Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 185

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Maatregelen Natuurinclusieve landbouw
  Erisman, Jan Willem ; Eekeren, Nick van; Doorn, Anne van; Geertsema, Willemien ; Polman, Nico - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2821) - 49
  landbouw - natuur - agrarische bedrijfsvoering - maatregelen - biologische landbouw - dierenwelzijn - huisvesting, dieren - dierlijke productie - melkvee - agriculture - nature - farm management - measures - organic farming - animal welfare - animal housing - animal production - dairy cattle
  In deze notitie wordt een overzicht gegeven van maatregelen voor natuurinclusieve landbouw. Dit is een vorm van duurzame landbouw die optimaal gebruik maakt van de natuurlijke processen en deze integreert in de bedrijfsvoering. Natuurinclusieve landbouw begint met een gezonde bodem, produceert voedsel binnen de grenzen van natuur, milieu en leefomgeving en heeft positieve effecten op de biodiversiteit en het klimaat.
  Effecten van verbetering bodemkwaliteit op waterhuishouding en waterkwaliteit : deelstudies Goede Grond voor een duurzaam watersysteem
  Groenendijk, Piet ; Schipper, Peter ; Hendriks, Rob ; Akker, Jan van den; Heinen, Marius - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2811) - 127
  bodemkwaliteit - watersystemen - bodemverdichting - maatregelen - uitspoelen - soil quality - water systems - soil compaction - measures - leaching
  Het doel van het onderhavige onderzoek is om een antwoord te geven op de vrasag: 'hoe kunnen effecten van maatregelen ter verbetering van de bodemkwaliteit op het watersysteem gekwantificeerd worden, welke meetgegevens zijn daarvoor nodig en hoe kunnen de effecten kwantitatief in beeld gebracht worden zodat ze meegewogen kunnen worden in besluitvormingsprocessen?'
  Klimaatmaatregelen en het gemeentelijk landbouwbeleid : verkenning naar mogelijkheden voor versterking van klimaatmaatregelen binnen het toekomstig GLB in Nederland
  Lesschen, Jan Peter ; Kuikman, Peter - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2803) - 51
  landbouwbeleid - plattelandsontwikkeling - klimaat - maatregelen - mitigatie - agricultural policy - rural development - climate - measures - mitigation
  Beoordeling van mogelijk gebruik van N-bijmestsystemen voor aardappelen als equivalente maatregel
  Ruijter, F.J. de; Schröder, J.J. ; Geel, W.C.A. van; Postma, R. - \ 2016
  Wageningen : Wageningen Plant Research (Wageningen Plant Research rapport 672) - 37
  solanum tuberosum - aardappelen - akkerbouw - bemesting - maatregelen - stikstofmeststoffen - nederland - solanum tuberosum - potatoes - arable farming - fertilizer application - measures - nitrogen fertilizers - netherlands
  Het vijfde Nederlandse Actieprogramma Nitraatrichtlijn biedt ruimte voor zgn. equivalente maatregelen: maatregelen waarbij gebruiksnormen verhoogd kunnen worden zonder dat de milieukwaliteit verslechtert. Dit onderzoek richt zich op evaluatie van N-bijmestsystemen voor aardappel en gebruik als equivalente maatregel. Een theoretische verkenning laat zien dat ideale N-bijmestsystemen die voor verschillende groeiomstandigheden de juiste N-gift geven een iets lager N-overschot geven ten opzichte van bemesting volgens een vaste totale gift. Evaluatie van proeven liet zien dat N-bijmestsystemen mogelijke besparingen ten opzichte van de N-bemestingsrichtlijn veelal goed konden aangeven, maar situaties met een hogere optimale N-gift niet. Daarmee heeft gebruik van N-bijmestsystemen als equivalente maatregel momenteel onvoldoende perspectief.
