horticulture give primary producers the opportunity to strengthen their position in the chain. Until 1 January 2014, POs were only recognised in the vegetables and fruit sector. Since then, POs can now also be organised in other agri- and horticulture sectors due to a change in EU policy. This refers to officially recognised producer organisations besides or instead of several existing horizontal cooperative organisations. This report presents the opportunities of cooperation in general and of organising a PO in the agri- and horticulture, including competition aspects which could create some barriers.
  Verslag voorjaarsbijeenkomst. Debatmiddag ‘The Missing Link – de groene schakel tussen onderzoek en praktijk’
  Goud, J.C. - \ 2015
  Gewasbescherming 46 (2015)3. - ISSN 0166-6495 - p. 92 - 94.
  conferenties - agrarisch onderwijs - wetenschappelijk onderzoek - akkerbouw- en tuinbouwbedrijven - universiteiten - publiek-private samenwerking - duurzaamheid (sustainability) - geïntegreerde bestrijding - biologische landbouw - innovaties - kennisoverdracht - marktconcurrentie - conferences - agricultural education - scientific research - crop enterprises - universities - public-private cooperation - sustainability - integrated control - organic farming - innovations - knowledge transfer - market competition
  De debatmiddag werd bezocht door ongeveer tachtig personen. Grofweg een derde deel van de aanwezigen was student. Vooral van de CAH Vilentum in Dronten was er een grote groep. Een derde deel was werkzaam in het onderzoek en de overige deelnemers waren afkomstig uit de praktijk, het onderwijs of werkzaam bij de overheid. In drie rondes gingen de aanwezigen in op respectievelijk de huidige situatie, de uitdagingen voor de nabije toekomst (de komende vijf jaar) en de visie voor de lange termijn (vijfentwintig jaar).
  Competitiveness of the EU poultry meat sector : International comparison base year 2013
  Horne, P.L.M. van; Bondt, N. - \ 2014
  The Hague : LEI Wageningen UR (LEI-report 2014-038) - ISBN 9789086156917 - 49
  pluimveevlees - pluimveehouderij - pluimveebedrijf - marktconcurrentie - productiekosten - invoerrechten - internationale handel - marktprijzen - europese unie - poultry meat - poultry farming - poultry industry - market competition - production costs - import levies - international trade - market prices - european union
  In this report the Agricultural Economics Research Institute (LEI), an independent research institute of Wageningen UR (University and Research) in the Netherlands, presents the results of a study on the competitiveness of the EU poultry meat sector. The production costs for poultry meat are calculated for several EU and non-EU countries. Based on these data, several scenarios are described and their effect is calculated to illustrate the impact of lower import levies and changes in exchange rates.
  Vegetables Business Opportunities in Ghana: 2014
  Saavedra Gonzalez, Y.R. ; Dijkxhoorn, Y. ; Elings, A. ; Glover-Tay, J. ; Koomen, I. ; Maden, E.C.L.J. van der; Nkansah, G. ; Obeng, P. - \ 2014
  Wageningen : GhanaVeg - 52
  vegetables - market competition - markets - entrepreneurship - agricultural trade - farm management - ghana - groenten - marktconcurrentie - markten - ondernemerschap - agrarische handel - agrarische bedrijfsvoering - ghana
  This report addresses the current performance, overall business climate of the vegetable sector and tries to come up with a number of business opportunities. These include business opportunities for high-quality exports, greenhouse technology, and healthy food for the domestic market. It equally advocates for a ‘system change’, both in the enabling environment and the way business is done, both in the export and domestic sectors: shifting from business as usual to new ways of doing business.
  Competitiveness of the EU egg industry. International comparison base year 2013
  Horne, P.L.M. van - \ 2014
  Wageningen : LEI Wageningen UR (Report / LEI Wageningen UR LEI 2014-041) - ISBN 9789086156962 - 36
  eieren - landbouwprijzen - handel - markten - eierproducten - productiekosten - europese unie - marktconcurrentie - voedselveiligheid - eggs - agricultural prices - trade - markets - egg products - production costs - european union - market competition - food safety
  In this report the impact of reducing or removing import tariffs on the competitiveness of the EU egg sector is studied. The results show that the offer price of whole egg powder in 2013 of some third countries is close to the average EU price. Despite the current import tariffs on whole egg powder, the third countries can be competitive on the EU market. In a scenario with a 50% lower import tariff, all third countries have a lower offer price of whole egg powder compared to the EU egg sector. In a scenario with zero import tariffs, all third countries have a considerably lower offer price of whole egg powder compared to the EU egg sector.
