Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 86

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Case studies best practices onkruidbestrijding : Duurzame onkruidbestrijding op laanboombedrijven in Rivierenland
  Sluis, B.J. van der; Baltissen, A.H.M.C. - \ 2016
  Randwijk : Wageningen Plant Research , onderdeel van Wageningen University & Research, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit (Rapport 2016-10) - 23
  straatbomen - onkruidbestrijding - gevalsanalyse - best practices - boomkwekerijen - duurzaamheid (sustainability) - mechanische bestrijding - rivierengebied - street trees - weed control - case studies - best practices - forest nurseries - sustainability - mechanical control - rivierengebied
  Onkruid is in de laanboomkwekerij een groot probleem. De mogelijkheden voor chemische onkruidbestrijding nemen af en mechanische onkruidbestrijding op klei is moeilijk en door het wisselende weer niet altijd toepasbaar. Toch streeft de laanboomsector in de regio naar duurzame oplossingen. Welke methoden zijn er en worden op dit moment al succesvol toegepast? Welke nieuwe methoden zijn in ontwikkeling? Wat past bij de bedrijfsvoering in de regio van het laanboompact. Welke mogelijkheden worden en kunnen effectief ingezet worden tegen onkruid. De doelstelling van het project is door middel van case studies de mogelijkheden van best practices onkruidbestrijding bij de boomkwekers onder de aandacht te brengen waardoor effectieve methoden meer opgepakt gaan worden.
  Achtergrondinformatie Praktijkdag Suikerbieten & Cichorei 2 juli 2015, Vredepeel
  PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2015
  Vredenpeel : PPO - 17
  akkerbouw - suikerbieten - cichorei - wortelgewassen - proeven op proefstations - zandgronden - organische meststoffen - bodemvruchtbaarheid - mechanische bestrijding - herbiciden - onkruidbestrijding - gewasbescherming - bladschimmels - rhizoctonia - rassenproeven - bemesting - arable farming - sugarbeet - chicory - root crops - station tests - sandy soils - organic fertilizers - soil fertility - mechanical control - herbicides - weed control - plant protection - phylloplane fungi - rhizoctonia - variety trials - fertilizer application
  Deze Praktijkdag aandacht voor: Investeren in organische stof loont. Mechanische onkruidbestrijding. Bladschimmelbeheersing suikerbieten. Proefveld rhizoctoniaresistente suikerbietenrassen. Stikstof- en fosfaatbemesting in relatie tot het 5e actieprogramma. Nitraatrichtlijn. Stel de juiste diagnose van ‘zieke’ planten. Vooruitgang door nieuwe rassen bij cichorei. Onkruidbeheersing. Opbrengstverhoging. en Spuittechniek
  Kans op schade door hoog doseren
  Hoek, H. - \ 2014
  Boerderij 99 (2014)34. - ISSN 0006-5617 - p. 57 - 57.
  akkerbouw - maïs - aardappelen - suikerbieten - gewasbescherming - herbiciden - schade - opbrengst - toepassingsdatum - doseringseffecten - mechanische bestrijding - arable farming - maize - potatoes - sugarbeet - plant protection - herbicides - damage - outturn - application date - dosage effects - mechanical control
  Te hoge dosering van herbiciden kunnen soms leiden tot opbrengstderving. Dat blijkt uit een onderzoek door PPO-agv en CLM. Ze adviseren het LDS-systeem te combineren met een goede middelenkeuze en mechanische onkruidbestrijding, om het risico op gewasschade te beperken. Dat is ook nog eens goed voor de waterkwaliteit.
