Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 65

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Kwaliteit van groente en snijbloemen uit gronddoekgoten verbluffend goed : Vermindering emissie water en meststoffen
  Rodenburg, J. ; Helm, F.P.M. van der; Janse, J. - \ 2014
  Onder Glas 11 (2014)9. - p. 30 - 31.
  glastuinbouw - snijbloemen - groenten - teeltsystemen - materialen - goten - plantenontwikkeling - substraten - groeimedia - emissie - reductie - greenhouse horticulture - cut flowers - vegetables - cropping systems - materials - ducts - plant development - substrates - growing media - emission - reduction
  Na succesvolle proefresultaten van gronddoekgoten bij de teelt van lisianthus, breidde Wageningen UR Glastuinbouw dit voorjaar het onderzoek uit naar sla, radijs en zomerbloemen. Gedurende vier maanden testte studente Jou-Fu Wang de producten op zowel kwaliteit als groei. De uitkomsten waren boven verwachting goed en bieden kansen voor de toekomst.
  Innovatie substraten potplanten : ontwikkelen van een innovatiestrategie voor substraat in de teelt van potplanten
  Vermeulen, T. ; Buurma, J.S. ; Wurff, A.W.G. van der; Ruijs, M.N.A. ; Blok, C. - \ 2014
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 1315) - 18
  potplanten - substraten - materialen - kweekmedia - kennis - nuttig gebruik - groeimedia - innovaties - plantgezondheid - opinies - maatschappelijk verantwoord ondernemen - pot plants - substrates - materials - culture media - knowledge - utilization - growing media - innovations - plant health - opinions - corporate social responsibility
  Het substraat is een belangrijk sturingselement in de teelt van potplanten. Toch wordt dit substraat door telers nog weinig ingezet als zodanig. Veelal wordt op basis van het advies van de toeleverancier en door kleinschalig proberen een substraat gekozen en de teelt verder op aangepast. Verschuivingen in marktwensen, problemen met levering en de veranderende substraateigenschappen veroorzaken teeltrisico’s omdat de teler er niet goed op kan anticiperen. In een proces met interviews onder telers en afnemers, analyse van de maatschappelijke belangen rond substraat, een workshop en een landelijke discussie bijeenkomst is een strategie uit gewerkt die de komende jaren kan leiden tot betere beheersing van substraat als sturingsmechanisme voor telers. Beheersing van substraat als sturingsmechanisme voor telers.
  Freesia op substraat : praktijkproeven 2013 en 2014
  Blok, C. ; Kromwijk, J.A.M. - \ 2014
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 1309) - 22
  freesia - knollen - kweekmedia - substraten - irrigatiewater - hergebruik van water - emissie - teeltsystemen - materialen - landbouwkundig onderzoek - freesia - tubers - culture media - substrates - irrigation water - water reuse - emission - cropping systems - materials - agricultural research
  Oktober 2013 overlegden belanghebbenden uit de Freesiawereld de toenemende maatschappelijke en politieke druk om te komen tot teeltsystemen met minder emissie van voeding en gewasbeschermingsmiddelen. Er werd besloten een serie praktijkproeven te doen met als doel een teeltsysteem te vinden dat het recirculeren van drainagewater mogelijk maakt. De keuze van het meest geschikte substraatmateriaal stond hierbij centraal. Wageningen UR Glastuinbouw werd gevraagd de telersbegeleidingsgroep en de experimenten te volgen en te adviseren over het proces. Bij Penning Freesia zijn twee 6-weekse proeven uitgevoerd met weggroei van freesia knollen op 10 substraten in plastic kratten. Het resultaat toonde de hoogste versgewichten op kokosgruis/grof veen en veenmosveen; zandmengsels, kleikorrels en perliet bleven achter. De telers kozen voor het ontwikkelen van zand als substraat omdat het materiaal goedkoper en duurzamer is en het schoonmaken van de knollen met organische substraten moeizamer verloopt. Het advies op dit punt is de keuze voor zand te heroverwegen en in vervolgonderzoek ook rekening te houden met problemen die bij de teelt van andere gewassen op zand van belang bleken zoals: de invloed van het jaargetijde, dosering van water en voeding en opbouw van ziektedruk in het systeem in de tijd. Octobre 2013 Freesia stakeholders met to discuss the explicit societal and political pressure to reduce the emission of nutrients and crop protection agents. It was decided to start a series of on-farm tests to find a cultivation system in which reuse of drainage water would become possible. The choice of the best substrate material was a focus of the research. Wageningen UR Greenhouse horticulture was asked to follow the the experiments and advice on the process. At Penning Freesia two 6-week experiments were organised growing Freesia bulbs in plastic crates. The results showed the highest fresh weight yields for a mix coir pith/coarse peat and peat moss. Sand, clay pellets and perlite produced less. Growers choose to develop the sand system as the material is cheaper / more durable and organic substrates require more labour to clean the corms at harvest. The advice at this moment is to reconsider the choice for sand and to include in the research some items which proved important in prior research for other crops on sand such as: influence of season, supply of water and nutrients and development of in-system disease pressure over time.