  Market intelligence champignons : productie en handel van Nederlandse champignons in context
  Logatcheva, K. ; Smit, P.X. ; Meulen, H.A.B. van der - \ 2014
  LEI Wageningen UR
  eetbare paddestoelen - champignonbedrijven - economische situatie - marktconcurrentie - marktprijzen - consumptie - nederland - agrarische handel - export - edible fungi - mushroom houses - economic situation - market competition - market prices - consumption - netherlands - agricultural trade - exports
  De Nederlandse champignonsector staat onder grote druk. De financiële resultaten dalen, evenals het aantal bedrijven en het areaal. Dit komt door de hevige concurrentie in binnen- en buitenland. Deze factsheet geeft informatie over recente ontwikkelingen in productie, handel, consumptie en prijs van champignons.
  Duurzame arbeid in de pluimveevleessector : een verkennend onderzoek van duurzame arbeidsvoorwaarden en concurrentiekracht van de Nederlandse pluimveevleessector
  Horne, P.L.M. van; Bondt, N. - \ 2014
  Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI nota 14-037)
  pluimveehouderij - landbouwsector - arbeidsomstandigheden - duurzaamheidscriteria - werknemers in slachthuizen - vergelijkend onderzoek - marktconcurrentie - nederland - duitsland - verenigd koninkrijk - poultry farming - agricultural sector - working conditions - sustainability criteria - abattoir workers - comparative research - market competition - netherlands - germany - uk
  Het LEI heeft op verzoek van het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de internationale concurrentiekracht van de Nederlandse pluimveevleessector, in relatie tot duurzame arbeidsvoorwaarden. De centrale vraag van het onderzoek is: in hoeverre kunnen duurzame arbeidsvoorwaarden bijdragen aan de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse pluimveevleessector? In deze studie is allereerst alle relevante literatuur rondom duurzame arbeidsvoorwaarden en concurrentiekracht geïnventariseerd. Vervolgens is de relatie tussen beide thema’s uitgewerkt. In het derde deel van de studie zijn de arbeidsvoorwaarden bij pluimveeslachterijen in Nederland vergeleken met de concurrenten in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.
  Management of innovation in networks and alliances
  Garbade, P.J.P. - \ 2014
  Wageningen University. Promotor(en): Onno Omta, co-promotor(en): Frances Fortuin. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789461738127 - 125
  innovaties - bedrijfsvoering - netwerken - samenwerking - fusies - strategisch management - prestatieniveau - marktconcurrentie - innovations - management - networks - cooperation - mergers - strategic management - performance - market competition
  To remain competitive in a world of global competition a company has to adapt to changing situations at an increasing speed. This book discusses the important topic of the management of innovation in inter-organizational networks by focusing on the management of innovation both at the network level and at the strategic alliance level of the individual company.
  Competitiveness of the EU poultry meat sector
  Horne, P.L.M. van; Bondt, N. - \ 2013
  The Hague : LEI, part of Wageningen UR (LEI-report 2013-068) - ISBN 9789086156641 - 65
  pluimveevlees - vleeskuikens - marktconcurrentie - wetgeving - productiekosten - invoerrechten - internationale handel - europese unie - landen van de europese unie - Nederland - poultry meat - broilers - market competition - legislation - production costs - import levies - international trade - european union - european union countries - Netherlands
  EU poultry meat producers have to comply with legislation on environmental protection, animal welfare and food safety. This legislation has increased the production costs of poultry meat. At the same time the EU is negotiating with other countries or groups of countries to liberalise trade in agricultural products. This report examines how lowering import levies impacts the competitiveness of the EU poultry industry. The results show that the offer price of broiler breast fillet in 2011 of some third countries was already below the average EU price. Despite the current import levy on breast fillet, these third countries can be competitive in the EU market. In a scenario with 50% lower import levies and no additional levy, Brazil, Argentina, the USA, Ukraine and Thailand have a lower offer price for breast fillet than the EU poultry meat industry.