  Exploring the molecular link between swim-training and caudal fin development in zebrafish (Danio rerio) larvae
  Fiaz, A.W. ; Leon, K.M. ; Leeuwen, J.L. van; Kranenbarg, S. - \ 2014
  Journal of Applied Ichthyology 30 (2014)4. - ISSN 0175-8659 - p. 753 - 761.
  transcription factor - mechanical control - gene-expression - bone - activation - forces - tissue - transhydrogenase - osteoblasts - contributes
  In vitro and in vivo studies have shown that mechanical forces play an important role during development. The molecular mechanisms via which mechanical forces regulate development have been extensively investigated by in vitro studies. However, knowledge about the molecular pathways that mediate the effect of mechanical forces during development in vivo is limited. Previously, we showed that swim-training increased maximum normalized curvatures in the caudal fin (suggesting that the caudal fin experienced increased mechanical loads) and prioritized the development of skeletal structures in the caudal fin. Therefore, we used the zebrafish caudal fin to explore the molecular link between an increased swimming activity and development in vivo. Whole genome microarray analysis of caudal fins of zebrafish subjected to swim-training and control fish identified 46 genes which were up-regulated with a fold change of 1.5 or larger at 10 dpf. Fourteen genes were expressed specifically in the following tissues in the caudal fin: the neural tube, the tissue surrounding the hypurals, the finfold, or muscle fibers. Subsequently, we identified two muscle specific genes, aste1 (asteroid homolog 1) and zgc:65811, which showed an increased expression specifically in the caudal fin in response to swim-training. This makes these genes interesting candidate genes for further research on the molecular link between mechanical forces and caudal fin development. Our study is the first to investigate the molecular link between swim-training and caudal fin development and offers a system that can provide a deeper understanding of the link between mechanical and molecular signals during development in vivo.
  Innovaties in mechanische onkruidbestrijding : Toetsing en demonstratie van nieuwe onkruidbestrijdingstechnieken in groentegewassen
  Huiting, H.F. - \ 2014
  PPO AGV (Rapporten WUR PPO AGV ) - 21
  onkruidbestrijding - mechanische bestrijding - akkerbouw - vollegrondsteelt - vollegrondsgroenten - schoffelmachines - technieken - effecten - weed control - mechanical control - arable farming - outdoor cropping - field vegetables - steerage hoes - techniques - effects
  Onkruidbestrijding in een groot aantal (kleinere) vollegroentegewassen wordt steeds moeilijker door de afnemende beschikbaarheid van herbiciden. Zowel aan bestaande als aan nieuwe toelatingen worden strengere eisen gesteld, die hoge kosten met zich meebrengen waardoor registraties voor kleine(re) gewassen moeilijker terug verdiend kunnen worden. Naast eisen aan toelatingen spelen eisen aan het geteelde product een steeds grotere rol: productie die minder afhankelijk is van chemie wordt door de retail als steeds belangrijker gezien. De combinaties van lastiger toelatingsprocedures en vragen vanuit afnemers maken toepassing van mechanische onkruidbestrijdingstechnieken een (meer) voor de hand liggende keuze. In heel veel gewassen is ook al het nodige onderzoek gedaan naar de technische mogelijkheden van mechanische onkruidbestrijding. Dat de technieken tot nu toe niet grootschalig worden ingezet komt door risicobeleving en gebrek aan ervaring bij telers. Ondertussen zijn er – zeker de laatste jaren – volop ontwikkelingen gaande. Met name de nieuwste intra-rijwieders met plantherkenning komen nu langzaam maar zeker op de markt en bieden nieuwe mogelijkheden in capaciteit en nauwkeurigheid. Ook de bijna algemene toepassing van (RTK-)GPS maakt mechanische onkruidbestrijding veel interessanter; denk bijvoorbeeld aan zeer snel en veel nauwkeuriger schoffelen. Al met al is verkennen van de (on)mogelijkheden van de beschikbare technieken in vollegrondsgroentegewassen nodig; zowel de nieuwe technieken als de al bekende technieken zoals vinger- en torsiewieders. De doelstelling van dit onderzoek is een demonstratie van mogelijkheden van mechanische onkruidbestrijding in een aantal groentegewassen, en onderzoeken van mogelijkheden in gewassen waar minder ervaring is opgedaan. Niet alleen de onkruidbestrijdingseffecten, maar ook neveneffecten en de inpasbaarheid in teelt en bouwplan worden besproken.
