Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 19 / 19

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==marktstructuur
Check title to add to marked list
Exit strategies for social venture entrepreneurs
Nuer, A.T.K. - \ 2015
Wageningen University. Promotor(en): Gert van Dijk; Hans van Trijp, co-promotor(en): Joost Jongerden. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462575684 - 227
ondernemerschap - bedrijfsmanagement - markten - marktstructuur - marketing - ontwikkelingslanden - entrepreneurship - business management - markets - market structure - marketing - developing countries

Key Words: Social Venture Entrepreneurs, Exit, Ownership

Social Venture Entrepreneurs invest in local and mostly bottom of pyramid (BoPs), and more so in developing economies. Different understanding and meanings given to the term exit and ownership, by social venture entrepreneurs and local communities with varied cultural business practices, are highlighted in this thesis. Results from this thesis show that it is important to factor in local and cultural practices into current social venture business models. This will help to ensure the sustainability and scale up of social ventures.

The study explores exit options within business and development management literature. There were limited scientific related social entrepreneurship literatures on the subject matter at the inception of this study. The choice to conduct a qualitative case study was made in order to bring to out the forms and meanings of exit, as well as perceived exit, and ownership forms expected or anticipated by both the social venture entrepreneur and related stakeholders, such as communities and local partners, covered in this study

Energieke zoektochten naar verduurzaming in landbouw en voedsel : paradigma’s en praktijken
Bakker, E. de; Dagevos, H. ; Mil, E.M. van; Wielen, P. van der; Terluin, I.J. ; Ham, A. van den - \ 2013
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-rapport 121) - 110
landbouwproductie - voedselproductie - duurzaamheid (sustainability) - marktstructuur - houding van consumenten - innovaties - voedselketens - agricultural production - food production - sustainability - market structure - consumer attitudes - innovations - food chains
In deze studie wordt aan de hand van een aantal casestudies een veelzijdig beeld geschetst van duurzame initiatieven en strategieën in de wereld van landbouw en voedsel. De veelzijdigheid van de praktijk is te plaatsen binnen enkele paradigma’s of veranderingsroutes. De hoofdboodschap is dat verduurzaming in landbouw en voedsel langs verschillende routes zal moeten verlopen. Hierin zijn vier pijlers aan te wijzen: (i) innovatieve en praktische kennis, (ii) marktervaring, (iii) betrokkenheid burgers en consumenten en (iv) ondersteunende beleidsarrangementen. De verduurzaming in landbouw en voedsel is op te vatten als een samenspel van kleinschalige en grootschalige initiatieven in combinatie met veranderingen in productie én consumptie. Veel hangt af van in hoeverre partijen en netwerken elkaar zullen weten te vinden, of ze hun energie ook in houdbare business weten om te zetten, en of innovatieve kennis haar eindgebruikers zal weten te bereiken
Market structure, price rigidity, and performance in the Indonesian food and beverages industry
Setiawan, M. - \ 2012
Wageningen University. Promotor(en): Alfons Oude Lansink, co-promotor(en): Grigorios Emvalomatis. - [S.l.] : s.n. - ISBN 9789461733979 - 137
voedselproductie - voedselindustrie - voedingsmiddelen - dranken - drankenindustrie - economische ontwikkeling - marktstructuur - voedselprijzen - indonesië - ontwikkelingslanden - zuidoost-azië - food production - food industry - foods - beverages - beverage industry - economic development - market structure - food prices - indonesia - developing countries - south east asia

Keywords: industrial concentration, price rigidity, technical efficiency, price-cost margin, Structure-Conduct-Performance (SCP), new empirical industrial organization (NEIO), Indonesian food and beverages industry, Data Envelopment Analysis (DEA), system of equations

The Indonesian food and beverages industry contributes significantly to the Indonesian GDP and is an important provider of employment. However, this industry is characterized by high industrial concentration which may affect pricing and performance. The objective of this thesis is to examine market structure, price rigidity, and performance as well as their relationship in the Indonesian food and beverages industry. To investigate the relationship between market structure, price rigidity, and performance, this research uses two main frameworks: Structure-Conduct-Performance (SCP) and new empirical industrial organization (NEIO).