  Inpassen van maatregelen ter reductie van gasvormige emissies in de bedrijfsvoering van melkveebedrijven : Koeien & Kansen resultaten 2010-2013
  Goselink, R.M.A. ; Sebek, L.B. ; Hilhorst, G.J. ; Evers, A.G. ; Haan, M.H.A. de - \ 2016
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Koeien & Kansen nr. 76) - 33
  broeikasgassen - emissie - maatregelen - ammoniakemissie - emissiereductie - luchtkwaliteit - agrarische bedrijfsvoering - melkveebedrijven - duurzame veehouderij - melkveehouderij - greenhouse gases - emission - measures - ammonia emission - emission reduction - air quality - farm management - dairy farms - sustainable animal husbandry - dairy farming
  In 2010 the dairy farmers of Cows & Opportunities have started working on a new project goal: gaseous emissions. To continue their role as pilot farm within the future developments in the dairy sector new goals have been added to their original goals on optimizing the nitrogen en phosphorus cycle: reducing greenhouse gas emissions and ammonia. The ultimate goal for 2013 was a 30% reduction of the average greenhouse gas emission of nitrous oxide (N2O) and methane (CH4) together, relative to the average Dutch dairy farm in 1990. In addition to the reduction of greenhouse gases, a second aim was to further reduce ammonia (NH3) emissions with 10% relative to the individual farm level in 2009. In 2009 the autonomously achieved reduction on greenhouse gas emissions turned out to be 29%, and this was further improved to 31% in 2013, reaching the project goal. This improvement was reached by both a reduction of N2O and CH4. The reduction of the N2O emission reached already 56% in 2009, but unexpectedly grew to 62% in 2013, partly by an increase in production intensity (kg FPCM per ha). The reduction of CH4 emission was less substantial, starting at 12% in 2009 and fluctuating around 13% in 2010-2013. The second aim was to further reduce NH3 emissions to an average of 3.2 kg NH3 per 1000 kg FPCM (10% reduction relative to the individual farm level in 2009). This was reached in 2013, showing that this goal was realistic even while working on other project goals like CH4 reduction in parallel. The decline in the NH3 emission is mainly achieved at the project farms situated on sandy soils and peat, while the emission of project farms on clay soils stayed relatively constant. Farm-specific circumstances such as the weather and roughage quality will influence the effect of measurements, thereby causing fluctuations in the emissions over the years. Working on the reduction of gaseous emissions is however possible on the average Dutch dairy farm and may lead to a reduction of 25% relative to 1990, looking at the autonomous reduction already reach in Cows & Opportunities in 2009. Further reduction of greenhouse gas emissions will cost more effort. If 50% of the Dutch dairy farmers also reaches a decrease in NH3 emission in 2020 comparable to the farmers in Cows & Opportunities have reached in 2013, the emission of the dairy sector wil be 3.6 kg NH3 per 1000 kg FPCM. Dairy farmers will however need high management skills, as they have to run a complex farming system and work simultaneously on a variety of financial, social and environmental objectives all-year.
  Mitigerende maatregelen voor de otter in de Vechtplassen : advies voor ontsnipperende maatregelen bij de Vreelandseweg en Bloklaan
  Grift, E.A. van der; Jansman, H.A.H. - \ 2016
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2697) - 41
  otters - lutra - wildpassages - monitoring - wildbescherming - maatregelen - wildbeheer - martes martes - noord-holland - otters - lutra - wildlife passages - monitoring - wildlife conservation - measures - wildlife management - martes martes - noord-holland
  Programmatische Aanpak Stikstof : En wat dat voor de landbouw betekent
  Groenestein, Karin - \ 2015
  agriculture and environment - nitrogen - agri-environment schemes - measures - natura 2000 - natural areas
  Goed watermanagement is (ook): Rekening houden met je omgeving
  Aarts, H.F.M. ; Haan, M.H.A. de; Verloop, J. - \ 2015
  Nieuwsbrief Koeien & Kansen (2015)42. - p. 2 - 2.
  waterbeheer - melkveehouderij - agrarische bedrijfsvoering - maatregelen - milieuwetgeving - water management - dairy farming - farm management - measures - environmental legislation
  Water is voor iedereen belangrijk en houdt zich niet aan grenzen. Goed waterbeheer betekent: Rekening houden met de eigen belangen én met die van de omgeving. Het watermanagement van het melkveebedrijf moet daarom aansluiten bij de wensen van nationale en regionale overheden en natuurlijk ook bij die van het bedrijf zelf.
  Systematische aanpak overmatige wortelgroei loont Biostimulant werkt alleen in de goede omgeving
  Kierkels, T. ; Streminska, M.A. ; Wurff, A.W.G. van der - \ 2015
  Onder Glas 12 (2015)2. - p. 23 - 23.
  glastuinbouw - cultuurmethoden - substraten - kweekmedia - plantenziekteverwekkende bacteriën - rhizobium rhizogenes - tomaten - landbouwkundig onderzoek - ziektepreventie - maatregelen - groeiregulatoren - greenhouse horticulture - cultural methods - substrates - culture media - plant pathogenic bacteria - rhizobium rhizogenes - tomatoes - agricultural research - disease prevention - measures - growth regulators
  Het wordt steeds duidelijker dat heel steriel werken de bacterie die voor overmatige wortelgroei zorgt, kan bevoordelen. Het antwoord: systematisch en op het juiste tijdstip het nuttige bodemleven opbouwen in het substraat. Proeven op dit gebied geven goede hoop dat dit de juiste aanpak is.