  Ontwikkeling meerjarig onkruid bij niet kerende grondbewerking
  Vermeulen, G.D. ; Groeneveld, R.M.W. ; Heijting, S. - \ 2014
  Wageningen : Plant Research International (PRI rapport ) - 16
  akkerbouw - veldgewassen - gewasbescherming - cultuurmethoden zonder grondbewerking - onkruidbestrijding - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - biologische bestrijding - biologische landbouw - mechanische bestrijding - gereduceerde grondbewerking - arable farming - field crops - plant protection - no-tillage - weed control - cultural control - biological control - organic farming - mechanical control - reduced tillage
  In theorie is voor zaadonkruiden te verwachten dat de zaden bij Niet Kerende Grondbewerking minder diep in de bouwvoor terecht zullen komen, dat men de zaadbank door regelmatige ondiepe mechanische bestrijding zou kunnen uitputten en dat daardoor de onkruiddruk zelfs zou afnemen. Voor meerjarige onkruiden is dit niet van toepassing en wordt geprobeerd de uitgroei voldoende te beheersen bij toepassing van NKG met intensieve niet-chemische bestrijding.
  Bestrijding Grote Waternavel, Waterteunisbloem en Parelvederkruid : resultaten van een kasproef naar de effectiviteit van branden en frequente manuele bestrijding op de groei van H. ranunculoides, L. grandiflora en M. aquaticum bij verschillende nutriëntenniveaus van de bodem
  Michielsen, J.G.P. ; Riemens, M.M. - \ 2012
  Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde - 47
  schadelijke waterplanten - herbiciden - mechanische bestrijding - waterlopen - plagenbestrijding - veldproeven - kostenanalyse - aquatic weeds - herbicides - mechanical control - streams - pest control - field tests - cost analysis
  Grote waternavel, Parelvederkruid en Waterteunisbloem zijn invasieve exoten die in zowel Vlaanderen als Nederland voor problemen zorgen. De belangrijkste problemen zijn wateroverlast en schade aan inheemse soorten. De waterschappen en provincies die belast zijn met het beheer van de watergangen zijn jaarlijks zeer veel tijd en geld kwijt aan het verwijderen van deze soort. Machinale verwijdering veroorzaakt fragmentatie en daarmee verspreiding en toepassing van herbiciden is in de regio niet mogelijk. Zowel de verwijdering als afvoer zijn duur en overschrijden ruimschoots de reguliere kosten voor het beheer
  Efficient middel in de strijd tegen wortelonkruiden
  Delanote, L. ; Riemens, M.M. - \ 2012
  Management & Techniek : halfmaandelijks vakblad van Boerenbond Leuven 17 (2012)11. - p. 23 - 24.
  onkruidbestrijding - mechanische bestrijding - wiedmachines - biologische landbouw - veldproeven - akkerbouw - overblijvende onkruiden - weed control - mechanical control - rod weeders - organic farming - field tests - arable farming - perennial weeds
  In 2011 demonstreerde Inagro de Rod weeder in primeur in Vlaanderen tijdens de open velddag van het Proefbedrijf Biologische Landbouw. De eenvoud van de machine en het principe maakten indruk. Nederlands onderzoek bij de Plant Sciences Group, onderdeel van Wageningen University and Research Centre (WUR) bevestigt de goede efficiëntie.
  Staafwieder draait wortelonkruiden de nek om
  Doorn, D. van; Riemens, M.M. ; Huiting, H.F. - \ 2012
  Nieuwe oogst / Magazine gewas 8 (2012)10. - ISSN 1871-093X - p. 4 - 5.
  onkruidbestrijding - mechanische bestrijding - wiedmachines - veldproeven - landbouwkundig onderzoek - vollegrondsteelt - akkerbouw - weed control - mechanical control - rod weeders - field tests - agricultural research - outdoor cropping - arable farming
  Uit onderzoek van Plant Research International en PPO-AGV, beide onderdeel van Wageningen UR, blijkt dat mechanische onkruidbestrijding met behulp van de rod weeder zeer effectief is.