  Interest grows for Dutch mid-tech and low-tech greenhouse technology : A greenhouse to suit all tropical conditions (interview with Anne Elings)
  Kierkels, T. ; Elings, A. - \ 2014
  In Greenhouses : the international magazine for greenhouse growers 3 (2014)2. - ISSN 2215-0633 - p. 28 - 29.
  glastuinbouw - kassen - bouwtechnologie - bouwconstructie - teelt onder bescherming - tropen - ontwerp - maleisië - materialen - aangepaste technologie - greenhouse horticulture - greenhouses - construction technology - building construction - protected cultivation - tropics - design - malaysia - materials - appropriate technology
  The Netherlands sets the standard for high-tech greenhouses worldwide. But increasingly suppliers are looking too at possibilities within the mid-tech and even the low-tech market segments. The Dutch government is supporting demonstration projects, for example in Mexico, East Africa and Malaysia. Technically it’s all going well.
  Teelt de grond uit bladgewassen Rapportage 2009 - 2013
  Blind, M. ; Evenhuis, A. ; Weel, P.A. van; Verhoeven, J.T.W. - \ 2014
  Zwaagdijk : Proeftuin Zwaagdijk - 234
  groenten - teeltsystemen - cultuur zonder grond - plantpotten - cultuurmethoden - materialen - effecten - kweekmedia - voedingsoplossingen - gewasbescherming - bevochtigen - bladgroenten - vegetables - cropping systems - soilless culture - pots - cultural methods - materials - effects - culture media - nutrient solutions - plant protection - wetting - leafy vegetables
  Voor wat betreft de drijvende teelt van gewassen die niet direct op het systeem worden gezaaid is één van de cruciale vraagstukken: Wat is de juiste combinatie van: het type drijver; de vorm en afmetingen van en het type opkweekmateriaal (pot/plug); de positie van de pot of plug t.o.v. de voedingsoplossing; de watergeefstrategie. Mits goed op elkaar afgestemd kunnen diverse systemen tot goede resultaten leiden: 1. Een systeem waarbij de pot/plug altijd boven de voedingsoplossing hangt en in het begin regelmatig bevochtigd moet worden. 2. Een systeem waarbij de pot/plug van begin af aan met de voet continu in de voedingsoplossing hangt. 3. Een eb-/vloedsysteem (dus een combinatie van 1. en 2.).
  Kuubskist met golfbodem : Een alternatief uit de praktijk
  Wildschut, J. ; Lans, A.M. van der - \ 2013
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF - 11
  bloembollen - opslagkwaliteit - beluchting - kratten - materialen - onderzoek - ornamental bulbs - storage quality - aeration - crates - materials - research
  Op het bloembollenbedrijf van de Gebroeders Klaver is sinds 1995 een kuubskist in gebruik waarvan de geperforeerde bodemplaat gegolfd is. De luchtopbrengst is door PPO doorgemeten. De kisten met de golfbodem gaven bij het sneldrogen (2 diep x 4 hoog) gemiddeld 21% meer lucht dan de kisten met een platte bodem. Hierdoor zijn de bollen 3 – 5 uur eerder droog. Dit bespaart 13 tot 34% energie. Bij 4 hoog x 10 diep in de bewaarcel bleek de spreiding in debiet over de kisten met een golfbodem slechts iets groter. De luchtopbrengst is bij een stapeling van 9 diep 3% hoger dan bij gewone kisten, bij 7 diep 5% en bij 5 diep 10% hoger. Dit betekent een energiebesparing bij de circulatie van respectievelijk 9, 16 en 26%. Omdat bewaren 3 tot 4 maanden duurt en drogen bijvoorkeur slechts 24 uur, wordt in absolute zin bij het bewaren de meeste energie bespaard.