  Opties voor benutten van de bodem voor schoon oppervlaktewater
  Salm, C. van der; Groenendijk, P. ; Hendriks, R.F.A. ; Massop, H.T.L. ; Renaud, L.V. - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2588) - 111
  bodemchemie - fosfaatuitspoeling - emissiereductie - waterverontreiniging - fosfor - maatregelen - drainage - milieueffect - mestbeleid - monitoring - voorspellingen - kaderrichtlijn water - modellen - soil chemistry - phosphate leaching - emission reduction - water pollution - phosphorus - measures - drainage - environmental impact - manure policy - monitoring - forecasts - water framework directive - models
  In deze studie is een quickscan uitgevoerd naar het effect van een zestal maatregelen op de uitspoeling van fosfaat naar het oppervlaktewater in 2027. De vergeleken maatregelen zijn: huidige mestbeleid, fosfaattoestand ‘voldoende’, drainage, uitmijnen, omzetten landbouw in natuur en structuurverbetering. De effecten van de maatregelen verschillen in omvang en vertonen grote regionale verschillen. Belasting van het oppervlaktewater vindt vooral plaats vanuit een smalle zone langs waterlopen. In een groot deel van Nederland is deze zone smaller dan 5 meter. Maatregelen zouden dus deels tot deze zones beperkt kunnen worden.
  Bacterieziekten in de bloemisterij
  Slootweg, G. ; Dijkema, M.H.G.E. ; Wolf, J.M. van der; Meekes, E. ; Westerhof, J. - \ 2015
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving BBF - 59
  sierteelt - plantenziekteverwekkende bacteriën - microbiële besmetting - vermeerderingsmateriaal - bedrijfshygiëne - maatregelen - bestrijdingsmethoden - elicitoren - bacterieziekten - ornamental horticulture - plant pathogenic bacteria - microbial contamination - propagation materials - industrial hygiene - measures - control methods - elicitors - bacterial diseases
  In de bloemisterij kunnen een flink aantal bacterieziekten voorkomen, veroorzaakt door verschillende bacteriën. Ziekteverwekkende bacteriën kunnen een grote variatie aan symptomen laten zien, waaronder natrot, kankers, bladvlekken en dwerggroei. Uit bronnenonderzoek blijkt dat in de kasteelt van paprika bacteriën (Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum) in al het water op de kwekerij aanwezig kunnen zijn en ook goed kunnen overleven in grond en op oppervlakten. Daarnaast is deze bacterie aangetoond op fruitvliegjes in het gewas. In de buitenteelt van Prunus zijn ziekteverwekkende bacteriën (Xanthomonas arboricola pv. pruni en Pseudomonas syringae pv. morsprunorum) aangetoond op onkruidspuitkappen, laarzen, snoeischaren, het doek van het containerveld en buiten- én binnenzijde van beregeningsystemen. Ook op vliegen op vangplaten tussen besmette Prunusplanten zijn deze bacteriën gevonden. Visuele diagnostiek van bacterieziekten is erg lastig. De symptomen lijken erg op elkaar en kunnen snel worden verward met bladvlekkenziekten veroorzaakt door schimmels. In de meeste gevallen wordt de bacterie uit het aangetaste weefsel geïsoleerd. Voor het op naam brengen wordt altijd een serologische (ELISA) of PCR (DNA-)techniek gebruikt. Het is daarvoor echter wel noodzakelijk dat men beschikt over een positieve controle van de op naam te brengen soort. Als men niet weet om welke soort het zou kunnen gaan wordt DNA-sequencing toegepast, om de bacterie op naam te brengen. Bovengenoemde technieken worden zowel bij Naktuinbouw als bij Wageningen UR toegepast. In Sedum is onderzocht of latente besmettingen met Erwinia betrouwbaar zijn aan te tonen. Hiervoor is, onder andere, gebruikt gemaakt van een door PRI ontwikkelde methode waarmee het plantmateriaal onder vacuüm wordt gebracht. Erwinia’s vermeerderen wel goed uit bij een lage zuurstofconcentratie terwijl veel andere bacteriën dan afsterven. Uit dit onderzoek blijkt dat er bij de vacuümmethode niet meer infecties aangetoond worden dan bij (‘klassieke’) verrijking van plantenextracten in een groeimedium. Bij Sedum en Phlox is het effect van een warmwaterbehandeling om plantmateriaal vrij te maken van bacteriebesmetting onderzocht. Het onderzoek is uitgevoerd met stekken van Sedum, waarvan onbekend was of de stekken besmet waren met Dickeya dianthicola en/of Pectobacterium spp. En planten van Phlox, die besmet