  Intra-rijschoffelen rijp voor de praktijk : mechanische onkruidbestrijding heeft toekomst
  Bleeker, Piet - \ 2012
  weed control - mechanical control - hoeing - sugarbeet - steerage hoes - agricultural engineering
  Duurzame onkruidbestrijding boomkwekerij en gemeenten
  Smits, A.P. ; Lans, A.M. van der; Baltissen, A.H.M.C. - \ 2011
  Lisse : PPO Bloembollen en Bomen
  boomteelt - onkruidbestrijding - bestrating - herbiciden - mechanische bestrijding - innovaties - samenwerking - betuwe - arboriculture - weed control - pavements - herbicides - mechanical control - innovations - cooperation - betuwe
  Zowel de gemeenten alsook de laanboomsector in Rivierenland werken hard aan de verlaging van de milieubelasting door vermindering van de toepassing van herbiciden op verhardingen (door gemeenten) en in laanboompercelen (door kwekers). De vermindering wordt door beide partijen o.a. bereikt door inzet van innovatieve technieken bij de mechanische en chemische onkruidbestrijding. In dit onderzoek is nagegaan of samenwerking van beide partijen, bij toepassing van nieuwe sensortechnieken voor de chemische onkruidbestrijding zoals de Weed –iT en Weedseeker, mogelijk is.
  Automatisch onkruid bestrijden in de rij : rapport fase 4 (PPL3): technische realisatie prototype meerrijer, testen fucntionaliteit
  Nieuwenhuizen, A.T. ; Hemming, J. ; Struik, L. - \ 2011
  Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 425) - 22
  wiedmachines - akkerbouw - vollegrondsgroenten - onkruidbestrijding - mechanische bestrijding - schoffelmachines - landbouwkundig onderzoek - landbouwtechniek - precisielandbouw - rod weeders - arable farming - field vegetables - weed control - mechanical control - steerage hoes - agricultural research - agricultural engineering - precision agriculture
  Dit rapport bevat de voortgang, resultaten en conclusies van fase 4c van het programma precisielandbouw project plant specifieke onkruidbestrijding. Doel van deze fase was de technische realisatie en het testen van een prototype meerrijer die op hogere snelheid en acceptabele werkbreedte werkt. De ontwikkeling van een meerrijïge intrarijwiedmachine past in het streefbeeld en de wensen van akkerbouwers en vollegrondsgroententelers die precisielandbouw toepassen in hun bedrijfsvoering. Het streefbeeld bestaat uit een snellere plantdetectie voor grovere gewassen zoals bieten en kool.
  Hydraulische intrarijwieder
  PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, ; Louis Bolk, - \ 2011
  [S.l.] : YouTube
  onkruidbestrijding - mechanische bestrijding - wiedmachines - landbouwtechniek - akkerbouw - biologische landbouw - weed control - mechanical control - rod weeders - agricultural engineering - arable farming - organic farming
  Video over de hydraulische intrarijwieder van Poulsen.
  De Rod Weeder
  PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, ; Louis Bolk, - \ 2011
  [S.l.] : YouTube
  onkruidbestrijding - mechanische bestrijding - landbouwtechniek - wiedmachines - overblijvende onkruiden - akkerbouw - biologische landbouw - weed control - mechanical control - agricultural engineering - rod weeders - perennial weeds - arable farming - organic farming
  Video van de BioVelddag 2010 over de Rod Weeder.
  Pneumatische intrarijwieder PPO
  PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, ; Louis Bolk, - \ 2011
  [S.l.] : YouTube
  wiedmachines - schoffelmachines - onkruidbestrijding - mechanische bestrijding - akkerbouw - biologische landbouw - rod weeders - steerage hoes - weed control - mechanical control - arable farming - organic farming
  Video van de BioVelddag 2010 over de pneumatische intrarijwieder.