This thesis uses firm-level (establishment) data of 59 subsectors of the food and beverages industry sourced from the manufacturing survey of the Bureau of Central Statistics (BPS) over the period 1995-2006. Econometric methods and Data Envelopment Analysis (DEA) are used to address the overall objective.

Empirical results show that industrial concentration converges to the same value across subsectors in the long run. Seven years after the introduction of the competition law in 1999, industrial concentration and price-cost margin are still high. Industrial concentration has a positive effect on the price-cost margin. Besides stopping the upward trend of the price-cost margin, the introduction of the 1999 competition law reduced the effect of industrial concentration on the price-cost margin. The results also suggest that there is only a one-way relationship between industrial concentration and technical efficiency with industrial concentration affecting technical efficiency negatively. Furthermore, this thesis finds evidence that high industrial concentration increases price flexibility with the speed of price adjustment being higher when costs go up than down in the concentrated subsectors. Finally, the results show that there is a simultaneous relationship between industrial concentration, price rigidity, technical efficiency, and price-cost margin. A bi-directional relationship between industrial concentration and price-cost margin was found.

Uitbreiding van de Europese Unie en landbouw
Oskam, A.J. - \ 2009
ESB Economisch Statistische Berichten 94 (2009)4570S. - ISSN 0013-0583 - p. 78 - 83.
europese unie - gemeenschappelijk landbouwbeleid - lidmaatschap - landen van de europese unie - internationale handel - marktstructuur - european union - cap - membership - european union countries - international trade - market structure
Landbouw stond centraal bij de uitbreiding van de Europese Unie met de tien Centraal- en Oost-Europese lidstaten. Achteraf zijn de problemen bij de uitbreiding op landbouwgebied door veel economen overschat. Bij toekomstige uitbreidingen geven alleen Turkije en wellicht Oekraïne problemen bij het landbouwdossier, al vragen structuur- en cohesiebeleid meer aandacht en budget
The food economy : global issues and challenges
Bunte, F.H.J. ; Dagevos, H. - \ 2009
Wageningen : Wageningen Academic Publishers - ISBN 9789086861095 - 191
agrarische economie - voedselindustrie - beleid inzake voedsel - voedselproducten - duurzaamheid (sustainability) - consumptie - globalisering - marktstructuur - agricultural economics - food industry - food policy - food products - sustainability - consumption - globalization - market structure
Why are current world food prices so high? : a memo
Banse, M.A.H. ; Nowicki, P.L. ; Meijl, H. van - \ 2008
Wageningen : LEI Wageningen UR (Report / LEI : International policy ) - 27
agrarische economie - wereldmarkten - landbouwprijzen - voedselprijzen - voedselproductie - natuurlijke hulpbronnen - landbouwbeleid - marktprijzen - consumentenprijzen - goederenmarkten - basisproducten - aanbod - vraag - economische groei - populatiegroei - gewasproductie - marktstructuur - economische aspecten - biobased economy - agricultural economics - world markets - agricultural prices - food prices - food production - natural resources - agricultural policy - market prices - consumer prices - commodity markets - commodities - supply - demand - economic growth - population growth - crop production - market structure - economic aspects - biobased economy
World agricultural prices are very volatile which is due to traditional characteristics of agricultural markets such as inelastic (short run) supply and demand curves. A combination of record low global inventory levels, weather induced supply side shocks, surging outside investor influence, record oil prices and structural changes in demand for grains and oilseeds due to biofuels have created the high prices. The question is whether it is a coincidence that the past and current high price levels coincide with high oil prices or whether other reasons for the current price peak are more important.
De Nederlandse visverwerkende industrie en visgroothandel
Smit, J.G.P. - \ 2006
Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 2, Bedrijfsontwikkeling en concurrentiepositie ) - ISBN 9789086151189 - 57