waren met woekerziek. Na twee dagen voorwarmte zijn twee warmwaterbehandelingen uitgevoerd (30 minuten bij 47°C en 15 min. Bij 50°C. De sedumplanten in de proef waren niet of nauwelijks besmet met Dickeya dianthicola en Pectobacterium spp. waardoor er geen conclusies getrokken kunnen worden over de effectiviteit van de geteste warmwaterbehandelingen. De warmwaterbehandelingen veroorzaakten aan het begin van de groei lichte schade (bladschade, groeivertraging). Al snel waren deze effecten in het gewas niet meer zichtbaar. Bij Phlox bleken beide warmwaterbehandelingen niet effectief tegen woekerziek en gaven veel schade (uitval en afname aantal stelen per plant). Er zijn verschillende stoffen bekend die het afweermechanisme van de plant stimuleren waardoor de plant weerbaarder wordt tegen ziekten en plagen (elicitors). Elicitors zijn met name voor beheersing van bacterieziekten interessant, omdat antibiotica (bacteriedodende middelen) geen toelating kennen voor gewassen. Deze geïnduceerde weerstand is niet specifiek en kan een effect hebben op zowel schimmels, bacteriën en virussen. Elicitors hebben geen direct effect op de bacterie, waardoor geen resistentie kan ontstaan. Het tijdstip van toediening is echter vaak kritischer dan bij toepassing van gangbare (chemische) gewasbeschermingsmiddelen, en bescherming wordt vaak pas enige tijd na toediening verkregen. Voor de beheersing van bacterieziekten op de bedrijven is een lijst met hygiënemaatregelen opgesteld. Deze maatregelen zijn ook kort samengevat in 10 geboden.
  Groeimogelijkheden verkend bij AMvB grondgebonden melkveehouderij
  Evers, A.G. ; Haan, M.H.A. de - \ 2015
  Wageningen UR
  melkveehouderij - groeianalyse - grondbeheer - fosfaat - melkvee - huisvesting van koeien - maatregelen - wetgeving - landbouwgrond - dairy farming - growth analysis - land management - phosphate - dairy cattle - cow housing - measures - legislation - agricultural land
  Op 29 maart 2015 heeft staatssecretaris Sharon Dijksma voorstellen voor de Algemene Maatregel van Bestuur (AmvB) grondgebonden groei melkveehouderij aan de Eerste Kamer aangeboden. Voor de Koeien & Kansen-bedrijven is verkend wat voor gevolgen dit heeft voor hun bedrijf.
  Duurzame melkveehouderij levert meer biodiversiteit op
  Zijlstra, J. ; Migchels, G. ; Poelarends, J.J. - \ 2015
  V-focus 12 (2015)1. - ISSN 1574-1575 - p. 26 - 28.
  landbouwbeleid - milieubeleid - maatregelen - biodiversiteitsbepaling - melkveehouderij - duurzame veehouderij - agricultural policy - environmental policy - measures - biodiversity assessment - dairy farming - sustainable animal husbandry
  We hebben de afgelopen decennia binnen de landbouw al heel veel maatregelen genomen om de schadelijke gevolgen van landbouw voor het milieu te beperken. Hebben die inspanningen ook vooruitgang in biodiversiteit opgeleverd?
  A safe operating space - Terry Hughes
  Wageningen UR, - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR
  ecosystemen - ecologische verstoring - natuurreservaten - klimaatverandering - maatregelen - ecosystems - ecological disturbance - nature reserves - climatic change - measures
  Mondiaal beeldbepalende ecosystemen zoals het Groot Barrière Rif en het Amazonewoud lopen het risico op instorting door klimaatverandering. Dat risico kan echter fors worden verkleind door lokale maatregelen zoals het inperken van overbevissing, vervuiling en boskap, zo stelt een internationaal team van wetenschappers onder leiding van Marten Scheffer van Wageningen University in Science van 20 maart 2015
  Bacteriën in de Bloemisterij
  Slootweg, G. - \ 2015
  Wageningen UR
  sierteelt - vollegrondsteelt - vermeerderingsmateriaal - microbiële besmetting - plantenziekteverwekkende bacteriën - bedrijfshygiëne - maatregelen - bestrijdingsmethoden - ornamental horticulture - outdoor cropping - propagation materials - microbial contamination - plant pathogenic bacteria - industrial hygiene - measures - control methods
  Bacterieziekten zijn een toenemend probleem in de bloemisterij. Ze zijn erg besmettelijk en nauwelijks te bestrijden. Beheersmaatregelen zijn het belangrijkste wapen. Waar komen bacteriën vandaan, hoe beheers je ze en welk onderzoek is er gedaan om besmetting tegen te gaan.