  Trade effects of the EU-Morocco Association Agreement
  Berkum, S. van - \ 2013
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI report / LEI Wageningen UR 2013-070) - ISBN 9789086156634 - 40
  tuinbouw - internationale handel - handelsakkoorden - marktconcurrentie - handelsrelaties - marktprijzen - europese unie - marokko - horticulture - international trade - trade agreements - market competition - trade relations - market prices - european union - morocco
  This study investigates the effects of the 2012 amendment of the Protocol on EU imports of horticultural products from Morocco. Currently, Morocco’s exports of tomato, oranges and clementines outcompete EU’s main producers of these products in months during which Morocco’s supply is on the market. Expanded tariff free import quotas (TRQs) for tomatoes and clementines, and complete elimination of the TRQ for sweet oranges will not result in an immediate expansion of Morocco’s exports to the EU, but depend on Morocco’s ability to expand its production capacity for these products. Next to institutional reform, infrastructural investments and extension, improving water productivity is key in this respect.
  Economic analyses of the Dutch greenhouse chain in a changing environment
  Verreth, D.M.I. - \ 2013
  Wageningen University. Promotor(en): Alfons Oude Lansink, co-promotor(en): Grigorios Emvalomatis; Frank Bunte. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461737137 - 135
  glastuinbouw - ketenmanagement - economische verandering - instellingen - markten - milieu - marktconcurrentie - economische analyse - nederland - greenhouse horticulture - supply chain management - economic change - institutions - markets - environment - market competition - economic analysis - netherlands
  Horticultural greenhouse firms operate in a changing environment. This thesis has investigated the socio-economic consequences of market environment changes on supply, demand and prices throughout the Dutch greenhouse horticulture chain. The following market changes were studied: the increasing need for reducing fossil fuel use and CO2 emissions, the on-going consolidation among retail companies, and the increasing probability of health scares and border closures due to higher frequency of food safety hazards or reforms in trade regulations. Partial equilibrium models which dealt with these market environment changes, such as trade regulations, increasing market concentration and environmental changes, are reviewed. Subsequently, the economic consequences of the changes are examined.
  Concurrentiekracht van de Nederlandse pluimveevleessector
  Horne, P.L.M. van - \ 2013
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI-rapport : Onderzoeksveld Markt & ketens ) - ISBN 9789086156351 - 65
  pluimvee - pluimveehouderij - dierlijke productie - vleeskuikens - pluimveevlees - vleesproductie - kosten - marktconcurrentie - landbouwprijzen - poultry - poultry farming - animal production - broilers - poultry meat - meat production - costs - market competition - agricultural prices
  The Dutch poultry meat sector is competitive within Europe thanks to lower production costs at farm level and the efficient chain organisation. The production of poultry meat from broilers in the Netherlands has been increasing steadily over recent years. The majority of the supply from Dutch slaughterhouses originates from Dutch broiler farms, but the proportion supplied from farms outside the Netherlands is increasing and amounted to 16% in 2011. More than half of Dutch poultrymeat is exported, with Germany, the United Kingdom and France forming the most important destinations. In these countries, the costs of keeping broilers for primary producers were higher than in the Netherlands in 2011. The production costs after slaughter in the Netherlands in 2011 were comparable to those in Germany, lower than those in France, the United Kingdom and Denmark, but higher than in Poland. Over the coming years, increasing competition is therefore expected from Poland. The Dutch product will have to distinguish itself within the market on the basis of more sustainable production with a higher level of animal welfare and food safety. In all European countries, primarily conventionally-reared broilers are kept on specialised farms. The production costs for the Netherlands are comparable with the neighbouring countries. Strengths for the Dutch poultry chain include the lower feed price and the good results within the primary sector and the efficient chain organisation of the slaughterhouses. Unfavourable aspects are the manure disposal costs and the high energy costs (energy taxes).
  Concurrentiekracht van de Nederlandse eiersector
  Horne, P.L.M. van - \ 2012
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI-rapport : Onderzoeksveld Markt & ketens ) - ISBN 9789086155996 - 74
  dierlijke producten - eieren - pluimvee - markten - statistiek - prijzen - economische productie - productiekosten - marktconcurrentie - animal products - eggs - poultry - markets - statistics - prices - economic production - production costs - market competition
  Het LEI heeft op verzoek van het ministerie van Economische Zaken (EZ) en het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) een onderzoek uitgevoerd naar de concurrentiekracht van de Nederlandse eiersector. Centrale vraag daarbij is of de Nederlandse eierketen concurrerend is. Belangrijk onderdeel van de studie is een vergelijking van de huidige en toekomstige positie van de Nederlandse eierketen ten opzichte van de belangrijkste concurrerende productielanden. In deze studie zijn de productiekosten van eieren in Nederland vergeleken met de productiekosten in het belangrijke afzetgebied Duitsland en met die van enkele concurrerende landen in Noordwest Europa. Ook is een vergelijking gemaakt van productiekosten van eieren met enkele landen buiten Europa.