vis - visverwerkende industrie - visproducten - visverwerking - landbouwsector - nederland - marktstructuur - landbouw als bedrijfstak - fish - fish industry - fish products - fish processing - agricultural sector - netherlands - market structure - agriculture as branch of economy
Cijfermatig overzicht van de sectorstructuur en de marktresultaten van de visverwerkende industrie en groothandel in Nederland. De gegevens zijn gebaseerd op enquêtes van alle bedrijven in de sector, aangevuld met statistische gegevens. De cijfers hebben betrekking op het jaar 2005. De visverwerkende industrie en groothandel bestaat uit bijna 300 bedrijven. De bedrijven zijn ingedeeld in acht sectoren op basis van activiteiten, verwerkte vissoorten en de markten waarin het bedrijf actief is. Van de sectoren zijn economische kengetallen gepresenteerd en zijn indicaties gegeven van veranderingen in de omgeving van de sector. A data-based overview of the sector structure and the market results of the fish-processing industry and wholesale in the Netherlands. The data is based on surveys carried out among all businesses in the sector, supplemented with statistical data. The figures relate to the year 2005. The fish-processing industry and wholesale sectors consist of almost 300 businesses. The businesses are divided into eight sectors based on activities, processed fish types and the markets in which the businesses are active. Key economic figures are presented for these sectors, and indications are given of changes in the environment of the sector.
Chinese growth held in check
Costa, J.M. ; Heuvelink, E. ; Botden, N.P.G. - \ 2003
Fruit & Veg tech 3 (2003). - ISSN 1569-2930 - p. 12 - 14.
tuinbouw - fruitteelt - groenteteelt - tuinbouwbedrijven - teelt onder bescherming - kunststoftunnels - infrastructuur - irrigatiewater - waterverontreiniging - pesticiden - china - marktstructuur - horticulture - fruit growing - vegetable growing - market gardens - protected cultivation - plastic tunnels - infrastructure - irrigation water - water pollution - pesticides - market structure
China heeft een enorm potentieel voor groenten en fruitproductie. De bedrijfs- en marktstructuur zijn weinig efficiënt. De kwaliteit van de productieketen voldoet niet aan internationale normen en er is schaarste aan grond en water. Deze problemen moet worden opgelost voordat China een belangrijke rol kan spelen in de wereld tuinbouw business
Agricultural Markets Beyond Liberalization
Tilburg, A. van; Moll, H.A.J. ; Kuyvenhoven, A. - \ 2000
Boston : Kluwer Academic Publishers - ISBN 9780792378556 - 309
landbouw - markten - liberalisering van de handel - vrijhandel - landbouwbeleid - landbouwproductie - wereld - afrika - marktstructuur - agriculture - markets - trade liberalization - free trade - agricultural policy - agricultural production - world - africa - market structure
Horticultural marketing channels in Kenya : structure and development
Dijkstra, T. - \ 1997
Agricultural University. Promotor(en): M.T.G. Meulenberg; J.C. Hoorweg; A. van Tilburg. - S.l. : Dijkstra - ISBN 9789054857419 - 253
tuinbouw - marketingkanalen - distributie - productie - markten - marketing - omzet - kenya - productieprocessen - marktstructuur - horticulture - marketing channels - distribution - production - markets - marketing - turnover - kenya - production processes - market structure

This study analyses the structure and development of horticultural marketing channels in Kenya. It is based primarily on a farm survey among some 500 farmers in Nyandarua, Kisii and Taita Taveta Districts and a trade survey of about 750 horticultural traders in 18 different market places. The surveys were carried out between 1990 and 1992 as part of the Food and Nutrition Studies Programme.

The book first describes the producers that bring horticultural commodities into the channels and then the actors and institutions that operate in those channels. Traders selling in the domestic market, agents, facilitating intermediaries, export traders, marketing cooperatives and processors are all reviewed. There is a particular focus on collecting wholesalers. It is shown that they increase the efficiency in the marketing channel to the benefit of both farmers and distributing wholesalers. The development of rural assembly markets, in which the collecting wholesalers sometimes operate, is also examined. It is concluded that such markets evolve in production areas with relatively poor farm accessibility and low supply concentration, because they reduce the transport and/or information costs of suppliers and buyers.