  Mechanische onkruidbestrijding met perspectief
  Bleeker, P.O. - \ 2011
  In: BioKennis innovatie magazine / Wijnands, F.G., van Keulen, H., Dubbeldam, R., - p. 56 - 57.
  onkruidbestrijding - mechanische bestrijding - wiedmachines - schoffelmachines - mechanisatie - landbouwwerktuigen - biologische landbouw - landbouwtechniek - automatisering - weed control - mechanical control - rod weeders - steerage hoes - mechanization - farm machinery - organic farming - agricultural engineering - automation
  Intra-rijwieders met schoffels, lichtsensoren en camera’s: deze intelligente machines bestrijden het onkruid in de gewasrij mechanisch. Ze zijn ontwikkeld voor de biologische landbouw. De sensoren en camera’s bepalen de plaats van het gewas, waarna de schoffels per rij het onkruid tussen de planten omver wieden. Ook gangbare telers passen ze intussen met succes toe.
  Beetle eater verslindt aspergekever
  Broek, R.C.F.M. van den - \ 2011
  In: BioKennis innovatie magazine / Wijnands, F.G., van Keulen, H., Dubbeldam, R., - p. 28 - 29.
  asparagus - stengelgroenten - vollegrondsteelt - vollegrondsgroenten - coleoptera - insectenplagen - mechanische bestrijding - biologische bestrijding - landbouwtechniek - asparagus - stem vegetables - outdoor cropping - field vegetables - coleoptera - insect pests - mechanical control - biological control - agricultural engineering
  De Beetle eater doet wat haar naam doet vermoeden: kevers verslinden. Deze grote stofzuiger werkt goed bij het bestrijden van aspergekevers op aspergeplanten. Een teler en een onderzoeker hebben de machine daarvoor geoptimaliseerd.
  Mechanische bestrijding (wortel)onkruiden
  Bleeker, P.O. ; Lans, A.M. van der - \ 2011
  schoffelmachines - landbouwwerktuigen - onkruidbestrijding - mechanische bestrijding - akkerbouw - vollegrondsteelt - steerage hoes - farm machinery - weed control - mechanical control - arable farming - outdoor cropping
  Poster met informatie over machines die in de gewasrij kunnen schoffelen.
  Willy Wortels tegen het onkruid
  Janmaat, L. ; Bleeker, P.O. - \ 2011
  Ekoland 32 (2011)10. - ISSN 0926-9142 - p. 12 - 13.
  onkruidbestrijding - mechanische bestrijding - akkerbouw - biologische landbouw - innovaties - innovatie adoptie - machines - landbouwtechniek - weed control - mechanical control - arable farming - organic farming - innovations - innovation adoption - machines - agricultural engineering
  Zodra de herbiciden in de kast blijven, is de akkerbouwer aangewezen op mechanische onkruidbestrijding en aanvullend handmatig wiedwerk. Ieder gewas vraagt weer om een om een specifieke aanpak. Inventieve telers ontwerpen hun eigen werktuigen, en soms nieuwe methoden.
  Beweging in mechanische onkruidbestrijding
  Bleeker, P.O. - \ 2011
  Groenten en Fruit Actueel (2011). - ISSN 0925-9694 - 2
  onkruidbestrijding - mechanische bestrijding - schoffelmachines - wiedmachines - landbouwtechniek - vollegrondsteelt - akkerbouw - weed control - mechanical control - steerage hoes - rod weeders - agricultural engineering - outdoor cropping - arable farming
  De druk vanuit de maatschappij naar teelten met niet meer chemie dan nodig stimuleert de ontwikkeling van nieuwe technieken voor onkruidbestrijding. Voor een groot deel is het onkruidprobleem technisch en mechanisch op te lossen. Daarom de ontwikkelingen op mechanisch gebied op een rij, zonder de oude mogelijkheden te vergeten.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.