  EU wil duurzame productie zachtfruit : EUBerry: doelstelling is onder meer het vergroten van de concurrentiekracht
  Groot, M.J. ; Mes, J.J. ; Roelofs, P.F.M.M. ; Sijtsema, S.J. ; Kruistum, G. van - \ 2012
  De Fruitteelt 102 (2012)45. - ISSN 0016-2302 - p. 8 - 9.
  kleinfruit - duurzame landbouw - productiefactoren - kwaliteitsnormen - consumentenvoorkeuren - marktconcurrentie - projecten - plantenveredeling - gezondheidsindicatoren - small fruits - sustainable agriculture - factors of production - quality standards - consumer preferences - market competition - projects - plant breeding - health indicators
  Kleinfruit en aardbeien vertegenwoordigen een flinke economische waarde voor Europa. Het Europese project EUBerry, dat sinds de zomer van 2011 actief is, richt zich op deze gewassen. Het heeft als doelstelling de duurzame productie van kwalitatief hoogwaardig en door de consumenten gewenst kleinfruit te bevorderen. Belangrijke aspecten zijn: kwaliteit, voldoen aan de wensen van de consument, gezondheid, duurzame productie tegen concurrerende kosten en het vergroten van de concurrentiekracht van de Europese kleinfruitsector.
  Concurrentiemonitor blank kalfsvlees
  Bakker, T. ; Baltussen, W.H.M. ; Doorneweert, R.B. - \ 2012
  Den Haag : LEI (LEI-rapport : Onderzoeksveld Markt & ketens ) - ISBN 9789086155668
  rundveehouderij - kalveren - vleesvee - kalfsvlees - sectorale analyse - overheidsbeleid - sociaal-economische positie - marktconcurrentie - vleeskalveren - cattle husbandry - calves - beef cattle - veal - sectoral analysis - government policy - socioeconomic status - market competition - veal calves
  In het kader van de jaarlijkse concurrentiemonitor heeft het LEI een studie gedaan naar de concurrentiekracht van de Nederlandse kalfsvleessector. Deze sector staat al sinds lang bekend om haar hoge kwaliteit en de belangrijke exportpositie. In dit rapport wordt de huidige internationale positie van de Nederlandse sector verder uitgediept. Daarnaast zijn aan de hand van een Porteranalyse de belangrijkste succesfactoren in kaart gebracht, te weten: de economische orde, het netwerk, de (thuis)markt en factorvoordelen. Ook het overheidsbeleid met betrekking tot de kalversector wordt belicht.
  Mededinging en transparantie : randvoorwaarden voor concurentie en duurzaamheid
  Bunte, F.H.J. ; Meulen, B.M.J. van der; Logatcheva, K. ; Georgiev, E.S. - \ 2011
  LEI Wageningen UR (LEI-rapport : Onderzoeksveld Markt & ketens ) - ISBN 9789086155286 - 176
  voedselketens - prijsvorming - prijzen - voedingsmiddelen - kartels - onvolledige mededinging - duurzaamheid (sustainability) - transparantie - marktconcurrentie - food chains - price formation - prices - foods - cartels - imperfect competition - sustainability - transparency - market competition
  Er is volop informatie over prijzen in de Nederlandse voedselketen, bij het bedrijfsleven zelf en bij marktinformatiebureaus. Het mededingingsrecht staat veel duurzaamheidsinitiatieven toe. Hard core kartelafspraken zijn zonder meer verboden, maar is er ook een grijs gebied waarbij de toelaatbaarheid van duurzaamheidsinitiatieven afhangt van een economische analyse door de NMa. Dit creëert onzekerheid en kosten, wat initiatieven af kan remmen.
  Geen doemscenario voor voedselprijzen
  Woltjer, G.B. - \ 2011
  Kennis Online 8 (2011)augustus. - p. 6 - 6.
  marktconcurrentie - voedselproductie - voedselprijzen - energie - energiebeleid - market competition - food production - food prices - energy - energy policy
  De prijzen voor energie en voedsel hebben invloed op elkaar. Onderzoekers van het LEI bekeken de effecten van de groeiende vraag, de opkomst van biobrandstoffen en stijgende productiekosten.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.