  Update Checklist Energiebesparende Maatregelen
  Wildschut, J. - \ 2014
  BloembollenVisie (2014). - ISSN 1571-5558 - p. 23 - 23.
  tuinbouwbedrijven - bloembollen - energiebesparing - bedrijfsmanagement - maatregelen - controlelijsten - besluitvorming - market gardens - ornamental bulbs - energy saving - business management - measures - checklists - decision making
  De laatste versie van de Checklist Energiebesparende Maatregelen is inmiddels vijf jaar oud. Door PPO Bloembollen en DLV Plant is deze nu geactualiseerd. De bedoeling van de checklist is dat bloembollenbedrijven zelf een zogenoemde shortlist kunnen maken van voor hen interessante mogelijkheden. Samen met adviseurs of installateurs kan dan uitgewerkt worden welke maatregelen op het bedrijf het meest lucratief zijn.
  Plan van aanpak voer- en managementmaatregelen en aanvullende technische maatregelen voor ammoniakreductie veehouderij in PASkader : stand van zaken september 2014
  Ogink, N.W.M. ; Aarnink, A.J.A. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 821) - 45
  maatregelen - ammoniakemissie - emissiereductie - diervoedering - duurzame veehouderij - stikstof - huisvesting, dieren - veehouderij - landbouw en milieu - agrarische bedrijfsvoering - luchtkwaliteit - measures - ammonia emission - emission reduction - animal feeding - sustainable animal husbandry - nitrogen - animal housing - livestock farming - agriculture and environment - farm management - air quality
  In this study a research programme is presented to develop and facilitate the introduction of feed and management measures to mitigate ammonia emission of livestock facilities near Natura-2000 areas.
  Preventie steeds belangrijker bij stengelaaltje
  Dwarswaard, A. ; Vreeburg, P.J.M. - \ 2014
  BloembollenVisie (2014)296. - ISSN 1571-5558 - p. 52 - 53.
  tulpen - plantenplagen - ditylenchus dipsaci - grondsterilisatie - bestrijdingsmethoden - ziektepreventie - bemonsteren - maatregelen - tulips - plant pests - ditylenchus dipsaci - soil sterilization - control methods - disease prevention - sampling - measures
  Elk voorjaar is het schrikken voor een aantal telers van tulpen. Er is stengelaaltje gevonden. Sinds het wegvallen van het Produktschap Tuinbouw is een schadevergoeding niet vanzelfsprekend en is er minder geld voor onderzoek. Aan de teler om vooral preventieve maatregelen te nemen. In dit artikel is de laatste stand van zaken te lezen.
  Webinar Msc Forest and Nature Conservation
  Wageningen UR, ; Scheffer, M. - \ 2014
  Wageningen UR
  ecosystemen - ecologische verstoring - natuurreservaten - klimaatverandering - maatregelen - plaatselijke planning - ecosystems - ecological disturbance - nature reserves - climatic change - measures - local planning
  Mondiaal beeldbepalende ecosystemen zoals het Groot Barrière Rif en het Amazonewoud lopen het risico op instorting door klimaatverandering. Dat risico kan echter fors worden verkleind door lokale maatregelen zoals het inperken van overbevissing, vervuiling en boskap, zo stelt een internationaal team van wetenschappers onder leiding van Marten Scheffer van Wageningen University in Science van 20 maart 2015
  Advies ‘Herstel Leuvenumse beek’
  Dongen, R. van; Verdonschot, P.F.M. - \ 2014
  Driebergen : Bosschap, bedrijfschap voor bos en natuur - 20
  waterlopen - herstel - hydrologie van stroomgebieden - maatregelen - inventarisaties - natuurgebieden - veluwe - streams - rehabilitation - catchment hydrology - measures - inventories - natural areas - veluwe
  Het OBN Deskundigenteam Beekdallandschap is gevraagd advies uit te brengen over de geplande herstelmaatregelen in de Leuvenumse beek. Dit advies is verwerkt in de definitieve herstelvisie (Bell Hullenaar) en heeft ook doorgewerkt in de wijze waarop de maatregelen zullen worden uitgevoerd. Kort gezegd heeft het advies ervoor gezorgd dat het herstel van het beeksysteem op meer systematische wijze zal gaan plaatsvinden
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.