The central research question of the study is what factors determine vertical differentiation in Kenyan horticultural marketing channels. A model is developed which seeks to explain this process. The first two explanatory factors found significant are the population of the market centre where the surveyed market place is located and population density of the rural hinterland. These are indicators of the consumer population served by the marketing channel. Other factors are transport time of the commodity from producer to consumer, keeping qualities of the commodity, and turnover of the traders.

The analysis shows that marketing channel theory can be of relevance to the developing world. The vertical differentiation model proposed here can aid in predicting future changes in horticultural marketing systems in emerging African economies. The findings suggest that gravity models may also contribute to a better understanding of the structure of marketing channels in developing countries.

De distributie van vlees, vleeswaren en vleessnacks
Vlieger, I.J. de; Zimmermann, K.L. ; Jahae, I.A.M.A. - \ 1995
Den Haag : LEI-DLO (Mededeling / Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO) 526) - ISBN 9789052422893 - 206
vlees - vleeswaren - snacks - maaltijden - markten - marketing - marketingkanalen - omzet - distributie - nederland - marktstructuur - meat - meat products - meals - markets - marketing channels - turnover - distribution - netherlands - market structure
Beschrijving van de distributiestructuur van rundvlees, kalfsvlees, varkensvlees, paardevlees, schape- en geitevlees, alsmede van vleeswaren en snacks. In het rapport is een uitgebreide beschrijving opgenomen van de structurele kenmerken van de verschillende bedrijfstypen (slachterijen, vleesgroothandel, verwerkende bedrijven, slagers) die in de distributiekolom voorkomen. Naast aantal en grootte is ingegaan op vervulde functies, verpakkingen, arbeidsbehoefte en transport. Verder is nagegaan via welke afzetkanalen het vlees en de vleesprodukten vanaf de slachterij naar de binnenlandse consumenten, binnenlandse verwerkende bedrijven en naar buitenlandse afnemers gaan. In het rapport wordt ook ingegaan op de onderlinge relaties tussen de verschillende bedrijven in de distributiekolom. Tot slot zijn de belangrijkste ontwikkelingen vergeleken met het in 1986 gehouden distributieonderzoek.
Concurrentievormen op rurale en urbane maïsmarkten in Zuid-Bénin.
Lutz, C.H.M. ; Tilburg, A. van - \ 1992
Tijdschrift voor sociaalwetenschappelijk onderzoek van de landbouw 7 (1992). - ISSN 0921-481X - p. 195 - 221.
benin - consumptiepatronen - voedselhygiëne - voedselvoorziening - voedingsmiddelen - maïs - marktconcurrentie - marketing - markten - voedingstoestand - prijzen - aanbodsevenwicht - handel - zea mays - marktstructuur - consumption patterns - food hygiene - food supply - foods - maize - market competition - markets - nutritional state - prices - supply balance - trade - market structure
Aangetoond wordt dat de ogenschijnlijk inefficiente marktorganisatie wel degelijk functioneert volgens een welbepaalde systematiek en duidelijke concurrentieverhoudingen
Gericht de toekomst in; naar een betere besturing van slachterijen (3).
Zuurbier, P. ; Dortmond, M. - \ 1989
Vleesdistributie en Vleestechnologie 24 (1989)10. - ISSN 0042-7691 - p. 10 - 12.
vlees - verpakken - slachtuitrusting - slachthuizen - voedsel - voedingsmiddelen - consumenteninformatie - consumenten - onderzoek - vraag - marktstructuur - meat - packing - slaughtering equipment - abattoirs - food - foods - consumer information - consumers - research - demand - market structure
De distributiestructuur van varkens in Nederland
Driel, J.A. van - \ 1988
Den Haag : L.E.I. (Mededeling / Landbouw-Economisch Instituut, Afdeling Structuuronderzoek no. 388) - 54