  Ultra-energiezuinige kassystemen met Supertransparante Micro-V Gestructureerde materialen: Rapportage in het kader van het EOS-LT programma van Agentschap NL (Openbare versie)
  Gieling, T.H. ; Ruijven, J.P.M. van; Swinkels, G.L.A.M. ; Holterman, H.J. ; Mohammadkhani, V. ; Ruijs, M.N.A. ; Rijn, C.J.M. van; Baggerman, J. ; Rath, J.K. ; Jong, M. de; Schropp, R.E.I. - \ 2013
  Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten Wageningen UR Glastuinbouw 1277) - 100
  teelt onder bescherming - glastuinbouw - materialen - innovaties - lichtrelaties - optische eigenschappen - milieufactoren - schermen - kastechniek - protected cultivation - greenhouse horticulture - materials - innovations - light relations - optical properties - environmental factors - blinds - greenhouse technology
  Doel van het in dit rapport beschreven onderzoek is het gebruiken van micro- en nanostructuren uit de PV-industrie om te komen tot een diffuus kasdekmateriaal met een hoge hemisferische transmissie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kennis die in het verleden is opgedaan in het ontwikkelen van het zigzag kasdekmateriaal. Met de ontwikkelde kennis kan energiebesparing gerealiseerd worden door het toepassen van de structuren op dubbel glas, waardoor materiaal gemaakt kan worden met een hoge hemisferische transmissie, diffuse eigenschappen en een hoge isolatiewaarde. Randvoorwaarde hierin is dat het ontwikkelde kasdekmateriaal toepasbaar is in een glastuinbouwmilieu. Dit betekent dat het materiaal niet mag verouderen, condensatie de transmissie niet mag verminderen en extra vervuiling niet mag optreden. Hierbij wordt de Nederlandse situatie als uitgangspunt genomen, maar interessante structuren voor andere klimaten zullen niet worden uitgesloten.
  Nederland krijgt belangstelling voor mid tech en low tech kassenbouw (interview met Anne Elings)
  Kierkels, T. ; Elings, A. - \ 2013
  Onder Glas 10 (2013)10. - p. 34 - 35.
  glastuinbouw - kassen - bouwtechnologie - bouwconstructie - teelt onder bescherming - tropen - ontwerp - maleisië - materialen - aangepaste technologie - greenhouse horticulture - greenhouses - construction technology - building construction - protected cultivation - tropics - design - malaysia - materials - appropriate technology
  Nederland zet de toon in high tech kassenbouw over de hele wereld. Maar in toenemende mate kijken de toeleveringsbedrijven ook naar mogelijkheden binnen het mid tech en zelfs het low tech segment. De Nederlandse overheid ondersteunt demonstratieprojecten in bijvoorbeeld Mexico, Oost-Afrika en Maleisië. Technisch lukt het allemaal goed.
  Most substrates suitable if you adapt the watering and fertiliser : take note of specific plants needs
  Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2012
  In Greenhouses : the international magazine for greenhouse growers 1 (2012)1. - ISSN 2215-0633 - p. 26 - 27.
  glastuinbouw - sierteelt - materialen - cultuur zonder grond - substraten - eigenschappen - bemesting - besluitvorming - teeltsystemen - greenhouse horticulture - ornamental horticulture - materials - soilless culture - substrates - properties - fertilizer application - decision making - cropping systems
  The diversity in substrates keeps growing. You can't say that one is better than the other if you take into account their characteristics and adapt the watering and fertilisation. But you also need take into account the specific requirements of the plant which we'll discuss in this article.
  F-scatterwaarden bieden meer zicht op diffuus licht (interview met Tom Dueck, Jim van Ruijven en Gert-Jan Swinkels)
  Kierkels, T. ; Dueck, T.A. ; Ruijven, J.P.M. van; Swinkels, G.L.A.M. - \ 2012
  Onder Glas 9 (2012)12. - p. 18 - 19.
  glastuinbouw - diffuus glas - materialen - licht - verstrooiing - optische eigenschappen - modellen - landbouwkundig onderzoek - groenten - greenhouse horticulture - diffused glass - materials - light - scattering - optical properties - models - agricultural research - vegetables
  Verstrooiing van licht door diffuus glas of een coating verhoogt de opbrengst van tomaat, komkommer en waarschijnlijk een hele range aan andere gewassen. Hoe hoger de haze (het percentage verstrooiing) hoe hoger de productie, blijkt uit proeven. Maar de hazefactor zegt nog niet genoeg. Het is tijd voor een nieuwe aanduiding van materiaaleigenschappen: F-scatter.
  Veel substraten geschikt mits je watergift en bemesting aanpast : rekening houden met specifieke eisen van de plant
  Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2012
  Onder Glas 9 (2012)1. - p. 5 - 7.
  sierteelt - substraten - materialen - diversiteit - mestgiften - irrigatie - eigenschappen - besluitvorming - glastuinbouw - ornamental horticulture - substrates - materials - diversity - dressings - irrigation - properties - decision making - greenhouse horticulture
  De diversiteit in substraten neemt nog steeds toe. Je kunt vaak niet zeggen dat de ene beter is dan de andere. Als je maar rekening houdt met hun karakteristieke eigenschappen en de water- en meststoffengift aanpast. En rekening houdt met de specifieke eisen van de plant. Die laatste behandelen we in dit artikel.
  A model-based greenhouse design method
  Vanthoor, B.H.E. - \ 2011
  Wageningen University. Promotor(en): Eldert van Henten, co-promotor(en): Cecilia Stanghellini; Pieter de Visser. - [s.l.] : S.n. - ISBN 9789085859192 - 307
  kassen - glastuinbouw - constructie - ontwerp - materialen - bouwtechnologie - modellen - klimaatfactoren - dynamisch modelleren - greenhouses - greenhouse horticulture - construction - design - materials - construction technology - models - climatic factors - dynamic modeling
  Doel van dit proefschrift is het ontwikkelen van een methode die kasontwerpen genereert die geschikt zijn voor de locale klimaat en economische condities. Deze methode moet functioneren voor de verschillende condities die men wereldwijd tegen kan komen. De ontwerpmethode die ontwikkeld is maakt gebruik van computermodellen.
  Nokschermen voorkomen kouval (interview met o.a. Peter van Weel)
  Sleegers, J. ; Weel, P.A. van - \ 2011
  Vakblad voor de Bloemisterij 66 (2011)15. - ISSN 0042-2223 - p. 34 - 35.
  glastuinbouw - kassen - schermen - materialen - constructie - gebruikswaarde - greenhouse horticulture - greenhouses - blinds - materials - construction - use value
  Bedrijven die belichten onder een dicht scherm hebben vaak las van kouval. Nokschermen zijn dan een goede en goedkope oplossing. Er zijn verschillende materialen en constructies mogelijk.
  Condensatie tegen het kasdek : licht- en energie-effecten van condensatie op acht kasdekmaterialen
  Stanghellini, C. ; Mohammadkhani, V. ; Bruins, M.A. ; Hemming, S. ; Sonneveld, P.J. - \ 2010
  Wageningen : Wageningen UR, Glastuinbouw (Rapport GTB 1025) - 50
  teelt onder bescherming - kassen - beglazing - bekleding, bouw - condenseren - ventilatie - temperatuur - klimaatregeling - energie - materialen - vergelijkend onderzoek - protected cultivation - greenhouses - glazing - cladding - condensation - ventilation - temperature - air conditioning - energy - materials - comparative research
  Condensatie tegen het kasdek is een bekend verschijnsel in de glastuinbouw. Uit berekeningen met het simulatiepro - gramma KASPRO blijkt dat per jaar ongeveer 100 liter water per vierkante meter tegen het kasdek condenseert. Dit getal wordt bevestigd door het geringe aantal beschikbare metingen. Bij condensatie komt energie vrij die eerder voor verdamping van water werd gebruikt, de latente warmte. Condensatie van 100 liter water komt overeen met een energie- equivalent van ca. 7,5m 3 gas wat 15-20% van het jaarverbruik is. Door condensatie wordt de kaslucht ontvochtigd. Condens heeft ook invloed op de lichttransmissie.
  Nieuwe materialen stellen hogere eisen aan meting lichtdoorlatendheid (interview met Vida Mohammadkhani en Gert-Jan Swinkels)
  Kierkels, T. ; Mohammadkhani, V. ; Swinkels, G.L.A.M. - \ 2010
  Onder Glas 7 (2010)5. - p. 40 - 41.
  kassen - bekleding, bouw - materialen - kunststoffen - glas - lichtdoorlating - meting - instrumenten (meters) - landbouwkundig onderzoek - glastuinbouw - greenhouses - cladding - materials - plastics - glass - light transmission - measurement - instruments - agricultural research - greenhouse horticulture
  Er worden steeds nieuwe kasdekmaterialen ontwikkeld. De lichtdoorlatendheid daarvan is niet zomaar met oude apparatuur te meten, vooral omdat diffuus invallend licht en lichtverstrooiing door het materiaal tegenwoordig ook belangrijk zijn. Wageningen UR Glastuinbouw heeft daarom nieuwe meetapparatuur ontwikkeld, die loodrecht én diffuus invallend licht en haze van vrijwel elk kasdekmateriaal kan meten. DLV Glas & Energie dringt erop aan de nieuwe meetmogelijkheden in de NEN-normering op te nemen.