distributie - marketing - marketingkanalen - markten - nederland - varkens - omzet - marktstructuur - distribution - marketing channels - markets - netherlands - pigs - turnover - market structure
Onderzoek naar de structuur van de afzet van levende varkens en biggen op basis van enquetes onder ruim 1000 varkenshouders en 150 veehandelaren. Het rapport beschrijft de situatie in 1986 en vergelijkt deze met die van 1973
De distributie van vlees, vleeswaren en vleessnacks
Klein Kranenberg, H. ; Vlieger, J.J. de - \ 1988
Den Haag : L.E.I. (Mededeling / Landbouw-Economisch Instituut, Afdeling Structuuronderzoek no. 389) - 148
distributie - marketing - marketingkanalen - markten - vlees - vleeswaren - nederland - omzet - marktstructuur - distribution - marketing channels - markets - meat - meat products - netherlands - turnover - market structure
Nagegaan is via welke afzetkanalen de produkten vanaf de slachterij naar de binnenlandse consumenten, de binnenlandse verwerkende bedrijven en naar buitenlandse afnemers gaan. Bij de afzet aan binnenlandse consumenten is onderscheid gemaakt tussen de huishoudelijke en de buitenhuishoudelijke markt. Tevens is bij de slachterijen onderzocht van wie de slachtdieren zijn gekocht
De distributie van pluimveevlees, -bereidingen en -snacks
Vlieger, J.J. de; Zimmermann, K.L. - \ 1988
Den Haag : L.E.I. (Mededeling / Landbouw-Economisch Instituut, Afdeling Structuuronderzoek no. 390) - 116
kippenvlees - distributie - eendenvlees - marketing - marketingkanalen - markten - nederland - pluimveevlees - omzet - marktstructuur - chicken meat - distribution - duck meat - marketing channels - markets - netherlands - poultry meat - turnover - market structure
Nagegaan is via welke afzetkanalen de produkten vanaf de slachterij naar de Nederlandse consument, de verwerkende bedrijven en naar de buitenlandse afnemers gaan. Bij slachterijen is gevraagd bij wie de slachtdieren zijn gekocht
De concurrentiepositie van de nederlandse varkenshouderij in de EG
Baltussen, W.H.M. - \ 1988
Praktijkonderzoek varkenshouderij 2 (1988)4. - ISSN 1382-0346 - p. 15 - 16.
kosten - internationale handel - nederland - varkens - prijsvorming - prijzen - landen van de europese unie - marktstructuur - costs - international trade - netherlands - pigs - price formation - prices - european union countries - market structure
In dit artikel is kort samengevat wat de sterke en zwakke punten van de Nederlandse varkenshouderij zijn.
De marktstructuur in de boomkwekerij
Driel, J.A. van - \ 1987
Den Haag : LEI (Publikatie / Landbouw-Economisch Instituut 2.178) - 62
bosbouw - boomkwekerijen - houtachtige planten als sierplanten - markten - marketing - vraag - aanbod - nederland - marktstructuur - forestry - forest nurseries - ornamental woody plants - markets - demand - supply - netherlands - market structure
Een onderzoek naar de structuur van de afzet in de boomkwekerij op basis van enquetes onder 300 boomkwekers en 150 handelaren in bomen en planten in Nederland
De leghennenhouders en hun marktpartners
Niks, J.A.W.M. - \ 1984
Den Haag : LEI (Publikatie / Afdeling Structuuronderzoek. Landbouw-Economisch Instituut no. 2.171) - 75
hennen - landbouw - productiestructuur - agrarische structuur - contractlandbouw - verticale integratie - nederland - marktstructuur - hens - agriculture - production structure - agricultural structure - contract farming - vertical integration - netherlands - market structure
Op grond van een in 1981 gehouden enquete bij 336 leghennenhouders met een hokcapaciteit voor meer dan 100 dieren, is een beeld geschetst van de structuur van toelevering en afzet in deze sector. Daarbij is aandacht besteed aan het aandeel van de verschillende categorieen leveranciers en afnemers, de wijze van prijsbepaling, de contractproduktie, en aan enkele specifieke onderwerpen voor deze bedrijfstak, zoals de afzet van scharreleieren en de rechtstreekse verkopen aan de consument
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.