  Plantschade door dampen die vrijkomen bij verwarmen van (kunststof) materialen
  Os, E.A. van; Khodabaks, M. - \ 2010
  kassen - schadelijke dampen - verwarming - materialen - glastuinbouw - binnen kweken (van planten) - greenhouses - fumes - heating - materials - greenhouse horticulture - indoor culture
  Gebruik van materialen in de kas kan leiden tot afgifte van schadelijke dampen.Vooral kunststoffen en verf kunnen na verhitting dampen afgeven. Schade treedt vooral op na installatie van nieuwe materialen, in de winter bij weinig ventilatie, als de planten relatief zwak zijn. Om voorafgaand aan gebruik door telers de schadekans in te schatten is een testmethode ontwikkeld om materialen te testen op afgifte van plantschadelijke stoffen.
  Verschillende materialen met nieuw protocol weer goed te vergelijken
  Sonneveld, P.J. ; Swinkels, G.L.A.M. - \ 2008
  Onder Glas 2008 (2008)5. - p. 26 - 27.
  kassen - diffuus glas - materialen - nieuwe producten - afdeklagen - lichtdoorlating - meting - normen - warmtestraling - warmteopslag - glastuinbouw - kastechniek - greenhouses - diffused glass - materials - new products - coatings - light transmission - measurement - standards - thermal radiation - heat retention - greenhouse horticulture - greenhouse technology
  Door de opkomst van nieuwe kasdekmaterialen voldoet de norm NEN2675 voor lichtdoorlatendheid niet meer. Wageningen UR Glastuinbouw en TNO ontwikkelen een nieuw protocol. Daarin nemen de onderzoekers ook diffuus licht en vochteffecten mee zodat heel verschillende materialen weer met elkaar te vergelijken zijn. Een nieuwe ontwikkeling is ook dat gemeten kan worden hoeveel warmtestraling een materiaal doorlaat. Dat is belangrijk om de koelcapaciteit of warmteopslag te bepalen
  Kas met geïntegreerde omzetting van warmtestraling naar elektrische energie
  Sonneveld, P.J. ; Swinkels, G.L.A.M. ; Bot, G.P.A. - \ 2007
  Wageningen : Wageningen UR, Plant Research International - 4
  teelt onder bescherming - zonnestraling - energieomzetting - thermische energie - reflectie - materialen - glastuinbouw - protected cultivation - solar radiation - energy conversion - thermal energy - reflection - materials - greenhouse horticulture
  PRI is een nieuwe ontwikkeling gestart in een tweede generatie energieleverende kassen. Doel van dit project is een technologie te ontwikkelen die het warmtedeel van de zonne-energie omzet in hoogwaardige elektrische en thermische energie. De warmtestraling wordt gereflecteerd met een speciale NIR reflecterende folie met een hoge doorlaat voor zichtbaar licht en in het bijzonder voor PAR. Deze folie reflecteert meer dan 45% nabij infrarode straling (NIR). Omdat hierdoor aanzienlijk minder warmte in de kas komt kan de kas meer gesloten blijven zonder een hoge koelbelasting. Het meer gesloten houden van de kas resulteert in een hogere CO2 concentratie bij een beperkte CO2 dosering, waardoor de groei en opbrengst toeneemt
  Substraten (water en voeding)
  Blok, C. ; Os, E.A. van; Voogt, W. - \ 2007
  substraten - materialen - teelt onder bescherming - glastuinbouw - substrates - materials - protected cultivation - greenhouse horticulture
  Informatie van Wageningen UR Glastuinbouw over de geschiktheid van substraten
  Ontwikkeling van optimaal kasdekmateriaal voor elke toepassing (information sheet)
  Sonneveld, P.J. ; Hemming, S. - \ 2007
  teelt onder bescherming - kassen - bekleding, bouw - thermische schermen - lichtsterkte - lichtdoorlating - isolatie (insulation) - materialen - innovaties - glastuinbouw - kastechniek - nanotechnologie - protected cultivation - greenhouses - cladding - thermal screens - light intensity - light transmission - insulation - materials - innovations - greenhouse horticulture - greenhouse technology - nanotechnology
  Om maximaal gebruik te kunnen maken van de natuurlijke zonnestraling, moeten kasdekmaterialen een optimale combinatie hebben van lichtdoorlatendheid en isolatiewaarde. Wageningen UR Glastuinbouw ontwikkelt samen met industriële partners dergelijke innovatieve kasdekmaterialen. Wageningen UR onderzoekt het effect van materiaaleigenschappen op de gebruikswaarde van het materiaal én ondersteunt haar partners bij het marktrijp maken van de kasdekmaterialen
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.